6
Ma emiavo ꞌwa na veꞌivaivaita.
Mad 18:15Ekwavo, ꞌida matatabuda tovetumaganavo, ꞌaiꞌedi tamu iada tamu sauluva sakoina ꞌwaineye i na beꞌuga, ꞌomi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ꞌadi toꞌidewadewa, bonami bikadiega tomogonina ꞌwa na kiavetonovi. Weꞌe ꞌomi taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi i na nunago sailubu ꞌwainega tamu sauluva sakoina ꞌwaineye ꞌomi wata ꞌwa na beꞌu. Lom 15:1-2ꞌAiꞌedi emiavo vita i na veluagadi ꞌwa na ꞌivaisedi. Yami ꞌaivaita ꞌwaidiega Keliso yana veimea ꞌwa na vematayakeyakeni. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi taunina i na awaꞌaiꞌaia i na vo, Yau tomogo bwaikiku,” weꞌe mogitana taunina tomogo-ꞌavoꞌavovo, yana vonanina ꞌana nogaya vekali. 4-5  2 Kol 13:5; Lom 14:12ꞌAitamogana ꞌaitamogana nagami taunimi yami sauluva ꞌwa na nuanidi nika ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetadi ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. ꞌAiꞌedi ꞌatumaidi, ꞌami fata ꞌwa na fwausa naninidi ꞌwa ꞌidewadiga faifaidi. Wata kebu ꞌwa na vo, ꞌIma yama sauluva ꞌatumaiotogidi, emavo saiꞌafo,” weꞌe mogitana i lubwainemi ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunina yana sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, weꞌe enavo yadi sauluva kumanina kebu ꞌadi toveimea.
1 Kol 9:11,14ꞌAiꞌedi aitoi yana tove i veve ꞌwaineye Yaubada yana Vona, tomogonina i lubwaineni yana tove i na ꞌivaiseni, naninidi ꞌatumaidi ꞌwaineye, ꞌwaidiega i na ꞌaivaita.
ꞌAiꞌedi tamu avaꞌai ta na bakuliga, ꞌawaie wata ta na veluagai.
ꞌWa na venuaꞌivina-ꞌatumaiga, vona deꞌe ꞌwa na ꞌasetai. Kebu ꞌami fata Yaubada ꞌwa na vekalieni bega sauluva ꞌatumaidiega yami sakona ꞌwa na velubwasabwasadi. ꞌAiꞌedi aitoi tamu avaꞌai i na bakuliga, naninina ꞌawaie wata i na alai, wata baniꞌodi yada sauluva fwayefwayeye Yaubada i na tutulidi, ꞌatumaidi, wata ꞌatumaidi ꞌwaidiega, sakoidi, wata sakoidi ꞌwaidiega. Ion 3:6, 6:63; Lom 8:13ꞌAiꞌedi aitoi taunina yana nuanua sakoidi ꞌwaidie i na bakulaga, ꞌawaie vuagina i na veluagai wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi taunina i na tauyeni ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua i na ꞌiꞌidewadi, ꞌwa da vo bei i da bakula, vuagina i na veluagai mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina. 2 Tes 3:13; 1 Kol 15:58Begaidi tutuya matatabuna ꞌwaidie ta na vevesauluva ꞌatumaina, ꞌaiꞌedi kebu ta na ꞌabiawa, ꞌawaie ꞌaiala ꞌana tutuye vuaga ꞌatumaidi ta na veluagadi. 10 Begaidi ꞌaiꞌedi egavo ta na ꞌisedi nuanuadi ꞌaivaita i lubwaineda matatabudi ꞌwaidie ta na vesauluva ꞌatumaina, weꞌe mogitana edavo Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie, ꞌida ma fueda ta vetumagana ꞌwaineye ta na ꞌiꞌivaisedi.
Faulo yana veluꞌaseꞌase wata yana ꞌalanuai ꞌadi ꞌeba veꞌaꞌava.
11 Deꞌe bei yaku leta ꞌana tokiluma a voneni i ꞌailove, yau tauniku a na veꞌaꞌavai. ꞌWa na ꞌiseni nimaku, vona matadi bwaikidi a kilumidi.
12  Gal 5:11; Fil 3:18Tomotoganidi i lulukakademi nuanuadi bunu ꞌaibobo ꞌwa na ꞌewai, taunidi ꞌadi subia ꞌaisena faifaina i nuanua, nuanuadi tomotoga i na awaꞌaiꞌaidi tomogodi ꞌadi veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka faifaidi. Bunu ꞌaibobo i awaveꞌatumaieniga fai kebu nuanuadi vita i na veluagai Keliso faifaina. ꞌAiꞌedi i da vo, Keliso i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye bega aitoi i na vetumagana ꞌwaineye, yana vetumaganaꞌava ꞌwainega i na veꞌatumai Yaubada mataneye,” tomotoga fuedi i da nuasako vita i da veleveledi. Siwe i baila, kebu nuanuadi vita i na veluagai bega nuanuadi bunu ꞌaibobo. 13 Bunu ꞌaibobo i ꞌewai, siwe veꞌetoboda ꞌifwaidi kebu i da vevematayakeyakedi. Nuanuadi ꞌomi bunu ꞌaibobo ꞌwa na ꞌewai bega taunidi i na awaꞌaiꞌaidi i na vo, Yama vona ꞌwaidiega bunu ꞌaibobo i ꞌewai, taunidi yama tomotoga.” 14  Luk 14:27; Gal 2:20-21Weꞌe yau, kebu tamu saiꞌafo tauniku a na awaꞌaiꞌaiku tamu avaꞌai faifaina, ꞌada Toveimea Iesu Keliso i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌaiseotogina a na awaꞌaiꞌaia. Fai Keliso i wafa faifaiku ꞌai lagalagana ꞌwaineye, fwayafwaya ꞌana nuanua matatabuna a bailedi ꞌwa da vo a da wafa ꞌwaidiega, wata tomotoga fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina kebu nuanuadi yau, fai ꞌwa da vo wafawafaku. 15  2 Kol 5:17Voke bunu ꞌaibobo basenadi ta ꞌewai ꞌalo kebu, siwe kebu tamu avaꞌai. Weꞌe nani bwaikina Yaubada i ꞌiveꞌivauda ta vetuli. 16 Egavo Yaubada i ꞌiveꞌivaudiga faifaidi a veveluꞌui. Nuanuaku nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi Yaubada i na veleveledi wata i na ꞌiꞌisanuakalikaliedi. A veveluꞌui tomotoganidi matatabudi faifaidi taunidi Yaubada yana ꞌAilaꞌa.
17  2 Kol 4:10Yaku vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava. Yau Iesu yana tofolova, weꞌe ꞌana tovedumweꞌaiꞌai yadi bwaya tomogokuye i ꞌenoꞌenovi, begaidi kebu nuanuaku tamu wata aitoi taiadi ꞌa na veveꞌikwayekwayega ꞌalo yaku veimea i na awaobuobuyeni.
18 Ekwavo, ꞌida matatabuda Iesu ꞌana tovetumaganavo, a veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie. Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

6:1: Mad 18:15

6:2: Lom 15:1-2

6:4-5: 2 Kol 13:5; Lom 14:12

6:6: 1 Kol 9:11,14

6:8: Ion 3:6, 6:63; Lom 8:13

6:9: 2 Tes 3:13; 1 Kol 15:58

6:12: Gal 5:11; Fil 3:18

6:14: Luk 14:27; Gal 2:20-21

6:15: 2 Kol 5:17

6:17: 2 Kol 4:10