3
Faulo nuanuana me Tesalonaika i na veluꞌui faifaina.
Lom 15:30-31; Efe 6:19Emavo, saiꞌafoga ꞌa na ꞌailove siwe nuanuama wata ꞌa na vonemi tamu nani faifaina. Nuanuama ꞌwa na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye faifaima bega ꞌada Toveimea Iesu Valana ꞌana luyavuyavulagi i na lilide, tomotoga fuedi i na subiai wata taunidi i na tauyedi ꞌwaineye, ꞌomi basenadi ꞌwaimie baniꞌodi. Wata nuanuama ꞌwa na veveluꞌui Yaubada i na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiema Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai sakoidi ꞌwaidiega fai ta ꞌasetadi tomotoga ꞌifwaidi kebu i da vetumagana Iesu ꞌwaineye nuanuadi vita i na veleveleda.
Ion 17:15Mogitana nuanuadi vita i na veleveleda siwe yada ꞌAuvea i na ꞌiꞌisaveꞌavinimi kebu ꞌana fata i na bailemi. Yami vetumagana i na kiavetoketokedi wata i na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiemi bega Seitani taunina Tosakona kebu ꞌana fata i na vetoketoke ꞌwaimie. Yama vetumagana ꞌwaimie ꞌAuvea i ꞌimosoꞌieni bega ꞌa nuani mogitana naninidi ꞌa veve ꞌwaimie ꞌwa ꞌiꞌidewadi.
Ibu 12:2ꞌA veveluꞌui faifaimi nuanuama ꞌAuvea yami nuanua i na kiavemagetadi bega ꞌwa na totokemaiga Keliso faifaina wata Yaubada yana nuakalikali ꞌwaimie ꞌwa na vevebaemi.
I lubwainemi ꞌwa na folofolova.
1 Tes 5:14Emavo, ꞌakonadi ꞌada Toveimea Iesu Keliso veimea i velema bega ꞌa na vonemi, edavo tovetumagana ꞌifwaidi folova dumwedi ꞌaidi wata kebu nuanuadi i na vevesauluva basenadi baniꞌodi ꞌa ve ꞌwaimie. Tovedumweꞌaiꞌainidi mogitana emiavo siwe taiadi kebu ꞌwa na miamia ꞌalo ꞌwa na yabayaba. 1 Tes 2:9Weꞌe ꞌomi ꞌwa ꞌaseta-ꞌatumaima ꞌima todumwebika ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na vetutuyamema. Basenadi taiadi ta miamia kebu ꞌa da dumweꞌai. Mogitana ꞌaniꞌani wata nani ꞌifwaidi ꞌwa velevelema siwe wata ꞌa tututulidi. Lovana wata ꞌaiata taunima ꞌa toke ꞌa folofolova lauꞌage wata mani faifaidi, fai kebu nuanuama vita ꞌa na velemi ꞌama ꞌisaveꞌavina faifaina. I lubwainemi ꞌwa da ꞌaivaita-maimaiga ꞌwaimeye fai ꞌima Keliso yana tomataꞌaulelevo siwe ꞌa baila, nuanuama ꞌima yama folova yami ꞌeba ꞌisa. 10 Tutuyanina taiadi ta miamia ꞌa vonemi ꞌa vo, ꞌAiꞌedi emiavo ꞌifwaidi folova i na bailaga, ꞌaniꞌani kebu ꞌwa na velediga.
11 Baniꞌodi ꞌa voneyediga fai vala ꞌa nogai ꞌami ꞌailaꞌa ꞌifwaidi ꞌasaꞌaiana nuanuadi mia-maimaiga, nuanuadi i na totoliveꞌedamo. 12  1 Tes 4:11Tomotoganidi faifaidi ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌana wagavayega veimea faꞌalina ꞌa na yatoi ꞌadi matakia. Side baniꞌodi ꞌa na voneyedi, i lubwainedi yadi mia i na veꞌatumai, taunidi yadi folova ꞌwaidiega ꞌadiꞌadi i na veveluagadi.
13  Gal 6:9; 1 Kol 15:58Emavo, weꞌe ꞌomi sauluva tonovidi ꞌwaidie kebu ꞌwa na logi, ꞌwa na tokemaiga.
14 ꞌAiꞌedi tamu tomogo ꞌwaimiega deꞌe yama vona kebu i na vematayakeyakediga, ꞌwa na luꞌivona emiavo ꞌwaidie yana sauluva i na ꞌasetai bega taiadi kebu ꞌwa na miamia ꞌalo ꞌwa na yabayaba, ꞌwainega i na ꞌasetai nika i na bunumayaga. 15 Siwe ꞌwa na nuani taunina kebu tulinaga, ma fuemie tovetumagana begaidi ꞌwa na veluꞌaseꞌasei baniꞌodi taimi.
Faulo yana vona ꞌeba veꞌaꞌava.
16  Ion 14:27ꞌAuvea yada nuanua bikana lamuna, bega ꞌa veveluꞌui faifaimi ꞌaiꞌedi vita ꞌwaimie ꞌalo ꞌeba sosoana, nuanuama tutuya fuedi nuanuananina bikana i na velevelemi mia ꞌatumaina taiadi. Wata nuanuama tutuya matatabuna ꞌAuvea taunina ꞌami labilabina.
17  1 Kol 16:21Side bei yaku leta ꞌana tokiluma a voneni ꞌeba kiluma i veleku tauniku a na veꞌaꞌavai baniꞌodi yaku leta ꞌifwaidi ꞌwaidie, bega yaku kilukiluma ꞌana ꞌisaꞌisa ꞌwa na ꞌisaꞌinanai ꞌwa na ꞌasetai mogitana yau a kilukiluma.
18 Nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

3:1: Lom 15:30-31; Efe 6:19

3:3: Ion 17:15

3:5: Ibu 12:2

3:6: 1 Tes 5:14

3:7: 1 Tes 2:9

3:12: 1 Tes 4:11

3:13: Gal 6:9; 1 Kol 15:58

3:16: Ion 14:27

3:17: 1 Kol 16:21