2
Yaubada ꞌana Tovedumweꞌaiꞌai i na souyeniga faifaina.
1-2  1 Tes 4:13-17Nuanuaku a na veifufu ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana, wata i na siꞌaugida ta na lakaga ꞌwaineye faifaidi. Ekwavo, a na vonemi, kebu nuanuaku ꞌwa na venuanaluga wata ꞌwa na venuafouviga vala ꞌwa nogai igodina ꞌada Toveimea ꞌakonadi i da vila-vaitugani. Fai voke tamu tomogo i vekaliemi yana lauꞌage ꞌeba nuaꞌewa ꞌwainega, ꞌalo tamu aitoi i vonemi i vo, Yau Yaubada i voneku Iesu ꞌakonadi i mai.” ꞌAlo voke tamu tomogo i vonemi i vo, Tamu Faulo yana leta a ꞌiseni i kilumi i vo, Iesu ꞌakonadi i vilai i mai.” 2 Tes 2:8Siwe kebu. Vekalinidi kebu ꞌwa na veꞌawamogitanedi.
Kebu ꞌana fata ꞌaiatanina i na souyeni, nagami nani ꞌailuga i na souyedi. Tamu, tomotoga fuedi Yaubada i na vegavieni, wata tamu, Yaubada ꞌana Tovedumweꞌaiꞌai i na souyeni, kumanina faifaina ꞌakonadi Yaubada i veimea ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase i na wafaotoga. Naninidi nagami i na souyedi, mulieta Iesu i na vila-vaitugani. Mad 24:5; Dan 11:36Tovedumweꞌaiꞌainina Yaubada yana tomotoga i na talabodedi kebu i na ꞌoduꞌodu Yaubada ꞌwaineye, wata tomotoga ꞌifwaidi i na talabodedi yadi yaubada-vekavekali ꞌwaidie kebu i na ꞌoduꞌoduga. Taunina i na awaꞌaiꞌaia i na vo, Yami ꞌeba ꞌodu nani-ꞌavoꞌavovo, ma yami subia yau ꞌwaikuye ꞌwa na ꞌoduꞌodu,” wata i na luku Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i na miabui i na vo, Yau mogitana Yaubada.”
Siwe ꞌwa na nuani yaku vona, basenadi taiadi ta miamia naninidi faifaidi a ve ꞌwaimie. 6-7 Tutuya deꞌe kebu ꞌana fata Tovedumweꞌaiꞌainina i na souyeni fai tamu tomotoga i veveꞌetobodeni, weꞌe ꞌomi tomotoganina ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai. Tutuya deꞌe Tovedumweꞌaiꞌainina yana toketokena sakoina i sousouyeni, givagivayega ꞌakonadi i folofolova fwayefwayeye, siwe naninidi sakoiotogidi kebu ꞌadi fata i na souyedi, nagami toveꞌetoboda i na tovibala mulieta tutuyanina Yaubada nuanuana i na tauyeni nika ꞌana Tovedumweꞌaiꞌai i na souyeni. 8-12  Mad 24:24; Ve 13:13I na maiga, Seitani yana toketokenayega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa tulina tulina i na ꞌiꞌidewadi bega tomotoga fuedi wafaotoga ꞌana ꞌedeamo i nunagoiga nuadi i na ꞌewadi yana vekalinidi sakoidi ꞌwaidiega. Tomotoganidi i na wafaotoga fai Yaubada yana Vona Tonovidi i baila kebu nuanuadi i na veꞌawamogitanedi ꞌalo i na nuakalikaliedi bega Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌiedi. Fai yana vona i baila, vekali ma yana toketokena i na vetunei ꞌwaidie bega vekalinidi i na vevetumaganedi. Fai kebu nuanuadi Yaubada yana Vona Tonovidi i na vetumaganedi, nuanuadi ma yadi sosoana i na sakosakona-vebogi Yaubada i na veimea ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ꞌadi vematavuloga i na veluagai i na wafaotoga. Yaubada ꞌana Tovedumweꞌaiꞌainina tomotoga i na vevekaliedi i na nagoga nika Toveimea Iesu i na vila-vaitugani, ꞌawayagugulinega i na luvewafai, weꞌe yana mageta mataududulina ꞌwainega i na veꞌaꞌava-vagaseni, kebu wata i na miamia.
Egavo Yaubada i venuaꞌivinediga, wata i na ꞌitaꞌitaꞌiedi.
13  1 Tes 1:4; Efe 1:4-5; 1 Fit 1:2Emavo, tosakonanidi ꞌomi kebu baniꞌodiga, ꞌomi Toveimea Iesu i nuakalikaliemi begaidi tutuya fuedi ꞌa vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye faifaimi. I lubwainema ꞌa na vevekaiwa faifaimi fai Yaubada bola fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga ꞌomi i venuaꞌivinemi i na ꞌitaꞌitaꞌiemi yami sauluva i na veꞌatumai mataneye bega ꞌomi yana tomotoga. Weꞌe ꞌami ꞌitaꞌitaꞌinina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega wata yami vetumagana ꞌwainega yana Vona Tonovidi ꞌwaidie. 14 Basenadi taiadi ta miamia Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa luꞌageyeni ꞌwaimie bega ꞌwainega Yaubada i ꞌivaisemi taunimi ꞌwa tauyemi ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye bega bola yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na velemi. 15  1 Kol 16:13; Lom 8:30Emavo, begaidi i lubwainemi ꞌwa na tovotovoi faꞌalina wata ve Iesu faifaina ꞌwa na nunuaveꞌavinidi, venidi lauꞌageyega ꞌa vonemi wata letayega.
16-17  Ibu 13:21; 2 Kol 1:3ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuama ꞌada Toveimea Iesu Keliso wata Yaubada Tamada i na kiavenuafou-faꞌalimi bega kebu ꞌwa na kololo vita ꞌwaidie, wata i na ꞌiꞌivaisemi ma yami toketokena ꞌwa na folofolova wata ꞌwa na vonavona nani ꞌatumaidi faifaidi. Yaubadanina ꞌada tonuakalikali i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye bega venuafoufaꞌala miamia-vagaina i veleda vetumagana taiadi bega ta nuani mogitana ꞌawaie ta na luku Iesu Keliso ꞌwaineye.

2:1-2: 1 Tes 4:13-17

2:3: 2 Tes 2:8

2:4: Mad 24:5; Dan 11:36

2:8-12: Mad 24:24; Ve 13:13

2:13: 1 Tes 1:4; Efe 1:4-5; 1 Fit 1:2

2:15: 1 Kol 16:13; Lom 8:30

2:16-17: Ibu 13:21; 2 Kol 1:3