2 TESALONAIKA
Faulo yana kiluma ꞌana veluga me Tesalonaika ꞌwaidie.
Faulo bola i miamia Kolinita, leta deꞌe ꞌana veluga i kilumi i nago Tesalonaika tovetumaganavo ꞌwaidie. Faulo vala i nogai me Tesalonaika ꞌifwaidi i venuanaluga Iesu yana vila-vaitugana faifaina. Yadi nuanua igodina Iesu ꞌakonadi i da vila-vaitugani i da mai begaidi i vemia-ꞌavoꞌavovo. Deꞌe leta nageneye Faulo i ve ꞌwaidie, nagami Yaubada ꞌana Tovedumweꞌaiꞌai i na souyeni, yana vekali ꞌwaidiega tomotoga fuedi i na sakona, mulieta Toveimea Iesu Keliso i na vilai bega tosakona matatabudi ꞌadi vematavuloga i na veluagai. Wata Faulo i veluꞌaseꞌase nuanuana yadi sauluva i na siviladi, folova wata sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidie i na dumwebika. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo yana vona-vekaiwa. 1:1-2
I vekaiwa Yaubada ꞌwaineye yadi tokemaiga faifaina, wata i veifufu ꞌadi tovedumweꞌaiꞌai ꞌadi vematavuloga faifaina. 1:3-12
Ve Yaubada ꞌana Tovedumweꞌaiꞌai wata Iesu yana mai faifaidi. 2:1-17
Veluꞌaseꞌase folova ꞌatumaidi faifaidi. 3:1-15
Faulo yana ꞌalanuai. 3:16-18
1
Emavo, yau Faulo, Sailasa wata Timoti taiadi ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. ꞌOmi Iesu yana ꞌAilaꞌa ꞌwa miamiani ꞌatamana Tesalonaika ꞌwaineye, Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso yadi tomotoga, ꞌwaimie ꞌa kilukiluma.
ꞌA veveluꞌui faifaimi nuanuama Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Keliso bola i na maiga, tomotoga i na veimeyeda faifaina.
1 Tes 1:2-3Emavo, i lubwainema tutuya matatabuna ꞌa na vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye faifaimi. ꞌAtumaina ꞌaiꞌedi ꞌa na vevekaiwa faifaimi fai yami vetumagana Iesu ꞌwaineye i vevetoketoke-ꞌafoꞌafo wata yami venuakalikali emiavo taiadi i vevebwaika. 1 Tes 2:19-20Yami sauluvanidi faifaidi ꞌima ꞌa awaꞌaiꞌaimi Yaubada yana ꞌAilaꞌavo ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, ꞌa vo, Me Tesalonaika vita wata veviga bwaikidi i veveluagadi Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega siwe yadi vetumagana faꞌalina i totokemaiga vitanidi ꞌwaidie.
Fil 1:29Vitanidi ꞌwa veveluagadi Iesu faifaina, ꞌwainega ta ꞌasetai Yaubada yana sauluva tonovidi fai vitanidi ꞌwaidiega i ꞌidewa-vagasemi bega i lubwainemi ꞌwa na luku yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye. 6-8  Lom 12:19; Mad 25:31; Mad 25:41; Lom 2:8Wata ta ꞌasetai Yaubada yana sauluva tonovidi fai tomotoganidi vita i velevelemiga i na veimea vematavuloga i na veluagai, weꞌe ꞌomi i na ꞌitaꞌitaꞌiemi ꞌwa na veawai vita ꞌwaidiega, wata ꞌima baniꞌodi. Naninidi deꞌe i na souyedi tutuyanina ꞌada Toveimea Iesu yana anelose toketokedi taiadi i na mai abamega, ꞌai-ꞌalaꞌalata Iesu i na umeni i na mai bega egavo kebu nuanuadi Yaubada, wata ꞌada Toveimea Iesu Valana ꞌAtumaina kebu i da vematayakeyakeniga, i na vematavulogidi. Mad 25:41,46; 2 Fit 3:7ꞌAdi vematavuloga wafa-vagata wata Yaubada i na awaꞌidiꞌidiedi kebu ꞌada Toveimea maigina i na ꞌiseꞌiseni yana toketokena magemagetana i na bavuyeni. 10  Kolos 3:4Naninidi i na souyediga ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌaiata bwaikina ꞌwaineye, tutuyanina i na mai yana tomotoga taunidi i vetumaganaga ꞌwaineye i na subiai wata ma yadi nuaꞌewa i na veꞌililibuyeni. ꞌOmi me Tesalonaika wata ma fuemie ꞌwa na subia fai valana ꞌa luꞌivoneyeni ꞌwaimie ꞌwa vetumagana ꞌwaineye.
Faulo yana veluꞌui me Tesalonaika faifaidi.
11  Kolos 1:10Fai ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai wata mataneye ꞌwa na tovoi, tutuya fuedi ꞌa veveluꞌui faifaimi. Side baniꞌodi ꞌa veveluꞌuiedi ꞌa vo, Yaubada, ꞌomu me Tesalonaika ꞌu venuaꞌivinedi yamu tomotoga, bega nuanuama ꞌu na ꞌiꞌivaisedi i na vevesauluva ꞌatumaina yamu nuanua baniꞌodi. Nuanuadi yadi sauluva i na veꞌatumai matamuye, ꞌu da ꞌivaisedi yamu toketokenayega i na veꞌatumai mogitana, wata yadi nuanua i ꞌidewadewadiga ma yadi vetumagana, ma fuemie ꞌwa na ꞌidewadi.” 12  1 Kol 10:31Deꞌe yama veluꞌuinina ꞌwainega ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌana subia i na veluagai ꞌwaimiega, weꞌe yada Yaubada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, i na subiami wata i na ꞌiveꞌaiꞌaiwabumi.

1:3: 1 Tes 1:2-3

1:4: 1 Tes 2:19-20

1:5: Fil 1:29

1:6-8: Lom 12:19; Mad 25:31; Mad 25:41; Lom 2:8

1:9: Mad 25:41,46; 2 Fit 3:7

1:10: Kolos 3:4

1:11: Kolos 1:10

1:12: 1 Kol 10:31