12
Taunida ta na tauyeda Yaubada ꞌwaineye.
Lom 6:13Ekwavo, vona mogitana Yaubada yana ꞌisanuakalikaili bwaikaotogina ꞌwaideye begaidi a na vonemi. I lubwainemi nuanuaku tomogomi wata yami nuanua ꞌwa na tauyedi Yaubada ꞌwaineye. Basenadi tomotoga yadi ꞌaisaya i mimaiedi i nikenikedi mulieta i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye ꞌana subia faifaina. Weꞌe ꞌomi tutuya matatabuna ma yawaimi taunimi ꞌwa na ꞌaꞌanivelenemi Yaubada ꞌwaineye, yami sauluva wata yami folova faifaina magemagetadi, ꞌwaidiega ꞌwa na kiavesosoani. Sauluvanina tafalolo yana ꞌedaꞌeda mogitana, i lubwainemi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvedi. Efe 4:22-24, 5:17Tomotoga fuedi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie i vebwaika, weꞌe ꞌomi kebu wata ꞌwa na vetutuyamediga. Taunimi ꞌwa na tauyemi nika Yaubada yami nuanua i na ꞌiveꞌivaudi bega yami sauluva wata yami nuanua matatabuna i na vetuli. I na vetuliga mulieta ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai Yaubada nuanuana ꞌwa na ꞌidewai, yana nuanuanidi ꞌatumaidi, tonovidi, yana ꞌeba sosoana.
Efe 4:7Yaubada ma yana nuakalikali i venuaꞌivineku a vetomataꞌaulele faifaina, bega a na vonemi. Kebu i da lubwainemi taunimi ꞌwa na awaꞌaiꞌaimi ꞌwa na vo, ꞌIma bwaikima, ma yama toketokena ꞌa vetofolova Yaubada faifaina.” Weꞌe mogitana nagami ꞌwa na nuanua tonovina taunimi faifaimi ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai, yami vetumagana Yaubada i velemiga ꞌwa na nuani bwaikina ꞌalo siaina, nika ꞌwa na ꞌasetai ꞌomi bwaikimi ꞌalo siaimi. 1 Kol 12:12Tomogoda ꞌaitamogana weꞌe duꞌuda fuedi, yadi folova tulina tulina. Wata baniꞌodi ꞌida Keliso duꞌuna. ꞌIda fueda, yada folova tulina tulina, siwe fai ta miaveꞌitubama taunina taiadi, baniꞌodi tomogo ꞌaitamogana i souyeni. Ta luvetubamaga ta veꞌivaivaita kebu ꞌana fata tamu duꞌu i na miaꞌeni. 1 Kol 12:7-10; 1 Fit 4:10-11Yaubada ma yana nuakalikali ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌada veuveuta i veleda. ꞌAda veuveutanidi ta na folovedi ꞌadi ꞌetowava baniꞌodi. ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌana veuveuta luꞌivona, i lubwaineni ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na voneniga i na luꞌivona tovetumagana ꞌwaidie yana vetumagana ꞌana ꞌetowava ꞌwainega. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta ꞌaivaita, i lubwaineni i na ꞌaivaita-ꞌatumai, weꞌe aitoi ꞌana veuveuta ve, i na kikiavemageta ꞌatumaina. ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌana veuveuta ꞌivenua-agiagi, i lubwaineni yana lauꞌage wata yana vona ꞌwaidiega i na ꞌaꞌaivaita. ꞌAiꞌedi aitoi mani ꞌalo ꞌaniꞌani i na veluagadi Yaubada ꞌwainega, i lubwaineni ma yana nuakalikali i na ꞌaꞌaivaita. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta vetoꞌedakumeta, i lubwaineni ma yana dumwebika tomotoga i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, weꞌe aitoi toꞌisanuakalikali, i lubwaineni kebu i na ꞌisanuakalikalimo ma yana sosoana i na vevesauluva ꞌatumaina tomotoganidi nuanuadi ꞌaivaita ꞌwaidie.
Nuakalikali.
1 Fit 1:22Kebu ꞌawami i na vo, Nuakalikali,” i lubwainemi ꞌwa na nuakalikali mogitana. Sakona matatabuna ꞌwa na vedumweꞌaiꞌaiedi nani ꞌatumaidi ꞌwaidie ꞌwa na vevetoketoke. 10 ꞌOmi ꞌwa luku Iesu yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, begaidi ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikali mogitana, wata ꞌwa na veveꞌililibu, kebu ꞌaiseꞌavami faifaimi ꞌwa na nuanua. 11  Kolos 3:23Ma yami dumwebika ꞌwa na folofolova ꞌAuvea faifaina, kebu ꞌwa na ꞌabiawa ꞌwa na tokemaigemi. 12  1 Tes 5:15-18Avaꞌai ꞌwa nuaniga mogitana ꞌawaie Yaubada i na velemi, faifaidi ꞌwa na sososoana, vita i na souyediga ꞌwaimie ꞌwa na tokemaigemi, wata tutuya fuedi ꞌwa na veveluꞌui. 13 Emiavo tovetumagana ꞌifwaidi nani ꞌwaidie i na ꞌusaga ꞌwa na ꞌivaisedi yami kukuayega. Wakawaka ꞌadi ꞌivi ꞌwa na lubutubutudi i na lakawa ꞌwaimie.
14  Mad 5:44; Luk 23:34ꞌAiꞌedi egavo vita i na velemi fai ꞌomi Keliso yana tomotoga, kebu ꞌwa na yagaidi, ꞌwa na veluꞌuimo Yaubada ꞌwaineye i na vesauluva ꞌatumaina tomotoganidi ꞌwaidie. 15 Egavo i sososoana, ma fuemi ꞌwa na sososoana, weꞌe egavo i nunuavita, wata i ꞌweꞌwelaga, ma fuemi ꞌwa na ꞌweꞌwela wata ꞌwa na nunuavita. 16  Lom 14:19; Fil 2:2-3Matatabumi yami nuanua i na vesala, bega yami nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na miamiani. Kebu taunimi ꞌwa na awaꞌaiꞌaimi, ma yami nuaobu ꞌwa na vetofolova tomotoga-ꞌavoꞌavovo faifaidi. Kebu ꞌwa na vo, ꞌIma ꞌaisema yama ꞌaseta bwaikina.”
17  1 Tes 5:15ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, kebu wata sauluva sakoina ꞌwainega ꞌwa na tutuli. ꞌWa na vewavawava bega sauluvanidi tomotoga fuedi ꞌadi laubwaina ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 18 Kebu tamu aitoi taiadi ꞌwa na veꞌikwayekwayega, ꞌwa na veiana ꞌwa na mia ꞌatumaina tomotoga matatabudi taiadi, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌifwaidi kebu nuanuadi, ꞌasaꞌaiana. 19  VeL 32:35; 2 Tes 1:6-7Ekwavo, ꞌaiꞌedi tomotoga i na vesauluva sakoina ꞌwaimie kebu ꞌwa na tutuli ꞌalo ꞌwa na nuanua kuba faifaina, weꞌe mogitana sauluvanina ꞌwa na ꞌaniveleneni Yaubada ꞌwaineye, taunina ma yana nuasako vematavuloga i na veledi. I na vematavulogidiga fai yana vona i ꞌenoꞌeno yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yau kumaniku totutula, tomotoga yadi sakona a na tutulidi.”
20 Kebu baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga weꞌe mogitana ꞌaiꞌedi ꞌami vita ꞌana toꞌanivelena i na lasega, ꞌaniꞌani ꞌwa na veleni, ꞌanigona i na lalaga, ufa ꞌwa na veleni. ꞌAiꞌedi deꞌe baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga taunina yana sauluva sakoina i na nuani nika i na bunumayaga. 21 Kebu i da lubwaineni sakona i na vetoketoke ꞌwaimie, weꞌe mogitana yami sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidiega ꞌwa na vetoketoke sakona ꞌwaineye.

12:1: Lom 6:13

12:2: Efe 4:22-24, 5:17

12:3: Efe 4:7

12:4: 1 Kol 12:12

12:6: 1 Kol 12:7-10; 1 Fit 4:10-11

12:9: 1 Fit 1:22

12:11: Kolos 3:23

12:12: 1 Tes 5:15-18

12:14: Mad 5:44; Luk 23:34

12:16: Lom 14:19; Fil 2:2-3

12:17: 1 Tes 5:15

12:19: VeL 32:35; 2 Tes 1:6-7