6
Keliso ꞌana miaveꞌitubama ꞌwainega mia ꞌivauna ta veluagai.
Yaubada yana nuakalikali nani bwaikaotogina, bega ꞌwa da nuani? Tutuya fuedi ta na sakosakonaga, i lubwaineni ꞌana fata Yaubada yana nuakalikali i na vevebwaika? A nuani kebuꞌaꞌavaotoga. ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na wafaga, yana mia fwayefwayeye i ꞌaꞌava, wata baniꞌodi ꞌida ta wafa yada sauluva sakoidi ta ꞌiawedi. Fai ta wafaga sakona yana toketokena ꞌwaideye i ꞌaꞌava, bega ꞌaiꞌedi ta na sakosakonaga kebu i da lubwaineda. Avaꞌai a na voneyeniga ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai. Tutuyanina ta bafitaiso Iesu Keliso ꞌana wagavayega, ꞌakonadi taiadi ta miaveꞌitubama. Fai ta miaveꞌitubama taiadi, yana wafa ꞌwaineye ꞌwa da vo taiadi ta da wafa. Kolos 2:12Keliso i wafaga i tavuni, wata baniꞌodi ta bafitaiso i lekoada ufayega ꞌwa da vo Iesu taiadi ta da wafa i da tavunida. Fai baniꞌodi ta wafayediga, bega Yaubada Tamada Keliso i sivetovoia wafayega yana toketokena ꞌwainega, wata ꞌida i sivetovoida bega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagai.
Ta wafaga wata i sivetovoida mia ꞌivauna ta veluagaiga ꞌadi ꞌaseta side baniꞌodi. Kebu ꞌaisedaga, Keliso taiadi ta wafa wata baniꞌodi Yaubada i sivetovoiaga wata fai ꞌakonadi taiadi ta miaveꞌitubama ꞌida mogitana i na sivetovoida. Gal 2:19-20ꞌAkonadi ta ꞌasetai tutuyanina Keliso i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye, yada nuanua sakoidi nagami, taiadi i tutufwasedi i wafa. Nagami tauniotogida nuanuada bega ta sakosakona, weꞌe Keliso ꞌana ꞌai lagalagana ꞌwaineye nuanuananidi i veꞌaꞌavaotogidi. Basenadi sakona i vetoketoke ꞌwaideye, sakonanina yana nuanua ta ꞌiꞌidewadi, siwe fai baniꞌodi ta wafayediga Keliso taiadi, kebu ꞌana fata sakona wata i na veveimeyeda. ꞌAiꞌedi aitoi Keliso taiadi i na wafaga, sakona kebu ꞌana fata i na veveimeyeni.
Fai Keliso taiadi ta wafaga, ta vetumagana wata Keliso taiadi ta na miamia. Ve 1:18Mogitana taiadi ta na miamia fai ta ꞌasetai Yaubada Keliso i sivetovoia kebu ꞌana fata i na wafa-vaitugana, kebu wata wafa i na vetoketoke ꞌwaineye. 10  1 Fit 3:18Wafanina ꞌwainega i wafaga, yada sakona i wafedi, tutuya ꞌaitamogana i wafa sakona matatabuna faifaidi, weꞌe ꞌasiau Yaubada taiadi i miaveꞌitubama i miamia. 11  1 Fit 2:24Wata baniꞌodi taunimi ꞌwa na nuanimi, ꞌwa na vo, ꞌIma ꞌa wafa Keliso taiadi, sakona kebu ꞌana fata i na vetoketoke ꞌwaimeye wata fai Iesu Keliso taiadi ꞌa miaveꞌitubama, ma yawaima taunima ꞌa tauyema Yaubada ꞌwaineye.”
Ta na tauyeda Yaubada yana nuakalikali i na veimeyeda.
12 ꞌOmi ꞌwa miaveꞌitubama Keliso taiadi, siwe ꞌaiꞌedi sakona i na vetoketoke tomogomie bega yana nuanua ꞌwa na vematayakeyakedi, ꞌwa na sakosakonaga kebu i da lubwainemiga. 13  Lom 12:1Wata kebu tamu duꞌumi ꞌwa na tauyeni sakona ꞌwaineye ꞌwa na foloveni. Weꞌe mogitana taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye fai wafayega i vevilami bega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌwa veluagai. Taunimi ꞌwa na ꞌanivelenemi ꞌwaineye yana nuanua tonovidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 14 Tomotoga ꞌifwaidi igodi nuanuadi i na veꞌatumai Yaubada mataneye yana veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa veꞌatumai yami vetumagana ꞌwainega. Veꞌetobodanidi kebu i da veveimeyemiga ꞌami ꞌiveꞌatumai faifaina weꞌe mogitana Yaubada yana nuakalikali faifaimi i veveimeyemi, begaidi sakona kebu ꞌana fata i na vetoketoke ꞌwaimie.
Ta na vetofolova sauluva tonovidi ꞌwaidie.
15  Lom 6:1ꞌAda ꞌitaꞌitaꞌi kebu ta da veluagaiga veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe mogitana Yaubada yana nuakalikali ꞌwainega ta veluagai. Fai Yaubada kebu i na vematavulogida bega ꞌwa da nuani, ta na sakosakonaga i lubwaineni ꞌalo kebu? A nuani kebu tamu saiꞌafo i da lubwaineni. 16  Ion 8:34ꞌWa na nuani, ꞌaiꞌedi ꞌwa na nago tamu tomogo bwaikina ꞌwaineye ꞌwa na vo, ꞌAuvea, nuanuaku a na vetofolova-maimaiga, tauniku a tauyeku ꞌwaimuye yamu veimea matatabuna a na vematayakeyakedi,” ꞌomi ꞌakonadi tomogonina yana tofolova-maimaiga. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi taunimi ꞌwa na tauyemi sakona ꞌwaineye siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi ꞌwa vetofolova sakona ꞌwaineye i na nagoga wafa i na souyeni. Weꞌe ꞌaiꞌedi taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye yana nuanua ꞌwa na vevematayakeyakediga, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi ꞌwa vetofolova Yaubada ꞌwaineye i na nagoga i na ꞌiveꞌatumaimi. 17 Siwe ta na vekaiwa Yaubada ꞌwaineye, fai basenadi ꞌwa vetofolova sakona ꞌwaineye, weꞌe tutuya deꞌe taunimi ꞌwa tauyemi mogitana Keliso yana tomotoga yadi vona nuanuami, yadi venidi vona tonovidi ꞌwa vevematayakeyakedi. 18  Ion 8:36ꞌOmi ꞌakonadi Yaubada i yavumi sakona ꞌwainega, sakonanina nagami ꞌami toveimea weꞌe ꞌasiau ꞌwa vetofolova sauluva tonovidi ꞌwaidie, taunina ꞌami toveimea ꞌivauna.
19 Vonanidi a voneyediga vitadi ꞌwaimie weꞌe tofolova wata ꞌadi toveimea ꞌwaidiega a awatalatutula nika ꞌwa na ꞌaseta-matayoꞌoi. Nagami taunimi ꞌwa tauyemi mogitana bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie bega yami sakona i vevebwaika-ꞌafoꞌafo, weꞌe tutuya deꞌe i lubwainemi taunimi ꞌwa na tauyemi sauluva tonovidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi i na nagoga nika yami sauluva magemagetadi, ꞌwa da vo ꞌwa na vetofolova sauluvanidi ꞌwaidie. 20 Nagami ꞌwa vetofolovaga sakona ꞌwaineye, sauluva tonovidi kebu faifaidi ꞌwa da nuanuaga. 21  Lom 7:5Tutuyanina ꞌwaineye avaꞌai naniga ꞌatumaina ꞌwa veluagai sauluvanidi sakoidi ꞌwaidiega? Sauluvanidi ꞌadi tutula wafa, weꞌe ꞌasiau faifaidi bunumi i mayaga. 22 Tutuya deꞌe ꞌakonadi Yaubada i yavumi sakona ꞌwaidiega kebu wata i na vetoketoke ꞌwaimie, maꞌitufa ꞌwa vetofolova Yaubada ꞌwaineye. ꞌWa vetofolovaga Yaubada ꞌwaineye, yami sauluva i na magemagetadi i na nagoga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa na veluagai. 23  Lom 5:12,15Sakona ꞌana tutula wafa, weꞌe Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaideye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina fai ta miaveꞌitubama ꞌada Toveimea Iesu Keliso taiadi.

6:4: Kolos 2:12

6:6: Gal 2:19-20

6:9: Ve 1:18

6:10: 1 Fit 3:18

6:11: 1 Fit 2:24

6:13: Lom 12:1

6:15: Lom 6:1

6:16: Ion 8:34

6:18: Ion 8:36

6:21: Lom 7:5

6:23: Lom 5:12,15