7
Yada mia ꞌivauna faifaina Faulo i awatalatutula nagi ꞌwainega.
Ekwavo, ꞌomi ma fueda Iesu yana ꞌailaꞌa, veimea matatabuna ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetadi bega a na vonemi. ꞌAiꞌedi tamu tomogo ma yawaina i na miamiaga, i lubwaineni veimea matatabuna i na vematayakeyakedi, ꞌaiꞌedi i na wafaga, ꞌakonadi veimeanidi i ꞌiawedi. Nagi ꞌana sauluva ꞌwainega a na awatalatutula, side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi tamu vavine ma yadi lamoga i na miamia, yadi lamoga bola ma yawaina vavinenidi nagi ꞌana veimea i na veveimeyedi. Weꞌe yadi lamoga i na wafaga vavinenidi yavuyavudi nagi ꞌana veimea ꞌwainega. Begaidi ꞌaiꞌedi yadi lamoga bola ma yawaina i na baileni i na nago mali tomogo ꞌwaineye, taunidi i sakona ꞌana wagava saidamana. Weꞌe ꞌaiꞌedi yadi lamoga i na wafa, ꞌakonadi yavuyavudi veimeanina ꞌwainega bega ꞌaiꞌedi i na nagi-vaitugana kebu i da sakonaga.
Gal 2:19Ekwavo, wata baniꞌodi, tutuyanina Keliso i wafa ꞌwa da vo ꞌomi taiadi ꞌwa da wafa bega ꞌomi yavuyavumi veꞌetoboda ꞌwaidiega. Fai ꞌakonadi yavuyavumi ꞌomi tamu tomogo yana tomotoga, taunina Iesu Keliso, kumanina Yaubada i sivetovoia wafayega bega ꞌomi nani ꞌatumaidi ꞌwaidie ꞌwa na folofolova Yaubada faifaina. Lom 6:21Yada nuanua sakoidi nagami, basenadi i veimeyeda, sauluvanidi sakoidi Yaubada i talabodediga nika yada nuanua ꞌwaidie i vebwaika. I vebwaikaga bega tomogoda ꞌwaidie ta vebaeda naninidi i talabodediga nuanuada ta na ꞌidewadi. Sauluvanidi faifaidi Yaubada i veimea ꞌadi tutula wafa. Lom 8:2Basenadi Yaubada yana veꞌetoboda igodi ta da vematayakeyakedi siwe kebu ꞌada fata, ꞌwa da vo veꞌetobodanidi i da yogonida. Fai Keliso taiadi ta wafaga ꞌida yavuyavuda veꞌetobodanidi ꞌwaidiega, bega nuanua nagami wata veꞌetoboda kilukilumidi taiadi ta bailedi. Weꞌe tutuya deꞌe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega nuanua ꞌivauna ta ꞌiꞌidewai bega ta folofolova Yaubada faifaina.
Yaubada yana veꞌetoboda nani ꞌatumaidi, siwe ꞌwaidiega sakona i vetoketoke.
Sou 20:17ꞌAkonadi a vona a vo, Veꞌetoboda i maia Mosese ꞌwainega i ꞌenoꞌenovi begaidi sakona i vevetoketoke.” Weꞌe ꞌwa da nuaniga, veꞌetobodanidi nani sakoidi? Kebuꞌaꞌavaotoga. Weꞌe mogitana, veꞌetobodanidi i veku nika a ꞌasetai avaꞌai sauluvaga sakoidi. ꞌAiꞌedi Yaubada yana veꞌetoboda kebu i da vo, Emiavo yadi kukua faifaidi kebu ꞌwa na nuagiva,” wata ꞌako kebu a da ꞌasetai nuagiva nani sakoina. Weꞌe veꞌetobodanina ꞌwainega sakona yana ꞌeda i veluagai bega nuagiva tulina tulina ꞌadi nuanua i vebwaika ꞌwaikuye. ꞌAiꞌedi veꞌetoboda kebu i da ꞌenoꞌenoviga, sakona kebu ꞌana fata i na vetoketoke. Basenadi Yaubada yana veꞌetoboda kebu a da ꞌasetadiga yaku mia ꞌatumaina, siwe tutuyanina veꞌetobodanina nuagiva faifaina a nogai nuanua sakoidi i vetoketoke ꞌwaikuye nika a sakona, sakonanina ꞌana tutula wafa. 10 Yaubada nuanuana yada mia i na veꞌatumai bega veꞌetoboda i veleda, weꞌe yau tauniku a geuya, yaku sakonanina faifaina ꞌana tutula wafa. 11 A geuyaga fai veꞌetobodanina ꞌwainega sakona yana ꞌeda i veluagai nika i vekalieku, yaku sakona ꞌana tutula wafa, ꞌwa da vo sakona i da luvewafaku Yaubada yana veꞌetoboda ꞌwainega. 12  1 Tim 1:8Yaubada yana veꞌetoboda tauniotogina ꞌwainega i maia begaidi veimeanidi magemagetadi, tonovidi wata ꞌatumaidi. 13 ꞌWa da nuani, naninidi ꞌatumaidi ꞌwaidiega a wafa? Kebuꞌaꞌavaotoga. Weꞌe mogitana sakona ꞌwainega a wafa. Veꞌetoboda ꞌatumaidi ꞌwaidiega sakona i luvewafaku bega yaku nuanua sakoidi i na sivemagesedi. Fai Yaubada yana Veimea ta ꞌasetadi, yada nuanua sakoidi faifaidi ta na vo, Mogitana yaku sakona nani sakoiotogina.”
Nuanua ꞌatumaidi wata nuanua sakoidi tomotoga i veveyoꞌeyoꞌeyeda.
14 Ta ꞌasetai Yaubada yana veꞌetoboda i veleda, ꞌanuꞌanunuda ꞌadi ꞌiveꞌatumai faifaina, weꞌe yau tomotogaotoga tomogoku ꞌana nuanua i vebwaika ꞌwaikuye, nika sakona i veveimeyeku. 15 Sauluvanidi a ꞌiꞌidewadiga nuaku i vogavogani, fai sauluvanidi ꞌatumaidi nuanuaku, siwe kebu a da ꞌidewadiga, weꞌe sauluvanidi sakoidi ꞌeba veꞌeduogaogala igodi a baibailaga a ꞌiꞌidewadi. 16 Sauluvanidi kebu nuanuaku a na ꞌidewadiga, siwe a ꞌidewadi nika vita a vebaeku yaku sakonanina faifaina ꞌwainega a ꞌasetai veꞌetoboda nani tonovidi a awaveꞌatumaiedi. 17 Fai yau kebu nuanuaku sakona, siwe a na ꞌidewaiga, ta ꞌasetai yau kebu kumaniku a da sakonaga, weꞌe mogitana sakonanina ꞌwaikuye i ꞌenoꞌenoga i vetoketoke. 18 A ꞌasetai kebu tamu nani ꞌatumaina i da ꞌenoꞌeno ꞌwaikuye, tomogoku nageneye, nuanuana sakona-vebogi. Nuanuaku a da vevesauluva ꞌatumaina, siwe kebu ꞌaku fata. 19 Sauluvanidi ꞌatumaidi nuanuaku siwe kebu a da ꞌidewadiga maꞌitufa sauluvanidi sakoidi kebu nuanuaku a ꞌiꞌidewadi. 20 Naninidi kebu nuanuaku a ꞌiꞌidewadiga ta ꞌasetai yau kebu kumaniku a da sakonaga, weꞌe mogitana sakonanina ꞌwaikuye i ꞌenoꞌenoviga i vetoketoke.
21 Yaku ꞌaseta sauluva ꞌatumaidi wata sakoidi faifaidi side baniꞌodi. Tutuyanina nuanuaku sauluva ꞌatumaidi a na ꞌidewadi siwe a venuaꞌivina-sako bega kebu ꞌaku fata nani ꞌatumaidi a na ꞌidewadi. 22 Yaku nuanua ꞌwaineye Yaubada yana veimea ꞌwaikuye ꞌeba sosoana mogitana. 23  Gal 5:17; Iem 4:1Weꞌe tomogoku ꞌwaineye ꞌana vebae tamu nuanua i yoꞌeyoꞌeku nuanuana a na sakona weꞌe tamu nuanua ꞌwaikuye nuanuana Yaubada yana veimea a na vematayakeyakedi. I veveyoꞌeyoꞌeyeku nika sakona tomogokuye i vetoketoke ꞌwa da vo i da yogoyogoniku. 24 Vona mogitana yaku mia i sako-ꞌafoꞌafo, a nuavita bwaikina, sakona tomogokuye i vetoketoke wafa a vaduduni. Aitoi ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌieku? 25  1 Kol 15:57ꞌAda Toveimea Iesu Keliso, taunina ꞌaku toꞌitaꞌitaꞌi, faifaina a vekaiwa Yaubada ꞌwaineye.
Vonanidi a voneyediga ꞌadi nuanua side baniꞌodi. Tauniku yaku nuanua a tauyeni Yaubada ꞌwaineye, yana veimea a na vematayakeyakedi, weꞌe sakona tomogokuye i vetoketoke.

7:4: Gal 2:19

7:5: Lom 6:21

7:6: Lom 8:2

7:7: Sou 20:17

7:12: 1 Tim 1:8

7:23: Gal 5:17; Iem 4:1

7:25: 1 Kol 15:57