5
Keliso i yavudaga, yavuyavumi ꞌwa na miamia.
Ion 8:32,36; Fol 15:10Keliso i yavuda veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega nuanuana yavuyavuda ta na miamia. Fai yavuyavumi ꞌwa na tovoi faꞌalina taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega kebu tamu aitoi i na yogonimi veꞌetoboda ꞌwaidiega, i na nunago ꞌwa na vetofolova-maimaiga veꞌetoboda ꞌwaidie basenadi baniꞌodi.
Yau Faulo a na vonemi, nuanuaku yaku vona ꞌwa na ꞌewadi. ꞌAiꞌedi taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada yana tugusa me Diu faifaidi bunu ꞌaibobo ꞌwa na ꞌewai, bega ꞌwa na vo, Bunu ꞌaibobo ꞌwainega ꞌa na veꞌatumai Yaubada mataneye,” kebu tamu saiꞌafo ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai Keliso ꞌwainega. Yaku vonanina vona mogitana, bega nuanuaku wata a na luvaitugani. ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Bunu ꞌaibobo a na ꞌewai bega a na veꞌatumai Yaubada mataneye,” i lubwaineni veꞌetoboda i maia Mosese ꞌwainega matatabuna i na vevematayakeyakedi. Egavo igodi nuanuami ꞌwa na veꞌatumai Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, ꞌakonadi ꞌwa ꞌawaꞌidimi Keliso ꞌwainega wata Yaubada yana nuakalikali ꞌwainega ꞌakonadi ꞌwa souyemi. Weꞌe ꞌida Iesu ꞌana tovetumaganavo ta vetumagana ta nuani mogitana Yaubada i na ꞌiveꞌatumaida, ꞌada ꞌiveꞌatumainina faifaina ta lulukamata, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega yada vetumagananina faꞌalina. Mogitana ta na veꞌatumai fai ꞌakonadi ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi bega ꞌaiꞌedi bunu ꞌaibobo basenadi ta ꞌewai ꞌalo kebu, kebu tamu avaꞌai. Weꞌe nani bwaikina ma yada vetumagana taunida ta tauyeda Keliso ꞌwaineye, yada vetumagananina vuagina ta nunuakalikali.
Nagami yami vetumagana Keliso ꞌwaineye toketokena ꞌwa da vo ꞌwa da lililide ꞌatumaina, weꞌe tutuya deꞌe ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo tamu aitoi i da yogobodemi ꞌwa ꞌailove, Yaubada yana nuanua tonovidi kebu ꞌwa da vevematayakeyakedi. Avaꞌai ꞌalo aitoi nuami i ꞌewadi bega ꞌwa ꞌailove? A nuaniga Yaubada kebu, Yaubadanina kumanina i golegolemi bega ꞌomi yana tomotoga. Walabo ꞌaluna nani siaina, siwe ꞌana fata ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi. Wata ꞌomi baniꞌodi, tove-vekavekali kebu fuediga siwe yadi ve ꞌana fata matatabumi yami vetumagana i na ꞌivesakodi. 10 Weꞌe yau a ꞌasetami, yada miaveꞌitubama ꞌada Toveimea Iesu taiadi ꞌwainega a nuani mogitana yami nuanua i na vesala yau yaku nuanua baniꞌodi. Wata a nuani tomotoganina nuami i ꞌivegaudi wata i fetomiga, kumanina kebu a da ꞌasetaiga, ꞌana vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.
11  1 Kol 1:23Ekwavo, weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i vonavona i vo, Faulo yana lauꞌage ꞌwaineye i vonaga bunu ꞌaibobo ta na ꞌewai nika ta na veꞌatumai Yaubada mataneye.” Mogitana basenadi baniꞌodi a luꞌageyedi, mulieta a vetumagana Iesu ꞌwaineye nika a baila. ꞌAiꞌedi tutuya deꞌe baniꞌodi a da lalauꞌageyediga bunu ꞌaibobo faifaina ꞌako vita kebu a da veveluagadiga tomotoganidi bunu ꞌaibobo i awaveꞌatumaieniga ꞌwaidiega. Fai tomotoga ma yadi nuasako vita i veleveleku, ꞌeba ꞌisa kebu a da lalauꞌagega bunu ꞌaibobo faifaina, weꞌe mogitana a lalauꞌage Keliso i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye bega ta na vetumaganamo ꞌwaineye ta na veꞌatumai Yaubada mataneye. 12 Weꞌe tomotoganidi nuanuadi bunu ꞌaibobo, kumanidiavo yami vetumagana i ꞌivemweadi, nuanuaku vigodi taiadi i da bobo-otogidi.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ta na ꞌiꞌidewadi.
13  1 Fit 2:16Ekwavo, ꞌomi Yaubada i golemi, nuanuana yavuyavumi ꞌwa na miamiani. Mogitana ꞌakonadi ꞌomi yavuyavumi siwe kebu ꞌwa na vo, Veꞌetoboda kebu i da veveimeyemaga, vetumaganaꞌava ꞌwainega ꞌa veꞌatumai Yaubada mataneye, bega ꞌama fata ꞌa na sakosakona.” Bunu ꞌana nuanua sakoidi kebu nuami i na ꞌewadiga, weꞌe mogitana ma yami nuakalikali ma emiavo ꞌwa na veꞌivaivaita. 14  Mad 5:43-44, 7:12Yaubada yana veꞌetoboda wata yana veimea matatabuna ꞌadi ꞌitava ꞌaitamogana, i vo, Emiavo ꞌwa na nuakalikaliedi, taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi.” 15 Siwe ꞌaiꞌedi venuakalikali ꞌwa na baila, ꞌwa na ꞌisaꞌisa i na nunago ma emiavo ꞌwa na nuavita wata ꞌwa na nuasako nika ꞌailaꞌanimi matatabumi ꞌwa na ꞌivesakomi.
16  Lom 8:3,4Begaidi a na vonemi, yami mia matatabuna ꞌwaidie ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwa na tauyeni i na agemi mogitana bega taunina ꞌami tokiavetovetonova nika kebu ꞌami fata ꞌwa na tauyemi taunimi yami nuanua sakoidi ꞌadi nuagiva ꞌwaidie. 17  Lom 7:15-23Naninidi yada nuanua sakoidi nuanuadi, wata naninidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina nuanuana tutuya fuedi i veveyoꞌeyoꞌeyeda. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina wata taunida yada nuanua sakoidi ꞌadi ꞌailuga i vevegavia, bega ꞌaiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ꞌwa na vevematayakeyakediga kebu ꞌami fata taunimi yami nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 18  Lom 6:14ꞌAiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na awaveꞌedeꞌedemi yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga, veꞌetoboda i maiaga Mosese ꞌwainega yadi toketokena i ꞌaꞌava ꞌwaimie, kebu wata i na veveimeyemiga.
19 Naninidi tomotoga i ꞌiꞌidewadi taunidi yadi nuanua ꞌwaidiega mageseye, matatabuda ta ꞌasetadi. Naninidi side. Veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, sakona tulina tulina ꞌeba bunumayaga, wata bunu ꞌana nuanua sakoidi. 20-21 Wata i ꞌoduꞌodu kumaea ꞌwaidie igodina yadi yaubadavo, balau, bwalata wata filo nuadi i ꞌewadi. I vevedumweꞌaiꞌai, i veveꞌalamagiꞌai, i veveꞌunumagigi, i nunuasako, taunidi yadi vebwaika ꞌaisena faifaina i nuanua. I veveꞌidiꞌidi, ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunidi ꞌaisedi faifaidi i nuanua, i nunuagiva ediavo yadi kukua faifaidi, ufa toketokena i toke i yemuyemu nuadi i lulugaugaudi, naninidi ꞌeba bunumayaga i ꞌiꞌidewadi, wata nani ꞌifwaidi sakoidi i ꞌiꞌidewadi. Basenadi a matakia ꞌwaimie sauluvanidi faifaidi, tutuya deꞌe wata a luluvaitugani. Egavo naninidi deꞌe baniꞌodi i ꞌiꞌidewadiga kebu ꞌana fata Yaubada i na veveimeyedi yana ꞌAilaꞌa nageneye bega ꞌadi veuveuta i na veluagai ꞌwainega.
22  Mad 7:16-20; Efe 5:8-9Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ta na ꞌiꞌidewadi, side naninidi i na souyedi. Venuakalikali, tutuya fuedi ta na sososoana, nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi ta na veveluagadi, ta na totokemaiga vita ꞌwaidie, ma yada nuakalikali ta na vevesauluva ꞌatumaina edavo ꞌwaidie, yada sauluva i na tonova wata dumweda i na bika ma ꞌada vetumagana. 23 Ta na nunuaobu wata taunida yada sauluva ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Naninidi kebu tamu ꞌadi ꞌeba veꞌetobodaga. 24  Kolos 3:5Egavo i miaveꞌitubamaga Iesu Keliso taiadi, taunidi yadi nuanua matatabuna wata bunu ꞌana nuanua sakoidi, ꞌakonadi i bailedi, ꞌwa da vo i da tutufwasedi Keliso ꞌana ꞌai lagalagana ꞌwaineye i da wafa. 25 Mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌakonadi ta veluagadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, i lubwaineda taunida ta na tauyeda yana nuanua ꞌwaidie i na veveimeyeda. 26  Fil 2:3Kebu taunida ta na awaꞌaiꞌaida, kebu edavo ta na ꞌivelogilogidi yada sauluva ꞌwaidiega i na nunago i na nuasako, wata emiavo kebu ꞌwa na veꞌunumagigiediga.

5:1: Ion 8:32,36; Fol 15:10

5:11: 1 Kol 1:23

5:13: 1 Fit 2:16

5:14: Mad 5:43-44, 7:12

5:16: Lom 8:3,4

5:17: Lom 7:15-23

5:18: Lom 6:14

5:22: Mad 7:16-20; Efe 5:8-9

5:24: Kolos 3:5

5:26: Fil 2:3