4
1-2 Yaku vona ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna yana wafa i na velilivana tamu lubulubu i na kilumi yana kukua ꞌawaie natuna i na ꞌewadiga faifaina. Kwamananina bola siaineye tamana i na wafa, taunina wata yana kukua ꞌana toꞌisaveꞌavinavo i na veveimeyedi. Kukuanidi matatabuna tamana i ꞌiawediga kwamananina yana kukua, siwe fai bola siaina kebu tamu yana veimea i da ꞌenoꞌeno, kukuanidi kebu i na ꞌabitonovidi, taunina baniꞌodi tofolova-maimaiga. Mulieta malamalanina tamana i yatoiga i na veluagaina i na velamu kukuanidi i na ꞌewadi i na veveimeyedi. Kolos 3:20-23Wata ꞌida baniꞌodi bola nuada kebu i da magetadiga, yaiaina kumanidiavo ma yadi veimea fwayefwayeye, wata yada veimea tubudavo ꞌwaidiega i veveimeyeda ꞌwa da vo ta da vetofolova-maimaiga ꞌwaidie. 4-5  Ion 1:14; Lom 8:3-4Siwe Yaubada yana tutuyanina i yatoiga i veluagai, taunina Natuotogina i voneni i vetomotogaotoga i mai fwayefwayeye. I maiga taunina i tauyeni me Diu yama veꞌetoboda i veꞌililibuyedi bega tomotoganida veꞌetobodanidi i veveimeyedaga i tuveobuda nika ꞌida Yaubada natunavo.
Lom 8:15-16Fai ꞌomi wata ꞌima Yaubada natunavo, Natuna ꞌAnuꞌanununa i voneni i ageda nika ꞌAnuꞌanununina yana ꞌaivaita ꞌwainega ta vevegole ta vo, Tamaku, ie Tamaku.” Lom 8:17; Gal 3:29Begaidi yaiaina wata veꞌetoboda tubudavo ꞌwaidiega kebu wata i na veveimeyemi, ꞌakonadi i ꞌaꞌava, weꞌe mogitana ꞌomi natunavo. Wata fai ꞌomi natunavo veuveutanidi ꞌatumaidi natunavo faifaidi, ꞌomi wata i na velemi.
Faulo i venuafouviga me Galetia faifaidi.
1 Kol 8:4-6Basenadi Yaubada ꞌwa bavuyeni bega taunimi ꞌwa tauyemi veꞌetoboda tubumiavo ꞌwaidiega wata yaiaina ꞌwaidie, naninidi igodi yami yaubadavo i veveimeyemi. Tutuya deꞌe ꞌakonadi Yaubada ꞌwa ꞌasetai wata ꞌwa veianeni, weꞌe mogitana ta na vo Yaubada i ꞌasetami wata i veianemi, begaidi ꞌaiꞌedi nuami i na viladi naninidi ꞌwaidie kebu i da lubwainemi. Yaiaina wata veꞌetobodanidi nani mweadi, kebu ꞌaivaita ꞌwa na veluagai ꞌwaidiega, siwe awale nuanuami taunimi ꞌwa na tauyemi naninidi ꞌwaidie i na veimeyemi basenadi baniꞌodi? 10  Kolos 2:16Basenadi veꞌetoboda fuedi ꞌadi vematayakayaka vitadi ꞌwa veveꞌililibuyedi siwe Keliso i ꞌetoyavumi veꞌetobodanidi ꞌwaidiega. Weꞌe tutuya deꞌe veꞌetobodanidi vitadi ꞌwa vevematayakeyakedi, baniꞌodi ꞌaiata ꞌifwaidi, wetaꞌi ꞌifwaidi, tutuya ꞌifwaidi wata malamala ꞌifwaidi ꞌwa veveꞌililibuyedi wata igodi ꞌwa vo, Tutuyanidi ꞌwaidie ta na tafalolo, Yaubada i na awaveꞌatumaieda.” 11 Yau a venuafouviga, i na nunago yaku folova nagami a waiga ꞌwaimie i na venani-ꞌavoꞌavovo.
12 Ekwavo, nuanuaku bwaikina yaku sauluva ꞌwa na vevetutuyamedi, fai basenadi a salami. Basenadi a waiga ꞌwaimie kebu tamu nani sakoina ꞌwa da ꞌidewai ꞌwaikuye ꞌwa ꞌisaveꞌaviniku ꞌatumaina. 13  1 Kol 2:3ꞌWa na nuani basenadi igodi a da nago tamu ꞌawalawa ꞌwaineye, nika fai a viga a wai ꞌwaimie. Bei ta miamia ꞌwaimie a lauꞌage-vauvau Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina. 14 Fai a viga ꞌaku ꞌisa sakoina wata ꞌaku ꞌisaveꞌavina vitana siwe kebu ꞌwa da baila wata kebu ꞌwa da dumweꞌaieku, weꞌe mogitana ma yami sosoana ꞌwa luꞌumaꞌumaieku wata ꞌwa ꞌisaveꞌaviniku, ꞌwa da vo yau tamu anelose Yaubada ꞌwainega ꞌalo Iesu Keliso tauniotogina. 15 Taiadi ta miamiaga, a ꞌisemi ꞌwa sosoana bwaikina, yami sosoananina avaꞌaibe i nago? A ꞌasetami mogitana bega ꞌaku fata a na luꞌivona tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidie ma yami sosoana ꞌwa ꞌivaisekuga faifaina. Kebu tamu nani ꞌatumaina ꞌwa da veꞌoꞌoleni, ꞌako i da lubwaineniga matami ꞌwa da kiamwanudi ꞌwa da veleku i da ꞌivaiseku. 16  Ion 8:45Weꞌe tutuya deꞌe yaku vona tonovidi yami sakona faifaidi voke ꞌwa nuasako ꞌwaikuye.
17 Tove-vekavekalinidi taiadi ꞌwa miamiaga, kumanidiavo Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana toꞌivesako, i dumwebika kebu yami ꞌatumaina faifaina, i vevewavawava nuanuadi nuami i na ꞌewadi bega ꞌomi yadi tomotoga. Nuanuadi bwaikina yau ꞌwa na baileku maꞌitufa yadi nuanua ꞌwaineye ꞌwa na luku ma yami dumwebika ꞌwa na vematayakeyakedi. 18 ꞌAiꞌedi tamu nani ꞌatumaina faifaina ta na dumwebikaga i lubwaineda. Yau taiadi ta miamia ꞌwa dumwebika, weꞌe mogitana i lubwainemi tutuya matatabuna ꞌwa na dumwebika. 19 ꞌOmi natukwavo, a nuakalikaliemi. Yau ꞌwa da vo vavine i da vebutudi i da veveviga, tutuya deꞌe ma yaku venuafouviga a veveviga faifaimi basenadi baniꞌodi. Veviganina i na nagoga Keliso i na agemi mogitana nika a na sosoana faifaimi. 20 Nuanuaku taiadi ta da miamia, yaku vona toketokedi a da bailedi, bikadiega a da ꞌivaisemi. A nuanua bwaikina, baniꞌodi a na munega a na ꞌivaisemi?
Faulo yana ve Ega wata Sela ꞌwaidiega.
21 ꞌOmi nuanuami veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i na veveimeyemiga a na vonemi. Veꞌetobodanidi wata ꞌifwaidi Mosese ꞌana kilukiluma ꞌwa da vo ꞌomi kebu ꞌwa da ꞌasetadiga. 22  Nag 16:15; 21:2Tamu yana vona side baniꞌodi. Ebelamo yana vevinevo ꞌadi ꞌailuga, tamu yana vavine mogitana ꞌadi wagava Sela, weꞌe tamu ꞌadi wagava Ega, taunidi Sela yadi tofolova-maimaiga. Ebelamo natunavo ꞌadi ꞌailuga, tamu yana vavine mogitana ꞌwaidiega, tamu tofolova-maimaiga ꞌwaidiega. 23  Lom 9:7-9Natuna tamu ꞌana wagava Aisake, fai Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye, yana vavine mogitana ꞌwaidiega i tubuga. Weꞌe Isimeli i tubuga tofolova-maimaiga ꞌwaidiega kebu vonaꞌawaufaufa ꞌwainega, ꞌida matatabuda ta tubuga baniꞌodi.
24-25  Lom 8:15Vevinenidi ꞌadi ꞌailuga baniꞌodi veakutagona ꞌailuga Yaubada i ꞌidewadi tomotoga faifaida. Yana Veakutagona Nagami i ꞌidewai ꞌOya Sainai ꞌwaineye ꞌawalawa Aleibia nageneye. Bei Yaubada yana veꞌetoboda Mosese i veleni, ꞌaiꞌedi tomotoga veꞌetobodanidi matatabuna i na vevematayakeyakedi i na veꞌatumai Yaubada mataneye.
Ega, Ebelamo yana tofolova-maimaiga taunidi baniꞌodi Veakutagonanina Nagami ꞌOya Sainai ꞌwainega. Taunidi natudiavo taiadi tofolova-maimaiga, wata baniꞌodi tomotoganidi veꞌetoboda i veveimeyediga ꞌwa da vo i da vetofolova-maimaiga veꞌetobodanidi ꞌwaidie. Wata Ega baniꞌodi Ielusalema tutuya deꞌe ꞌwaineye. ꞌAtamananina ꞌana tomotoga, taunidi me Diu, veꞌetobodanidi i veveimeyedi.
[Weꞌe Yaubada tamu yana veakutagona i ꞌidewai Iesu yana wafa ꞌwainega, Veakutagonanina ꞌIvauna faifaina nagami i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye i na souyeni tamu yana ꞌailaꞌa ꞌwainega. Egavo i na vetumagana Iesu ꞌwaineye i na veꞌatumai Yaubada mataneye wata yavuyavudi veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega.
Sela, Ebelamo yana vavine mogitana, taunidi baniꞌodi veakutagonanina Yaubada i ꞌidewaiga Iesu ꞌwainega. Sela kebu i da vetofolova-maimaiga wata ꞌida Iesu ꞌana tovetumaganavo veꞌetoboda kebu i da veveimeyeda, vetumaganaꞌava ꞌwainega ta veꞌatumai Yaubada mataneye.]
26  Ibu 12:22; Ve 21:2,10Wata Sela baniꞌodi Ielusalema ꞌIvauna abame, ꞌatamananina ꞌida tovetumagana yada ꞌeba mia mogitana, bei tomotoga matatabuda yavuyavuda. 27  Ais 54:1Tamu vona-awatabai i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye Ielusalema ꞌIvauna faifaina, ꞌatamananina bwaikina wata ꞌana tomotoga fueotogidi, kebu Ielusalema nagami baniꞌodi, bega i vo,
ꞌOmi vavinenimi kebu natumiga wata venatuna ꞌana veviga kebu ꞌwa da vebaemi, ꞌwa na sosoana bwaikina.
ꞌOmi yami lalamogavo i ꞌiawemiga ma yami sosoana ꞌwa na ꞌoluga fai ꞌawaie natumiavo fuedi,
Weꞌe vavinenidi ma yadi lamoga natudiavo kebu fuediga.”
28 Basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye natuna iavetana i na tubuga, mulieta Aisake i tubuga. Weꞌe ekwavo ꞌomi tovetumagana wata baniꞌodi, fai Yaubada i vonaꞌawaufaufa, bega ꞌomi natunavo. 29 Isimeli yana tubuga ꞌida matatabuda yada tubuga baniꞌodi, Isimeli i veveꞌoyaneni Aisake vita i veveluagai, kumanina i tubuga Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana toketokena ꞌwainega. Wata ꞌida baniꞌodi tutuya deꞌe ꞌwaineye, ꞌida Keliso yana ꞌAilaꞌa vita ta veveluagadi veꞌetoboda ꞌadi tovematayakayaka ꞌwaidiega. 30  Nag 21:10; Ion 8:35Siwe tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye vita ꞌana toꞌanivelena faifaidi i vo,
Vavinenidi tofolova-maimaiga ma natudi ꞌu na veugeugedi, bega ꞌawaie kebu tamu veuveuta natudi i na veluagai tamana ꞌwainega, weꞌe yana vavine mogitana natudi veuveuta matatabuna i na ꞌewadi tamana ꞌwainega.”
31 ꞌIda kebu tofolova-maimaiga natunavoga, weꞌe mogitana ꞌida tovetumagana, Keliso i yavuda veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega.

4:3: Kolos 3:20-23

4:4-5: Ion 1:14; Lom 8:3-4

4:6: Lom 8:15-16

4:7: Lom 8:17; Gal 3:29

4:8: 1 Kol 8:4-6

4:10: Kolos 2:16

4:13: 1 Kol 2:3

4:16: Ion 8:45

4:22: Nag 16:15; 21:2

4:23: Lom 9:7-9

4:24-25: Lom 8:15

4:26: Ibu 12:22; Ve 21:2,10

4:27: Ais 54:1

4:30: Nag 21:10; Ion 8:35