8
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega yada mia i na veꞌatumai.
Iesu Keliso yana wafa ꞌwainega yada sakona ꞌadi tutula i evadi, begaidi tutuya deꞌe ꞌwaineye egavo i miaveꞌitubama Kelisonina taiadi, kebu vematavuloga i na veluagai. Basenadi sakona i vetoketoke ꞌwaideye, sakonanina ꞌadi tutula wafa, ꞌwa da vo sakona wata wafa i da yogonida weꞌe tutuya deꞌe Iesu Keliso i yavuda mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega. 3-4  Gal 5:16Basenadi tomogoda yadi nuanua ta ꞌiꞌidewadi bega kebu ꞌada fata Yaubada yana veꞌetoboda ta na vematayakeyakedi, ꞌako ta da vematayakeyakediga ta da veꞌatumai Yaubada mataneye. Weꞌe tutuya deꞌe Yaubada i ꞌiveꞌatumaida, yada sauluva tonovidi mataneye, fai taunina Natuna i vetunei i vetomotogaotoga ꞌida tosakona baniꞌodi, siwe kebu i da sakonaga, yana wafa ꞌwainega yada sakona i ꞌuꞌumidi. Yaubada yana veꞌetoboda matatabuna tonovidi, i lubwaineda ta da vematayakeyakedi, siwe fai kebu, ꞌana tutula wafa. Weꞌe Natuna tomogonega tutulanina i evai i wafa faifaida nika Yaubada mataneye yada sauluva matatabuna i tonova, ꞌwa da vo veꞌetoboda matatabuna ta da vevematayakeyakedi. ꞌIda tomotoganida ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ta ꞌiꞌidewadi, maꞌitufa tomogoda yadi nuanua sakoidi ta bailedi.
Egavo yadi nuanua i tauyedi tomogodi yadi nuanua sakoidi ꞌwaidie, nuanuananidi tomogodi ꞌwaidie i veveimeyedi. Weꞌe egavo yadi nuanua i tauyedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ꞌwaineye, nuanuananidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega i veveimeyedi. Gal 6:8ꞌAiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yami nuanua i veveimeyediga, mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌwa veveluagai wata Yaubada taiadi ꞌwa veiana. Weꞌe ꞌaiꞌedi tomogomi yami nuanua i veveimeyediga ꞌwa na wafaotoga. ꞌWa na wafaotoga fai ꞌaiꞌedi aitoi taunina i tauyeni tomogona yana nuanua sakoidi ꞌwaidie i vegavia Yaubada ꞌwaineye. Tomogonina Yaubada ꞌana gavia fai kebu nuanuana Yaubada yana veꞌetoboda i na vematayakeyakedi wata mogitana kebu ꞌana fata i na vematayakeyakedi. Egavo tomogodi yadi nuanua sakoidi i veveimeyediga, kebu ꞌana fata Yaubada i na sosoana faifaidi.
1 Kol 3:16Weꞌe ꞌomi, ꞌaiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi ꞌwaimie i miamiaga, tomogomi yadi nuanua kebu i da veveimeyemi, weꞌe mogitana Yaubada ꞌAnuꞌanununa i veveimeyemi. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi Keliso ꞌAnuꞌanununa kebu i da ageiga, taunina kebu Keliso yana tomotoga. 10 Tomogomi i na wafa sakona ꞌwainega, weꞌe ꞌaiꞌedi Keliso i agemi ꞌwaimie i miamiaga, ꞌanuꞌanunumi i na mia-vagata fai Yaubada i ꞌiveꞌatumaimi. 11 Mogitana tomogomi i na wafa, weꞌe ꞌaiꞌedi Yaubada ꞌAnuꞌanununa i agemi ꞌwaimie i miamiaga, Yaubadanina tomogomi i na sivetovoidi wafayega. Ta ꞌasetai i na sivetovoimi fai Keliso i sivetovoia wafayega wata fai ꞌAnuꞌanununa ꞌwaimie i miamia.
ꞌIda ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedaga Yaubada natunavo.
12 Ekwavo, fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaimie i miamia, i lubwainemi yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, weꞌe kebu i da lubwainemi tomogomi yadi nuanua ꞌwa na vematayakeyakedi. 13  Gal 6:8ꞌAiꞌedi tomogomi yadi nuanua sakoidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga ꞌawaie ꞌwa na wafaotoga, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega yami sauluva sakoidi ꞌwa na bailedi ꞌwa da vo ꞌwa da luvewafadi, nika yami mia i na veꞌatumai mia-vagata ꞌwa na veluagai. 14 Egavo Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana nuanua i vonevonedi i ꞌiꞌidewadiga taunidi Yaubada natunavo. 15  2 Tim 1:7; Gal 4:6Nagami Yaubada ꞌwa kololoyeni vematavuloga faifaina ꞌwa da vo yami kololo i da veimeyemi, weꞌe tutuya deꞌe Yaubada ꞌAnuꞌanununa i tauyeni i agemi kebu wata kololo i na veimeyemiga. Weꞌe mogitana i agemi bega ꞌomi Yaubada natunavo wata ꞌAnuꞌanununina yana ꞌaivaita ꞌwainega ta vebaeda bega ꞌaitamogana ꞌaitamogana ta vevegole ta vo, Ie Tamaku.” 16  1 Ion 4:13Ta vebaeda ꞌida Yaubada natunavo wata Yaubada ꞌAnuꞌanununa i veꞌawamogitana ꞌanuꞌanunuda ꞌwaidie. 17  Gal 4:7; Ve 21:7Fai ꞌida Yaubada natunavo ꞌaiꞌaiwabunidi i ꞌidewadi i ꞌenoꞌenoviga natunavo faifaidi, ꞌawaie i na veleda, wata ꞌaiꞌaiwabunidi i ꞌidewadi Keliso faifaina, wata ma fueda faifaida taiadi i na veleda. Mogitana i na veleda siwe nagami i lubwaineda vitanidi Keliso i veluagadiga wata baniꞌodi ta na veluagadi faifaina, mulieta Keliso taiadi ꞌaiꞌaiwabunidi magemagetadi ta na ꞌewadi.
ꞌAwaie Yaubada natunavo ꞌaiꞌaiwabu i na veluagai.
18  2 Kol 4:17Vitanidi tutuya deꞌe ta veveluagadiga Keliso faifaina saiꞌafo bwaikidi weꞌe ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi ꞌawaie ta na veluagadi Yaubada ꞌwainega nani bwaikaotogina. Vitanidi faifaidi kebu ta na nuanua. 19 Yaubada ꞌana ꞌidewadewa matatabudi i lulukamata nuanuadi bwaikina nagami Yaubada natunavo i na sivetovoidi. 20-21  Nag 3:17-19; Ve 21:1I lulukamata fai basenadi bei Adama i sakona Yaubada ꞌana ꞌidewadewa i ꞌalatabutabudi i venani-ꞌavoꞌavovo. ꞌAna ꞌidewadewanidi kebu taunidi i da venani-ꞌavoꞌavovo siwe fai Yaubada nuanuana. Yaubada yana veimeanina ꞌwainega nani matatabudi i sakosako wata i wafawafa, siwe tutuyanina i ꞌalatabutabudiga bei i nuani ꞌawaie i na ꞌiveꞌatumaidi. ꞌIda Yaubada natunavo fwayafwaya ꞌana vita i yogonida siwe ꞌawaie i na yavuda yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na veleda, wata baniꞌodi, ꞌana ꞌidewadewa matatabudi i na yavudi i na veꞌatumaiotoga.
22 Yaubada i ꞌalatabutabudiga i maiga ꞌasiau tomotoga, ꞌaisaya, mosomoso wata nani ꞌifwaidi i veveviga wata i wafawafa ꞌwa da vo i da taidaida baniꞌodi tamu vavine kwamana i tubutubuga i tataidaida. 23  2 Kol 5:2-4Kebu ꞌana ꞌidewadewa ꞌaisedi i da tataidaida, wata ꞌida yana tomotoga ta tataidaida. Mogitana Yaubada ꞌAnuꞌanununa i tauyeni i ageda, ꞌAnuꞌanununina yana ꞌanivelena ꞌwaideye nagami, siwe ta lulukamata ta tataidaida ta vo, Aioe, Yaubada i da vagavaida i da naweda yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye bega ꞌida natunavo mogitana, tomogoda ꞌivaudi ta da veluagadi.” 24 Basenadi ta vetumagana ta nuani mogitana ꞌawaie ta na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye, bega vetumagananina ꞌwainega ꞌitaꞌitaꞌi ta veluagai. ꞌAiꞌedi naninina faifaina ta lulukamataga ta da ꞌiseꞌiseniga ꞌako kebu ma yada vetumagana ta da lulukamaseni. ꞌAiꞌedi tamu tomogo tamu nani nuanuana siwe ꞌakonadi i veluagai, kebu ꞌana fata i na lulukamaseni. 25 Weꞌe ꞌaiꞌedi ta na vetumagana tamu nani bola kebu i da souyeniga faifaina, ma yada tokemaiga ta lulukamaseni.
26 Wata, ꞌida yada nuanua mweadi, siwe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ꞌiꞌivaiseda. Kebu ta da ꞌasetai avaꞌai faifaina ta na veveluꞌui wata baniꞌodi ta na veveluꞌuiedi siwe ꞌAnuꞌanununina faifaida i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye. Voke kebu ꞌada fata yada veviga wata vita ꞌwaidie, bonada i na souyedi, siwe veꞌawagusi ꞌwaidiega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veveluꞌui faifaida. 27  Same 139:1Yaubada veluꞌuinidi i noganogaidi fai ꞌida yana tomotoga yada nuanua i ꞌasetadi wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua i ꞌasetadi. Weꞌe avaꞌai Yaubada nuanuana i na ꞌidewaiga ꞌAnuꞌanununa ꞌakonadi i ꞌasetadi begaidi ꞌana fata i na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye yana tomotoga faifaida.
28  Efe 1:11Wata ꞌida Yaubada ta nuakalikalieniga ta ꞌasetai nani matatabuna i na souyedi ꞌwaideye i na siviladi yada ꞌatumaina faifaina, ꞌida tomotoganida i venuaꞌivineda avaꞌai i nuaniga faifaina. 29  1 Ion 3:2Fai basenadiotoga egavo nagami Yaubada i ꞌasetadi wata i venuaꞌivinedi bega ꞌawaie i na vetuli Natuna baniꞌodi, weꞌe Natunanina tatadi bwaikaotogina, taiadi i na miamia. 30  2 Tes 2:13-14Tomotoganidi Yaubada i venuaꞌivinediga wata i goledi i nagoi ꞌwaineye, i golediga i ꞌiveꞌatumaidi mataneye kebu yadi sakonaga, i ꞌiveꞌatumaidiga i vetuli bega Yaubada taiadi magemagetadi.
Yaubada yana nuakalikali ꞌwaideye ta veluagai Iesu Keliso ꞌwainega.
31 Yaubada yana nuanuananidi ꞌatumaiotogidi ꞌida yana tomotoga ꞌwaideye a veifufuyedi, nuanuaku ta na nuanidi. Fai Yaubada nuanuana ꞌida, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vetoketoke ꞌwaideye. 32 Kebu nuana i da loloiga, Natuna i ꞌaniveleneni i wafa matatabuda faifaida. Natuna ꞌakonadi i veleda, siwe wata nuakalikali tulina tulina i na veleveledamo. 33 ꞌIda Yaubada yana tomotoga vevenuaꞌivinida, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vevitada sakona faifaina fai Yaubada tauniotogina i ꞌiveꞌatumaida yada sakona i nuatavunidi. 34  1 Ion 2:1; Ibu 7:25Wata kebu tamu aitoi ꞌana fata i na veimea vematavuloga ta na veluagai sakona faifaidi, fai Iesu Keliso yana wafa ꞌwainega ꞌada vematavuloga i evai. Wafanina ꞌwainega Yaubada i sivetovoia, ꞌasiau ma yana veimea Yaubada ꞌana ꞌatagiega i miabui i miamia i veveluꞌui faifaida.
35  2 Kol 4:8-11Wata kebu tamu avaꞌai ꞌana fata i na veꞌidiꞌidieda Keliso yana nuakalikali bwaikina ꞌwainega. ꞌAiꞌedi vita tulina tulina i na souyedi ꞌwaideye baniꞌodi veviga, mali tomotoga i na vesauluva sakoina ꞌwaideye Keliso faifaina, ꞌaiꞌedi ta na lase, ꞌalo ta na veꞌaleꞌusa tomogoda ꞌadi baniuma faifaidi, ꞌalo ꞌaiꞌedi tomotoga nuanuadi i na luvewafada, vitanidi deꞌe kebu ꞌana fata i na veꞌidiꞌidieda Keliso yana nuakalikali ꞌwainega. 36  Same 44:22Vitanidi faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yaubada, fai ꞌima yamu tomotoga, bega ꞌaiata matatabuna ꞌwaidie, ꞌamu tovedumweꞌaiꞌai nuanuadi i na luvewafama.
ꞌIma ꞌwa da vo ꞌaisaya i da vunugidi ꞌadi luvewafa faifaina.”
37 Vitanidi kebu ꞌadi fata i na veꞌidiꞌidieda kumanina i nuakalikaliedaga ꞌwainega, weꞌe mogitana ꞌada tonuakalikalinina ꞌwainega ta vevetoketoke-ꞌafoꞌafo nani matatabuna ꞌwaidie. 38-39  Ion 10:38A nuani mogitana ꞌaiꞌedi ma yawaida ꞌalo ta na wafa kebu tamu nani ꞌana fata i na veꞌidiꞌidieda Yaubada yana nuakalikali ꞌwainega. Anelose kebu, yaiaina kebu, ꞌalo wata tamu nani toketokena. Kebu tamu nani i da ꞌenoꞌeno ꞌalo ꞌawaie i na souyeni ꞌana fata i na veꞌidiꞌidieda. Kebu tamu nani tabwaotoginega ꞌalo dibuotoginega, ꞌalo Yaubada yana ꞌidewadewa matatabuna ꞌwaidiega ꞌana fata i na veꞌidiꞌidieda yana nuakalikali ꞌwainega. Yaubada yana nuakalikalinina ꞌwaideye bwaikaotogina, ta ꞌiseni ꞌada Toveimea Iesu Keliso i wafa faifaida.

8:3-4: Gal 5:16

8:6: Gal 6:8

8:9: 1 Kol 3:16

8:13: Gal 6:8

8:15: 2 Tim 1:7; Gal 4:6

8:16: 1 Ion 4:13

8:17: Gal 4:7; Ve 21:7

8:18: 2 Kol 4:17

8:20-21: Nag 3:17-19; Ve 21:1

8:23: 2 Kol 5:2-4

8:27: Same 139:1

8:28: Efe 1:11

8:29: 1 Ion 3:2

8:30: 2 Tes 2:13-14

8:34: 1 Ion 2:1; Ibu 7:25

8:35: 2 Kol 4:8-11

8:36: Same 44:22

8:38-39: Ion 10:38