10
Iesu i vona-awatabai ꞌaisaya sifi ꞌadi kali faifaina.
1-2 Wata Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, toꞌisaveꞌavina sifi ꞌaiaseye yana ꞌaisaya i veveꞌanidi ꞌadi mosomoso, lovana i sisilukuvedi ꞌadi kalie, bei wata i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. ꞌAiꞌedi toꞌisaveꞌavinanina nuanuana i na lukuga, ꞌawa ꞌwaineamo i lukuluku, weꞌe ꞌaiꞌedi tamu aitoi kebu ꞌawa ꞌwaineamo i na lukuga kaliamo i na nakikila, taunina toꞌainike wata tovainago. Tutuyanina toꞌisaveꞌavina nuanuana yana ꞌaisaya i na nawedi, ꞌawa ꞌana toꞌisaveꞌavina i vonevoneni saiboda i sisibaleni, mulieta toꞌisaveꞌavinanina yana sifi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi wagaveamo i tayatayamidi. Ion 10:27Tutuyanina i sousouyedi toꞌisaveꞌavina i kumekumeta weꞌe yana ꞌaisaya mulineye i delideli fai bonana i nogayaꞌinanai. ꞌAisayanidi kebu ꞌadi fata tamu tomogo mulineye i na nagoi, bola bonana i na bavuyeni i na veꞌaladegadega.”
Deꞌe vona-awatabainina ꞌwainega Iesu i veifufu ꞌwaidie, siwe kebu nuadi i da magetadi. Tomotoga kebu nuadi i da magetadiga faifainanina Iesu i vona-vaitugana ꞌwaidie i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, yau sifi ꞌadi kali ꞌana ꞌawa. Basenadi mali tomotoga nuanuadi i na vetoꞌisaveꞌavina igodina taunidi i da mai Yaubada ꞌwainega, tomotoganidi tovainago wata toꞌainike, siwe yaku sifi kebu bonadi i da nogayaꞌinanadi. Ion 14:16ꞌAsaꞌaiana kumaniku ꞌawa. Egavo i na vetumagana ꞌwaikuye, i na luku ꞌwaikuyamo a na ꞌitaꞌitaꞌiedi wata a na ꞌiꞌisaveꞌavinidi baniꞌodi toꞌisaveꞌavina sifi yana ꞌaisaya i nunawedi i veveꞌanidi wata i mimaiedi ꞌadi kalie. 10 Tovainago i na maiga, vainagoꞌava, ꞌainikeꞌava, ꞌivesako ꞌaisedi faifaidi i na mai. Yau a maiga tomotoga mia ꞌivauna wata ꞌatumaina a na veledi bega i na sososoana wata kebu tamu nani faifaina i na vevenuafouviga.”
Iesu toꞌisaveꞌavina sifi ꞌatumaina.
11  Same 23:1; Ion 15:13Wata Iesu i vonedi i vo, Yau toꞌisaveꞌavina sifi ꞌatumaiku, faifainanina yawaiku a na tauyeni a na wafa yaku sifi ꞌadi ꞌitaꞌitaꞌi faifaina. 12 ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na vetofolova sifi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, fai taunina kebu tonisifi ꞌaiꞌedi ꞌouꞌou kasikasisina i na ꞌiseni i na mimaiga bola i na degalovedi, ꞌouꞌounina kasikasisina sifi i na ovadi i na veꞌaladegadega. 13 Tofolovanina i dega fai taunina kebu tonisifi, begaidi kebu faifaidi i da vetafewa i folovamo tutula faifaina. 14-15  Ion 10:27; 1 Ion 3:16Yau toꞌisaveꞌavina sifi ꞌatumaiku. Tamada i ꞌasetaku wata yau a ꞌasetai, wata baniꞌodi yaku sifi a ꞌasetadi, wata i ꞌasetaku. Fai taunidi yaku sifi, yawaiku a na tauyeni a na wafa ꞌadi ꞌitaꞌitaꞌi faifaina. 16  Ion 11:52Weꞌe wata ꞌifwaidi yaku sifi tulidie i miamiani, kebu deꞌe kalinina nageneye. I lubwaineku taunidi wata a na miedi, ꞌadi fata wata bonaku i na nogai, a na luvetubamidi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana weꞌe ꞌadi toꞌisaveꞌavina ꞌaitamogana.
17  Fil 2:8-9Tamaku i nuakalikalieku bwaikina fai tauniku a tauyeku ꞌawaie a na wafa siwe wafanina ꞌwainega wata yawaiku a na veluaga-vaitugani. 18  Ion 19:11Kebu tamu aitoi ꞌana fata yawaiku i na dabai, yau taunikuna a na tauyeni. Fai ma yaku veimea wata ma yaku toketokena ꞌaku fata yawaiku a na tauyeni, wata ꞌaku fata yawaikunina a na veluaga-vaitugani. Tamaku yana veimea ꞌwaikuye side baniꞌodi.”
19 Iesu i vonaꞌaꞌava, mulieta vonanina faifaina me Diu ꞌailaꞌa wata i ꞌidia. 20 Fuedi i vona i vo, Vona mogitana yaiaina i agei i veꞌwavaꞌwava. Kebu bonana ꞌwa na nogai.” 21 Weꞌe ꞌifwaidi i vo, Iesu yana vona ꞌana nogaya kebu baniꞌodi tomogo yaiaina i ageiga yana vona. Yaiaina kebu ꞌana fata tomatasako i na ꞌiveꞌatumaia Iesu i ꞌidewaiga baniꞌodi.”
Me Diu Iesu i vedumweꞌaiꞌaieni.
22 Malayaubanie me Diu fuedi i vaꞌauta Ielusalema tamu sakali i ꞌidewai. Sakalinina ꞌadi ꞌeba tolinuataꞌi wata yadi ꞌeba nuaveꞌavina basenadi mali tomotoga yadi vanuga ꞌeba veluꞌui i ꞌivesakoi weꞌe i ꞌidewa-vaitugani faifaina. 23 Tutuyanina ꞌwaineye Iesu i nago vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, i yabayaba Kini Solomoni yana Masiꞌeda ꞌwaineye. 24 Me Diu i ꞌiseni i maia i tovififineni i voneni i vo, Tutuya manamanawena ꞌa vevenuanaluga yamu vona faifaidi. ꞌAsiauotoga nuanuama ꞌu na vona tonovina ꞌwaimeye, mogitana ꞌomu Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina ꞌalo kebu?” 25-26  Ion 5:36, 10:38Iesu i vo, ꞌAkonadi a vonemi siwe kebu ꞌwa da vetumaganekuga. Folovanidi toketokedi a ꞌiꞌidewadiga Tamaku yana veimea ꞌwainega, ꞌwa da ꞌisedi ꞌwa da ꞌasetai yau a mai Yaubada ꞌwainega, siwe kebu ꞌwa da vetumagana fai ꞌomi kebu yaku sifi. 27  Ion 10:3Yaku sifi mogitana bonaku i noganogai, ꞌaitamogana ꞌaitamogana a ꞌasetadi wata i yoyogoꞌwailiku. 28  Ion 3:16, 6:39Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina a veleveledi bega kebu i na wafaotoga wata kebu tamu aitoi ꞌana fata i na sieloeloku. 29 Tomotoganidi Tamaku i velekuga nani bwaikaotogina mataneye, nani ꞌifwaidi saiꞌafo, faifainanina kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vunugidi Tamada yana ꞌisaveꞌavina ꞌwainega. 30 Tamada wata yau ꞌaitamogana. Yama nuanua, yama sauluva, wata lamuma ꞌaitamogana.”
31 Vonanina faifaina me Diu kileu i ꞌewadi igodi i da luvewafai basenadi baniꞌodi. 32 Siwe Iesu i vonedi i vo, Folova fuedi, ꞌatumaidi wata toketokedi matamie a ꞌiꞌidewadi Tamada yana veimea ꞌwainega. Folovanidi ꞌwaidiega avaꞌai folovaga faifaina nuanuami ꞌwa na nikeku?” 33 Me Diu Iesu yana vona i tutuli i vo, Yamu folova ꞌatumaidi faifaidi ꞌako kebu ꞌa na nikemuga, siwe fai ꞌu vona-uviꞌagala Yaubada ꞌwaineye. ꞌOmu tomogo-ꞌavoꞌavovo siwe igodi ꞌu vo, Yau Yaubada.” 34  Same 82:6Wata Iesu i vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, bukinina ꞌwa veveꞌililibuyeni bwaikina, Yaubada i vona toveimea i venuaꞌivinediga ꞌwaidie i vo, ꞌOmi tomotoga ꞌasaꞌaiana taunimi yaubadanimi.” 35 ꞌAkonadi ta ꞌasetai Yaubada yana Buki i na ꞌeno-vagata wata kebu tamu saiꞌafo vekali nageneye, weꞌe toveimeanidi Yaubada yana Vona i nogai, Yaubada i goledi yaubadavo. 36  Ion 5:17-20Fai Yaubada tomotoga i fali-yaubadedi, yau wata a vo, Yau Yaubada Natuna,” i lubwaineku fai i venuaꞌivineku i vetuneku a mai tomia fwayafwaya ꞌwaimie, begaidi kebu Yaubada a da awaobuobuyeni. 37 ꞌAiꞌedi Tamaku yana folova kebu a da ꞌiꞌidewadiga, i lubwainemi kebu ꞌwa da vetumagana ꞌwaikuye, siwe fai Tamaku yana folova a ꞌiꞌidewadi i lubwainemi ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye. 38  Ion 14:10-11Kebu nuanuami ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye, siwe fai folovanidi toketokedi a ꞌiꞌidewadiga i lubwainemi ꞌwa na vetumaganedi bega ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaia yau Tamada ꞌana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku.”
39 Fai Iesu i vo, Yau Tamada ꞌana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku,” begaidi toꞌedakumetavo wata igodi i da ꞌiveꞌavini, nika i ꞌiawedi i nago.
40 Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi wata i viladi Ufa Iolidani i damana noꞌo bega i miamiani, basenadi bei Ioni tomotoga i bafitaisodi. 41 Tomotoga fuedi i maia Iesu ꞌwaineye tomotoganidi ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Ioni kebu tamu folova toketokena i da ꞌidewai, siwe nani matatabuna basenadi i veifufuyediga Iesu faifaina, ꞌakonadi ꞌadi mogitana i souyedi.” 42 Begaidi tomotoga fuedi i vetumagana Iesu taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.

10:4: Ion 10:27

10:9: Ion 14:16

10:11: Same 23:1; Ion 15:13

10:14-15: Ion 10:27; 1 Ion 3:16

10:16: Ion 11:52

10:17: Fil 2:8-9

10:18: Ion 19:11

10:25-26: Ion 5:36, 10:38

10:27: Ion 10:3

10:28: Ion 3:16, 6:39

10:34: Same 82:6

10:36: Ion 5:17-20

10:38: Ion 14:10-11