11
Lasalo yana wafa ifufuna.
1-3  Luk 10:38-39; Ion 12:3; Ion 11:36Tamu ꞌatamana ꞌana wagava Bedani bei Lasalo i miamia ma novunavo, Meli wata Malida. Melinina kumanina ꞌAuvea Iesu ꞌagena i iwagi bunama magaina ꞌatumaina ꞌwainega, wata navaꞌaunega i tamavelavelalai. Tamu tutuya Lasalo i viga bwaikina begaidi novunavo vala i vetunei Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, iamu kumanina ꞌu nuakalikalieni bwaikina i viga.” Ion 9:3Tutuyanina Iesu valana i nogai i vona i vo, Viganina i souyeniga Lasalo ꞌwaineye kebu wafaotoga faifaina, siwe i souyeni bega tomotoga fuedi Yaubada i na subiai wata ꞌwainega, yau Natuna i na awaꞌaiꞌaiku.”
5-6 Lasalo ma novunavo Iesu i nuakalikaliedi bwaikina, siwe tutuyanina i nogai Lasalo i viga kebu i da nago ꞌwaineye, ꞌatamananina ꞌwaineye i valenogaya bei wata ꞌaiata ꞌailuga i mia. ꞌAiatanidi ꞌadi ꞌailuga i ꞌaꞌavana, mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Ta na vilada ta na nagoi Iudia.” Ion 10:31Yana tovetutuyamavo i vo, Tove, basenadi bei me Diu igodi i da luvewafamu, wata igodi nuanuamu bei ꞌu na nago.” Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌaiata ꞌana ꞌawasasa matatabuna 12. ꞌAwasasanidi ꞌwaidie ta na yabaga kebu ꞌana fata ta na nikeyeda fai fwayafwaya ꞌana mageta ꞌwainega ta ꞌiꞌisadewa. 10 Siwe ꞌaiꞌedi ta na yaba-vuvua lovane, bola ta na nikeyeda fai mageta kebu. Bola yaku tutuya ꞌatumaina i ꞌenoꞌeno, ꞌaku fata a na folofolova. 11  Mad 9:24Iada Lasalo i ꞌenomwadumwadu, siwe ta na nagoi a na luvagoni i na ꞌisa.” 12 Yana tovetutuyamavo i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi i na ꞌenoꞌenovamo ꞌana fata i na veꞌatumai.” 13 Siwe Iesu i vonavona i wafaga faifaina, weꞌe yana tovetutuyamavo yadi nuanua i vo, ꞌEno mogitana faifaina i vonavona.” 14-15 Begaidi Iesu i vonaotoga ꞌwaidie i vo, Lasalo i wafa, siwe ꞌaiꞌedi ꞌwaineye taiadi ta da miamiani a da ꞌiveꞌatumaia viga ꞌaisena ꞌwainega bola yami vetumagana mweadi. ꞌAtumaina, ta na nagoi ꞌwaineye yaku folova ꞌwa na ꞌiseni bega yami vetumagana i na vetoketoke.” 16  Ion 20:25Tomasi, tamu ꞌana ꞌeba ꞌainana Natulugaluga tovetutuyamavo ꞌifwaidi i vonedi i vo, Ekwavo, ta na nagoi yada ꞌAuvea taiadi bega ma fueda ta na wafa.”
Iesu tosivetovoi wata yawai-vagata ꞌana toꞌanivelena.
17 Tutuyanina Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i leꞌwai saiꞌafo Bedani lilivaneye, tomotoga i vonedi i vo, Lasalo yawaina i ꞌaꞌava, i ꞌenoꞌeno taumaseye ꞌakonadi ꞌaiata 4 i veluagai.” 18-19 Ielusalemega ta na nago Bedani kebu ꞌaniꞌiega, vivideye* ꞌAna mogitana baniꞌodi 3 kilomita. begaidi me Diu fuedi i maia Bedani Malida ma taina Meli nuadi i na ꞌiveagiagidi, novudi i ꞌiawediga faifaina.
20 Tutuyanina Malida i nogai Iesu i nunago, begaidi i mai i yogoꞌedeꞌedeni, weꞌe Meli i miamia vanuge. 21  Ion 11:32Malida i veluagai nika i vona Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi ꞌomu taiadi ta da miamiaga ꞌako novuku kebu i da wafaga. 22 Mogitana novuku i wafa, siwe a ꞌasetai avaꞌai nuanuamu ꞌu na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na velemu bega ꞌaivaita ꞌa na veluagai.” 23 Iesu i voneni i vo, Novumu i na tovoi-vaitugana.” 24  Ion 6:40Malida i vo, Eꞌe ꞌakonadi a ꞌasetai ꞌawaie fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i na tovoi-vaitugana.” 25 Wata Iesu i voneni i vo, Yau kumaniku towafa ꞌadi tosivetovoi wata mia-vagata ꞌana toꞌanivelena. ꞌAiꞌedi egavo i na vetumagana ꞌwaikuye mulieta i na wafa, siwe mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26 Egavo i na vetumagana ꞌwaikuye kebu tamu saiꞌafo i na wafaotoga. Malida, yaku vona deꞌe ꞌu da nuani, ꞌu vetumagana ꞌalo kebu?” 27  Ion 6:68-69; Ion 6:58-69Malida i vo Eꞌe ꞌAuvea yamu vonanina faifaina a vetumagana, wata a ꞌasetai ꞌomu Keliso, Yaubada Natuna wata ꞌana Venuaꞌivina, kumanimu basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa yamu mai fwayefwayeye faifaina.”
Iesu i lumatageu.
28 Malida i vonaꞌaꞌava, mulieta i vilai i nago Meli ꞌwaineye ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Tove ꞌakonadi i mai, nuanuana ꞌu na nago i na vonemu.” 29 Bega Meli i tovoi i lilide i mai Iesu ꞌwaineye.
30 Iesu bola kebu i da souyeni ꞌatamane, avaꞌaibe bei Malida i veluagaiga bei bola i tovotovoi. 31 Me Diu i maiaga Meli ma iana ꞌadi ꞌivenuagiagi faifaina, tutuyanina i ꞌiseni Meli i tovoi i souyeni i lilide i mimai yadi nuanua igodi i vo, I nunago taumaseye bei i na vemogai,” begaidi i yogoꞌwaili.
32 Tutuyanina Meli i leꞌwa ma yana veꞌililibu i beꞌu Iesu mataneye i voneni i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi ꞌomu taiadi ta da miamiaga, ꞌako kebu novuku i da wafaga.” 33 Iesu Meli i ꞌiseni me Diu taiadi i vevemogai nuana i vekalikalia wata i nuasako wafa faifaina. 34 Begaidi i velutoliedi i vo, Avaꞌaibe bei iada ꞌwa veꞌufai?” I voneni i vo, ꞌAuvea ꞌu mai ta na nago ꞌa na vemu.” 35  Luk 19:41Nika Iesu i lumatageu. 36 Me Diu i ꞌiseni Iesu ma matageuna begaidi i vo, Vona mogitana, iana i nuakalikalieni bwaikina.” 37  Ion 9:6-7Weꞌe ꞌifwaidi i vo, Tomatasako i ꞌiveꞌatumaia bega wata iana i da ꞌivaiseni yana viga ꞌwaineye nika kebu i da wafaga.”
Iesu Lasalo wafayega i sivetovoia.
38 Wata Iesu nuana i vekalikalia saiꞌafo i vaganago taumata ꞌwaineye. Taumatanina ovu matumatu ꞌwaineye, kileu bwaikinega ꞌawana i vetovibodai. 39 Iesu tomotoga i vonedi i vo, Kileunina ꞌwa ꞌewai.” Nika Malida towafanina novuna i vo, ꞌAuvea, magai fai ꞌaiata 4 ꞌakonadi i ꞌaꞌava.” 40  Ion 11:4Siwe wata Iesu i voneni i vo, ꞌWa da vo kebu a da vonemu a vo, ꞌAiꞌedi ꞌu na vetumagana ꞌwaikuye, Yaubada yana toketokena ꞌu na ꞌiseni.” 41 Tomotoga kileu i ꞌewai, mulieta Iesu i ꞌisalaka i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i vo, Tamaku, a vekaiwa bwaikina ꞌwaimuye fai bonaku ꞌu noganogaidi. 42  Ion 12:30ꞌA ꞌasetai mogitana tutuya matatabuna bonaku ꞌu noganogaidi, siwe deꞌe baniꞌodi a veveluꞌuiediga fai nuanuaku tomotoga i na nogai i na vetumagana ꞌomu ꞌu vetuneku a mai.” 43 Iesu i veluꞌuiꞌaꞌava, mulieta i vegole i vo, Lasalo, ꞌu souyemu.” 44 Iesu yana voneye nika Lasalo i tovoi i souyeni taumatayega nimana wata ꞌagena taiadi fanifanidi, wata ꞌunuꞌununa babaniumana. Iesu tomotoga i vonedi i vo, ꞌWa na ꞌiyavuyavuya nika ꞌana fata i na yaba.”
Me Diu nuanuadi Iesu i na luvewafai.
45  Ion 4:48Me Diu fuedi i maiga Meli ꞌwaineye, Iesu yana folova toketokena i ꞌiseni i vetumagana ꞌwaineye. 46 Weꞌe ꞌifwaidi i viladi i nagoi totafalolo Falisi ꞌwaidie i luꞌivona avaꞌai Iesu i ꞌidewaiga faifaina. 47 Begaidi Falisinidi, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, wata me Diu yadi Kaniselo taiadi i vaꞌauta i veifufu Iesu faifaina i vo, Baniꞌodi ta na munegi? Tomogonina ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i ꞌiꞌidewadewadi. 48 ꞌAiꞌedi ta na ꞌiseꞌisenimoga, bola tomotoga matatabudi i na vetumagana ꞌwaineye. Bega Loma gabemani tomotoga i na ꞌisedi i na vo, I baibailema i nunagoi Iesu ꞌwaineye,” bega i na maia i na leoda, ꞌida me Diu yada veimea i na geuya, yada vanuga ꞌeba veluꞌui taiadi.” 49 Tamu me Diu yadi Kaniselo ꞌana wagava Kaiafa, taunina tovelomu bwaikina malamalanina ꞌwaineye, i vonedi i vo, ꞌOmi ꞌwavaꞌwavami, weꞌe kebu ꞌwa da nuaniga. 50 I lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai Iesu ta na luvewafai bega me Diu matatabuda ta na mia ꞌatumaina. ꞌAiꞌedi kebu i na wafaga, me Loma i na leoda.”
51 Vonanina Kaiafa i ꞌinanaiga, kebu taunina yana nuanuayega, siwe fai taunina tovelomu bwaikina malamalanina ꞌwaineye begaidi Yaubada yana venuayato ꞌwainega i vona-vagata siwe kebu i da ꞌasetaiga. Yana vonanina ꞌana nuanua mogitana ꞌawaie Iesu i na wafa me Diu matatabudi faifaidi. 52  Ion 10:16, 17:21; 1 Ion 2:2Kebu mogitana ꞌaiseꞌavadi faifaidi siwe wata Yaubada natunavo faifaidi i vemiaveꞌeveꞌeꞌelagi ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie, Iesu yana wafa ꞌwainega i na vaꞌaugidi bega natunavo ꞌailaꞌa ꞌaitamogana. 53 Bega tutuyanina ꞌwaineye me Diu toꞌedakumetavo i velamu ꞌaiseꞌavadi i veveifufu-givagiva baniꞌodi i na munega Iesu i na luvewafai. 54  Ion 7:1Begaidi Iesu kebu i da yogomagemageta ꞌawalawa Iudia nageneye, faifainanina givagivayega yana tovetutuyamavo taiadi i tauya i nagoi ꞌatamana Ifeleimi, saliꞌavuꞌavu lilivaneye, bei taiadi i miamiani.
55  Sou 12:14-20Saiꞌafoga me Diu i na sakali Uviꞌagalatagona Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi. faifaina, begaidi tomotoga fuedi ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidiega i laka Ielusalema, nagami i na ꞌilekoa-dewa wata i na tafalolo yadi sauluva baniꞌodi, nuanuadi i na veꞌatumai Yaubada mataneye, mulieta sakalinina i na ꞌidewai. 56 Tomotoganidi Iesu i lulualeniga, wata tutuyanina i vaꞌauta vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye ꞌaitamogana ꞌaitamogana i velutolitoli i vo, ꞌWa da nuani, ꞌako Iesu i na mai, ꞌalo kebu?” 57 Weꞌe Diu totafalolo Falisi wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo taiadi veimea faꞌalina i yatoi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi Iesu i na ꞌiseni avaꞌaibe bei i miamiaga i na luꞌivona ꞌwaimeye.” Yadi veimeanina faꞌalina i yatoiga fai nuanuadi Iesu i na ꞌiveꞌavini.

11:1-3: Luk 10:38-39; Ion 12:3; Ion 11:36

11:4: Ion 9:3

11:8: Ion 10:31

11:11: Mad 9:24

11:16: Ion 20:25

*11:18-19: ꞌAna mogitana baniꞌodi 3 kilomita.

11:21: Ion 11:32

11:24: Ion 6:40

11:27: Ion 6:68-69; Ion 6:58-69

11:35: Luk 19:41

11:37: Ion 9:6-7

11:40: Ion 11:4

11:42: Ion 12:30

11:45: Ion 4:48

11:52: Ion 10:16, 17:21; 1 Ion 2:2

11:54: Ion 7:1

11:55: Sou 12:14-20

11:55: Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi.