10
Iesu tovetutuyamavo 72 i vetunedi.
Mak 6:7Iesu tomotoga ꞌadi ꞌaitonu ꞌwaidie i vonaꞌaꞌava mulieta tomotoga 72 i venuaꞌivinedi yana tovetutuyamavo. ꞌAdi ꞌailuga ꞌadi ꞌailuga i vetunedi i na kumeta ꞌatamana bwaikidi wata siaidi ꞌwaidie, ꞌatamananidi ꞌwaidie bola Iesu i na nago. Ion 4:35Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi tomotoga fuedi i lalauala nuanuadi yadi mia i na veꞌatumai, bega i na vetumaganeku i na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, siwe ꞌomi tofolova kebu fuemiga bega yaku vona ꞌwa na luꞌivoneyeni. Begaidi Yaubada, taunina baniꞌodi tonibakula, ꞌwa na veluꞌui ꞌwaineye bega tofolova fuedi i na vetunedi i na ꞌivaisemi ꞌwa da vo vuaganidi ꞌwa na mimaiedi Yaubada yana bubuwaka ꞌwaineye. Yau a vevetunemi ꞌwa na nagoiga yaku vona ꞌwa na luꞌivona tomotoga fuedi ꞌwaidie. ꞌIfwaidi i na vedumweꞌaiꞌaiemi begaidi ꞌomi baniꞌodi ꞌaisaya sifi ꞌwa nunagoi ꞌouꞌou walawalaꞌai kasikasisidi ꞌawasasadie. Mad 10:7-14Kebu mani ꞌwa na ꞌewadiga, venuana ꞌalo ꞌageyafayafa ꞌifwaidi. ꞌAiꞌedi wata aitoi ꞌedeye ꞌwa na veluagaiga kebu taiadi ꞌwa na veveifufu manamanawena, ꞌwa na nago-matayoꞌo ꞌwa na lauꞌage.
ꞌAiꞌedi tamu vanuga ꞌwaineye ꞌwa na lukuga vanuganina ꞌana tomia ꞌwa na vonanuakalikaliedi ꞌwa na vo, Kaiwa, ma yami sosoana ꞌwa na miamia, Yaubada i na nuakalikaliemi.” ꞌAiꞌedi ꞌwaidiega tamu tomogo nuanuana yami vonanuakalikali i na nogai, Yaubada i na vesauluva-ꞌatumaieni. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu nuanuadi yami vonanuakalikali, ꞌasaꞌaiana Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie weꞌe tomotoganidi kebu. 1 Kol 9:6-7; 1 Tim 5:18Vanuganina ꞌwaineye ꞌwa na lukuga bei ꞌwa na miamia, kebu ꞌwa na miayaba-vuvua vanuga fuedi ꞌwaidie. ꞌAniꞌani i na ꞌidewaiga faifaimi ꞌwa na ꞌani wata ꞌwa na yemu, kebu ꞌwa na bunumayaga fai i lubwaineni yami folova faifaiku ꞌana tutula.
ꞌAiꞌedi avaꞌai ꞌatamanaga ꞌana tomotoga yami nago ꞌwaidie faifaina i na sosoana, bega avaꞌai i na ꞌidewaiga faifaimi kebu ꞌwa na venuanaluga ꞌwa na ꞌanimo. Siwe ꞌatamananina ꞌwaineye toviga ꞌwa na ꞌiveꞌatumaidi wata tomotoga matatabudi ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo, Yaubada nuanuana taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaineye bega i na veimeyemi.” 10-11  Fol 13:50-51ꞌAiꞌedi avaꞌai ꞌatamanaga kebu ma yadi sosoana i na luꞌumaꞌumaiemiga i na vedumweꞌaiꞌaiemi, ꞌwa na nagoi yadi ꞌatamanafouye ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo, ꞌWa ꞌisema yami ꞌatamana fwayafwayana ꞌagemega ꞌa luvutuvutugi, yami ꞌeba ꞌisa kebu wata ꞌa na lalauꞌage ꞌwaimie wata vematavuloga ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. Bega ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaia, Yaubada nuanuana i na veimeyemi siwe ꞌomi ꞌwa baila.” 12  Nag 19:24-25,27-28A na vonemi, bola Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye tosakona basenadiotoga i miamianiga ꞌatamana Sodoma ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega siwe saiꞌafo i na ꞌisanuakalikaliedi, weꞌe tomotoganidi i na vedumweꞌaiꞌaiemiga ꞌadi vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai ꞌaiatanina ꞌwaineye.”
Tomotoga ꞌifwaidi kebu Iesu i da vetumaganeni.
13  Ioe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:3-4Wata Iesu i vo, Ieu, ꞌomi me Kolesini nuakalikalimi wata me Bedasaida nuakalikalimi, ꞌwaimie vita bwaikidi i na souyedi. Weꞌe basenadiotoga me Taia wata me Saidoni yadi sakona bwaikidi faifaidi Yaubada i leodi. ꞌAiꞌedi ꞌeba nuavogananidi wata ꞌeba nuaꞌewanidi a ꞌidewadiga matamie a da ꞌidewadi matadie tosakonanidi i da vemwakula wata kaleko sakoidi i da veꞌwesena, ꞌadi ꞌeba ꞌisa ma yadi nuavita i nuaviladi. 14 A na vonemi, ꞌawaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye me Taia wata me Saidoni ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega siwe saiꞌafo i na ꞌisanuakalikaliedi, weꞌe ꞌomi yaku vona ꞌwa baila kebu ꞌwa da nuavilamiga vita bwaikaotogina ꞌwa na veluagai. 15  Ais 14:13-15Weꞌe ꞌomi me Kafaneomi taunimi ꞌwa awaꞌaiꞌaimi igodi ꞌwa vo, ꞌIma ꞌatumaima, abame ꞌa na luku,” siwe mogitana Yaubada i na veimea ꞌwa na obu vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye.”
16  Ion 5:23Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌAiꞌedi aitoi yami vona i na nogai, siwe ꞌasaꞌaiana yaku vona i nogai, wata ꞌaiꞌedi aitoi i na vedumweꞌaiꞌaiemi siwe ꞌasaꞌaiana yau i vedumweꞌaiꞌaieku. Wata ꞌaiꞌedi aitoi i na vedumweꞌaiꞌaieku siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada ꞌaku tovetune i vedumweꞌaiꞌaieni.”
Tomotoganidi 72 folovayega i viladi.
17 Tomotoganidi 72 basenadi Iesu i vetunediga, ꞌakonadi yadi folova i veꞌaꞌava wata ma yadi sosoana bwaikina i viladi i maia Iesu ꞌwaineye. I leꞌwai i voneni i vo, ꞌAuvea, ꞌamu wagavayega ꞌa vona yaiaina ꞌwaidie i vematayakayaka i ꞌawaꞌaꞌidi.” 18  Ais 14:12; Ve 12:8-9Iesu yadi vona i tutuli i vo, Yau a ꞌiseni Seitani yana toketokena i mwea abamega i ꞌanitaꞌia ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi tomuyoana i kianamali. 19  Same 91:13Wata a na vonemi, veimea ꞌakonadi a velemi bega ꞌami fata ꞌoꞌolo kasikasisidi wata dinigala ꞌwa na badi kebu i na ovamiga. Toketokenanina ꞌwainega ꞌwa na vetoketoke ꞌami gaviavo Seitani ma enavo yaiaina ꞌwaidie bega kebu tamu nani sakoina ꞌwainega i na nikemi. 20  Ve 3:5, 20:12ꞌWa sosoana fai yaiaina yami vona i vematayakeyakedi. ꞌAtumaina, siwe kebu nani bwaikina. Mogitana ꞌwa na sosoana fai ꞌakonadi ꞌami wagava i ꞌenoꞌenovi abame.”
Iesu i sosoana.
21  Luk 8:9-10Tutuyanina ꞌwaineye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Iesu i kiavesosoani begaidi i vo, Tamaku. ꞌOmu abama wata fwayafwaya ꞌadi Toveimea, a vekaiwa ꞌwaimuye fai yaku ve ꞌadi ꞌaseta ꞌu givedi taunidi ꞌaseꞌasetadi wata i awaꞌaiꞌaidiga ꞌwaidiega bega i bavuyedi, weꞌe egavo i nunuaobuga yavayavava baniꞌodi, yaku ve ꞌadi ꞌaseta ꞌu kiavemagetadi ꞌwaidie. Tamaku, vona mogitana avaꞌai yamu nuanua i lubwaineniga ꞌakonadi ꞌu ꞌidewai ꞌamu kiavesosoana.”
22  Ion 3:35Iesu i veluꞌui i ꞌaꞌavana tomotoga i vonedi i vo, Nani matatabuna Tamaku i ꞌanivelenedi ꞌwaikuye a veveimeyedi. Kebu tamu aitoi yau Yaubada Natuna i da ꞌasetaku, Tamaku ꞌaiseotogina ꞌaku toꞌaseta. Wata kebu tamu aitoi Tamaku i da ꞌasetai, yau Natuna ꞌaiseotogiku ꞌana toꞌaseta wata ꞌaiꞌedi egavo nuanuaku, ꞌwaidie Tamaku a na sivemageseni.”
23 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo ꞌaiseꞌavadi i vonedi i vo, ꞌEba sosoana ꞌwaimie fai ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a ꞌidewadewadi matamie. 24  1 Fit 1:10Weꞌe a na vonemi, toluꞌivona wata toveimea fuedi nuanuadi bwaikina yaku folovanidi ꞌwa ꞌiseꞌisediga i da ꞌisedi, wata yaku ve ꞌwa noganogaiga i da nogai siwe kebu.”
Vona-awatabai tomogo Samelia ꞌatumaina faifaina.
25  Mad 22:34-40Mulieta tamu veꞌetoboda ꞌadi tove i mai Iesu ꞌwaineye nuanuana i na velutolieni bonana i na nogai, ꞌaiꞌedi i na vekaliga ꞌadi fata i na ꞌiveꞌavini. Begaidi i velutolieni i vo, Tove, avaꞌai a na vai bega yawai-vagata a na veluagai?” 26 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, Yaubada yana Buki nageneye i kilumiga, baniꞌodi i voneyedi?” 27  VeL 6:5Tomogo i vo, ꞌAuvea yami Yaubada ꞌwa na nuakalikalieni mogitana nuamiega. ꞌAnuꞌanunumi, yami nuanua wata yami toketokena ꞌwa na tautauyedi ꞌwaineye tutuya fuedi. Wata emiavo ꞌwa na nuakalikaliedi taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi.” 28  Lom 10:5Iesu tomogo i voneni i vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌu vona mogitana. Veimeanidi ꞌu na ꞌidewadi bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌu na veluagai.”
29 Tomogonina kebu nuanuana i na bunumayaga ꞌailaꞌa matadie begaidi i velutoli-vaitugana i vo, Avaꞌai tomogoga iaku?” 30 Tomogonina yana vona Iesu i tutuli i vo, Side baniꞌodi. Tamu tomogo Diu Ielusalemega i tauya i obuobu Ieliko. ꞌEdeye tovainago i veluagadi i ꞌiveꞌavini, ꞌana kaleko i silabulabuꞌi, wata i toke i nikei, saiꞌafoga i da ꞌivewafai. Yana kukua wata yana mani i eloi i baileni ꞌedeye i ꞌenoꞌeno i dega.
31 ꞌAiatanina ꞌwaineye tamu tovelomu ꞌedanina ꞌwaineamo i nunago i ꞌiseni i kekeseni. 32 Wata baniꞌodi tamu tovelomu ꞌadi toꞌaivaita i mai i ꞌisanaweni i nago lilivaneye i ꞌisadewai wata i kekeseni i nago. 33  Ion 4:9Mulieta tamu tomogo Samelia i mai, kumanidiavo me Diu kebu taiadi i da veveianaga, i ꞌiseni i nuavita faifaina wata i nuakalikalieni. 34 I nago ꞌwaineye ꞌana kiniꞌona i lumulamuladi bunama wata oine ꞌwaidiega. Mulieta i silakai i silakaveni yana ꞌaisaya doniki tabwaneye i ꞌewai i naweni vanuga wakawaka ꞌwaineye bei lovana ꞌaitamogana i ꞌisaveꞌavini. 35 I ꞌatai mani i ꞌewai i nago vanuga wakawaka ꞌana toꞌisaveꞌavina lubulubu ꞌailuga i veleni wata i veluꞌaseꞌasei i vo, Tomogo deꞌe ꞌu na ꞌisaveꞌavini mani weꞌe ꞌwainega. ꞌAiꞌedi maninina ꞌu na veꞌaꞌavaiga bola a na vilaku a na mai wata mani a na velemu yamu ꞌisaveꞌavina tutulina.”
36 Veifufunina Iesu i veꞌaꞌavai mulieta veꞌetoboda ꞌadi tovenina i voneni i vo, Tomotoganidi ꞌadi ꞌaitonu ꞌwaidiega ꞌu da nuaniga, tomogonina i nikeiga aitoi iana?” 37 Veꞌetoboda ꞌadi tove i vo, Tomogonina i nuakalikalieniga taunina mogitana iana.” Begaidi Iesu i voneni i vo, Wata ꞌomu baniꞌodi ꞌu na nago mali tomotoga ꞌu na nuakalikaliedi wata ꞌu na vesauluva-ꞌatumaiedi.”
Iesu i nago Malida wata Meli ꞌwaidie.
38  Ion 11:1-2Iesu ma enavo i nunagoiga i leꞌwai tamu ꞌatamana ꞌwaineye, bei tamu vavine ꞌana wagava Malida i vonedi i luku yana vanuge ꞌani faifaina. 39 Wata Malida taina ꞌana wagava Meli i mai Iesu lilivaneye i miabui yana vona i noganogaya. 40 Malida ꞌaisena ꞌaniꞌani i ꞌidewadewa begaidi i nuavita bwaikina. Malida i mai Iesu i voneni i vo, ꞌAuvea, ꞌu ꞌiseni yau ꞌaiseku a ꞌiꞌidewadewa, siwe voke kebu faifaina ꞌu da nuanua. ꞌU voneni Meli i na ꞌivaiseku.” 41  Ion 6:27Iesu i vo, Malida, Malida, ꞌomu nuamu ꞌu ꞌivegauya nani fuedi ꞌwaidiega. 42 Mogitana nani tamu bwaikina i lubwaineni faifaina ꞌu na nuanua. Naninina faifaina taimu Meli i nuanua. Fai i nuaniku begaidi kebu a na talabodeniga.”

10:1: Mak 6:7

10:2: Ion 4:35

10:4: Mad 10:7-14

10:7: 1 Kol 9:6-7; 1 Tim 5:18

10:10-11: Fol 13:50-51

10:12: Nag 19:24-25,27-28

10:13: Ioe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:3-4

10:15: Ais 14:13-15

10:16: Ion 5:23

10:18: Ais 14:12; Ve 12:8-9

10:19: Same 91:13

10:20: Ve 3:5, 20:12

10:21: Luk 8:9-10

10:22: Ion 3:35

10:24: 1 Fit 1:10

10:25: Mad 22:34-40

10:27: VeL 6:5

10:28: Lom 10:5

10:33: Ion 4:9

10:38: Ion 11:1-2

10:41: Ion 6:27