6
Me Nasaledi Iesu i baileni.
Iesu Yailo yana ꞌatamana i ꞌiaweni yana tovetutuyamavo taiadi i nagoi ꞌana tuvadeye. 2-3  Ion 7:15; Ion 6:42Bei i miamiani ꞌAiata Veawai i veluagai i velamu i ve ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye. Tomotoga fuedi yana vona i nogai nuadi i voganidi i vo, Tomogo noꞌo ta ꞌasetai taunina kamuda, inana Meli, tainavo Iemesa, Iosese, Iudasa wata Saimoni weꞌe novunavo taiadi ta miamiani. Siwe yana ꞌaseta wata yana toketokena avaꞌaiega i veluagadi bega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi?” Faifainanina i vedumweꞌaiꞌaieni kebu i da vetumaganeni.
Begaidi Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana toluꞌivona ma ꞌadi veꞌililibu tomotoga tulidi ꞌwaidie, weꞌe yana ꞌatamana tomotogidi wata yana ꞌailaꞌa kebu.” 5-6 Begaidi Iesu nuana i vogani yana ꞌatamana tomotogidi kebu i da vetumaganeni. Begaidi kebu ꞌana fata ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i da ꞌidewadiga siwe ꞌifwaidi tomotoga Iesu i ꞌabitonovidi ꞌadi viga i ꞌaꞌava i veꞌatumai.
Iesu i vetunedi yana tovetutuyamavo.
Iesu i nago i veve ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiamo. Luk 10:1Yana folova i ꞌaꞌava Iesu i vilai i mai yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi ꞌwaineye bega ꞌadi ꞌailuga ꞌadi ꞌailuga i na vetunedi. Wata veimea i veledi bega ꞌadi fata i na vonamo yaiaina i na ꞌawaꞌaꞌidi.
8-9 Iesu i veluꞌaseꞌasedi i vo, Yami wautogana wata ꞌami ꞌageyafayafa ꞌwa na ꞌewadi weꞌe kebu wata tamu avaꞌai ꞌwa na ꞌewadi. ꞌAniꞌani kebu, venuana kebu, mani kebu, wata kebu tamu kaleko vunavunagina ꞌwa na ꞌewai. 10 Tutuyanina ꞌwa na nagoi tamu ꞌatamana ꞌwaineye, aitoi i na vonemi ꞌwa na luku yana vanuge bei ꞌwa na miamia. ꞌAtamananina ꞌwaineye ꞌwa na lalauꞌage, mulieta yami folova i na ꞌaꞌava vanuganina ꞌwa na ꞌiaweni. 11  Fol 13:51, 18:6ꞌAiꞌedi avaꞌai ꞌatamanaga ꞌana tomotoga i na vedumweꞌubuꞌubusemiga, wata yami vona kebu i na nogaiga, ꞌwa na ꞌiawedi ꞌwa na nagoi siwe ꞌagemiega fwayafwaya ꞌwa na lubutubutuya yadi ꞌeba ꞌisa kebu wata bei ꞌwa na lalauꞌage wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.”
12 Bega tovetutuyamavo i nagoi i lauꞌage i vo, ꞌWa na nuavilami yami sakona ꞌwaidiega.” 13  Iem 5:14Wata tomotoganidi yaiaina i agediga i ꞌiveꞌatumaidi wata toviga fuedi bunamayega i iwagidi ꞌunuꞌunudie wata i ꞌiveꞌatumaidi.
Kini Elodi Ioni i nikei.
14  Mad 16:14Tutuyanina ꞌwaineye ꞌawalawa Isileli nageneye Loma gabemani yadi toꞌedakumeta bwaikina ꞌana wagava Kini Elodi. Iesu yana folova toketokena valana i nogai fai tomotoga fuedi i veveifufu Iesu faifaina. ꞌIfwaidi i vo, Noꞌo Iesu, ꞌasaꞌaiana taunina Ioni Tobafitaiso, ma yana toketokena i yawasa-vaitugana i ve-Iesu, begaidi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi.” 15 Tomotoga ꞌifwaidi i vo, Taunina Ilaitia, Yaubada yana toluꞌivona abamega i mai,” weꞌe ꞌifwaidi i vo, Taunina tamu Yaubada yana toluꞌivona yana sauluva baniꞌodi toluꞌivonanidi basenadiotoga.
16 Weꞌe Kini Elodi Iesu valana i nogai i vo, Mogitana Ioni Tobafitaiso, basenadi ꞌodona a boboi, wata i yawasa-vaitugana.” 17-18 Elodi baniꞌodi i voneyediga fai yana veimea ꞌwainega Ioninina i yogoni i yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye mulieta i luvewafai. Weꞌe Elodi, basenadi taina Filifi tamu vavine i nagidi ꞌadi wagava Elodiasa mulieta Elodi i luobuyedi. Tutuyanina Ioni Tobafitaiso i nogai i nago Elodi ꞌwaineye i voneni i vo, Awale taimu ꞌu eloi, yada veꞌetoboda ꞌu geuya.” Begaidi Elodi yana tolugavia i vetunedi Ioni i yogoni i yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. 19 Weꞌe Elodiasa i nuasako nuanuadi Ioni i da wafa siwe kebu ꞌadi fataga. 20 Elodi ma yana kololo Ioni i ꞌitaꞌitaꞌieni fai i ꞌasetai tomogo ꞌatumaina Yaubada ꞌwainega. Nuanuana Ioni yana vona i na noganogai, siwe i venuanaluga fai kebu i da ꞌasetai, mogitana ꞌalo i vekali.
21 Mulieta Elodiasa tamu ꞌeda i veluagai bega ꞌadi fata Ioni i na nikei. Elodi yana tubuga ꞌana ꞌaiata ꞌwaineye sakali bwaikina i ꞌidewai. Tomotoga bwaikidi i goledi i maia sakalinina ꞌwaineye, ꞌifwaidi gabemani, ꞌifwaidi tolugavia yadi toꞌedakumetavo wata ꞌifwaidi toveimea ꞌawalawa Galili ꞌwainega. 22 Sakalinina ꞌwaineye Elodiasa natudi vevinena i mai i kayama matadie bega Elodi wata ꞌana wakawakavo taiadi i ꞌivesosoanidi. Elodi vavine ꞌwaineye i vo, ꞌAiꞌedi avaꞌai nuanuamu ꞌu na veluꞌuieku ꞌana fata a na velemu. 23 A vonaꞌawaufaufa ꞌaiꞌedi avaꞌai nuanuamu a na velemu, ꞌaiꞌedi ꞌu na vo, Yamu ꞌeba veimea saiꞌafo ꞌu na veleku,” ꞌaku fata a na velemu.”
24 Bega vavinenina i nago inana ꞌwaidie i velutoli i vo, Avaꞌai a na veluꞌuieni?” Inana i vo, Nuanuama Ioni i na wafa bega ꞌu na voneni ꞌunuꞌununa i na velemu.” 25 Vavine i vila-matayoꞌoi Elodi ꞌwaineye i vo, Nuanuaku ꞌasiauotoga Ioni ꞌu na nikei ꞌunuꞌununa ꞌaivoeye ꞌu na dodogi ꞌu na veleku ꞌeba ꞌisa ꞌakonadi i wafa.” 26 Vonanina i nogai nuana i vita bwaikina siwe kebu ꞌana fata i na bailaga fai i vonaꞌawaufaufa ꞌana wakawakavo matadie. 27-28 Bega Elodi tamu tolugavia i vetunei i nago vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye Ioni ꞌodona i boboi, ꞌaivoeye i dodogi i mieni vavine i veleni. I ꞌewai i nago inana i veledi. 29 Tutuyanina Ioni yana tovetutuyamavo i nogai, i maia tomogona i ꞌewai matumatuye i silukuveni.
Iesu ꞌailaꞌa bwaikina i veꞌanidi.
30  Luk 10:17Tutuyanina tomataꞌaulele i viladi Iesu ꞌwaineye i luꞌivona yadi ve wata avaꞌai i ꞌidewadiga faifaidi. 31 Fai ꞌailaꞌa bwaikaotogina i mimaia wata i nunagoi, Iesu wata yana tovetutuyamavo kebu tamu ꞌawasasa ꞌwaidie bega i na veawai wata i na ꞌani. Faifainanina Iesu i vo, Ta na nagoi tulideye, tamu ꞌawasasa kebu tomotoginaga ꞌwaineye, ta na veawai.” 32 Bega tulidie i nagoi wakayega i damana avaꞌaibe bei kebu tamu aitoi i da miamia ꞌwaineye.
33 Tomotoga fuedi Iesu ma enavo yadi tauya i ꞌasetai wata ꞌakonadi i ꞌisedi, faifainanina ꞌagediamo i bala ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiamo nagami i leꞌwai avaꞌaibe bei Iesu i nunagoga ꞌwaineye. 34  Mad 9:36Tutuyanina Iesu ma enavo i duduna ꞌailaꞌa bwaikina i ꞌisedi nuana i vita faifaidi wata i ꞌisanuakalikaliedi fai ꞌwa da vo baniꞌodi ꞌaisaya sifi kebu ꞌadi toꞌisaveꞌavinaga. Begaidi i velamu nani fuedi faifaidi i ve ꞌwaidie.
35  Mak 8:1-9ꞌAkonadi lavilavi saiꞌafoga i na lovani tovetutuyamavo i maia Iesu i voneni i vo, Deꞌe bei ꞌaniꞌani kebu, wata ꞌakonadi tutuya i veꞌaleꞌusa. 36 Tomotoga ꞌu na vetunedi i na nagoi taunidi ꞌadiꞌadi i na kimwane ꞌatamana wata kweda ꞌwaidie.” 37 Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi taunimi ꞌaiꞌedi avaꞌai ꞌwa veledi i na ꞌani.” Tovetutuyamavo i vo, Vetuma nuanuamu ꞌa na nago ꞌaniꞌani bwaikaotogina baniꞌodi ꞌana tutula lubulubu 200* Diu yadi mani Denali 200. Denali ꞌaitamogana, ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana folova tutulina. ꞌa na ꞌewadi.” 38 Iesu i velutoliedi i vo, ꞌAivia ꞌaniꞌani ꞌwaimie. ꞌWa nagoi ꞌwa ꞌiseni.” ꞌAkonadi i ꞌiseni i maia i voneni i vo, ꞌAniꞌani mwadodoudi 5 wata igana ꞌailuga ꞌa veluagadi.”
39 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌWa na vonedi tomotoga i na veiwakukuna mosomoso ꞌwaidie.” 40 I veiwakukuna, kukuna ꞌifwaidi baniꞌodi tomotoga 100, ꞌifwaidi baniꞌodi 50. 41 Bega Iesu ꞌaniꞌani i ꞌewai i ꞌisalaka abame Yaubada ꞌwaineye i vekaiwa i ꞌaꞌavana mwadodoudi i ꞌewadi i ꞌivividi. Yana tovetutuyamavo i veledi i veuseni tomotoga ꞌwaidie. Wata igana baniꞌodi. 42 Matatabudi i ꞌani kamodi i aidi. 43 Tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i vaꞌaugidi bayawa 12 i veadagidi. 44 ꞌAilaꞌanidi i ꞌaniga iaveta tulaiꞌavadi 5000, weꞌe vevine wata kwakwama kebu i da luꞌiawawadiga.
Iesu ufa tabwaneamo i nago.
45 Tomotoga i veꞌanidi i ꞌaꞌavana, Iesu yana tovetutuyamavo i lukakadedi i vo, ꞌWa na dodoga wakeye ꞌwa na kumeta ꞌwa na nagoi Bedasaida, yau ꞌailaꞌa a na vonedi i na nagoi.” 46  Mak 1:35; Luk 5:16, 6:12Tomotoga i tauya i nunagoi Iesu i laka ꞌoyeye bei i veluꞌui.
47 ꞌAkonadi i laviotogi weꞌe waka lavu kamwaneye Iesu ꞌaiseotogina ꞌavale. 48-50  Luk 24:36-37Yana tovetutuyamavo i ꞌisaꞌanuꞌanunuyedi ma yadi tokemaiga i voivoi fai kaukau i veveviladi. Saiꞌafoga tutuya i na fuai nika Iesu i leꞌwa lilivadiamo i nago ufa tabwaneamo. Tutuyanina Iesu i nunago ꞌwaidie fuedi ꞌisanaweni ma yadi kololo i ꞌweꞌweleni i vo ꞌako, Yalua.” Bega Iesu i vona-matayoꞌoyedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, yau taunida.” 51 I nago i dodoga wakeye yana tovetutuyamavo ꞌwaidie nika kaukau i ꞌawatagoni. Faifainanina tovetutuyamavo nuadi i voganidi. 52  Mak 8:17Weꞌe bagase Iesu ꞌailaꞌa bwaikina i veꞌanidi yana tovetutuyamavo nuadi kebu i da magetadi yana toketokena faifaina, Iesu i ꞌiseni ufa tabwaneamo i nunago, nuadi i voganidi, bola kebu i da ꞌasetaiga.
Iesu toviga i ꞌiveꞌatumaidi Genesaleta ꞌwaineye.
53 I duduna Genesaleta balebaleye bei yadi waka i lomuyeni. 54 Tutuyanina wakayega i obuobu tomotoga fuedi Iesu i ꞌisaꞌinanai. 55 Tomotoganidi i lilide i nagoi ꞌawalawanina matatabuna ꞌwaineye yadi toviga i miedi avaꞌaibe bei Iesu i miamia ꞌwaineye. 56  Mak 5:27-28Iesu i nago ꞌatamana siaidi, bwaikidi, wata kweda ꞌwaidie, tomotoga yadi toviga i miedi ꞌatamanafouye i yatodi i veluꞌui Iesu ꞌwaineye nuanuadi i na ꞌabitonovidi weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ꞌana kaleko mataifwaꞌavana i na ꞌabitonovi. Matatabudi Iesu i ꞌabitonovi i veꞌatumai.

6:2-3: Ion 7:15; Ion 6:42

6:7: Luk 10:1

6:11: Fol 13:51, 18:6

6:13: Iem 5:14

6:14: Mad 16:14

6:30: Luk 10:17

6:34: Mad 9:36

6:35: Mak 8:1-9

*6:37: Diu yadi mani Denali 200. Denali ꞌaitamogana, ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana folova tutulina.

6:46: Mak 1:35; Luk 5:16, 6:12

6:48-50: Luk 24:36-37

6:52: Mak 8:17

6:56: Mak 5:27-28