5
Iesu tomogo yaiaina i ageiga i ꞌiveꞌatumaia.
Iesu ma enavo i maia lavu viꞌainega me Gelasine yadi ꞌawalaweye. Mak 1:23Tutuyanina i leꞌwai wakayega i obuma tamu tomogo yaiaina i ageiga i veluagai taumatayega i mimai. 3-4 Tomogonina yana ꞌeba mia taumatanidi ꞌwaidie. Tutuya fuedi tomotoga ꞌagena wata nimana i yogoyogonidi bulava kainumu ꞌwaidiega siwe i dabadabadi, kebu wata aitoi ꞌana fata i na vetoketoke bega i na ꞌiveꞌavini i na yogoni. ꞌAiata lovana ꞌaitamogana ꞌaitamogana taumaseye wata ꞌoyeye i vevebwaubwau taunina i nikenikei kileuyega.
Tomogonina ꞌaniꞌieyega Iesu i ꞌisanaweni, i lilide i nago ma yana veꞌililibu i ꞌodu mataneye. 7-8  Mak 1:24Iesu yaiaina tomogo nageneye i voneni i vo, ꞌU ꞌawaꞌaꞌimu ꞌomu yaiaina sakoimu.” Yaiaina i vegole bonana bwaikinega i vo, Iesu, ꞌomu Yaubada Tabwaotogineye Natuna, avaꞌai nuanuamu ꞌu na ꞌidewai ꞌwaikuye? Yaubada ꞌana wagavayega ꞌu na vona mogitana kebu ꞌu na luvematavulogiku.” Wata Iesu i velutolieni i vo, Aitoi ꞌamu wagava?” I vo, ꞌAku wagava ꞌAilaꞌa, fai ma ꞌaku labilabina fuedi.” 10 Wata i toke i veveluꞌui ꞌwaineye i vo, Kebu nuanuama ꞌu na veugeugema deꞌe ꞌawalawanina ꞌwainega.”
11 Fatala bwaikina bawe ꞌoya lilivaneye i luluduaduala. 12 Yaiaina i veluꞌui-vaitugana Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌU da vetunema bawenidi ꞌwaidie ꞌa da agedi.” 13 I tauyedi, yaiaina i ꞌawaꞌaꞌidi i nagoi bawe i agedi. Bawenidi fatala 2000 i veꞌililide i obu ꞌoyeamo, i sou bwagale i veꞌalamonumonu lavuye.
14 Bawe ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo i ꞌiseni i dega i nagoi ꞌatamane wata bakule i veifufuyeni, bega tomotoga fuedi i nagoi i na ꞌiseni avaꞌai i vonevoneyeni. 15 Tomotoganidi i maia Iesu ꞌwaineye, tomogo basenadi yaiaina fuedi i ageiga siwe ꞌakonadi i veꞌatumai i ꞌiseni i veꞌwesena, ꞌatumaina i miamia begaidi i kololo. 16 Tomotoganidi matadie tomogo i veꞌatumaiga wata bawe yadi monu, faifaidi tomotoga i leꞌwai ꞌwaidie i veifufu. 17 ꞌAtamananina ꞌana tomotoga Iesu i voneni i vo, Nuanuama ꞌu na tauya yama ꞌawalawa ꞌu na ꞌiaweni.”
18 Mulieta Iesu i dododoga tomogonina yaiaina i ageiga i vona i vo, Iesu yau nuanuaku taiadi ta da nago.” 19 Siwe Iesu i talabodeni i vo, ꞌAuvea i ꞌisanuakalikaliemu i ꞌiveꞌatumaimu, bega ꞌu na nago yamu ꞌailaꞌa ꞌwaidie ꞌu na luꞌivona.” 20 Bega tomogo i nago naninidi matatabuna Iesu i ꞌidewadiga ꞌwaineye i luꞌivona ꞌawalawa Dekafolisi matatabuna ꞌwaineye. Tomotoga fuedi i nogaiga nuadi i voganidi.
Yailo natuna yana veꞌatumai wata vavine tamu Iesu ꞌana kaleko i ꞌabitonovi.
21 Iesu ma enavo wata i vila-vaituganidi i damanama deꞌe bega lavu lilivaneye ꞌailaꞌa bwaikina i sififineni. 22-23  Mak 7:32; Luk 13:13Me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌana toꞌedakumeta tamu, ꞌana wagava Yailo Iesu i ꞌiseni i nago ꞌwaineye ma yana veꞌililibu ꞌageneye i beꞌu i lukakadeni i vo, Natuku vevinena saiꞌafoga yawaina i na ꞌaꞌava. ꞌU da mai ta da nago nimamu ꞌu da yatoi ꞌwaineye bega i da veꞌatumai.” 24 Iesu Yailo taiadi i nunago wata ꞌailaꞌa bwaikina i vevetunufelagieni nuanuadi Iesu taiadi i na nagoi.
25 ꞌAilaꞌanina nagedie tamu vavine, vevine ꞌadi viga i ꞌewadi, malamala 12 nagedie kebu i da ꞌaꞌailove viganina i ꞌenoꞌeno. 26 Tutuya fuedi i nunago tokweli fuedi ꞌwaidie igodi i na veꞌatumai siwe wata veviga i veveluagai kebu i da veveꞌatumai i sakotoga, weꞌe yadi kukua i veꞌaꞌavadi fuꞌeyega. 27-28  Mak 6:56Iesu valana i nogai bega ꞌailaꞌa taiadi i nunagoi, yadi nuanua i vo, ꞌAiꞌedi Iesu ꞌa na ꞌabitonoviga ꞌa na veꞌatumai siwe wata ꞌaiꞌedi ꞌako ꞌana kalekoꞌava ꞌa na ꞌabitonovimo ꞌa ꞌasetai ꞌa na veꞌatumai.” 29 Tutuyanina i ꞌabitonovi ꞌadi viga i ꞌaꞌava i vebaedi ꞌakonadi i veꞌatumai.
30  Luk 6:19Nika Iesu i ꞌasetai yana toketokena i damana vavine ꞌwaidie bega i sivilai i velutoli i vo, Aitoi ꞌaku kaleko i ꞌabitonovi?” 31 Yana tovetutuyamavo i vo, Kebu ꞌu da ꞌasetaiga ꞌailaꞌa taiadi ta nunagoiga, awale ꞌu vo, Aitoi i ꞌabitonoviku?” 32 Siwe Iesu i ꞌiꞌisadaba nuanuana i na ꞌasetai aitoi i ꞌabitonovi. 33 Vavine i ꞌasetai i lulualedi begaidi i kololo, ma yadi tatava wata ma yadi veꞌililibu i beꞌu Iesu ꞌageneye i luꞌivona mogitana taunidi faifaidi. 34  Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19Iesu i vonedi i vo, Natuku, yami vetumagana ꞌwaikuye i ꞌiveꞌatumaimi. Ma yami sosoana ꞌwa na nago, yami viga i ꞌaꞌava-vagata.”
35 Tutuyanina Iesu vavine ꞌwaidie i vonavona ꞌifwaidi tomotoga i leꞌwai Yailo yana vanugayega i voneni i vo, Natumu ꞌakonadi yawaina i ꞌaꞌava. Kebu wata Tove ꞌu na vevekadia.” 36 Iesu i nogaiga Yailo i voneni i vo, Kebu bonadi ꞌu na nogaiga, wata kebu nuafoumu i na veviga ꞌu na vetumaganamo bega a na ꞌivaisemu.” 37 Fuedi i talabodedi tomotoga ꞌadi ꞌaitonu taiadi i nagoi, Fita, Iemesa wata taina Ioni. 38 Tutuyanina i leꞌwai Yailo yana vanuge, Iesu i ꞌisedi ꞌailaꞌa wata vemogai bwaikina. 39  Ion 11:11Bega i luku vanuga nageneye i velutoliedi i vo, Awale ꞌailaꞌa wata ꞌwa vevemogai? Kwamana kebu i da wafaga, i ꞌenoꞌeno.” 40 ꞌAilaꞌa Iesu i sidibidibieni wata i namageni fai i ꞌasetai kwamananina mogitana i wafa.
Iesu i vonedi matatabudi i souyedi, mulieta enavonidi, kwamana tamana wata inana taiadi i luku kwamananina yana tutudaba ꞌwaineye. 41-42  Luk 7:14Kwamana nimaneye i ꞌabi i sivetovoia bonanega i voneni i vo, Talaida kumi,” ꞌana saivila, Kwamana a vonemu, ꞌu tovoi,” nika vavine i tovoi i yaba. Vavinenina neꞌeꞌelina ꞌana malamala 12. Tomotoga i ꞌiseni nuadi i voganidi. 43 Iesu i talabodedi i vo, Kebu ꞌwa na luꞌivonaga siwe ꞌaniꞌani ꞌwa na veleni i na ꞌani.”

5:2: Mak 1:23

5:7-8: Mak 1:24

5:22-23: Mak 7:32; Luk 13:13

5:27-28: Mak 6:56

5:30: Luk 6:19

5:34: Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19

5:39: Ion 11:11

5:41-42: Luk 7:14