7
Diu tubudiavo yadi ve.
1-4 Diu matatabudi siwe mogitana totafalolo Falisi, veꞌetoboda tubudiavo ꞌwaidiega i maiga i veveꞌililibuyedi. Nimadi i na lekoa-dewadi baniꞌodi yadi veꞌetoboda mulieta i na ꞌani, fai yadi nuanua igodi i vo, Nimada ta na lekoa-dewadi wata ta na tafalolo bega Yaubada i na ꞌasetada yada nuanua vunavunagidi.” Yadi sauluva ꞌaiꞌedi ꞌeba sivedavedamana ꞌwainega i na maia, nagami nimadi i na lekoa-dewadi, mulieta i na ꞌani. Wata ꞌifwaidi veꞌetoboda tubudiavo ꞌwaidiega i veveꞌililibuyedi, nau, vedi, ꞌaivoe, wata sita i lelekoa-dewadi.
Tamu ꞌaiata ꞌwaineye Diu totafalolo Falisi wata ꞌifwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo i maia Ielusalemega Iesu ꞌwaineye i vaꞌauta. I ꞌisedi yana tovetutuyamavo i ꞌaniꞌanimo kebu i da ꞌilekoa yadi veꞌetoboda baniꞌodi.
Begaidi Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo Iesu i velutolieni i vo, Awale yamu tovetutuyamavo yada sauluva tubudavo ꞌwaidiega kebu i da veꞌililibuyedi weꞌe i ꞌaniꞌanimo kebu i da ꞌilekoa?” Ais 29:13Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi tovekali. ꞌAwami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata ꞌwa ꞌiꞌidewadi. Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona Aisea Yaubada yana Vona ꞌwainega i vona-vagata faifaimi. I vonaga mogitana i vo,
Deꞌe ꞌailaꞌanidi ꞌawakebuladiega i veꞌililibuyeku,
Weꞌe kebu mogitana i da nuakalikalieku.
Fai tomotoga yadi nuanua i veve i vo ꞌako, Yaubada ꞌwainega,
Begaidi ꞌwaikuye
i ꞌoꞌodu-maimaiga.”
Wata Iesu i vo, Aisea i kilumi mogitana, Yaubada yana veimea ꞌwa bailedi weꞌe tomotoga yadi ve ꞌwa vevematayakeyakedi.”
Wata i vonedi i vo, Yaubada yana veimea ꞌwa baibailedi weꞌe taunimi yami veꞌetoboda ꞌwa veveꞌililibuyedi ꞌwa nuani ꞌwa vo ꞌako, ꞌAtumaidi.” 10  Sou 20:12Basenadiotoga Mosese Yaubada yana veimea i veleda i vo, Tamamiavo wata inamiavo ꞌwa na veꞌililibuyedi.” Wata i vo, ꞌAiꞌedi aitoi tamana wata inana i na vebonaivoyedi ꞌalo i na yagayagaidi ꞌwa na nikei i na wafa.” 11-12 Veimeanidi ꞌwa geugeudi fai ꞌwa veve ꞌwa vo, ꞌAiꞌedi aitoi ma yana mani, siwe kebu nuanuana tamana wata inana i na ꞌivaisediga, ꞌomi ꞌwa tauyeni bega i na vonedimo i na vo, Mani deꞌe a da velemi siwe a na ꞌaniveleneni Yaubada faifaina,” vonanina ꞌwa faliꞌatumaieni. Weꞌe mogitana i lubwaineni tamana wata inana maninina ꞌwainega i da ꞌivaisedi. 13 Deꞌe baniꞌodi Yaubada yana Vona ꞌwa luluꞌavoꞌavovoi, maꞌitufa veꞌetoboda tubumiavo ꞌwaidiega ꞌwa vevematayakeyakedi. Wata nani fuedi baniꞌodi ꞌwa ꞌiꞌidewadi.”
Naninidi tomotoga i na ꞌivesakodi.
14 Wata Iesu tomotoga i goledi i nagoi ꞌwaineye, i vonedi i vo, ꞌWa na nogaya fuemi, nika ꞌwa na ꞌasetai. 15  Mad 12:34Tamu avaꞌai i na luku tomotoga nagedie, kebu ꞌana fata tomotoganidi i na ꞌiveyokedi. Siwe mogitana vona ꞌalo nuanua sakoidi tomotoga ꞌwaidiega i na souyediga, naninidi tomotoga i na ꞌiveyokedi. [ 16 ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”]
17 Iesu tomotoga i ꞌiawedi i nago vanuge, mulieta yana tovetutuyamavo i velutolieni yana ve faifaina. 18-19 Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi bola kebu ma yami ꞌasetaga. ꞌWa da ꞌasetai ꞌaiꞌedi ꞌaniꞌani ta na ꞌania kebu ꞌana fata i na ꞌivesakoda, fai kebu i na nago yada nuanua ꞌwaidie, kamodeye i na luku bega yogo yana ꞌedeye i na nago.” Iesu baniꞌodi i vonaga ꞌaniꞌani matatabuna ꞌatumaidi ta na ꞌanidi, kebu tamu sakona ꞌwainega i na souyeni. 20 Wata i vo, Avaꞌai tomotoga nagediega i na souyedi naninidi tomotoga i na ꞌiveyokedi. 21  Lom 1:29-31; Gal 5:19-21Tomotoga nagediega nuanua sakoidi i sousouyedi bega i vevesauluva sakoina baniꞌodi veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, vainago, luvewafa, wata lauobu. 22 Wata ꞌifwaidi sauluva sakoidi, baniꞌodi veumokai, veviga ꞌana toliveꞌeda, vekali, sakona ꞌana vebaisa, veꞌunumagigi, vebonaivo, taunidi i na awaꞌaiꞌaidiga, wata venuaꞌivina-sako. 23 Naninidi i souyedi tomotoga nagediega, bega tomotoganidi i ꞌivesakodi.”
Vavine yadi vetumagana.
24 ꞌAtamananina ꞌwaineye i veveifufu, Iesu i ꞌiaweni i nago tamu ꞌawalawa ꞌwaineye, ꞌatamana Taia lilivaneye. I leꞌwa i luku vanuge, kebu nuanuana tomotoga i na ꞌasetai yana ꞌeba mia fai nuanuana i na veawai, siwe kebu ꞌana fata i na giva. 25  Mak 9:17-18Weꞌe vavine tamu natudi vevinena yaiaina sakoina i ageiga, Iesu valana i nogai i mai ma yadi veꞌililibu i beꞌu ꞌageneye. 26 Vavinenidi kebu vavine Isileliga taunidi i tubuga ꞌatamana Finisia, ꞌawalawa Silia nageneye, siwe Iesu i veluꞌuieni nuanuaotogidi natudi i na ꞌiveꞌatumaia.
27 Iesu vavine i vonedi i vo, Nagami kwakwama a na veꞌanidi. Kebu i da lubwaineku kwakwama ꞌadiꞌadi a na elodi a na ꞌanivelenedi ꞌouꞌou ꞌwaidie.” 28 Vavine i ꞌasetai Iesu i vonavona nagami i na folova taunina yana ꞌailaꞌa Diu ꞌwaidie, faifainanina i voneni i vo, ꞌAuvea, weꞌe mogitana. Siwe tutuyanina kwakwama i na ꞌaniꞌani, ꞌouꞌou siaidi mukumuku i na luluyamuyamu. Faifainanina saiꞌafo ꞌu da ꞌivaisema.” 29  Ion 4:50-51Iesu i vonedi i vo, Fai yami vona ꞌana nogaya ꞌatumaina ꞌwa na nago, natumi ꞌakonadi i veꞌatumai yaiaina i ꞌawaꞌaꞌia.” 30 I nago i leꞌwa yadi vanuge natudi i ꞌiseni ꞌivie i ꞌenoꞌeno ꞌakonadi viga i ꞌaꞌava.
Tomogo tanigana ꞌuluna wata meana tafilina Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
31 Iesu i tauya Taia ꞌwainega i nago ꞌatamana Saidoni, bega ꞌawalawa Dekafolisi ꞌwaidiamo i nago i leꞌwa Lavu Galili. 32  Mak 5:23Tomotoga ꞌifwaidi tamu toviga i mieni Iesu ꞌwaineye i veluꞌui nuanuadi nimana i na yatoi iadi ꞌwaineye bega i na veꞌatumai. Toviganina tanigana ꞌuluna wata meana tafilina. 33 Iesu tomogo ꞌailaꞌa ꞌwaidiega i ꞌewai ꞌaiseneye i naweni nimadidina i ꞌetouyedi tomogonina tanigana ꞌwaidie wata nimaneye i kiwala bega tomogo meana i ꞌabitonovi. 34 Mulieta abame i ꞌisalaka i veyawaitunatunagi i ꞌaꞌavana bonanega i vona i vo, Efada,” ꞌana saivila, ꞌWa ꞌaniꞌinimi.” 35 Yana voneye tomogo tanigana i ꞌaniꞌinidi wata meana i tonova nika i welava.
36 Wata i viladi i mai ꞌailaꞌa ꞌwaidie Iesu i veluꞌaseꞌasedi kebu i na luꞌivona tomogo i ꞌiveꞌatumaiaga faifaina siwe fuedi i luꞌivoꞌivona. 37 Egavo i ꞌiseni nuadi i voganidi bwaikina, i vo, Nani i ꞌiꞌidewadiga ꞌatumaiꞌavadi. ꞌEba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi siwe wata tomotoga tanigadi i kiaꞌinidi i nogaya wata meadi i kiavetonovidi i welava.”

7:6: Ais 29:13

7:10: Sou 20:12

7:15: Mad 12:34

7:21: Lom 1:29-31; Gal 5:19-21

7:25: Mak 9:17-18

7:29: Ion 4:50-51

7:32: Mak 5:23