9
Wata Iesu i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌifwaimi bola ma yawaimi ꞌwa na miamia nagami Yaubada yana veimea toketokena tomotoga ꞌwaidie ꞌwa na ꞌiseni mulieta ꞌwa na wafa.”
Iesu i vemaigisivilavila.
Mak 5:37ꞌAiata 6 i ꞌaꞌava mulieta Iesu i vonedi Fita, Iemesa, wata Ioni i ꞌedakumesedi, ꞌaiseꞌavadi i laka ꞌoya bwaikineye. I miamiani nika tovetutuyamavo matadie Iesu ꞌana ꞌisa i vetuli. ꞌAna kaleko ꞌadi lauꞌavu mataududulina, kebu tamu aitoi fwayefwayeye ꞌana fata baniꞌodi i na ꞌilekoediga. I ꞌiseꞌiseni nika tomotoga ꞌadi ꞌailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi abamega i obuma, Mosese wata Ilaitia, taunidi basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo.
Nika Fita i vona-matayoꞌo Iesu ꞌwaineye i vo, Tove, ꞌima taiadi ta maia i lubwaineni. Lauꞌweta ꞌaitonu ꞌa na ꞌidewadi, tamu ꞌomu faifaimu, tamu Ilaitia faifaina wata tamu Mosese faifaina.” Fita kebu ꞌana fata avaꞌai i na voneyeni fai ma enavo i kololo bwaikina. Mad 3:17; 2 Fit 1:16-18Waowa i mai i tavunidi bona i souyeni waowayega i vona i vo, Deꞌe Natuku nuafouku, avaꞌai i na voneyeniga, bonana ꞌwa na nogai.” I vonaꞌaꞌava nika tovetutuyamavo i ꞌisadaba kebu tamu aitoi i da ꞌiseni, Iesu ꞌaiseꞌavana.
ꞌOyayega i obuobuma i veluꞌaseꞌasedi i vo, Avaꞌai ꞌwa ꞌisediga, kebu tamu aitoi ꞌwa na voneniga, nagami yau a vetomotogaotoga wafayega a na yawasa-vaitugana, mulieta ꞌwa na luꞌivona.” 10 I talabodedi, kebu i da luꞌivona, siwe ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Yawasa-vaitugana wafayega avaꞌai?”
11 Mulieta yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale veꞌetoboda ꞌadi tovevo i vonaga i vo, Ilaitia nagami Yaubada ꞌwainega i na mai, mulieta Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i na souyeni?” 12  Mal 4:5; Ais 53:3Iesu yadi vona i tutuli i vo, Ilaitia mogitana nagami i na mai Yaubada ꞌwainega, nani matatabuna i na ꞌivenonogidi, weꞌe ꞌwa nuanuani Yaubada yana toluꞌivona basenadiotoga i kilumi yau a vetomotogaotoga faifaiku? I kilumi veviga bwaikina a na veluagai wata tomotoga i na vedumweꞌaiꞌaieku. 13 Siwe a na vonemi, Ilaitia tutulina* Ilaitia tutulina siwe ꞌasaꞌaiana Ioni Tobafitaiso. ꞌakonadi i mai siwe tomotoga kebu i da ꞌisaꞌinanaiga, begaidi vitanidi nuanuadi i na veleniga mogitana i veleni, baniꞌodi basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona i kilumi.”
Iesu kwamana i ꞌiveꞌatumaia.
14 Tutuyanina Iesu ma enavo i viladi ꞌoyayega ꞌifwaidi tovetutuyamavo i ꞌisedi i veveꞌikwayekwayega veꞌetoboda ꞌadi tovevo taiadi, weꞌe ꞌailaꞌa bwaikina i tovififinedi. 15 ꞌAilaꞌanidi Iesu i ꞌiseni nuadi i voganidi bega i lilide i nagoi nuanuadi taiadi i na veluaga. 16 Iesu i velutoliedi i vo, Avaꞌai faifaina ꞌwa veveꞌikwayekwayega?” 17 Tamu tomogo ꞌailaꞌa nagediega i vo, Tove, natuku a mieni fai yaiaina i agei kebu ꞌana fata i na welava. 18 Tutuyanina yaiaina i vevekadia i tawetaweni i obuobu tanotanoge, ꞌawanega buobuo, nigona i lovelovenedi wata tomogona i tototola. Yamu tovetutuyamavo a vonedi a vo, ꞌWa da ꞌiveꞌatumaia,” siwe kebu ꞌadi fataga.”
19 Iesu tomotoga i vonedi i vo, Awale ꞌomi tomotoganimi Yaubada yana toketokena kebu ꞌwa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu ꞌwa da vetumaganeku mogitana. Kwamananina ꞌwa mieni ta na ꞌiseni.” 20 Kwamana Iesu ꞌwaineye i mieni, siwe tutuyanina yaiaina Iesu i ꞌiseni kwamana i vekadia i beꞌu i luiꞌoiꞌoꞌo ꞌawana buobuo i tubodai. 21 Bega Iesu kwamana tamana i velutolieni i vo, Avaꞌai tutuyaga deꞌe i souyeni ꞌwaineye?” Tamana i vo, Basenadi siaineye. 22 Yaiaina tutuya fuedi i vevekadia i beꞌubeꞌu ꞌai-ꞌalaꞌalase wata ufeye, igodi nuanuana kwamana i na ꞌivewafai. ꞌAiꞌedi ꞌamu fata ꞌu da ꞌisanuakalikaliema bega ꞌu da ꞌivaisema.” 23  Mak 11:23Iesu i vo, Awale ꞌu vo, ꞌAiꞌedi ꞌamu fata?” Weꞌe egavo Yaubada i na vetumaganeni nani matatabuna safailidi ꞌwaidie. 24  Luk 17:5Kwamana tamana i vo, Yau wata ma yaku vetumagana, siwe nuanuaku ꞌu na ꞌimosoꞌi.” 25 Iesu i ꞌisedi tomotoga fuedi i lilide i mimaia, yaiaina sakoina i taꞌali i vo, ꞌOmu kwamana ꞌawana ꞌu ꞌibodai wata tanigana ꞌu ꞌiveꞌuluya a na vonemu. ꞌU ꞌawaꞌaꞌimu kebu wata ꞌu na age-vaitugani.” 26 Yaiaina i vebwaubwau wata kwamana i vekadia i tufaꞌoꞌoga nika i ꞌawaꞌaꞌia. Kwamananina ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo i da wafa, fuedi i vo, Yawaina i ꞌaꞌava.” 27 Siwe Iesu kwamana nimaneye i ꞌabi i sivetovoia nika i tovoi.
28 Mulieta i nagoi vanuge, ꞌaisedie yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale ꞌima ꞌa vona yaiaina kebu i da ꞌawaꞌaꞌiaga?” 29 Iesu i vo, Nagami Yaubada ꞌwaineye ꞌwa na veluꞌui mulieta ꞌwa na vona ꞌana fata yaiaina deꞌe baniꞌodi i na ꞌawaꞌaꞌia, kebu tamu wata avaꞌai ꞌwainega.
Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.
30-31  Mak 8:31Kwamana bei i ꞌiveꞌatumaiaga ꞌatamananina i ꞌiaweni i nagoi ꞌawalawa Galili ꞌwaineamo. Iesu yana nago kebu nuanuana tamu aitoi i na ꞌasetai, fai i veve yana tovetutuyamavo ꞌwaidie. I vonedi i vo, Yau a vetomotogaotoga tamu tomogo i na ꞌetogiluveku, bega mali tomotoga i na luvewafaku, mulieta ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye a na yawasa-vaitugana.” 32  Luk 18:34Vonanina Iesu i voneyeniga enavo kebu i da ꞌasetaiga, siwe i kololo kebu nuanuadi i na velutolieni.
Aitoi bwaikaotogina?
33 Tutuyanina Iesu ma yana tovetutuyamavo i maia Kafaneomi, vanuge i luku i vonedi i vo, ꞌEdeye avaꞌai faifaina ꞌwa veꞌikwayekwayega?” 34 Siwe kebu nuanuadi i na luꞌivona fai i bunumayaga, weꞌe yadi veꞌikwayekwayeganina i vo, ꞌWaidega aitoi bwaikaotogina?”
35  Mak 10:43-44; Luk 22:24Iesu i miabui mulieta yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi ꞌwaineye i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na vebwaika, nagami i na vekwamana bega tomotoga i na folovedi.” 36-37  Ion 13:20Mulieta Iesu tamu kwamana i mieni ꞌwaidie i olia bega i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana deꞌe baniꞌodi i na ꞌivaiseni faifaiku siwe ꞌasaꞌaiana yau i ꞌivaiseku. Wata ꞌaiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali i na ꞌivaiseku, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada taunina ꞌaku tovetune i ꞌivaiseni.
Tamu tomogo i vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌia.
38  Mad 10:33; Num 11:27-29Ioni Iesu i voneni i vo, Tove, ꞌa ꞌiseni tamu tomogo ꞌamu wagavayega i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi, ꞌa talabodeni fai taunina kebu ꞌada ꞌailaꞌa.” 39 Iesu i vo, Kebu ꞌwa na talabodeniga, aitoi ꞌaku wagavayega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i na ꞌiꞌidewadiga mulieta kebu i na awavesakoyeku. 40  Luk 11:23ꞌAiꞌedi aitoi kebu i na vedumweꞌaiꞌaiedaga, ma fueda ta folofolova. 41 ꞌAiꞌedi aitoi ꞌaku wagavayega ufa i na velemi ꞌwa na yemu fai ꞌomi yau Keliso yana tomotoga, a vona mogitana yana ꞌaivaitanina ꞌana tutula bola i na veluagai Yaubada ꞌwainega.”
Vetalaimimila ꞌwainega sakona i na souyeni.
42 Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi i na vetumaganeku deꞌe kwamana baniꞌodi siwe tamu tomogo i na vetalaimimili i na sakonaga, bola tomogonina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega. Siwe nagami tomogonina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga ꞌifwaidi kileu vitana i da yogona-matayoꞌoi ꞌodoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayoꞌoga i lubwaineni nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada ꞌwainega. 43 ꞌAiꞌedi nimamu tamu saiꞌafoga i da kiavebeꞌumu ꞌu da sakona, ꞌu boboi ꞌu taweni. ꞌU na boboiga veviga saiꞌafo nika kebu ꞌu na sakonaga, mulieta nimaꞌeaꞌeamu ꞌu na luku Yaubada ꞌwaineye ꞌu na mia-vagata. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌu na boboiga, nimamu ꞌailugana ꞌwaidiega ꞌu na sakosakona, mulieta ꞌu na wafa ꞌu na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye. 44 Bei mwatamwata tomogomu i na ꞌeꞌetokudai, weꞌe ꞌai-ꞌalaꞌalatanina kebu i na ꞌweuga. 45 ꞌAiꞌedi ꞌagemu tamu saiꞌafoga i da kiavebeꞌumu ꞌu da sakona, ꞌu boboi ꞌu taweni. ꞌU na boboiga veviga saiꞌafo nika kebu ꞌu na sakonaga, mulieta ꞌageꞌeaꞌeamu ꞌu na luku Yaubada ꞌwaineye ꞌu na mia-vagata. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌu na boboiga, ꞌagemu ꞌailugana ꞌwaidiega ꞌu na sakosakona, mulieta ꞌu na wafa i na tawemu ꞌu na obu ꞌai-ꞌalaꞌalase. 46 Bei mwatamwata tomogomu i na ꞌeꞌetokudai, weꞌe ꞌai-ꞌalaꞌalatanina kebu i na ꞌweuga. 47 ꞌAiꞌedi matamu viꞌaina saiꞌafoga i da kiavebeꞌumu ꞌu da sakona, ꞌu kiamwanuya ꞌu taweni. ꞌU na kiamwanuyaga veviga saiꞌafo, nika kebu ꞌu na sakonaga, mulieta ꞌamu fata ꞌaitamoganega ꞌu na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌu na kiamwanuyaga, matamu ꞌailugana ꞌwaidiega ꞌu na sakosakonaga mulieta ꞌu na wafa i na tawemu ꞌu na obu ꞌai-ꞌalaꞌalase. 48 Bei mwatamwata tomogomu i na ꞌeꞌetokudai, weꞌe ꞌai-ꞌalaꞌalatanina kebu i na ꞌweuga.
49 Wata Iesu i vona-awatabaiedi i vo, Yaubada tomotoga matatabumi i na silubumi ꞌai-ꞌalaꞌalainega bega ꞌwa na vetoketoke baniꞌodi eyaga ꞌaniꞌani i ꞌiveꞌiwani. 50  Luk 14:34; Kolos 4:6; 1 Tes 5:13Eyaga nani ꞌatumaina, siwe ꞌaiꞌedi i na veꞌulaufa kebu ꞌana fata i na vegola-vaitugana. ꞌAniꞌani ta na vetagovi eyaga taiadi i na ꞌiveꞌiwani. Wata ꞌomi baniꞌodi, yami sauluva ꞌwaidiega tosakona ꞌwa na ꞌiveꞌatumaidi wata ma fuemie ꞌwa na veiana.”

9:2: Mak 5:37

9:7: Mad 3:17; 2 Fit 1:16-18

9:12: Mal 4:5; Ais 53:3

*9:13: Ilaitia tutulina siwe ꞌasaꞌaiana Ioni Tobafitaiso.

9:23: Mak 11:23

9:24: Luk 17:5

9:30-31: Mak 8:31

9:32: Luk 18:34

9:35: Mak 10:43-44; Luk 22:24

9:36-37: Ion 13:20

9:38: Mad 10:33; Num 11:27-29

9:40: Luk 11:23

9:50: Luk 14:34; Kolos 4:6; 1 Tes 5:13