13
Iesu yana tovetutuyamavo ꞌagedi i lekoadi.
Ion 15:13ꞌAwaꞌawai baniꞌodi Uviꞌagalatagona sakalina i na ꞌidewai, Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai yana tutuya, fwayafwaya i na ꞌiaweni i na vilai i na nago Tamana ꞌwaineye. Iesu yana ꞌailaꞌa fwayefwayeye i nuakalikaliedi bwaikina, ꞌeba velamu ꞌwainega i nagoga wata yana wafa ꞌwaineye. Ion 13:27Lovananina ꞌwaineye, Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i ꞌaniꞌani weꞌe Seitani* Seitani yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta. ꞌakonadi tamu nuanua i yatoi Iudasa ꞌwaineye Iesu i na ꞌetogiluveni. Iudasanina, Saimoni Isakaliota natuna. Ion 16:28Iesu i ꞌasetai taunina i mai Yaubada ꞌwainega, wata i na vilai i na nago ꞌwaineye, wata i ꞌasetai Yaubada nani matatabuna i ꞌanivelenedi ꞌwaineye i na veveimeyedi. Fai naninidi Iesu i ꞌasetadi, begaidi ꞌeba ꞌani ꞌwainega i tovoi ꞌana talauma tabwaneye i taꞌia, mulieta tamatama i ꞌewai tolobwaneye i yogoneni, ꞌwa da vo baniꞌodi tofolova-maimaiga. Iesu ꞌaivoe i ꞌewai, bei ufa i iwagi bega yana tovetutuyamavo ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌagedi i lekoadi, mulieta i tamavelavelaladi. Tutuyanina i leꞌwa Saimoni Fita ꞌwaineye i talaboda i vo, ꞌAuvea, yau kebu nuanuaku ꞌageku ꞌu na lekoadi, ꞌana ꞌisa kebu ꞌatumainaga.” Iesu i voneni i vo, Yaku folova a ꞌiꞌidewaiga ꞌana nuanua ꞌu bavuyeni, weꞌe ꞌawaie ꞌu na ꞌasetai.” Fita i veꞌawafatafata i vo, Kebu tamu tutuya ꞌageku ꞌu na lekoadi.” Iesu i vo, ꞌAiꞌedi kebu a na lekoamuga, ꞌomu kebu wata ꞌaku ꞌauga.” Wata Saimoni Fita i vo, Vetuma kebu ꞌageꞌavaku ꞌu na lekoadiga, nuanuaku ꞌunuꞌunuku wata nimaku taiadi ꞌu na lekoadi.” 10 Iesu i voneni i vo, Egavo i toaga, tomogodi matatabuna vunavunagidi, ꞌageꞌavadi i veyokega i na lekoadi. ꞌOmi matatabumi vunavunagimi, weꞌe ꞌaitamogana ꞌwaimiega kebu.” 11 Fai Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai ꞌana toꞌetogiluva, taunina tosakona, begaidi i vo, ꞌOmi matatabumi vunavunagimi, weꞌe ꞌaitamogana ꞌwaimiega kebu.”
12 Iesu ꞌagedi i lekoaꞌaꞌavadi, wata ꞌana talauma i silakaveni i vilai i nago ꞌana ꞌivie i miabui. I velutoliedi i vo, ꞌAsiauotoga deꞌe yaku folova a ꞌidewaiga ꞌwaimie, ꞌana nuanua ꞌwa ꞌasetai, ꞌalo kebu? 13 Tutuya fuedi ꞌwa goleku ꞌwa vo, ꞌAuvea,” wata ꞌwa vo, Tove,” weꞌe ꞌwa vonaga vona mogitana fai yau yami ꞌAuvea wata yami Tove. 14  Luk 22:27Yau yami ꞌAuvea wata yami Tove, siwe ꞌasiauotoga ꞌagemi a lekoadi, ꞌomi wata baniꞌodi i lubwainemi ma yami nuaobu ꞌwa na vetofolova ꞌaitamogana ꞌaitamogana. 15  Fil 2:5; 1 Fit 2:21Yau ꞌeba ꞌisa a ꞌidewai ꞌwaimie, bega baniꞌodi ꞌwa na vetutuyameku. 16 A vona mogitana ꞌwaimie, tofolova kebu ꞌana toveimea i da vebwaika-ꞌiaweni, ꞌalo tomataꞌaulele ꞌana tovetune i da vebwaika-ꞌiaweni. Kebu i da lubwaineni tofolova i na vona ꞌana toveimea ꞌwaineye i na vo, Folovanina nuanuamu a na ꞌidewai, weꞌe nani-ꞌavoꞌavovo a baila.” 17  Iem 1:25Naninidi a voneyediga, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetadi. ꞌAiꞌedi ma yami nuaobu ꞌwa na vetofolova, ꞌwa na sososoana.
Iesu i vona-vagata tamu tomogo i na ꞌetogiluveni faifaina.
18 Kebu a da vonavona ꞌomi matatabumi faifaimi, fai a venuaꞌivinemi begaidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yami nuanua a ꞌasetadi. Siwe Yaubada yana Buki i vona tonovina ꞌana mogitana ꞌakonadi i na souyeni i vo,
Tamu tomogo taiadi ꞌamaꞌama ꞌaitamogana siwe i sivilai i vegavieku.”
19  Ion 14:29A vovona-vagasemi tamu tomogo i na ꞌetogiluveku, bega tutuyanina i na souyeni ꞌwa na vetumagana yau Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. 20 A vona mogitana ꞌwaimie, egavo ma yadi nuakalikali yaku tofolovavo i na ꞌivaisedi, siwe ꞌasaꞌaiana yau i ꞌivaiseku. Wata baniꞌodi egavo ma yadi nuakalikali i na ꞌivaiseku siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada ꞌaku tovetune i ꞌivaiseni.”
21 Iesu i veifufuꞌaꞌava nika i nuavita bwaikina, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, tamu iami i na ꞌetogiluveku a na wafa.” 22 Matatabudi i veꞌisaꞌisa yadi nuanua i veꞌaleꞌusa aitoi faifaina i vonavona. 23-24  Ion 21:7,20Iadi tamu kumanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, lilivaotogineye i miabui begaidi Saimoni Fita i luꞌwai i voneni i vo, ꞌU velutolieni Iesu, aitoi mogitana faifaina i vonavona.” 25 Bega i sivilai Iesu i veꞌawayayai i vo, ꞌAuvea, aitoi kumanaga?” 26 Iesu i voneni i vo, Tomogonina a na veꞌililibuyeni, ꞌaniꞌani a na ꞌewai a na luꞌutuvi a na veleveleni taunina tomogonina ꞌaku toꞌetogiluva.” Bega Iesu ꞌaniꞌani tamu i ꞌewai, i luꞌutuvi Iudasa, Saimoni Isakaliota natuna, i veleni. 27 Iudasa i ꞌanielo i ꞌania, mulieta Seitani i agei. Iesu i voneni i vo, ꞌAiꞌedi avaꞌai nuanuamu ꞌu na ꞌidewaiga, ꞌu souye-matayoꞌoyemu ꞌu nago.” 28 Iesu i vonavona Iudasa ꞌwaineye weꞌe yana tovetutuyamavo ꞌifwaidi kebu i da ꞌasetaiga avaꞌai i vonevoneyeni. 29  Ion 12:6; Same 41:9Fai Iudasa yadi mani ꞌana toꞌisaveꞌavina, ꞌifwaidi yadi nuanua i vo, Voke i vetunei i na nago ꞌadaꞌada i na kimwane sakali faifaina,” weꞌe ꞌifwaidi yadi nuanua i vo, Voke i vetunei, mani i na naweni egavo i vewekowekomaga i na ꞌivaisedi.” 30 Iudasa ꞌaniꞌaninina i ꞌaniꞌaꞌavai, i souye-matayoꞌoyeni i nago, siwe ꞌakonadi i lovani dudubala.
Iesu veimea ꞌivauna i yatoi.
31 Iudasa i tauya i nunago Iesu i vonedi i vo, Tutuya deꞌe yau a vetomotogaotoga yaku toketokena i na sivemageseni, bega tomotoga Yaubada i na subiai avaꞌai i na souyeniga ꞌwaikuye faifaina. 32  Ion 17:5Fai tomotoga Yaubada i na subiai avaꞌai i na souyeniga ꞌwaikuye faifaina, begaidi yau Natuna i na silakaiku wata yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na veleku bega tomotoga i na subiaku. Saiꞌafoga Yaubada i na ꞌidewa-matayoꞌoi ꞌwaikuye. 33  Ion 7:33-34Ekwavo a nuakalikaliemi bwaikina, yau saiꞌafoga a na ꞌiawemi ꞌwa na lualeku. Siwe a na vonemi, basenadi baniꞌodi me Diu yada toꞌedakumetavo a vonedi a vo, A nunagoga bei kebu ꞌami fata ꞌwa na waiga.” 34  Ion 15:12; Efe 5:2Veimea ꞌivauna a na velemi, side baniꞌodi. Ma emiavo ꞌwa na venuakalikali. Fai yau a nuakalikaliemi bwaikina, ꞌomi wata baniꞌodi ma emiavo ꞌwa na venuakalikali. 35  1 Ion 3:14; Ion 17:23ꞌAiꞌedi ma emiavo ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na venuakalikaliga, mali tomotoga i na ꞌisemi i na ꞌasetai ꞌomi yaku tovetutuyamavo.”
Iesu i vona-vagata Fita i na veꞌeweniga faifaina.
36 Fai Iesu i vonaga i vo, A na nago bei kebu ꞌami fata ꞌwa na waia,” begaidi Fita i velutoli ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, avaꞌaibe ꞌu na nago?” Iesu Fita yana velutoli i tutuli i vo, Bei a na nagoga kebu ꞌamu fata tutuya deꞌe ꞌu na yogoꞌwailiku, weꞌe bola mulikuye ꞌu na wai.” 37 Wata Fita i velutoli i vo, ꞌAuvea, awale kebu ꞌaku fata a na yogoꞌwailimuga tutuya deꞌe ꞌwaineye? Weꞌe yau a tauyeku a na wafa faifaimu.” 38 Iesu i voneni i vo, Mogitanaotoga ꞌu tauyemu wafa ꞌwaineye faifaiku? A vona mogitana ꞌwaimuye, ꞌako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega, nagami tutuya ꞌaitonu ꞌu na bavusebeku.”

13:1: Ion 15:13

13:2: Ion 13:27

*13:2: Seitani yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta.

13:3: Ion 16:28

13:14: Luk 22:27

13:15: Fil 2:5; 1 Fit 2:21

13:17: Iem 1:25

13:19: Ion 14:29

13:23-24: Ion 21:7,20

13:29: Ion 12:6; Same 41:9

13:32: Ion 17:5

13:33: Ion 7:33-34

13:34: Ion 15:12; Efe 5:2

13:35: 1 Ion 3:14; Ion 17:23