21
Iesu i souyeni balebaleye.
Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo i nagoi Lavu Galili,* ꞌAna mogitana Lavu Taibilia, Lavu Galili tamu ꞌana wagava. wata bei Iesu i vemageta ꞌwaidie. Yana souyagi side baniꞌodi. 2-3 Saimoni Fita, Tomasi tamu ꞌana wagava Natulugaluga, Nataniela ꞌana tuvada Kena ꞌawalawa Galili nageneye, Sebedi natunavo wata tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i miamiani nika Saimoni Fita i vo, A na nago a na vuata.” Enavo i voneni i vo, Ma fuedeye ta na nagoi.” Bega i tovoi i nagoi, waka i ꞌewai i laka i vuata, siwe lovananina matatabuna kebu tamu saiꞌafo igana i da ꞌonadi.
Inala i vulaoga tamu tomogo i ꞌiseni i tovotovoi balebaleye siwe kebu i da ꞌisaꞌinanaiga, tomogonina Iesu. Luk 24:41I vegole ꞌwaidie i vo, Kwakwama, igana ꞌwa ꞌonadi, ꞌalo kebu?” I vo, Kebuꞌaꞌavaotoga.” Luk 5:4-7Wata i vegole ꞌwaidie i vo, ꞌAmi ꞌatagiega ꞌwa na lelega, nika ꞌwa na ꞌonadi.” Yana voneye i lelegeni, siwe kebu ꞌadi fata vuata i na yoꞌei fai igana fueotogidi i ꞌona.
Tovetutuyamanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, Fita i voneni i vo, Fita, vaꞌe ꞌAuvea.” Saimoni Fita i nogai iana i vo, Vaꞌe ꞌAuvea,” bega ꞌana kaleko i ꞌewai i veꞌwesena, fai ꞌakonadi i yavudi ma ꞌana ivigaꞌava yaubani faifaina, i sou i kayo i obu. Weꞌe tovetutuyamavo ꞌifwaidi wakayega i voi, vuata ma iganina i yoꞌei i obuyeni. Kebu ꞌaniꞌiega, baniꞌodi ꞌatagida ꞌana vemanawe. Tutuyanina ꞌavale i obu i ꞌiseni mulaꞌwa i ꞌalaꞌalata, mulaꞌwanina ꞌwaineye igana wata ꞌaniꞌani i ꞌalaꞌalaidi. 10 Iesu i vonedi i vo, Igana ꞌasiauotoga ꞌwa ꞌonadiga, ꞌifwaidi ꞌwa na miedi.” 11 Saimoni Fita i laka wakeye vuata ma iganina i yoꞌei i lakama ꞌavale. Igananidi bwaikidi wata matatabuna 153. Fueotogidi siwe vuata kebu i da bwekaiga. 12 Fita igana i miedi mulieta Iesu i vonedi i vo, ꞌWa maia ꞌwa na ꞌani.” Tovetutuyamavo ꞌwaidiega kebu tamu aitoi nuanuana i na velutoli i na vo, ꞌOmu aitoi?” fai ꞌakonadi i ꞌasetai taunina mogitana ꞌAuvea. 13 Bega Iesu i nago ꞌaniꞌani i ꞌewadi i veledi, wata igana baniꞌodi.
14  Ion 20:19,26Deꞌe Iesu yana souyagi ꞌana vetonu yana tovetutuyamavo ꞌwaidie tutuyanina i tovoi wafayega.
Iesu nuanuana Fita.
15  Mad 26:33ꞌAni i ꞌaꞌava, mulieta Iesu i velutoli Saimoni Fita ꞌwaineye i vo, Saimoni, ꞌomu Ioni natuna, nuanuaku a na ꞌasetai, mogitana ꞌu nuakalikalieku bwaikina weꞌe emwavo saiꞌafo?” Fita i vo, Eꞌe ꞌAuvea, ꞌakonadi ꞌu ꞌasetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana ꞌwaikuye siwe bola mweamweadi nuanuaku ꞌu na veve ꞌwaidie bega i na vetoketoke, ꞌwa da vo baniꞌodi yaku sifi siaidi ꞌu da veveꞌanidi.” 16  1 Fit 5:2Wata ꞌana veluga Iesu i velutoli Fita ꞌwaineye i vo, Saimoni, ꞌomu Ioni natuna, mogitana ꞌu nuakalikalieku bwaikina?” Fita i vo, Eꞌe ꞌAuvea, ꞌakonadi ꞌu ꞌasetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana ꞌwaikuye, nuanuaku ꞌu na ꞌiꞌivaisedi, ꞌwa da vo baniꞌodi yaku sifi ꞌu da ꞌiꞌisaveꞌavinidi.” 17 Wata ꞌana vetonu i velutolieni i vo, Saimoni, ꞌomu Ioni natuna, ꞌu nuakalikalieku?” Iesu yana velutoli ꞌana vetonu ꞌwaineye Fita nuana i vita, i voneni i vo, ꞌAuvea, nani matatabuna ꞌu ꞌasetadi, wata ꞌu ꞌasetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana ꞌwaikuye nuanuaku ꞌu na veve ꞌwaidie, ꞌwa da vo baniꞌodi yaku sifi ꞌu da veveꞌanidi. 18  2 Fit 1:14; Ion 13:36A vona mogitana ꞌwaimuye, basenadi ꞌomu tubuvauvaumuye, taunimu ꞌamu waꞌila ꞌu yogoyogoni, ꞌaiꞌedi avaꞌaibe yamu nuanua, ꞌana fata bei ꞌu na nago, siwe tutuyanina ꞌu na veꞌauvea, nimamu ꞌu na ꞌotoidi bega tamu tomogo i na yogonimu, avaꞌaibe bei kebu yamu nuanua bei i na nawemu.” 19 Iesu deꞌe baniꞌodi i voneyediga fai ꞌawaie tosakona Fita i na ꞌiyogoyogoni mulieta i na luvewafai. Yana wafanina ꞌwainega tomotoga fuedi i na ꞌiseni i na ꞌasetai taunina tovetumagana mogitana, bega Yaubada i na subiai. Iesu yana velutoli Fita ꞌwaineye i veꞌaꞌavadi, mulieta i voneni i vo, Nuanuaku ꞌu na vetutuyameku.”
Iesu i veifufu Ioni yana wafa faifaina.
20  Ion 13:23-25Iesu i veveifufu Fita ꞌwaineye, Fita i sivilai tovetutuyamanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina i ꞌiseni, kumanina basenadi ꞌAuvea yana ꞌani ꞌwaineye lilivaotogineye i miabui i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, aitoi kumanaga i na ꞌetogiluvemu?” 21 Tutuyanina Fita tovetutuyamanina i ꞌiseni i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, deꞌe kumanina ꞌana nuanua baniꞌodi? ꞌAwaie baniꞌodi i na wafayedi?” 22 Iesu Fita yana velutoli i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi nuanuaku yaku vila-vaitugana i na ꞌiseni, ma yawaina i na miamia a na vilaku, weꞌe ꞌasaꞌaiana, kebu kumanina faifaina ꞌu na nuanua, siwe ꞌomuꞌe ꞌu na vetutuyameku.” 23 Vonanina Iesu i voneyeniga faifaina, enavo matatabudi i ꞌaseta, siwe yadi nuanua igodina kebu i na wafaga. Siwe Iesu kebu i da vo, I na mia-vagata kebu i na wafaga,” mogitana i vo, ꞌAiꞌedi nuanuaku yaku vila-vaitugana i na ꞌiseni, ma yawaina i na miamia a na vilaku, weꞌe ꞌasaꞌaiana, kebu kumanina faifaina ꞌu na nuanua.”
24  Ion 19:35Yau kumaniku Iesu yana tovetutuyama, naninidi matatabuna a ꞌisedi wata faifaidi a kiluma, bega fuema ꞌa ꞌasetai vona mogitana kebu vekali.
Veifufu ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
25  Ion 20:30Naninidi Iesu i ꞌidewadiga a kilumidi, siwe wata nani fuedi i ꞌenoꞌenovi kebu a da kilumidiga. ꞌAiꞌedi matatabuna i da kilumaꞌaꞌavadiga buki fueotogidi, siwe a nuani fwayefwayeye kebu tamu ꞌawasasa i da ꞌenoꞌeno bega bei bukinidi ta na yatodi.

*21:1: ꞌAna mogitana Lavu Taibilia, Lavu Galili tamu ꞌana wagava.

21:5: Luk 24:41

21:6: Luk 5:4-7

21:14: Ion 20:19,26

21:15: Mad 26:33

21:16: 1 Fit 5:2

21:18: 2 Fit 1:14; Ion 13:36

21:20: Ion 13:23-25

21:24: Ion 19:35

21:25: Ion 20:30