5
Yaubada yana tomotoga ꞌadi ꞌisaveꞌavina faifaina.
ꞌOmi ꞌauꞌauveavo, tovetumagana ꞌadi toꞌedakumetavo a na veifufu ꞌwaimie. Yau wata baniꞌodi toꞌedakumeta, Keliso yana veviga matatabuna a ꞌisedi wata tutuyanina yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana i na sivemageseniga yau wata i na veleku. Fol 20:28A na veluꞌaseꞌasemi nuanuaku Yaubada yana tomotoga ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi baniꞌodi ꞌaisaya sifi ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo i ꞌiꞌitaꞌitaꞌiedi wata i ꞌeꞌedakumesedi ꞌatumaina. Yaubada yana tomotoga i ꞌanivelenedi ꞌwaimie bega ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, ma yami dumwebika ꞌwa na veveꞌisabodedi Yaubada yana nuanua baniꞌodi, kebu ꞌwa na ꞌabiawa. Taunimi ꞌwa na tauyemi mogitana ꞌwa na vetofolova faifaidi, kebu tutula faifaina ꞌwa na nuanua. Fil 1:14; 1 Tim 4:12, 5:1; Ion 13:14-15Tomotoganidi i velemiga kebu ꞌwa na veveimeyedi veimea faꞌalidi ꞌwaidiega, yami sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidiega ꞌwa na ꞌeꞌedakumesedi, yadi ꞌeba ꞌisa. Bega tutuyanina Iesu, taunina yami toꞌedakumeta bwaikina i na souyeni ꞌami tutula i na velemi, tutulanina ꞌaiꞌaiwabu magemagetana i na ꞌeno-vagata ꞌwaimie.
Tovetumaganavo i lubwainedi ma yadi nuaobu i na tovoi faꞌalina.
Voa 3:34; Luk 22:26Weꞌe ꞌomi tubuvauvau iavetami, wata baniꞌodi ma yami veꞌililibu tulaidi ꞌwa na vevematayakeyakedi. Matatabumi ma emiavo ꞌwa na veveꞌivaivaita ma yami nuaobu fai Yaubada yana Buki i vo,
Taunidi i awaꞌaiꞌaidiga Yaubada i vegaviedi,
Weꞌe tonuaobu ma yana nuakalikali i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie.”
Fil 2:8-9Begaidi ma yami nuaobu taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada yana toketokena ꞌwaineye, bega tutuyanina nuanuana, i na kialakaimi veimea i na velemi. Mad 6:25-26ꞌAmi vita faifaidi ꞌwa vevenuafouviga, matatabudi ꞌwa na ꞌavalavedamanidi ꞌwaineye fai i ꞌiꞌisanuakalikaliemi.
2 Tim 4:17-18; Lom 8:18ꞌWa na ꞌisaꞌisa wata taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi fai ꞌada gavia Seitani i yabayaba nuanuana vita i na veleveleda wata yada vetumagana i na ꞌivemweadi ꞌwa da vo baniꞌodi wayoꞌo i da bodaboda nuanuana ꞌaisaya tamu i na ovai. Efe 6:11-13; Iem 4:7Ma yami vetumagana ꞌwa na tovotovoi faꞌalina wata Seitani ꞌwa na veugeugeni fai ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai emiavo tovetumagana ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie vita i veveluagadi, ꞌomi wata baniꞌodi vitanidi ꞌwa veveluagadi. 10  1 Tes 5:23-24Vitanidi ꞌwa veveluagadiga siwe kebu tutuya manamanawenaga wata i na ꞌaꞌava fai Yaubada tauniotogina i na ꞌiveꞌatumaimi, i na kiavefaꞌalimi wata i na kiavetoketokemi bega ꞌwa na mia ꞌatumaina. Yaubadanina yana sauluva matatabuna nuakalikali, i venuaꞌivinemi bega ꞌwa na luku yana ꞌaiꞌaiwabu miamia-vagaina ꞌwaineye Keliso taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama. 11 Yana toketokena nani matatabuna ꞌwaidie kebu i na ꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Fita yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
12  Fol 15:22Yami leta deꞌe siaina Sailasa i ꞌivaiseku ꞌa kilumi, taunina iaku tovetumagana yana sauluva matatabuna a ꞌasetadi ma ꞌana vetumagana. Yaubada yana nuakalikali mogitana ꞌakonadi a luꞌivona leta deꞌe nageneye, bega nuanuaku ꞌwa na tovotovoi faꞌalina yana nuakalikalinina ꞌwaineye.
13  2 Tim 4:11; Lom 1:7Emiavo Keliso ꞌana tovetumagana ꞌomi ma fuemie Yaubada i venuaꞌivinediga, side bei ꞌatamana Loma* ꞌAna mogitana ꞌatamana Babiloni, siwe tamu ꞌana wagava. ꞌwaineye yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie, wata Malika, kumanina a awave-natuna ꞌwaineye. 14 Emiavo tovetumagana ꞌwa na veluagadiga, ma yami nuakalikali ꞌwa na ꞌavalamaigidi.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌomi wata ꞌifwaidi edavo Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubamaga, Yaubada nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi.
Yau Fita.

5:2: Fol 20:28

5:3: Fil 1:14; 1 Tim 4:12, 5:1; Ion 13:14-15

5:5: Voa 3:34; Luk 22:26

5:6: Fil 2:8-9

5:7: Mad 6:25-26

5:8: 2 Tim 4:17-18; Lom 8:18

5:9: Efe 6:11-13; Iem 4:7

5:10: 1 Tes 5:23-24

5:12: Fol 15:22

5:13: 2 Tim 4:11; Lom 1:7

*5:13: ꞌAna mogitana ꞌatamana Babiloni, siwe tamu ꞌana wagava.