6
Yavayavava wata tamadiavo inadiavo taiadi, ꞌadi vona.
Kolos 3:20Yavayavava a na vonemi. Fai ꞌada Toveimea Iesu nuanuana, i lubwainemi tamamiavo wata inamiavo ꞌwaidie ꞌwa na vevematayakayaka. 2-3  Sou 20:12Yaubada yana veimea i ꞌenoꞌeno i vo, Tamamiavo wata inamiavo ꞌwa na veꞌililibuyedi.” Veimeanina veimea nagami ma ꞌana vonaꞌawaufaufa i vo,
Tamamiavo wata inamiavo ꞌwa na veꞌililibuyedi bega yami mia matatabuna ꞌatumaina wata yami mia fwayefwayeye i na vemanawe.”
Kolos 3:21; Voa 22:6ꞌOmi tamadiavo wata inadiavo a na vonemi. Natumiavo kebu ꞌwa na yagai-maimaigidi i na nunago i na nuasako, weꞌe mogitana ꞌwa na ifufudi wata ꞌwa na awaveꞌedeꞌededi ꞌada Toveimea Iesu yana nuanua baniꞌodi.
Tofolova-maimaiga wata ꞌadi toveimeavo ꞌadi vona.
Kolos 3:22-23; Tai 2:9ꞌOmi tofolova, ꞌami toveimeavo yadi vona ꞌwa na vevematayakeyakedi. Ma yami kololo ꞌwa na veveꞌililibuyedi wata yami nuanua ꞌwa na tauyedi ꞌwa na vo, ꞌAku toveimea yana nuanua a na ꞌidewadiga, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi a folofolova Keliso faifaina begaidi a na dumwebika.” Kebu ꞌwa na vo, ꞌAku toveimea mataneye a da folova-ꞌatumai ꞌaku awaveꞌatumai faifaina,” weꞌe mogitana ꞌaiꞌedi kebu mataneye, siwe fai ꞌwa vetofolova-maimaiga Keliso ꞌwaineye ma yami dumwebika Yaubada yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. Ma yami sosoana ꞌwa na folofolova, ꞌwa da vo ꞌwa da folofolova ꞌada Toveimea Iesu ꞌwaineye, kebu tomotoga ꞌaisedi ꞌwaidie. Kolos 3:24-25ꞌWa na nuani, ꞌada Toveimea Iesu tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana i na tutulidi, folova ꞌatumaidi i ꞌidewadiga faifaidi, ꞌaiꞌedi tofolova-maimaiga ꞌalo kebu tofolova-maimaiga, siwe i na tutulidi.
Kolos 4:1Weꞌe ꞌomi toveimea, wata baniꞌodi ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina yami tofolovavo ꞌwaidie. Kebu ꞌwa na veꞌisakololo ꞌwaidie fai ꞌomi wata taunidi ma fuemie ꞌami Toveimea bwaikina ꞌaitamogana abame, kebu i da luꞌidia, veimea ꞌaitamogana ꞌwainega matatabumi i na veimeyemi.
Seitani ma yana ꞌailaꞌavo taunidi ꞌada gaviavo.
10 Ekwavo, deꞌe tamu yaku vona ꞌeba veꞌaꞌava. ꞌOmi ꞌwa miaveꞌitubama ꞌada Toveimea Iesu taiadi, begaidi yana toketokena bwaikina ꞌwainega ꞌwa na vevetoketoke. 11  Iem 4:7; 1 Fit 5:8-9Yaubada yana kukua ꞌeba vetalaga wata vaigavu i velemiga, matatabuna ꞌwa na ꞌewadi, kukuanidi ꞌwaidiega ꞌwa na tovoi faꞌalina Seitani yana yogosidu ꞌadi ꞌedaꞌeda ꞌwaidie bega kebu i na vekaliemi. 12 ꞌEba vetalaganidi i lubwainemi ꞌwa na ꞌewadi siwe kebu tomotogaotoga taiadi ꞌwa na vetalaga. Weꞌe mogitana ta vevetalaga Seitani ma yana ꞌailaꞌavo taiadi, ꞌailaꞌanidi yaiaina sakoidi kebu ꞌada fata ta na ꞌisediga. Mogitana ta vevetalaga yadi toꞌedakumeta bwaikidi, yadi toveimeavo, wata tomia dudubala ma yadi toketokena taiadi. 13  2 Kol 10:4Fai Seitani ma yana ꞌailaꞌavo taiadi ta vevetalaga, Yaubada yana ꞌeba vetalaga ꞌwa na ꞌewadi ꞌwaimie i na ꞌenoꞌeno bega tutuyanina sakona nuanuana i na vetoketoke ꞌwaimie nika ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa tovotovoi faꞌalina. ꞌWa na vetalaga i na nagoga nika ꞌomi ma yami toketokena ꞌwa na tovotovoi.
14  1 Tes 5:8Bei ꞌakonadi ꞌwa tovotovoiga ꞌwa na tovi-vagata ꞌwa na lulukamata. Yaubada yana kukua ꞌeba vetalaganidi side. Nuanua tonovidi ꞌwa na vewaꞌiledi, ꞌwa na toke ꞌwa na siꞌiꞌidi. Sauluva ꞌatumaidi nuafoumi ꞌadi velubabala ꞌwa na silakavedi. 15  Ais 40:9Iesu Valana ꞌAtumaina mia ꞌatumaina faifaina, ꞌwaineye taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌami ꞌeba ꞌaivaita, ꞌwa da vo ꞌami ꞌageyafayafa ꞌwa da veagedi, ꞌagemi ꞌadi velubabala. 16 Naninidi ꞌwa na ꞌidewadi i na ꞌaꞌavana wata ꞌwa na toke ꞌwa na ꞌabi faꞌalina yami vetumagana ꞌwaidie baniꞌodi yami babala. Yami babalanina ꞌwainega ꞌami fata Seitani kumanina tosakona yana ꞌibadi ꞌalaꞌalaidi ꞌwa na luveꞌweudi. 17  Ibu 4:12ꞌItaꞌitaꞌi Keliso i velemiga ꞌwa na ꞌewai, baniꞌodi ꞌunuꞌunumi ꞌadi velubabala. Wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana kefata nigonigona, taunina Yaubada yana Vona ꞌwa na ꞌewai. 18  Luk 18:1Naninidi ꞌwa ꞌewadi ꞌwa na ꞌidewadiga, siwe wata ꞌwa na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na ꞌiꞌivaisemi. Tutuya matatabuna veluꞌui tulina tulina ꞌwaidiega ꞌwa na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana awaveꞌedaꞌeda ꞌwainega. Yami veluꞌuinidi ꞌwaidie kebu nuanuaku ꞌwa na ꞌabiawa, ꞌwa na ꞌisaꞌisa wata tutuya matatabuna ꞌwa na veveluꞌui Yaubada yana tomotoga faifaidi.
19  Kolos 4:3-4Wata nuanuaku ꞌwa na veveluꞌui faifaiku bega tutuyanina a na vo, A na veifufu,” Yaubada yana ꞌalavelavelagi ꞌwainega a na veveifufu nika ma yaku venuafoufaꞌala Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana nuanua givagivadi a na sivemagesedi. 20 Yaubada i venuaꞌivineku a vetomataꞌaulele Valananina faifaina, siwe Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i yogoniku i yatoku deꞌe vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a miamia. Begaidi ꞌwa na veveluꞌui nika kebu a na kololo i lubwaineku a na veveifufumo.
Faulo yana ꞌalanuai.
21-22  Kolos 4:7Ekwavo, nuanuaku valaku ꞌwa na ꞌasetai begaidi iaku mogitana Tikiasa a na vetunei ꞌwaimie. Tomogonina todumwebika ꞌada Toveimea Iesu yana folova ꞌwaineye, nani matatabuna i na luꞌivona ꞌwaimie nika ꞌwa na ꞌasetama ꞌama vebae wata avaꞌai ꞌa vivai. Wata a na vetuneiga bega i na kiavefaꞌalimi wata nuami i na ꞌiveagiagidi.
23 Ekwavo, ꞌomi Iesu ꞌana tovetumaganavo a veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso nuanua bikana i na velevelemi mia ꞌatumaina taiadi, wata nuanuaku nuakalikali i na velevelemi, vetumagana toketokena taiadi. 24  1 Fit 1:8ꞌOmi wata ꞌifwaidi tomotoga yami nuakalikali ꞌwa yato-vagaseni ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali matatabumi ꞌwaimie i na vevesauluva ꞌatumaina.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

6:1: Kolos 3:20

6:2-3: Sou 20:12

6:4: Kolos 3:21; Voa 22:6

6:5: Kolos 3:22-23; Tai 2:9

6:8: Kolos 3:24-25

6:9: Kolos 4:1

6:11: Iem 4:7; 1 Fit 5:8-9

6:13: 2 Kol 10:4

6:14: 1 Tes 5:8

6:15: Ais 40:9

6:17: Ibu 4:12

6:18: Luk 18:1

6:19: Kolos 4:3-4

6:21-22: Kolos 4:7

6:24: 1 Fit 1:8