4
Ta na vematayakayaka bega ta na veawai Yaubada yana ꞌeba mia ꞌwaineye.
Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa i vo, ꞌAmi fata ꞌwa na luku yaku ꞌeba mia ꞌwaineye bei ta na veawai.” ꞌEba veawainina Yaubada i ꞌidewaiga tubudavo faifaidi, siwe kebu ꞌwaineye i da luku. Weꞌe yana vonaꞌawaufaufanina veawai faifaina bola i ꞌenoꞌeno, begaidi ma yada kololo taunida ta na ꞌiꞌisaveꞌavinida i na nunago tamu ꞌwaimiega Yaubada i na voneni i na vo, Kebu ꞌamu fata ꞌu na luku ꞌeba veawainina ꞌwaineye.” ꞌIda ꞌakonadi Valanina ꞌAtumaina ta nogai, baniꞌodi basenadi tomotoganidi Mosese yana tutuye i nogai siwe kebu i da ꞌivaisedi fai nogayaꞌava kebu i da vetumaganeni. Same 95:11Weꞌe ꞌida ta vetumagana Iesu ꞌwaineye ꞌada fata ta na luku Yaubada taiadi ta na veawai. Yana Vona yana Buki nageneye i ꞌenoꞌeno tomotoganidi kebu i da vetumaganaga faifaidi i vo,
Ma yaku nuasako a vonaꞌawaufaufa a vo,
Kebu tamu saiꞌafo i na luku ꞌawalawanina a tauyeniga ꞌwaineye bega i na veawai ꞌwaikuye.”
Baniꞌodi i vona tobailanidi faifaidi siwe fwayafwaya ꞌana ꞌidewavau ꞌwaineye yana folova i veꞌaꞌavaina i lulukamata nuanuana yana tomotoga taiadi i na veawai. Nag 2:2Ta ꞌasetai i veveawai bega i lulukamata fai yana Buki nageneye tamu vona ꞌAiata Veawai faifaina i vo,
Yaubada nani matatabuna i ꞌidewadi ꞌaiata 6 nagedie,
ꞌAna ve-7 ꞌwaineye i veawai.”
Mogitana i vona veawai faifaina siwe mulieta wata i vona tomotoganidi i bailaga faifaidi i vo,
Kebu tamu saiꞌafo i na luku ꞌawalawanina a tauyeniga ꞌwaineye bega i na veawai ꞌwaikuye.”
Tomotoganidi nagami Valanina ꞌAtumaina i nogaiga kebu i da luku Yaubada ꞌwaineye taiadi i da veawai fai yana nuanua kebu i da vematayakeyakediga. Kebu i da lukuga siwe Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina veawai faifaina bola i ꞌenoꞌeno bega tomotoga ꞌifwaidi taunidi i tauyediga Yaubada ꞌwaineye ꞌadi fata i na luku i na veawai. Same 95:7-8Ta ꞌasetai ꞌadi fata i na luku fai Yaubada tamu tutuya i tauyeni, tutuyanina ꞌana wagava ꞌAsiau. Malamala fuedi i ꞌaꞌavana wata Yaubada i veifufu tutuyanina faifaina Kini Devida ꞌwainega i vo,
ꞌAiꞌedi Yaubada yana vona ꞌwa na nogaiga, ꞌasiau,
Kebu tanigami ꞌwa na ꞌibodadi, ꞌwa na nogai ꞌwa na tononi.”
Weꞌe bola Devida kebu i da tubugaga, Iosua taunina Mosese tutulina me Isileli i ꞌedakumesedi. ꞌAiꞌedi tomotoganidi i da nawedi i da luku Yaubada yana ꞌeba veawai ꞌwaineye, ꞌako Devida Yaubada yana vonanina kebu i da luꞌivoneyeni i da vo, Yaku vona ꞌwa na nogai ꞌasiau,” fai ꞌakonadi taiadi i da veveawai. Siwe fai baniꞌodi i voneyedi, ta ꞌasetai tamu veawai i ꞌenoꞌeno Yaubada yana tomotoga faifaida, baniꞌodi Yaubada taunina i folova i ꞌaꞌavana mulieta i veawai-vagata. 10  Nag 2:2Bega ꞌaiꞌedi aitoi i na luku i na veawai Yaubada ꞌwaineye taunina yana folova ꞌwainega, i veveawaiga baniꞌodi ꞌakonadi Yaubada i veveawai yana folova ꞌwainega. 11 Fai Yaubada yana ꞌeba veawai i ꞌidewa-vagaseni, ma yada tokemaiga taunida ta na tauyeda bega ta na luku Yaubada ꞌwaineye ta na veawai. Kebu nuanuaku tamu aitoi ꞌwaimiega i na vemataꞌwanaꞌwana tubudavo baniꞌodi bega kebu i da luku ꞌeba veawainina ꞌwaineye.
Yaubada yana Vona nigonigona.
12  1 Fit 1:23; Efe 6:17; Ve 2:12Yaubada yana Vona kebu mweanaga, wata kebu i na venani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaideye, fai vevetafewana wata toketokena. Vonanina nigonigo-otogina kebu baniꞌodi kefata kainumu nigona ma viꞌaviꞌaina. Kefatanina ꞌana fata luluda ꞌadi tubwa i na ꞌetofuadi tuyafa i na veluagadi. Weꞌe Yaubada yana Vona ꞌana fata i na vagaluku yada nuanua wata ꞌanuꞌanunuda i na veluagadi, bega yada nuanua givagivadi matatabuna i na ꞌetovemagesedi. 13  Lom 14:12Kebu ꞌada fata tamu nani ta na giveni Yaubada ꞌwainega. Abame wata fwayefwayeye nani matatabuna mageseye, mataneye i ꞌenoꞌenovi. Tomotoga matatabuda yada nuanua i ꞌiseꞌisedi wata i nuanuanidi, faifaidi ꞌawaie ta na vonayavuga mataneye.
Yada Tovelomu ꞌada vebae i ꞌasetadi.
14  Ibu 10:23Fai ꞌawaie ta na vonayavuga Yaubada mataneye, yada vetumagana ta na yato-vagaseni Iesu Yaubada Natuna ꞌwaineye, kumanina faifaina ta luluꞌivona. Iesunina ꞌana fata i na ꞌivaiseda vonayavuga ꞌwaineye fai taunina yada Tovelomu Bwaikaotogina, i kumeta i luku abame, Yaubada ꞌwaineye. 15  Ibu 2:17Yada Tovelomunina ꞌeba sailubu tulina tulina i veluagadi Seitani ꞌwainega ꞌida baniꞌodi siwe kebu i da sakonaga. Begaidi ꞌana fata ꞌada vebae i na ꞌasetadi wata ꞌaiꞌedi ta na beꞌuga sakona ꞌwaineye ꞌalo vita ta na veluagadiga, ꞌana fata i na ꞌivaiseda. 16  Ibu 10:19Faifainanina kebu ta na kolologa, ma yada venuafoufaꞌala ta na vaganago Yaubada Bwaikaotogina ꞌwaineye bega yada sakona faifaidi i na ꞌisanuakalikalieda wata tutuyanina nuanuada ꞌaivaita, kebu i na veꞌiseꞌiseda, siwe ma yana nuakalikali i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye.

4:3: Same 95:11

4:4: Nag 2:2

4:7: Same 95:7-8

4:10: Nag 2:2

4:12: 1 Fit 1:23; Efe 6:17; Ve 2:12

4:13: Lom 14:12

4:14: Ibu 10:23

4:15: Ibu 2:17

4:16: Ibu 10:19