5
Iesu yada Tovelomu Bwaikina ma yana veimea.
Me Diu tovelomu ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunidi tomotogaotoga ediavo baniꞌodi, kebu tulidiga siwe i vevenuaꞌivinedina ma yadi veimea tomotoga faifaidi i folofolova Yaubada ꞌwaineye. Tovelomunidi tomotoga yadi nuakalikali i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye wata yadi ꞌaisaya i nikenikedi i kabukabunidi Yaubada mataneye bega dayagidiega yadi sakona i tavutavunidi. Ibu 4:15Tomotoganidi taunidi tovekali wata tobavu weꞌe tovelomunidi ꞌadi vebae i ꞌasetadi fai taunidi wata kebu toketokediga bega ꞌadi fata bonadi bikadiega i na ꞌivaisedi. Vei 16:6,24Fai tovelomunidi kebu toketokediga i sakosakona, taunidi wata faifaidi i vevelomu.
Sou 28:1Kebu tamu aitoi ꞌana fata taunina i na silakai bega ma ꞌana veꞌililibu i na vetovelomu. Weꞌe mogitana nagami Yaubada i na venuaꞌivineni i na goleni mulieta ꞌana fata tovelomu yadi folova i na ꞌewai, baniꞌodi basenadiotoga Eloni i venuaꞌivineni i goleni.
Same 2:7; Ibu 1:5Wata baniꞌodi Keliso kebu taunina i da silakai bega ma ꞌana veꞌililibu i da vetovelomu bwaikina. Weꞌe mogitana nagami Yaubada i venuaꞌivineni i voneni i vo,
ꞌOmu natuku,
ꞌAsiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”
Same 110:4; Ibu 7:1,16-17Wata tamu tutuya Yaubada i vona Keliso i na silakaiga faifaina i vo,
ꞌOmu ꞌu na vetovelomu-vagata,
Ebelamo yana tutuye Melekisadeki taunina tovelomu,
ꞌOmu wata baniꞌodi.”
Luk 22:40-44Basenadi Iesu i miamia fwayefwayeye ma matageuna i veluꞌui bonana bwaikinega Yaubada ꞌwaineye, kumanina ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌieni wafa ꞌwainega. Fai Iesu taunina tonuaobu wata Yaubada yana nuanua i dumwebikedi bega bonana i nogai. Avinodi taunina Yaubada Natuna siwe veviga wata ꞌweꞌwela i veluagadi, ꞌwaidiega ꞌaseta i ꞌewai vematayakayaka faifaina. Veviganidi ꞌwaidiega Yaubada Iesu yana veimea i ꞌimosoꞌieni bega ꞌatumaiꞌavana, ꞌana fataotoga ꞌida ta vevematayakeyakeniga i na ꞌitaꞌitaꞌieda, ꞌitaꞌitaꞌinina miamia-vagaina. 10 Wata fai Iesu ꞌitaꞌitaꞌi ꞌana ꞌeda i ꞌidewai, Yaubada i goleni i vo,
ꞌOmu Tovelomu Bwaikimu,
Melekisadeki baniꞌodi.”
Ta na vewavawava ve vitadi ta na ꞌasetadi.
11 Nani ꞌifwaidi i ꞌenoꞌenovi nuanuaku a da veifufuyedi ꞌwaimie, Keliso yada Tovelomu Bwaikina faifaina. Siwe fai nuami kebu i da magetadi ꞌami ve vitana ꞌwaikuye. 12-13  1 Kol 3:1-3Basenadiotoga ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye, i lubwainemi ꞌasiau yami ꞌaseta i da vebwaika, emiavo ꞌifwaidi ꞌwaidie ꞌwa da veve. Nika ꞌomi bola bavubavumi Yaubada yana Vona faifaina. Nuanuami tamu aitoi i na veve ꞌwaimie bega naninidi safailidi ꞌwaidiega yami ꞌaseta i velamuga Iesu faifaina, ꞌwa na luluvaituganidi. ꞌOmi baniꞌodi kwakwama mwedamwedalidi, nuanuadi susuꞌava, ꞌaniꞌani faꞌalidi i baila. ꞌAniꞌani faꞌalidi mogitana tulaidi faifaidi. Wata kwakwama bavubavudi, kebu i da ꞌasetai nani ꞌatumaidi wata sakoidi. 14  Lom 16:19Vonanidi Iesu faifaina ꞌadi ꞌaseta vitadi baniꞌodi ꞌaniꞌani faꞌalidi, ꞌaiꞌedi ꞌwaidie ꞌwa na vewavawava ꞌomi ꞌakonadi baniꞌodi ꞌwa taulai nuanuami ꞌaniꞌaninidi faꞌalidi, wata ꞌami fata ꞌwa na nuani bega ꞌwa na ꞌasetai avaꞌaibe sakona wata avaꞌaibe sauluva ꞌatumaina.

5:2: Ibu 4:15

5:3: Vei 16:6,24

5:4: Sou 28:1

5:5: Same 2:7; Ibu 1:5

5:6: Same 110:4; Ibu 7:1,16-17

5:7: Luk 22:40-44

5:12-13: 1 Kol 3:1-3

5:14: Lom 16:19