6
Egavo Iesu i na baileniga ꞌwa da vo wata i da tutufwaseni.
1-2 ꞌOmi fai bola ꞌwa vekwamana-siasiai avaꞌai nagami ꞌwa ꞌasetaiga Keliso faifaina ꞌasaꞌaiana bei ꞌwa miamia, begaidi i lubwaineda venidi safailidi ꞌwaidiega ta na vaganago bega ta na vewavawava ve vitadi ta na ꞌasetadi. ꞌAsaꞌaiana nuanuami ve safailaꞌavadi, baniꞌodi sauluvanidi sakoidi ꞌwaidiega wafa i sousouyediga ta na bailedi bega ta na vetumagana Yaubada ꞌwaineye, ve bafitaiso tulina tulina faifaidi, nimayato tomotoga ꞌunuꞌunudie bega toketokena i na veluagai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, ve tovi-vaitugana faifaina, wata tosakona ꞌadi vematavuloga-vagata Yaubada ꞌwainega faifaina. Venidi ꞌatumaidi, siwe basenadiotoga ꞌwa ꞌasetaꞌaꞌavadi kebu ta na luluvaituganidi. I lubwaineda ta na vaganago ve ꞌadi ꞌaseta vitadi ta na ꞌewadi, ꞌaiꞌedi Yaubada i na tauyeda.
4-5  Ibu 10:26-29Mogitana ta na vaganago yada ꞌaseta Keliso faifaina i na vebwaika bega kebu ta na vedumweꞌaiꞌai. Tomotoganidi Yaubada i ꞌivaisedi nuadi i magetadi mulieta Natuna Iesu i na vedumweꞌaiꞌaieniga, kebu wata tamu saiꞌafo ꞌadi fata i na nuaviladi. Taunidi wata Yaubada yana nuakalikali i vebaedi, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi toketokena i veledi, i ꞌasetai Yaubada yana Vona tomotoga ꞌada ꞌeba ꞌaivaita, wata yana toketokena tutuya mulina faifaina i vebaedi. Naninidi ꞌatumaidi i veluagadi mulieta i na vedumweꞌaiꞌaiga, yadi sauluvanina ꞌwa da vo Yaubada Natuna i da tutufwatagi-vaituganeni ꞌai lagalagana ꞌwaineye, wata ꞌwa da vo tomotoga fuedi matadie i da sidibidibieni.
Tovedumweꞌaiꞌainidi wata tovematayakayaka faifaidi a na awatalatutula. ꞌAiꞌedi tomotoga ꞌaniꞌani i na bakulidi, tutuya fuedi i na ꞌweiꞌwei bega fwayefwayeye i na sususula, mulieta fwayafwayanina ꞌwainega tonibakula ꞌaniꞌani ꞌatumaina i na veluagai. Wata baniꞌodi egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi vuagidi ta ꞌiseꞌisedi wata Yaubada yana nuakalikali i veveluagadi. Weꞌe tomotoganidi Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieni baniꞌodi fwayafwaya sakoina. ꞌAniꞌani i na bakulidiga siwe kebu i na taboga, nani sakoidi ꞌaisedi i na tabo baniꞌodi tauwafa wata ulaulawa. Bakulanina i na tunuya i na ꞌalai i na sako-vagata. Wata baniꞌodi tomotoganidi Yaubada i na vedumweꞌaiꞌaieniga sako-vagata i na veluagai ꞌwainega.
Deꞌe a vonavonaga tomotoganidi Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieniga faifaidi, weꞌe ꞌomi ekwavo a ꞌasetami ꞌakonadi ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa veluagai Yaubada ꞌwainega wata a nuani mogitana Yaubada yana nuanua ꞌwa ꞌiꞌidewadi. 10  Ibu 10:34; 1 Kol 15:58ꞌOmi ꞌwa folofolovaga Yaubada faifaina wata emiavo tovetumagana ꞌwaidie ꞌwa ꞌaꞌaivaita-vebogi, yami nuakalikali Yaubada ꞌwaineye ꞌana ꞌeba ꞌisa. Yaubada yana nuanua tonovidi, yami sauluvanidi ꞌatumaidi i nuanuanidi ꞌawaie ꞌami tutula ꞌwa na veluagai ꞌwainega. 11  Ibu 3:14Mogitana ꞌakonadi taunimi ꞌwa tauyemi Yaubada ꞌwaineye, siwe nuanuaku bwaikina ꞌasaꞌaiana baniꞌodi i na nagoga ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye bega naninidi ꞌwa nuaniga mogitana ꞌwa na veluagadi Yaubada ꞌwainega, i na velemi. 12 Kebu nuanuaku ꞌwa na dumweꞌai, nuanuaku tovetumagana toketokedi ꞌwa na saladi. Tomotoganidi ma yadi vetumagana wata ma yadi tokemaiga i lulukamata bega naninidi Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na velediga ꞌakonadi i veveluagadi.
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa vona-vagata.
13-14  Nag 22:16-17Mogitana ta na vetumagana Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaidie baniꞌodi basenadi Ebelamo i vetumagana. Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye, siwe kebu tamu aitoi ꞌana wagava i da ꞌinanai bega yana vonaꞌawaufaufanina i na vetoketoke. Fai kebu tamu aitoi bwaikaotogina taunina baniꞌodi bega taunina ꞌana wagava i ꞌinanai i vo, Yau a vonaꞌawaufaufa mogitana a na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye wata ꞌamu wauma i na vebwaika.” 15 Vonaꞌawaufaufanina ꞌwaineye, Ebelamo i vetumagana-vagata i lulukamata mulieta vonaꞌawaufaufanina ꞌana mogitana i veluagai, natuna Aisake i tubuga, kumanina ꞌwainega i nagoga nika wauma i vebwaika.
16 ꞌAiꞌedi tamu tomogo nuanuana yana vonaꞌawaufaufa i na kiavetoketokei tamu tomogo bwaikaotogina, kebu taunina baniꞌodi, ꞌana wagava i na ꞌinanai bega tomotoga matatabudi i na ꞌasetai yana vona, vona mogitana bega kebu wata tamu aitoi i na kwayegeni. 17 Yaubada nuanuana tomotoganidi yana vonaꞌawaufaufa ꞌitaꞌitaꞌi faifaina i na veluagaiga i na ꞌaseta-ꞌatumaia kebu wata yana nuanua i na sivilai, bega taunina ꞌana wagava i ꞌinanai, yana vonaꞌawaufaufanina i kiavetoketokei. 18  Num 23:19Weꞌe yana vonaꞌawaufaufa wata ꞌana ꞌeba kiavetoketoke taunina ꞌana wagava, naninidi ꞌadi ꞌailuga kebu ꞌana fata i na bailedi wata nuanua tulina i na souyeni. Kebu tamu saiꞌafo Yaubada i na vekali. Fai ta ꞌasetai kebu ꞌana fata yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye i na geuya, ꞌida ta veꞌilabibina ꞌwaineye nuafouda i kiavevatudi bega ta nuani mogitana veawai wata ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagadi. 19-20  Vei 16:2; Ibu 9:3ꞌAiꞌedi kaukau waka i na bewebeweniga tomotoga lomu i na taweni waka i na sitagoni wata tomotoga nuafoudi i na vatu. ꞌIda wata baniꞌodi, fai ta nuani mogitana Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina kebu i na geuyaga, ꞌwa da vo yada nuanua ꞌadi lomu i luku Yaubada ꞌwaineye, toketokena wata vitana nuafouda i vatu. Fwayefwayeye me Diu yadi tovelomu bwaikina Tutudaba Tabutabuotogina ꞌana saiboda kaleko i sisibaleni i lukuluku Yaubada mataneye i veveluꞌui tomotoga faifaidi. Wata baniꞌodi Iesu faifaida ꞌakonadi i luku abame, Yaubada yana ꞌeba mia ꞌwaineye. Taunina Tovelomu Melekisadeki baniꞌodi, i vetovelomu bwaikina i na mia-vagata, i kumeta Yaubada ꞌwaineye i veveluꞌui faifaida.

6:4-5: Ibu 10:26-29

6:10: Ibu 10:34; 1 Kol 15:58

6:11: Ibu 3:14

6:13-14: Nag 22:16-17

6:18: Num 23:19

6:19-20: Vei 16:2; Ibu 9:3