15
Keliso wafayega i tovoi.
Ekwavo, tutuya deꞌe nuanuaku nuami a na tolinuataꞌidi Iesu Keliso Valana ꞌAtumaina faifaina. Valanina basenadi a lauꞌage ꞌwaimie nuanuami, ꞌwa tauyemi ꞌwaineye, wata Valanina ꞌwainega ꞌwa vetumagana bega ꞌwa tovotovoi faꞌalina. Wata ꞌaiꞌedi Valanina ꞌAtumaina a luꞌageyeniga ꞌwaimie ꞌwa na toke ꞌwa na ꞌiveꞌavina-vagaseni, ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veveluagai. Siwe ꞌaiꞌedi kebu taunimi ꞌwa da tauyemiga Valanina ꞌwaineye ꞌako yami vetumagana nani-ꞌavoꞌavovo, wata ꞌako ꞌitaꞌitaꞌinina kebu ꞌwa da veluagai.
Ais 53:8-9ꞌWa na nuani venina a velemiga a ꞌewai Keliso ꞌwainega siwe bwaikaotogina wata kumanina i kumetaotoga Valanina i vo, Keliso i wafa yada sakona faifaidi, basenadi baniꞌodi i vona-vagata Yaubada yana Buki nageneye. Fol 2:24-32; Luk 24:46Weꞌe i wafaga i tavuni, ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i sivetovoia wafayega, basenadi baniꞌodi i vona-vagata Yaubada yana Buki nageneye.” Luk 24:33-34,36Tutuyanina i tovoi wafayega taunina i sivemageseni Fita ꞌwaineye, mulieta yana tomataꞌaulelevo ꞌwaidie. Wata tamu tutuya taunina i sivemageseni tovetumaganavo fuedi ꞌwaidie, ꞌadi ꞌailaꞌa baniꞌodi 500 i ꞌiaweni, edavonidi fuedi ꞌasiau ma yawaidi i miamia, weꞌe ꞌifwaidi ꞌakonadi yawaidi i ꞌaꞌava. Mulieta i souyeni Iemesa ꞌwaineye, wata tamu tutuya taunina i sivemageseni yana tomataꞌaulele matatabuna ꞌwaidie. Fol 9:3-6Yana souyagi ꞌana ꞌeba veꞌaꞌavaotoga yau ꞌwaikuye. ꞌAiꞌedi vavine ma kamodi siwe yadi ꞌaiata mogitana kebu i na veluagaiga, natudi i na tubuga-matayoꞌoga, yawaidi i na lovoga. Yau wata baniꞌodi, fai yau tosakona tomotoga i vo, Kebu ꞌana fata i na vetumagana Keliso ꞌwaineye bega i na tubuveꞌivau,” siwe Keliso i ꞌiveꞌavina-matayoꞌoku nika bei a tubuveꞌivau Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, yawaidi i lovoga.
Fol 8:3Mogitana yau tosakona fai basenadi Yaubada yana ꞌAilaꞌa i vetumaganaga Keliso ꞌwaineye, vita a veleveledi. Weꞌe tomataꞌaulele matatabudi ꞌwaidiega yau a vemuliotoga bega ꞌaiꞌedi i na golegoleku i na vo, Tomataꞌaulele,” kebu i da lubwaineni. 10  2 Kol 3:5, 11:23Siwe Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaikuye a vetomataꞌaulele Keliso faifaina wata yaku sauluva i vetuli, weꞌe yana nuakalikalinina kebu a da veꞌamubwadodoyeni, ma vuagina. Yaku folova toketokena Keliso faifaina yau a kumeta, mulieta ꞌifwaidi tomataꞌaulele. A folofolovaga, kebu tauniku yaku toketokena ꞌwainega, weꞌe mogitana Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaikuye bega yana toketokena ꞌwainega a folofolova. 11 Weꞌe ꞌaiꞌedi tomataꞌaulele ꞌifwaidi i lauꞌagega ꞌwaimie ꞌalo yau, kebu tamu avaꞌai, matatabuma yama nuanua ꞌaitamogana ꞌa lalauꞌage Iesu yana wafa wata yana tovi-vaitugana faifaidi, wata ꞌomi ꞌwa vetumagana Valanina ꞌwaineye.
Keliso i sivetovoia, wata ꞌida i na sivetovoida wafayega.
12 Yama lauꞌage ꞌwaimie Keliso yana tovi-vaitugana faifaina ꞌomi ꞌwa vetumagana, siwe awale ꞌifwaimi ꞌwa vonavona ꞌwa vo, Towafa kebu ꞌadi fata i na tovoi-vaitugana wafayega?” 13 ꞌAiꞌedi towafa kebu i na tovoi-vaitugana ꞌako Yaubada Keliso kebu i da sivetovoia, i da wafa-vagata. 14 Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi Keliso kebu i da tovoi, ꞌako ꞌima ꞌa da lauꞌage-maimaiga wata yami vetumagana Keliso ꞌwaineye nani-ꞌavoꞌavovo. 15  Fol 4:33Wata, ꞌaiꞌedi Yaubada Keliso kebu i da sivetovoiaga, ꞌako yama luꞌivona Yaubada faifaina vekali fai ꞌa vo, Yaubada kumanina Keliso i sivetovoia wafayega.” Siwe ꞌaiꞌedi Yaubada kebu tamu towafa i na sivetovoiaga, ꞌako yama vonanina Keliso faifaina vekali. 16 Fai ꞌaiꞌedi towafa Yaubada kebu i na sivetovoidiga, ꞌako wata baniꞌodi Keliso kebu i da sivetovoia. 17 ꞌIda ta vetumagana ta vo, Keliso i wafa wata i tovoi-vaitugana yada sakona ꞌadi ꞌuꞌuma faifaidi,” siwe ꞌaiꞌedi Keliso i da wafa-vagata ꞌako kebu yami sakona i da ꞌuꞌumidi, Yaubada mataneye yami sakonanidi i da ꞌenoꞌeno, ꞌawaie vematavuloga ꞌwa da veluagai. 18 Wata ꞌaiꞌedi Keliso i da wafa-vagata, ꞌako tovetumagana i wafaga i da wafaotoga. 19 ꞌIda ta nuani mogitana ꞌawaie ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai Keliso ꞌwainega, begaidi tutuya deꞌe yada vetumagananidi ꞌwaidiega ꞌaivaita ta veveluagai. Siwe ꞌaiꞌedi Keliso kebu i da tovoiga, yada wafa ꞌwaineye ꞌako kebu ꞌaivaita ta da veluagai nika tomotoga ꞌifwaidi i da fali-nuakalikalieda, i da vo, Nuakalikalidi, i vetumagana-maimaiga.”
20  1 Tes 4:14Weꞌe mogitana, Yaubada Keliso i sivetovoia wafayega, yada ꞌeba ꞌisa ꞌida Keliso yana tomotoga wafa ꞌwaineye ta na ꞌenoꞌenoga wata i na sivetovoida. Keliso i kumeta i tovoi, ꞌida ta na vemuli. 21  Lom 5:12,18Wafa i souyeni fwayefwayeye tamu tomogo ꞌana wagava Adama ꞌwainega, weꞌe tovi-vaitugana wafayega wata i souyeni tamu tomogo ꞌwainega, ꞌana wagava Keliso. 22 Basenadiotoga Adama Yaubada yana veimea i geuya bega yana sakonanina ꞌana tutula wafa, wata baniꞌodi, fai tomia fwayafwaya matatabuda Adama yana ꞌailaꞌa bega ta wafawafa. Weꞌe ꞌida tovetumagana ta miaveꞌitubamaga Keliso taiadi bega ꞌida yana ꞌAilaꞌa, matatabuda Yaubada i na sivetovoida wafayega nika mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. 23  1 Tes 4:16Weꞌe Yaubada tutuya tulina tulina i yatodi tovoi-vaitugana faifaina, nagami Keliso i sivetovoia, mulieta yana vila-vaitugana ꞌwaineye ꞌida yana tomotoga i na sivetovoida. 24-26  Mad 22:44; Ve 20:14I na sivetovoida i na ꞌaꞌavana, mulieta tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌavaotoga i na souyeni. Fai Yaubada nuanuana, tutuyanina ꞌwaineye Keliso ma yana toketokena i na velamu i na veimea i na nagoga nika i na vetoketoke ꞌana gaviavo matatabuna ꞌwaidie. Toveimea bwaikidi, tomotoga toketokedi, wata yaiaina, ꞌana tovedumweꞌaiꞌainidi matatabudi i na leoꞌaꞌavadi. I na ꞌaꞌavana, ꞌeba veꞌaꞌavaotoga ꞌwaineye ꞌana gavia tamu i na lusawe-vagaseni, ꞌana wagava Wafa. Keliso i na vetoketoke naninidi matatabuna ꞌwaidie, mulieta yana ꞌEba Veimea i na ꞌaniveleneni Tamana Yaubada ꞌwaineye. 27  Same 8:6Veimeanina Yaubada Keliso i veleniga, faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Nani matatabuna i ꞌanivelenedi ꞌwaineye bega i na veveimeyedi.”
Vonanina i vo, Nani matatabuna,” ꞌana nogaya ꞌwa da vo Keliso Yaubada i da veveimeyeni, siwe kebu, ta ꞌasetai Keliso kebu Yaubada i da veveimeyeni fai taunina veimeanina ꞌana toꞌanivelena Keliso i veleni. 28 Tutuyanina Keliso nani matatabuna i na veveimeyedi, wata taunina i na tauyeni Tamana yana veimea ꞌwaineye, Tamananina nagami veimea i ꞌaniveleneni ꞌwaineye, bega Yaubada ꞌaiseotogina ma yana veimea nani matatabuna tomotoga taiadi i na ꞌiꞌisaveꞌavinida.
Fai ta na tovoi wafayega bega ta na tokemaiga Keliso faifaina.
29 ꞌIfwaimi ꞌwa vo, Towafa kebu ꞌadi fata i na tovoi-vaitugana wafa ꞌwainega,” bega yami nuanuananina faifaina a na vonemi. Tamu yami sauluva ꞌifwaimi bafitaiso ꞌwa ꞌewaꞌewai towafa faifaidi, siwe avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? ꞌAiꞌedi kebu aitoi i na tovoi wafayega yami nuanua baniꞌodi, awale bafitaiso ꞌwa ꞌewaꞌewai towafa faifaidi bega igodi ꞌwa vo, Yadi mia i na veꞌatumai”?
30  2 Kol 4:10-11, 11:26ꞌIma, ꞌa lalauꞌage Keliso faifaina, begaidi ꞌana tovedumweꞌaiꞌai vita i velevelema nuanuadi i na luluvewafama. ꞌAiꞌedi Yaubada kebu i na sivetovoida Keliso taiadi, ꞌako kebu ꞌa da lalauꞌagega wata ꞌako kebu vita ꞌa da veveluagadi ꞌawasasa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie. 31 Ekwavo, Yaubada i ꞌasetaku, a vona mogitana ꞌwaimie ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ilagi ꞌeba wafa a veveluagadi Keliso faifaina. Yaku vonanina wata yaku sosoana faifaimi, ꞌadi ꞌailuga vona mogitana. A sosoanaga fai ꞌwa miaveꞌitubama ꞌada Toveimea Iesu Keliso taiadi. 32  Luk 12:19-20Tutuya deꞌe Efeso ꞌwaineye a miamia Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ma yadi nuasako i daba nuanuadi i na luvewafaku, yadi nuasakonina ꞌwa da vo ꞌaisaya kasikasisidi taiadi a da vetalaga. ꞌAiꞌedi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌaisena faifaina a da tokemaigeku ilagi ꞌeba wafa ꞌwaineye kebu tamu avaꞌai ꞌana ꞌatumaina ꞌwaikuye. Siwe fai yada tovi-vaitugana faifaina a nuani, begaidi a tokemaigeku. ꞌAiꞌedi Yaubada kebu towafa i na sivetovoidiga, ꞌifwaidi tomotoga ta na saladi i vo, ꞌIda wafawafada, ta na ꞌani, ta na yemu, ta na wafa-vagata.”
33 Siwe kebu i na vekaliemiga. Tamu yada vona bwaikina i ꞌenoꞌeno i vo, ꞌAiꞌedi tosakona taiadi ꞌwa na veiana, yadi sauluva i na vedamanimi, nika yami sauluva ꞌatumaidi i na ꞌivesakodi.” 34  Luk 15:17-18Nuanuaku yami nuanua i na tonova, yami sauluva sakoidi ꞌwa na bailedi. ꞌIfwaimi Yaubada ꞌwa bavuyeni, ꞌwa da bunumayaga.
Tovi-vaitugana ꞌwaineye tomogoda i na veꞌivau.
35 Voke tamu aitoi i na velutoli i na vo, Yaubada baniꞌodi i na munega towafa i na sivetovoidi? ꞌAiꞌedi i na sivetovoidiga avaꞌai ꞌana ꞌisaꞌisa tomogodi?” 36 Yana velutolinidi ꞌana nogaya ꞌwa da vo i da veꞌwavaꞌwava. Tutuyanina tamu waifei ꞌwa na bakuli i na tabo, siwe ꞌaiꞌedi tubutubuna kebu i na ꞌanikudaiga, ꞌalo kebu i na wafa, kebu ꞌana fata vuaga ꞌwa na veluagai. 37 ꞌAiꞌedi tamu waifei ꞌwa na bakuliga baniꞌodi boada ꞌalo tamu ꞌaniꞌani, siwe kebu ma ꞌaniꞌaninina ꞌwa da bakubakuli, waifeiꞌavana. 38  Nag 1:11Waifeinina i na tabo i na nagoga vuagina i na souyeni Yaubada yana nuanua baniꞌodi, waifei tulina tulina taunidi vuagidi mogitana.
39 Wata baniꞌodi nani ma yawaidi tomogodi tulina tulina. ꞌIda tomotoga tomogoda tulina, ꞌaisaya yaveyavegidi tomogodi tulina, ꞌaisaya daledaledi tomogodi tulina, ꞌaisaya ufayega tomogodi tulina wata ꞌaisaya ꞌifwaidi tomogodi tulina.
40 Wata baniꞌodi, tomia abama tomogodi tulina wata tomia fwayafwaya tomogodi tulina. Tomia abamanidi tomogodi ꞌadi ꞌisa ꞌana veꞌatumai tulina wata tomia fwayafwayanidi tomogodi ꞌadi ꞌisa ꞌana veꞌatumai tulina. 41 Inala yana mageta ꞌana ꞌisa tulina, wetaꞌi yana mageta ꞌana ꞌisa tulina, wata ꞌubwana yadi mageta ꞌadi ꞌisa tulina, weꞌe ꞌubwananidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi ꞌisa tulina tulina.
42 Mogitana Yaubada nani ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi ꞌisa tulina tulina i veledi, wata baniꞌodi ꞌawaie tovi-vaitugana ꞌwaineye tomogoda tulina Yaubada i na veleda. Tutuyanina tamu waifei ta na tavuni i na tabo, siwe tubutubuna kebu i na ꞌanikudaiga ꞌalo kebu i na wafa, kebu ꞌana fata tamu nani ꞌatumaina ta na veluagai. Wata baniꞌodi tutuyanina towafa ta na tavuni tomogona ꞌaꞌaꞌavina i na ꞌanikudai, siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoia wafayega, tomogona ꞌivauna wata miamia-vagaina i na souyeni. 43  Fil 3:20-21Towafa ta na tavuniga tomogona ꞌana ꞌisa i kibwa, siwe sivetovoi-vaitugana ꞌwaineye ꞌana ꞌisa ꞌatumaina. Ta na tavuniga tomogona mweamweana, siwe sivetovoi-vaitugana ꞌwaineye tomogona toketokena. 44 ꞌIda tomia fwayafwaya ma tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina, begaidi towafa ta na tavuniga fwayafwaya ꞌana nani ta na tavutavuni. Siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoia, tomogona ꞌivauna ꞌanuꞌanununa yana ꞌeba mia ꞌatumaina, yana mia abame faifaina.
Matatabuda ta ꞌasetai tutuya deꞌe ma tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina, begaidi ta ꞌasetai ꞌawaie tomogoda ꞌivaudi yada mia abame faifaina. 45  Nag 2:7; Ion 6:63Tomogodanidi faifaidi tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Tomotoga kumekumetana ꞌana wagava Adama, Yaubada i ꞌidewai fwayafwaya ꞌwainega ma yawaina.”
Weꞌe Keliso, taunina ꞌwa da vo Adama vevemulina i mai, taunina ꞌanuꞌanunu, mia ꞌivauna wata miamia-vagaina ꞌana toꞌanivelena. 46 Tomogoda yada mia abame faifaina kebu nagami ta da ꞌewadi. Weꞌe mogitana tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina nagami ta ꞌewadi, tomogoda ꞌivaudi abama faifaina ꞌawaiebei ta na veluagadi. 47  Ion 3:31Tomotoga kumekumetana ꞌana wagava Adama, Yaubada i ꞌidewai fwayafwayayega, weꞌe Adama vevemulina taunina Keliso, abamega i mai. 48 ꞌIda tomia fwayafwaya yada mia i vesala tomogonina i ꞌidewaiga fwayafwayayega baniꞌodi, weꞌe ꞌida Keliso yana tomotoga, kumanina i mai abamega, ꞌawaie taiadi abame yada mia i na vesala. 49 Tutuya deꞌe ꞌada ꞌisaꞌisa baniꞌodi tomogonina Yaubada i ꞌidewai fwayafwayayega, wata baniꞌodi ꞌawaie ꞌada ꞌisaꞌisa kumanina i mai abamega baniꞌodi.
Iesu ꞌwainega ta na vetoketoke wafa ꞌwaineye.
50  Ion 3:5-6Ekwavo, yaku vona ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. Kebu ꞌana fata tomotogaotogida ta na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye bega ꞌada veuveuta ta na veluagai, wata kebu ꞌana fata tomogoda ꞌaꞌaꞌavidi i na luku nani miamia-vagaidi yadi ꞌeba mia ꞌwaineye.
51  1 Tes 4:15-17; Ve 11:15Tamu Yaubada yana nuanua givagivana a na sivemageseni ꞌwaimie. ꞌIda tovetumagana kebu matatabuda ta na wafa, siwe tovetumagana matatabuda wafawafadi taiadi, Yaubada tomogoda i na ꞌiveꞌivaudi ta na vetuli-matayoꞌo. 52 I na ꞌiveꞌivau-matayoꞌodaga ꞌwa da vo matada ta da taulovogi ꞌalo tomuyoana i da kianamali. Tutuya ꞌeba veꞌaꞌavaotoga ꞌwaineye, Yaubada yana evulega ta na nogai, nika tovetumagana i wafaga Yaubada i na sivetovoidi tomogodi ꞌivaudi yadi mia abame faifaina i na veledi, siwe miamia-vagaidi kebu i na wafa. Weꞌe ꞌida tovetumagana ma yawaida ta na miamiaga ta na vetulimo, tomogoda ꞌivaudi ta na ꞌewadi. 53  2 Kol 5:4Fai Yaubada nuanuana, tomogoda ꞌivaudi abamega tomogoda ꞌaꞌaꞌavidi i na agedi, tomogodanidi ꞌivaudi kebu ꞌana fata i na ꞌanikudadi. Tomogoda ꞌivaudi wata miamia-vagaidi tomogoda wafawafadi i na agedi. 54  Ais 25:8Tutuyanina ta na vetuli i na ꞌaꞌavana nika tamu vona Yaubada yana Buki nageneye ꞌana mogitana i na souyeni i vo,
Yaubada i vetoketoke wafa ꞌwaineye, i veꞌaꞌava-vagaseni.”
55  Ose 13:14Wata tamu vona i vo,
Wafa, yamu ꞌeba vetoketoke avaꞌaibe? Yamu toketokena ꞌakonadi i ꞌaꞌava.
Wafa, yamu ꞌeba vekasikasisi ꞌwainega vita ꞌu velevelema, avaꞌaibe? ꞌAkonadi i mwea.”
56  Lom 6:23Fai Yaubada yana Veꞌetoboda ta geugeudi ta sakosakona, weꞌe yada sakonanidi ꞌadi tutula wafa. Wafanina yana ꞌeba vetoketoke ꞌasaꞌaiana sakona. 57  Lom 7:24-25Siwe ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌada vematavuloga wafa i tovoieni i vetoketoke ꞌwaineye, wata yana ꞌaivaita ꞌwainega ta vevetoketoke. Naninidi Yaubada i ꞌidewadi, bega ta na vekaiwa ꞌwaineye.
58  Fil 1:27; Gal 6:9Ekwavo, ꞌomi a nuakalikaliemi, fai ꞌawaie ta na tovoi-vaitugana, nuanuaku ꞌwa na tovoi faꞌalina, yami vetumagana ꞌwaidiega kebu ꞌwa na ꞌivemweamweami. Ma yami dumwebika taunimi ꞌwa na tautauyemi ꞌAuvea yana folova ꞌwaineye, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌaiꞌedi yana toketokena ꞌwainega ꞌwa na folofolovaga faifaina, ma vuagina wata ma ꞌana tutula.

15:3: Ais 53:8-9

15:4: Fol 2:24-32; Luk 24:46

15:5: Luk 24:33-34,36

15:8: Fol 9:3-6

15:9: Fol 8:3

15:10: 2 Kol 3:5, 11:23

15:15: Fol 4:33

15:20: 1 Tes 4:14

15:21: Lom 5:12,18

15:23: 1 Tes 4:16

15:24-26: Mad 22:44; Ve 20:14

15:27: Same 8:6

15:30: 2 Kol 4:10-11, 11:26

15:32: Luk 12:19-20

15:34: Luk 15:17-18

15:38: Nag 1:11

15:43: Fil 3:20-21

15:45: Nag 2:7; Ion 6:63

15:47: Ion 3:31

15:50: Ion 3:5-6

15:51: 1 Tes 4:15-17; Ve 11:15

15:53: 2 Kol 5:4

15:54: Ais 25:8

15:55: Ose 13:14

15:56: Lom 6:23

15:57: Lom 7:24-25

15:58: Fil 1:27; Gal 6:9