4
Sauluvanina Yaubada yana ꞌeba sosoana, kumanina nuanuana.
1-2 Emavo, saiꞌafoga ꞌa na ꞌailove, siwe nuanuama wata ꞌa na vonemi. Sauluva tonovidi ꞌwa ꞌasetadi ꞌwaidiega ꞌana fata Yaubada ꞌwa na kiavesosoani fai ꞌa ve ꞌwaimie Iesu Keliso yana veimea ꞌwainega. ꞌAkonadi baniꞌodi ꞌwa vevesauluvedi, siwe ꞌasiau ꞌada Toveimea Iesu ꞌana wagavayega wata ꞌa na vonemi, nuanuama bwaikina ꞌwa na nunuaveꞌavini Yaubada yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewai. 3-4  1 Fit 1:16; 1 Kol 6:13,15Side baniꞌodi Yaubada nuanuana ꞌwa na vevesauluva. Nuanuana yami sauluva magemagetadi mataneye, kebu ꞌwa na sakona bunu ꞌana nuanua ꞌwainega, ꞌwa na nagiga yami vevinevo ꞌwa na veveꞌililibuyedi wata yami sauluva tonovidi Yaubada mataneye. Lom 1:24-28Kebu nuanuama tomotoganidi Yaubada kebu i da ꞌasetaiga yadi sauluva ꞌwa na vetutuyamedi, i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Kebu i da lubwaineni tamu aitoi iana i na vekalieni yana vavine i na luobuyedi, fai egavo baniꞌodi i sakonaga ꞌAuvea vematavuloga i na veledi. Naninina faifaina basenadi ꞌa matakiami. 7-8  1 Fit 1:15; Luk 10:16Yaubada i venuaꞌivineda kebu ta na sakosakona, i venuaꞌivinedaga ta na vevesauluva tonovina mataneye, bega egavo yama venidi i na vedumweꞌaiꞌaiediga, kebu tomotoga yama veimea ꞌaisedi i da vedumweꞌaiꞌaiedi, siwe wata Yaubada, taunina ꞌAnuꞌanununa ꞌAtumaina ꞌana toꞌanivelena ꞌwaimie, i vedumweꞌaiꞌaieni.
Ion 13:34ꞌOmi tovetumagana ma emiavo ꞌwa vevenuakalikaliga, kebu i da lubwaineku faifaina ꞌa na kiluma ꞌwaimie. Kebu i da lubwainekuga fai ꞌakonadi Yaubada i vemi baniꞌodi ꞌwa na munega ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikali. 10 Vona mogitana ꞌakonadi baniꞌodi ꞌwa vevesauluvedi emiavo tovetumaganavo yami ꞌawalawa Masidonia matatabuna nageneye ꞌwa nunuakalikaliedi. ꞌWa nunuakalikaliga siwe ꞌa na veluꞌaseꞌasemi nuanuama yami nuakalikali i na vebwaika-ꞌafoꞌafo.
11  Efe 4:28Nuanuama ꞌwa na vewavawava yami mia bikana, kebu ꞌwa na toliveꞌeda tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidie, weꞌe ꞌamiꞌami faifaina taunimi ꞌwa na folofolova, basenadi baniꞌodi ꞌa vonemi. 12  Kolos 4:5ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga, egavo kebu i da tauyediga Iesu ꞌwaineye yami sauluva i na ꞌisedi i na veꞌililibuyemi wata kebu vakeliꞌava ꞌwaineye ꞌwa na nuanua.
Iesu yana vila-vaitugana faifaina.
13  1 Kol 15:20; Efe 2:12Emavo, nuanuama ꞌa na veifufu ꞌwaimie towafa faifaidi bega kebu ꞌwa na nuavita. Egavo kebu i da vetumaganaga Keliso ꞌwaineye i nunuavita ediavo i wafaga faifaidi fai i nuani kebu wata i na ꞌisedi, weꞌe ꞌida tovetumagana kebu baniꞌodi ta na munega. 14 ꞌIda ta vetumagana ta ꞌasetai Iesu i wafa wata i yawasa-vaitugana, begaidi wata ta vetumagana Iesu yana tomotoga i wafaga i na yawasa-vaitugana bega Iesu taiadi Yaubada i na vagavaidi i na maia.
15  1 Kol 15:51-52Deꞌe ꞌada Toveimea Iesu yana vona ꞌa luluꞌivoneyeni ꞌwaimie. Tutuyanina i na vilai i na mai ꞌida ma yawaida kebu ta na kumetaga, nagami tovetumagana wafawafadi i na kumeta Iesu taiadi i na veluaga. 16-17 Weꞌe ꞌaiatanina ꞌwaineye bona bwaikina ꞌwainega i na veimea, anelose yadi toꞌedakumeta bonana wata Yaubada yana evulega tomotoga i na nogaidi, nika ꞌada Toveimea taunina i na obuma abamega. Keliso ꞌana tovetumaganavo i wafaga nagami i na tovoi, mulieta ꞌida ma yawaida ta na miamianiga i na siꞌaugida ma fuedeye ta na laka waowa ꞌwaidie Toveimea Iesu taiadi ta na veluaga ꞌawasasaꞌaveye. Bega tutuya matatabuna ꞌada Toveimea taiadi ta na mia-vagata. 18 Vona mogitana ta na tovoi wafayega begaidi wafa ꞌana tutuye emiavo ꞌwa na kiavesosoanidi vona deꞌe ꞌwainega.

4:3-4: 1 Fit 1:16; 1 Kol 6:13,15

4:5: Lom 1:24-28

4:7-8: 1 Fit 1:15; Luk 10:16

4:9: Ion 13:34

4:11: Efe 4:28

4:12: Kolos 4:5

4:13: 1 Kol 15:20; Efe 2:12

4:15: 1 Kol 15:51-52