4
ꞌIda Iesu tomogona ꞌwaineye ꞌada ꞌailaꞌa ꞌaitamogana.
Kolos 1:10Yau Faulo a miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌada Toveimea Keliso faifaina, begaidi a na vonemi. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai naninidi ꞌatumaidi Keliso i ꞌidewadiga faifaimi, bega nuanuaku yami mia ꞌwaidie yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi. I lubwainemi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga fai Yaubada i venuaꞌivinemi ꞌomi yana tomotoga. Kolos 3:12-13Tutuya matatabuna ma yami nuaobu yami sauluva i na bika wata ꞌwa na tokemaiga. ꞌAiꞌedi emiavo tovetumagana i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, ma yami tokemaiga ꞌwa na nuakalikaliedimo. Lom 12:16-18; 1 Fit 3:8ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega ꞌomi tovetumagana ꞌami ꞌailaꞌa ꞌaitamogana, bega ꞌwa na vewavawava ma emiavo ꞌwa na veveiana nika yami nuanua ꞌaitamogana, ꞌwa da vo yami veiana i da ꞌitavimi. 1 Kol 12:12-13ꞌIda matatabuda Keliso Tomogona, ꞌAnuꞌanununina ꞌAtumaina, ꞌaitamogana matatabuda i ageda. Wata baniꞌodi basenadi Yaubada i venuaꞌivinemiga, ꞌwa nuani mogitana ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai, matatabumi yami nuanua i vesala. Keliso taunina ꞌada Toveimea ꞌaitamogana, matatabuda yada vetumagana i vesala, wata bafitaisonina ꞌaitamogana ꞌwainega matatabuda ta bafitaiso. Tomotoga fueda, siwe Tamada ꞌaitamogana Yaubada. Yaubadanina nani matatabuna wata tomotoga i veveimeyeda, matatabuda ꞌwaidega i folofolova wata matatabuda inagedeye i miamia.
ꞌAda veuveuta tulina tulina ta veluagadi Keliso ꞌwainega.
Lom 12:3,6Mogitana matatabuda ta luvetubama Keliso ꞌwainega, siwe Keliso yana nuakalikali ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌada veuveuta i veleda avaꞌai i nuaniga baniꞌodi. Same 68:18Keliso ꞌada veuveuta i veledaga tamu ꞌana vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki ꞌwaineye. Basenadiotoga i vona-vagata i vo,
Tutuyanina i laka tabwaotogineye, abame,
ꞌAna gaviavo yogoyogonidi i nawedi,
Weꞌe tomotoga ꞌadi veuveuta i veledi, ꞌadi ꞌaivaita.
Awale i vo, I laka?” Fai nagami abamega i obuma, kebu i da obumaga ꞌaisena, siwe wata i obu fwayafwaya nageneye towafa yadi ꞌeba mia ꞌwaineye. 10 Tomogonina i obumaga taunina Keliso, siwe i laka abame, kebu abama ꞌaisena ꞌwaineye i da lakaga, siwe wata i vagalaka bega yana ꞌeba mia nani matatabuna ꞌwaidie, abame wata fwayefwayeye. 11  1 Kol 12:28Kelisonina i lakaga abame, taunina tomotoga ꞌada veuveuta ꞌana toꞌanivelena. ꞌIfwaidi ꞌadi veuveuta i velediga, i vetomataꞌaulele taunina faifaina, ꞌifwaidi i vetoluꞌivona Yaubada yana Vona faifaina, ꞌifwaidi i vetolauꞌage Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina. ꞌIfwaidi ꞌadi veuveuta i velediga i vetoꞌisaveꞌavina Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye, weꞌe ꞌifwaidi Yaubada yana Vona i veve ꞌwaideye. 12  1 Kol 14:12ꞌAda veuveutanidi i veledaga bega ꞌwaidiega ta na veꞌivaivaita nika Keliso Tomogona ꞌida Yaubada yana ꞌailaꞌa i na vevebwaika wata i na vevetoketoke. 13  Kolos 1:28Ta na vetoketoke i na nagoga yada nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega yada vetumagana wata yada ꞌaseta Yaubada Natuna faifaina i na vesala nika ta na kumaga. Keliso i kumaga wata yana nuanua ꞌatumaiꞌavadi, wata baniꞌodi ꞌida ta na salai.
14  1 Kol 14:20ꞌAiꞌedi ta na kumaga Keliso baniꞌodi yada nuanua faꞌalidi. Yavayavava yadi sauluva ta na baileni nuadi aꞌwadi. Kaukau i na nunuga nani safailidi i bewebewedi, weꞌe yagina waka i tutuvilavilai kebu baniꞌodi ta na munega. Tomotoga yadi ve-vekavekali ꞌwaidiega nuanuadi i na fetoda. Yadi venidi ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa, siwe ꞌaiꞌedi taunida ta na tauyedaga ꞌwaidie, ve mogitana ta na bailedi. 15  Efe 4:25Kebu nuada i na aꞌwa, weꞌe mogitana ma yada nuakalikali Yaubada yana nuanua tonovidi ta na ꞌiꞌidewadi bega yada sauluva matatabuna i na vevetoketoke i na nagoga nika yada sauluva i na vesala Keliso yana sauluva baniꞌodi. Kelisonina taunina ꞌunuꞌunu ꞌida yana ꞌAilaꞌa ꞌalo Tomogona. 16  Kolos 2:19Yana toketokena ꞌwainega ꞌida duꞌu tulina tulina ta tubwa ꞌwaineye i ꞌiꞌiveꞌavinida. Wata yana toketokena ꞌwainega duꞌu ꞌaitamogana ꞌaitamogana ta na veveꞌivaivaita bega nuakalikali ꞌwainega ꞌida yana ꞌAilaꞌa ꞌalo Tomogona ta na vevebwaika wata ta na vevetoketoke.
Mia ꞌivauna wata ꞌatumaina Keliso ꞌwainega.
17  Lom 1:21Fai ꞌomi Keliso Tomogona, bega yau Kelisonina ꞌada Toveimea ꞌana wagavayega a na vonemi. Kebu i da lubwainemi Yaubada ꞌana tobavu yadi sauluva ꞌwa na saladi. Nani-ꞌavoꞌavovo ꞌaisedi faifaidi i nuanua, nuadi dududubalidi. 18 Kebu nuanuadi Yaubada i na ꞌasetai, nuafoudi faꞌalidi begaidi i bavuyeni wata Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina kebu i da veluagai. 19 Taunidi i tauyedi bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie, i luluꞌavoꞌavovo sakona tulina tulina ꞌwaidie, kebu nuanuadi i na ꞌailove, yadi sakonanidi faifaidi kebu i da bunumayaga.
20 Weꞌe ꞌomi, Keliso ꞌana ꞌaseta ꞌwa veluagaiga, kebu deꞌe sauluvanidi sakoidi ꞌwaidiega. 21 A nuani Iesu Keliso Valana mogitana ꞌwa nogai, ꞌwa luku yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, ꞌaseta ꞌakonadi ꞌwa veluagai Iesu yana nuanua tonovidi faifaidi. 22  Kolos 3:9-10; Lom 12:2Yami nuanua sakoidi nagami, ꞌwa na siꞌaꞌidi, nuanuananidi i vevekaliemi wata i ꞌiꞌivesakoimi. 23 Tutuya fuedi taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye bega yami nuanua wata ꞌanuꞌanunumi i na ꞌiveꞌivaudi. 24 Yami nuanuananidi ꞌivaudi ꞌwa na veꞌwesenedi, nuanuananidi Yaubada ꞌana ꞌidewadewa taunina yana nuanua baniꞌodi, nika yami sauluva mogitana ꞌatumaidi wata magemagetadi.
25  Efe 4:15Fai yami nuanua ꞌivaudi Yaubada yana nuanua baniꞌodi, vekali ꞌwa na ꞌailove. Matatabuda ꞌailaꞌa ꞌaitamogana Keliso Tomogona begaidi ma edavo ta na vonavona vona mogitana ꞌwaidiega. 26 ꞌWa na nuasakoga sauluva sakoina faifaina, nuami i na veagiagi-matayoꞌo. I lubwainemi ꞌaiatanina ꞌwaineye yami nuasako i na ꞌaꞌava, weꞌe i na vemanawega ꞌakonadi ꞌwa sakona. 27 Kebu Seitani ꞌwa na wanaleni tamu yami sauluva ꞌwainega i na nunago i na vetoketoke ꞌwaimie. 28  Fol 20:35Egavo i vavainagoga, vainago i na ꞌailove, i lubwainedi i na folovamo yadi ꞌatumaina faifaina bega ꞌadi fata wata wekowekoma i na ꞌiꞌivaisedi.
29  Efe 5:4; Kolos 4:6Vona sakoidi kebu ꞌawamiega i na souyedi, nuanuaku bonami ꞌadi nogaya ꞌeba ꞌaivaita. Avaꞌai ꞌwa nuani emiavo i lubwainedi ꞌadi kiavefaꞌala wata yadi ꞌeba veꞌatumai, ꞌwaidiega ꞌwa na vonavona. 30  Efe 1:13-14Kebu yami sauluva ꞌwaidiega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwa na ꞌivenuavitai. ꞌAnuꞌanununina Yaubada yana tugusa, i tauyeni i agemi bega ꞌomi yana tomotoga, yada ꞌeba ꞌisa ꞌawaie Yaubada i na tuveobuda. 31  Kolos 3:8Vitanidi ꞌwa veluagadi tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidiega kebu faifaidi ꞌwa na nuanua, kebu ꞌwa na nuasako-matayoꞌo, wata yami nuasako kebu ꞌwa na lumanamanawediga. Kebu ꞌwa na vetaꞌataꞌala, kebu ꞌwa na manini-ꞌavoꞌavovo, wata kebu tamu aitoi ꞌwa na toliveꞌedeni vita i na veluagai faifaina. 32  Kolos 3:12-13Weꞌe mogitana, ma emiavo ꞌwa na veꞌisanuakalikali, ma yami nuakalikali ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie. Fai ꞌwa miaveꞌitubama Keliso taiadi, Yaubada yami sakona i nuatavunidi, wata ꞌomi baniꞌodi emiavo yadi sakona ꞌwa na nunuatavunidi.

4:1: Kolos 1:10

4:2: Kolos 3:12-13

4:3: Lom 12:16-18; 1 Fit 3:8

4:4: 1 Kol 12:12-13

4:7: Lom 12:3,6

4:8: Same 68:18

4:11: 1 Kol 12:28

4:12: 1 Kol 14:12

4:13: Kolos 1:28

4:14: 1 Kol 14:20

4:15: Efe 4:25

4:16: Kolos 2:19

4:17: Lom 1:21

4:22: Kolos 3:9-10; Lom 12:2

4:25: Efe 4:15

4:28: Fol 20:35

4:29: Efe 5:4; Kolos 4:6

4:30: Efe 1:13-14

4:31: Kolos 3:8

4:32: Kolos 3:12-13