20
Faulo ma enavo i nagoi Masidonia wata Gulisi.
Tomotoga yadi nuasako i ꞌaꞌava i nagoi yadi vanuge, mulieta Faulo tovetumaganavo i golevaꞌaugidi i veluꞌaseꞌasedi wata i kiavefaꞌalidi. I ꞌaꞌavana i ꞌalanuai ꞌwaidie i ꞌiawedi i nago Masidonia. ꞌAwalawanina ꞌwaineamo i nunago tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana i ꞌivaisedi yadi vetumagana i vetoketoke yana lauꞌage ꞌwainega, mulieta i nago i leꞌwa ꞌawalawa Gulisi. 3-4  Fol 20:19; Fol 19:29, 21:29; Efe 6:21Bei wetaꞌi ꞌaitonu nagedie i miamia mulieta i ꞌidewadewa igodi wakeamo i da nago Silia, siwe vala i nogai me Diu ꞌana laugiva ꞌana ꞌeda ꞌakonadi i veluagai bega i na luvewafai. Faifainanina i vilai Masidonia ꞌwaineamo i nagoi ma ꞌana ꞌweabuvo taiadi. Tomotoganidi side ꞌadi wagava.
Sofata, taunina tomogo Belia, Filiasi natuna,
Alisitako wata Sekanido, ꞌatamana Tesalonaika ꞌwainega,
Gaiasa, tomogo Debi,
Timoti,
Tikiasa wata Tolofimo, ꞌawalawa Eisia ꞌwainega.
Tomotoganidi i kumeta i lulukamasema ꞌatamana Tiloasi ꞌwaineye. Tutuyanina ꞌwaineye me Diu i sakali, beledi kebu ꞌana ꞌivebwaika i ꞌani, ꞌadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi i vagavaidi ꞌawalawa Itifita ꞌwainega. Sakalinina i ꞌaꞌavana, yau* Taunina Luke. Buki deꞌe ꞌana tokiluma. ma ekwavo ꞌa dodoga Filifai ꞌwainega ꞌa nunagoi ꞌaiata 5 nagedie, mulieta ꞌa leꞌwa Tiloasi, bei tomotoganidi ꞌa veluagadi wata ꞌa miamiani wiki ꞌaitamogana.
Faulo tovetumaganavo i fogedi Tiloasi ꞌwaineye.
Satadei lavilavie, tovetumaganavo matatabuma ꞌa ꞌaniluvetubama, i ꞌaꞌavana Iesu ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina faifaina ꞌa ꞌani. Fai ꞌawaꞌawaie Faulo i na tauya, begaidi i veifufuga lovana ꞌana utukamwana. Vanuganina ꞌwaineye ꞌa vaꞌautaga ꞌetotubwatubwana tutudaba ꞌifwaidi dibuneye, ꞌifwaidi kamwaneye, wata ꞌifwaidi tabwaotogineye. Tutudabanina ꞌwaineye ꞌa miavaꞌautaga tabwaotogineye bei mageta fuedi i ꞌalaꞌalata. Weꞌe tamu tubuau ꞌana wagava Iutiko tutubweka ꞌwaineye i miabui Faulo yana veifufu i vavainenega. Yana veifufu i vemanamanawe begaidi Iutiko matana i duduna. I vevemataduduna nika i beꞌu i obu tanotanoge. Tomotoga i obu i silakai ꞌakonadi i wafa. 10 Faulo i obu tubuaunina tabwaneye i lumataꞌafufu i ꞌavalamaigi i vo, Kebu nuafoumi i na veviga, ma yawaina.” 11 Mulieta wata i viladi i laka tutudabanina ꞌwaineye bei i ꞌani Iesu ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina faifaina. ꞌAni i ꞌaꞌava, wata Faulo i velamu i veifufuga nika i ꞌatai i tauya. 12 Weꞌe enavo i nagoi yadi vanuge ma yadi sosoana tubuaunina taiadi.
Tiloasi ꞌwainega i nagoi Milito.
13 Emavo ꞌa ꞌiawedi, Faulo i vonema bega ꞌa dodoga ꞌa kumeta ꞌa nagoi Asosa, bei Faulo ꞌa lulukamaseni i yoyogodaba ꞌageneamo i mimai. 14 Tutuyanina Faulo i veluagama Asosa, ma fuema ꞌa dodoga ꞌa nagoi ꞌatamana Mitilini. 15 Wata bega Mitiliniega ꞌa tauya ꞌawaꞌawaie Kaiosi tabwaneamo ꞌa yogo-vagata. Wata ꞌaiata ꞌaitamogana i ꞌaꞌava ꞌa leꞌwa Samosi bega ꞌawaꞌawaie Efeso tabwaneamo ꞌa yogo-vagata ꞌa nago ꞌa luku Milito. 16 Faulo i walowaloga nuanuana nagami i na leꞌwa Ielusalema mulieta Diu yadi Sakali Fenitikosi ꞌana ꞌaiata i na veluagai. Faifainanina kebu nuanuana i na yogomia ꞌawalawa Eisia nageneye, begaidi kebu ꞌa da lukuga Efeso.
Faulo i ꞌalanuaidi Efeso ꞌana toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi.
17 Tutuyanina ꞌa luku Milito, Faulo vala i vetunei Efeso bega tovetumaganavo yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i na maia taiadi i na veifufu. 18-19 Tomotoganidi i leꞌwai Faulo i veifufu ꞌwaidie i vo, Basenadi a mai Eisia yami ꞌawalaweye i maiga ꞌasiau deꞌe ma yaku nuaobu a vetofolova ꞌAuvea faifaina, wata ma matageuku a nuavita faifaimi fai nuanuaku bwaikina Iesu ꞌwa na vematayakeyakeni. Weꞌe me Diu igodi nuanuadi i da luvewafaku faifainanina tutuya vitadi a veveluagadi. Naninidi deꞌe ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetadi. 20 Iesu Valana ꞌAtumaina a lalauꞌage fuedi matadie, wata yami vanuga ꞌwaidie a veve, vonanidi ꞌami ꞌaivaita kebu tamu a da giveniga. 21 Me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu kebu a da luꞌidia, a vonedi yadi sakona i na bailedi i na nuaviladi Yaubada ꞌwaineye, wata ꞌada Toveimea Iesu i na vetumaganeni.
22  Fol 19:21Weꞌe yau ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i lukakadeku a nunago Ielusalema, kebu a da ꞌasetaiga avaꞌai i na souyeni ꞌwaikuye noꞌo bei. 23  Fol 21:11Siwe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌakonadi i voneku ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie tutuya vitadi a na veveluagadi wata tomotoga i na ꞌiꞌiveꞌaviniku i na yatoyatoku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaidie. 24  2 Tim 4:7ꞌAiꞌedi a na wafa ꞌalo ma yawaiku ꞌasaꞌaiana kebu tamu avaꞌai. Siwe nani bwaikina ꞌwaikuye nuanuaku nagami folova basenadi Toveimea Iesu i velekuga a na veꞌaꞌavai. Folovanina Vala ꞌAtumaina Yaubada yana nuakalikali bwaikina faifaina a veve tomotoga ꞌwaidie.
25 Side baniꞌodi. Tutuya fuedi matamie a lalauꞌage Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaideye faifaina, siwe ꞌawaie kebu tamu aitoi ꞌwaimiega maigiku i na ꞌiseꞌiseni. 26-27 Siwe tutuya deꞌe a na vonemi, ꞌaiꞌedi tamu aitoi ꞌwaimiega i na wafa ma yana sakona i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase kebu i na ꞌuvaniku. ꞌOmi taunimi, yau kebu fai ꞌakonadi Yaubada yana nuanua matatabuna ꞌitaꞌitaꞌi faifaina a luꞌivoneyedi ꞌwaimie, kebu tamu nani a da giveni. 28-29  1 Fit 5:2; Mad 7:15Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i venuaꞌivinemiga Yaubada ꞌana tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwa na ꞌisaveꞌavinidi. ꞌAilaꞌanidi Yaubada i veakutagonidi taunina natuna yana wafa ꞌwainega. Taunidi baniꞌodi sifi, weꞌe ꞌomi ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo. Bola a na ꞌiawemi a ꞌasetai tomotoga ꞌifwaidi i na mai i na vekaliedi nuanuadi i na sakona, baniꞌodi ꞌouꞌou kasikasisidi sifi i ovaovadi, faifainanina ꞌwa na ꞌisaveꞌavina-dewadi. 30 Wata tutuya mulina ꞌwaineye, ꞌifwaidi tomotoga taunimi yami ꞌailaꞌa ꞌwainega ediavo i na vekaliedi bega yadi sauluva wata yadi nuanua i na vetutuyamedi. 31 Begaidi ꞌwa na ꞌisaꞌisa i na nunago i na vekaliemi. ꞌWa na nuani ꞌaiata wata lovana malamala ꞌaitonu nagedie kebu a da veawai ma matageuku a veve ꞌwaimie.
32  Kolos 1:12, 2:7Bega ꞌasiau deꞌe a na ꞌiawemi, a ꞌanivelenemi Yaubada ꞌwaineye i na ꞌiꞌisaveꞌavinimi wata yana nuakalikali valana i na kalififinemi. Valanina ꞌana fata yami vetumagana i na kiavetoketokedi wata Yaubada i na vesauluva-ꞌatumaiemi wata nani fuedi ꞌatumaidi i yatoꞌidiediga yana tomotoga faifaidi i na velemi. 33 ꞌWaimiega kebu tamu aitoi yana mani ꞌalo yana kukua ꞌadi ꞌewa faifaidi a da nuagiva. 34  Fol 18:3ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai yau wata ekwavo taiadi kebu vakeli ꞌa da ꞌaniꞌani, tauniku nimakuyega ꞌa folofolova bega ꞌamaꞌama wata yama kukua a kimwakimwane. 35 Yaku sauluva ꞌwaidiega a vemi egavo kebu ꞌadi fata i na folova ta na ꞌivaisedi yada folova toketokedi ꞌwaidiega. Ta na nuani Toveimea Iesu taunina yana vona basenadi i vo, Ta na ꞌune ta na sosoana, weꞌe ta na veꞌunega ꞌeba sosoana bwaikaotogina.”
36 Tutuyanina Faulo yana vona i ꞌaꞌava, matatabuma ꞌagema ꞌa vetufanoꞌuyedi Yaubada ꞌwaineye ꞌa veluꞌui. 37 Matatabudi Faulo ꞌana mogai i ꞌweꞌwela wata i ꞌavalamaigi. 38  Fol 20:25Yadi nuavita bwaikaotogina Faulo yana vona faifaina fai i vonediga kebu wata i na ꞌiseꞌiseniga. I ꞌaꞌavana ma fuema ꞌa nagoi wakeye ꞌima ꞌa dodoga.

20:3-4: Fol 20:19; Fol 19:29, 21:29; Efe 6:21

*20:6: Taunina Luke. Buki deꞌe ꞌana tokiluma.

20:22: Fol 19:21

20:23: Fol 21:11

20:24: 2 Tim 4:7

20:28-29: 1 Fit 5:2; Mad 7:15

20:32: Kolos 1:12, 2:7

20:34: Fol 18:3

20:38: Fol 20:25