4
ꞌAwaie tovetumagana ꞌada tutula ta na ꞌewa.
Fol 10:42; Lom 14:9-10ꞌAwaie Keliso yana vila-vaitugana ꞌwaineye egavo i wafaga wata egavo ma yawaidi i miamiaga i na vonayavuga mataneye, wata yana ꞌEba Veimea i na ꞌidewai, begaidi Yaubada wata Iesu Keliso matadie a na vonemu. Fol 20:20,31Nuanuaku Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌu na luluꞌageyeni. Tutuya fuedi ꞌu na lalauꞌagega, ꞌaiꞌedi safailina ꞌalo vitana ꞌwaimuye, ꞌaiꞌedi tomotoga nuanuadi ꞌalo kebu. Ma yamu tokemaiga ꞌu na veve tomotoga ꞌwaidie, ꞌu na kikiavetonovidi, ꞌu na lulumatanidi wata ꞌu na veveluꞌaseꞌasedi. 1 Tim 4:1ꞌU na veve fai ꞌawaie tomotoga fuedi i na baila kebu nuanuadi Yaubada yana Vona tonovina i na noganogai, taunidi yadi nuanua ꞌwaidie i na nunago. Nuanuadi tove-vekavekali fuedi yadi ve bega naninidi ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa i na noganogaidi. Weꞌe nani matatabuna tonovidi i na vedumweꞌaiꞌaiedi, yadi nuanua bwaikina ifuifufu-ꞌavoꞌavovo tubudiavo ꞌwaidiega.
Weꞌe ꞌomu tutuya fuedi ꞌu na tovoi faꞌalina. Vita ꞌu na veluagadiga tomotoga ꞌwaidiega Keliso faifaina, ꞌwaidie ꞌu na tokemaiga. Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌu na lalauꞌage bega tomotoga taunidi i na tauyedi ꞌwaineye, wata fai ꞌomu Yaubada yana tofolova, folovanidi i lubwainemu ꞌu na ꞌiꞌidewadi, tutuya fuedi ꞌu na folofolova ꞌwaidie.
ꞌOmu ꞌu na folofolova Keliso faifaina weꞌe yau ꞌakonadi a tauyeku saiꞌafoga a na wafa ꞌwa da vo a da ꞌaniveleneku Yaubada ꞌwaineye velomu faifaina, a na ꞌiawemu a na laka abame. Keliso faifaina a vetoketoke, folovanina i velekuga ꞌakonadi ꞌana tugusa ꞌwaineye a leꞌwa. Ve 2:10A vetoketoke begaidi ꞌaku tutula i ꞌidewai i yatoi i ꞌenoꞌeno. Bola ꞌAuvea ꞌada Toveimea, kumanina yana sauluva tonovina yana vila-vaitugana ꞌwaineye i na veleku. Yaku sauluva matatabuna i na veꞌatumai Yaubada mataneye, ꞌasaꞌaiana ꞌaku tutulanina. Siwe kebu yau ꞌaisekuga, kumanidiavo i nunuakalikalieni wata i lulukamata yana souyagi faifaina, tutulanina i na veledi.
Faulo i veifufu enavo ꞌifwaidi faifaidi.
9-10 Nuanuaku ꞌu na vewavawava ꞌu na mai-matayoꞌo ꞌwaikuye, fai fwayafwaya ꞌana nuanua Dimasi nuana i ꞌewai, i baileku i nago Tesalonaika. Kelesenisi i nago Galetia weꞌe Taito i nago Dalimetia. 11-12  Fol 15:37-39; Efe 6:21-22Tikiasa a voneni i nago Efeso, weꞌe Luke ꞌaisena taiadi ꞌa miamia. Nuanuaku Malika ꞌu na voneni taiadi ꞌwa na mai, fai kumanina ꞌana fata i na ꞌivaiseku folova fuedi ꞌwaidie. 13  Fol 20:6Basenadi a miamia Tiloasi ꞌaku talauma a ꞌiaweni Kafo ꞌwaineye, ꞌu na mimaiga ꞌu na mieni, wata ꞌifwaidi buki kumanidiavo ꞌakonadi ꞌu ꞌasetadi weꞌe nuanuaku bwaikina bukinidi ꞌaisaya bunudiega i ꞌidewadi, taiadi ꞌu na miedi.
14  1 Tim 1:20; Lom 2:6Alekisana, kumanina kainumu ꞌadi toꞌidewadewa nani sakoina wata bwaikina i ꞌidewai ꞌwaikuye. Yana sauluvanina faifaina ꞌawaie ꞌAuvea i na tutuli ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi. 15 Taunimu ꞌu na ꞌisaveꞌavinimu tomogonina ꞌwainega fai ma yana nuasako yama vona i totolivedumweꞌaiꞌaiedi.
16 Yaku vonayavuga ꞌana ꞌeba velamu ꞌwaineye matatabudi i degaloveku, kebu tamu aitoi i da ꞌivaiseku. Nuanuaku yadi sauluvanina faifaina Yaubada i na nuatavunidi. 17-18  Fol 23:11, 27:23I degalovekuga siwe ꞌAuvea lilivakuye i miamia, toketokena i veleku bega ꞌaku fata Iesu Valana ꞌAtumaina matatabuna a na luꞌivona tomotoganidi kebu Diu ꞌwaidie. Bei i ꞌitaꞌitaꞌieku vita bwaikidi ꞌwaidiega, wata a ꞌasetai ꞌawaie i na ꞌiꞌitaꞌitaꞌieku nani sakoidi tulina tulina ꞌwaidiega mulieta i na vagavaiku a na luku abame yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye.
Yaubada miamia-vagaina wata magemagetana. I lubwaineda ta na subisubiai. Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
Faulo yana ꞌalanuai.
19  Fol 18:2-3Filisila, Akwila wata Onesifolasi ma yana ꞌailaꞌavo, matatabudi ꞌu na vonedi yaku vona-vekaiwa ꞌwaidie. 20  Fol 19:22Elasitasi i miamia Kolinita, weꞌe Tolofimo Milito ꞌwaineye a ꞌiaweni fai i viga. 21 Nuanuaku ꞌu na vewavawava ꞌu na mai-matayoꞌo mulieta vekaukau ꞌana tutuya i na souyeni.
Iubilasi, Fudeni, Laino, Kalodi wata ꞌifwaidi tovetumaganavo taiadi yadi vona-vekaiwa i vetunei ꞌwaimuye.
22 Nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌanuꞌanunumu ꞌana labilabina. Nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

4:1: Fol 10:42; Lom 14:9-10

4:2: Fol 20:20,31

4:3: 1 Tim 4:1

4:8: Ve 2:10

4:11-12: Fol 15:37-39; Efe 6:21-22

4:13: Fol 20:6

4:14: 1 Tim 1:20; Lom 2:6

4:17-18: Fol 23:11, 27:23

4:19: Fol 18:2-3

4:20: Fol 19:22