4
Tove-vekavekali i na souyedi.
2 Tim 3:1; 2 Fit 3:3; 1 Ion 2:18ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina kebu i da vekaliga, i vona mogitana i vo, ꞌAwaie ꞌifwaidi tomotoga Keliso i na baileni, kebu wata i na vetumagana ꞌwaineye. Yaiaina nuanua sakoidi i na yatoyatodi tomotoganidi yadi nuanua ꞌwaidie, bega i na vematayakeyakedi, wata Seitani enavo sakoidi yadi ve-vekavekali Keliso ꞌana tobailanidi i na vetutuyamedi.” Ve-vekavekalinidi i sousouyedi tove-vekavekali ꞌwaidiega, kumanidiavo ꞌawadi i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata i ꞌiꞌidewadi. I sakosakona i maiga ꞌadi vebae ꞌwaidie kebu ꞌadi fata i na lutonovi yadi sauluva ꞌatumaidi ꞌalo i sakosakona. Nag 9:3; Lom 14:6Yadi ve igodi i talaboda kebu ta na nagiga, wata ꞌaniꞌani ꞌifwaidi kebu ta na ꞌanidiga. Yadi venidi vekali, Yaubada ꞌaniꞌani matatabuna i ꞌidewadi yada ꞌeba ꞌani. ꞌIda tovetumagana, ꞌakonadi ta vetumagana Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌwaidie, i lubwaineda ꞌana ꞌidewadewanidi faifaidi ta na vevekaiwa, mulieta ta na ꞌaniꞌani. Nag 1:31; Fol 10:15Nani matatabuna Yaubada i ꞌidewadiga, ꞌatumaiꞌavadi, kebu tamu ta na baileniga siwe ta na ꞌewadiga ta na vekaiwa. ꞌAniꞌaninidi ꞌatumaidi Yaubada mataneye fai taunina yana vona ꞌwainega i awaveꞌatumaiedi wata ꞌida faifaidi ta vevekaiwa.
Faulo nuanuana Timoti yana sauluva ꞌatumaina wata i na veve mogitana.
ꞌAiꞌedi edavo tovetumaganavo ꞌwaidie ꞌu na veve naninidi faifaidi, ꞌu na vetofolova ꞌatumaina Iesu Keliso faifaina. I lubwainemu baniꞌodi ꞌu na vevesauluvedi fai tutuya manamanawena ꞌaseta ꞌu ꞌewaꞌewai Yaubada yana nuanua tonovidi faifaidi, naninidi ꞌatumaidi ꞌakonadi ꞌu vevematayakeyakedi. 1 Tim 6:20Ifuifufu tubudavo ꞌwaidiega kebu Yaubada ꞌwainega i da maiga, begaidi kebu faifaidi ꞌu na nuanua wata ꞌu na veꞌawamogitana. Nuanuaku tutuya fuedi ꞌu na vewavawava bega yamu sauluva i na veꞌatumai Yaubada yana nuanua baniꞌodi. Side baniꞌodi, ꞌaiꞌedi tutuya fuedi ta na vewavawava ꞌwava faifaidi, tomogoda i na vetoketoke. Deꞌe nani ꞌatumaina, weꞌe mogitana i lubwaineda naninidi Yaubada nuanuana ꞌwaidie ta na vevewavawava. ꞌAiꞌedi yana nuanuananidi ꞌwaidie ta na vevewavawavaga ꞌatumaiotogina, side bei fwayefwayeye yada mia i na veꞌatumai, wata ꞌawaie abame.
1 Tim 1:15Vonanidi ꞌakonadi a voneyediga, vona mogitana, i lubwaineda fueda ta na ve-ꞌawamogitana. 10 Faifainanina tutuya fuedi ta totokemaiga wata ta toke ta folofolova Yaubada faifaina, kumanina ꞌwaineye yada vetumagana ta yato-vagaseni. Yada Yaubadanina miamia-vagaina, yawaida lamuna, wata tomia fwayafwaya matatabuda ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi, weꞌe mogitana egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi ꞌwaineye ꞌadi Toꞌitaꞌitaꞌi.
11 Naninidi a voneyediga, faifaidi ꞌu na veve tomotoga ꞌwaidie, wata faifaidi veimea faꞌalidi ꞌu na yatoyatodi. 12 Timoti, ꞌomu tubuvauvaumu, begaidi yamu sauluva ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega tomotoga kebu ꞌadi fata i na awaobuobuyemu. Nuanuaku ꞌomu yadi ꞌeba ꞌisa, yamu vona tonovidi ꞌwaidiega, yamu sauluva tonovidi ꞌwaidiega, yamu nuakalikali ꞌwainega, wata yamu vetumagana ꞌwainega. Naninidi ꞌwaidiega i na veꞌililibuyemu. 13 ꞌAwaie a na wai ꞌwaimuye, weꞌe bola a na miamiaga, nuanuaku ꞌomu tutuya fuedi Yaubada yana Buki ꞌu na luluꞌiawawai tomotoga ꞌwaidie, ꞌu na lalauꞌage, wata ꞌu na veve. 14  2 Tim 1:6; Fol 8:17Basenadi Yaubada yana toluꞌivonavo i vona-vagata faifaimu wata toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi nimadi i yatodi ꞌunuꞌunumuye i veluꞌui faifaimu, nika bei tamu nuakalikali yamu folova faifaina Yaubada i velemu. ꞌAmu nuakalikalinina kebu ꞌu na baileni, tutuya fuedi ꞌu na foloveni. 15 ꞌAiꞌedi taunimu ꞌu na tauyemu naninidi ꞌwaidie, yamu sauluva wata yamu folova ꞌatumaidi tomotoga i na ꞌisedi i na veꞌawamogitana ꞌomu ꞌu vevetoketoke folovanina Yaubada i velemuga ꞌwaineye.
16 Tutuya fuedi yamu ve wata yamu sauluva ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega ꞌomu, wata tomotoganidi yamu vona i noganogaiga, taiadi ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega.

4:1: 2 Tim 3:1; 2 Fit 3:3; 1 Ion 2:18

4:3: Nag 9:3; Lom 14:6

4:4: Nag 1:31; Fol 10:15

4:7: 1 Tim 6:20

4:9: 1 Tim 1:15

4:14: 2 Tim 1:6; Fol 8:17