8
1-3  Fol 11:19; Fol 9:1,2; 26:9,11Saulo Sitiveni yana wafa i ꞌiseni yana nuanua. Tomotoga ꞌifwaidi Yaubada ꞌana tovematayakayaka Sitiveni i mogaia, i ꞌewai i nagoi i veꞌufai.
Keliso yana ꞌAilaꞌa vita bwaikina i veluagai bega i yavula.
ꞌAiatanina ꞌwaineye Sitiveni i wafaga, ꞌifwaidi Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i velamu tovetumaganavo Ielusalema ꞌwaineye veviga bwaikaotogina i veleveledi. Saulo i nago vanuga ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie ꞌaiꞌedi bei tovetumaganavo, vevine wata iaveta i veveluagadi, i yoꞌeyoꞌedi i nunawedi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaidie. Baniꞌodi i munegidi igodi tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa i da leoꞌaꞌavadi. Faifainanina tovetumaganavonidi i yavula i nagoi ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie Iudia wata Samelia nagedie. Tomataꞌaulelevo ꞌaisedi i miamiani Ielusalema.
Filifi i lauꞌage Samelia ꞌwaineye.
Tovetumaganavonidi i yavulaga i nagoi ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie Iesu Valana i luluꞌageyeni. Weꞌe Filifi i nago tamu ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye ꞌawalawa Samelia nageneye, bei i lauꞌage Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Keliso faifaina. Wata bei tomotoga matadie ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi begaidi yana vona i vinenegeni ꞌatumaina. Mad 10:1; Mak 16:17Filifi ꞌeba nuavogananidi i ꞌidewadi side baniꞌodi. I vona yaiaina ꞌwaidie ma yadi vebwaubwau tomotoga fuedi ꞌwaidiega i ꞌawaꞌaꞌidi. Bwalobwaloko wata tomotoganidi ꞌagedi i sinunumidiga fuedi i ꞌiveꞌatumaidi. Faifainanina tomotoga fuedi i sosoana bwaikina.
ꞌAtamananina ꞌwaineye tamu tomogo ꞌafoꞌafoꞌana i miamia ꞌana wagava Saimoni, taunina i awaꞌaiꞌaia i vo, Yau tomogo bwaikiku, yami ꞌeba ꞌisa,” wata me Samelia fuedi nuadi i voganidi ꞌana ꞌafoꞌa faifaina. 10-11 Fai tutuya fuedi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi, tomotoga bwaikidi wata tomotoga-ꞌavoꞌavovo nuadi i ꞌewai i veꞌililibuyeni igodi i vo, Tomogo deꞌe yana toketokena bwaikina Yaubada ꞌwainega.” 12 Siwe tutuyanina Filifi i leꞌwa i lalauꞌage Vala ꞌAtumaina Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina, wata Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Iesu faifaina. Fuedi i nogai i vetumaganeni i bafitaiso, vevine wata iaveta. 13 Wata Saimoni i vetumagana i bafitaiso, begaidi Filifi i yogoꞌwaiꞌwaili yana folova toketokedi i ꞌisedi nuana i ꞌewai.
14 Tomataꞌaulelevo i miamianiga Ielusalema ꞌwaineye, me Samelia fuedi valadi i nogai Yaubada yana Vona i vetumaganeni, bega Fita wata Ioni i vetunedi i na nagoi i na ꞌisedi. 15-16 Tutuyanina i leꞌwai i ꞌasetai ꞌakonadi i bafitaiso ꞌAuvea Iesu ꞌana wagavayega siwe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina kebu i da agedi. 17  Fol 9:17; 19:6; Tim 1:6Begaidi Fita wata Ioni i veluꞌui faifaidi, nimadi i yatodi ꞌunuꞌunudie nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi.
18-19 Tutuyanina Yaubada ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i tauyeni tomotoganidi i agedi, Saimoni i ꞌiseni i nago Fita wata Ioni ꞌwaidie igodi mani i da veledi i vo, Toketokenanina ꞌwa na veleku bega yau wata ꞌaiꞌedi nimaku a na yatodi tomotoga ꞌwaidie, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na agedi.” 20 Fita ma yana nuasako Saimoni i voneni i vo, ꞌOmu igodi Yaubada yana nuakalikali ꞌu na kimwanei maniega. Nuanuaku yamu maninina taiadi ꞌwa da luku Seitani ꞌwaineye, ꞌai-ꞌalaꞌalase i da ꞌalaimu. 21 ꞌOmu yamu folova wata ꞌima yama folova kebu i da vesala. Kebu ꞌu na ꞌivaisema fai yamu nuanua kebu tonovinaga Yaubada mataneye. 22 Sakonanina faifaina ꞌu nuanua ꞌu na nuavilamu ꞌu na veluꞌui ꞌAuvea ꞌwaineye bega ꞌaiꞌedi i na nuatavunimu. 23-24 A ꞌasetamu ꞌu veꞌunumagigiema, wata sakona i yogonimu.” Saimoni i vona Fita wata Ioni ꞌwaidie i vo, ꞌWa da veluꞌui ꞌAuvea ꞌwaineye faifaiku, bega veviganidi ꞌwa voneyediga, kebu i na sousouyedi ꞌwaikuye. 25 Mulieta bei Fita wata Ioni i luluꞌivona Iesu faifaina wata ꞌAuvea Valana i veveifufuyeni, i ꞌaꞌavana i viladi i nunagoi Ielusalema, ꞌatamana fuedi Samelia nageneye ꞌwaidiamo Vala ꞌAtumaina Iesu faifaina i lauꞌage i nagoi.
Filifi wata toꞌedakumeta Itiofia ꞌwainega.
26 Tamu ꞌaiata ꞌAuvea yana anelose i souyeni Filifi ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌU na ꞌidewadewa ꞌu na tovoi ꞌu na nago yavalatayega, ꞌedeye ꞌu na nunago tamu ꞌeda ꞌu na ꞌiseni Ielusalemega i obuobu Gasa saliꞌavuꞌavu ꞌwaineamo.” 27-28  Ais 56:3-7Begaidi Filifi i ꞌidewadewa i tauya i nunago ꞌedeye ꞌawalawa Itiofia tamu ꞌana toveimea i veluagai. Toveimeanina tomogo bwaikina, Itiofia ꞌana Kwini ꞌadi wagava Kanidesa, yadi mani ꞌana toꞌisaveꞌavina. Tomogonina basenadi i luku Ielusalema, Yaubada ꞌwaineye i subisubia, i ꞌaꞌava, i vilai i mimai fwayafwaya ꞌana wakeamo, ꞌaisaya osi i luluyoꞌei. ꞌEdeye i nunago i luluꞌiawawa Yaubada yana Buki basenadiotoga Aisea i kilumi. 29  Fol 10:19ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Filifi i voneni i vo, ꞌU vaganago waka lilivaotogineye.” 30 Filifi i lilide i nago tomogonina i luluꞌiawawaga lilivaneye i nogai, begaidi i velutolieni i vo, Bukinina ꞌu luluꞌiawawaiga ꞌu ꞌasetai ꞌalo kebu?” 31 Tomogonina Itiofiayega i vo, Baniꞌodi a na munega a na ꞌasetai? ꞌAiꞌedi aitoi i na kiavemagetai ꞌwaikuye ꞌaku fata a na ꞌasetai. ꞌAiꞌedi ꞌu ꞌasetaiga ꞌu lakama lilivakuye ꞌu miabui ꞌu kiavemagetai ꞌwaikuye.” 32  Ais 53:7,8Vonanina Yaubada yana Buki nageneye i luluꞌiawawaiga side baniꞌodi.
Taunina yana sauluva baniꞌodi ꞌaisaya sifi. ꞌAiꞌedi sifi vutuvutuna i na bobodiga, kebu i na ꞌweꞌwelaga, wata ꞌaiꞌedi tomotoga i na vo, ꞌA na nikei,” Kebu i na vetafewaga.
Wata taunina baniꞌodi, kebu tamu avaꞌai i na voneyeni.
33 Tomotoga i awaobubouyeni wata veviga bwaikina i veleni,
Siwe kebu tamu aitoi i da ꞌivaiseni veimea tonovina ꞌwainega.
Kebu ꞌana fata tubunavo ta na veifufuyedi,
Fai yana mia fwayefwayeye i daba-matayoꞌoi yana ꞌailaꞌa kebu.”
34 Itiofia ꞌana toveimea Filifi i velutolieni i vo, Nuanuaku a na ꞌasetai aitoi faifaina i vonavona, taunina ꞌalo tamu tomogo?” 35 Filifi i voneni i vo, Kebu i da veifufu taunina faifaina i veifufu Iesu faifaina.” Begaidi Filifi vonanina i veifufuyeni, i ꞌaꞌava wata Yaubada yana Buki ꞌifwaidi i kiavemagetadi Vala ꞌAtumaina Iesu faifaina.
36 I nunago ꞌedeye ufa i veluagai toveimeanina Filifi i voneni i vo, Ufa sino. I lubwaineku ꞌu na bafitaisoku.” [ 37 Filifi i voneni i vo, ꞌAiꞌedi yamu nuanua matatabuna ꞌu na tauyeni Iesu ꞌwaineye ꞌu na vetumaganeni a na bafitaisomu.” Toveimeanina i vo, A vetumagana Iesu Keliso taunina Yaubada Natuna wata ꞌana Venuaꞌivina.”] 38 Waka i ꞌailove, ꞌadi ꞌailuga i obu i toviꞌutuva ufeye, Filifi toveimeanina i bafitaisoi. 39 Tutuyanina i lakama ꞌavale Filifi i ꞌawafaꞌwani fai ꞌAuvea ꞌAnuꞌanununa i vagavaia i naweni, begaidi toveimeanina kebu i da ꞌasetai avaꞌaiamo i nago kebu wata i da ꞌiseni, siwe ma yana sosoana i tauya i nago yana vanuge. 40  Fol 21:8Weꞌe Filifi i souyeni ꞌatamana Asota i nago ꞌatamana bwaikidiamo Iesu Valana ꞌAtumaina i lalauꞌage-vuvua, bega i nago i leꞌwa Sisalia.

8:1-3: Fol 11:19; Fol 9:1,2; 26:9,11

8:7: Mad 10:1; Mak 16:17

8:17: Fol 9:17; 19:6; Tim 1:6

8:27-28: Ais 56:3-7

8:29: Fol 10:19

8:32: Ais 53:7,8

8:40: Fol 21:8