16
Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.
Inala i simwanuya nika me Diu yadi ꞌAiata Veawai i ꞌaꞌava, begaidi vevine ꞌadi ꞌaitonu i nagoi bunama magaina ꞌatumaina i kimwanei Iesu tomogona faifaina. Vevinenidi Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega, wata tamu Meli Iemesa inana, wata Salome. Tafalolo wiki ꞌana ꞌaiata ꞌeba velamu ꞌwaineye, i ꞌatai ꞌawaꞌawaiogose inala beꞌama i vulaoga, vevinenidi i tovoi i nagoi taumaseye. 3-4 I nunagoi ꞌedeye ꞌaiseꞌavadi i vonavona i vo, Aitoi kileu bwaikaotogina i na ketoi taumata ꞌawanega?” Siwe i ꞌisanago i ꞌiseni kileu ketoketona. Vevinenidi i maia i luku taumata nageneye tamu tubuau i ꞌiseni ma ꞌana talauma ꞌavuꞌavuna ꞌatagiega i miabui nika i kololo-ꞌafoꞌafo. 6-7  Mak 14:28Tubuaunina i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, a ꞌasetami Iesu tomogo Nasaledi bagase i tutufwaseniga ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌwa lulualeni siwe ꞌakonadi i tovoi-vaitugana. Deꞌe bei kebu i da miamiaga. ꞌWa ꞌiseni ꞌana ꞌiviꞌava. Weꞌe ꞌomi ꞌwa na nagoi yana tovetutuyamavo wata Fita taiadi ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo, Iesu i kumekumeta ꞌawalawa Galili, ꞌomi bei ꞌwa na nagoi ꞌwa na veluagai, basenadi i vonemiga baniꞌodi.” Vevinenidi i nogayeni taumatayega i souyedi i dega ma yadi tatava wata ma yadi nuavogana. Kebu tamu aitoi ꞌwaineye i da luꞌivonaga fai i kololo.
Iesu yana souyagi Meli ꞌwaineye.
[ Luk 8:2Tutuyanina Iesu i tovoi-vaitugana ꞌawaꞌawaiogose wiki ꞌana ꞌaiata ꞌeba velamu ꞌwaineye nagami i souyeni Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega ꞌwaineye. Vavinenina basenadi yaiaina 7 i agei siwe Iesu i vona i ꞌawaꞌaꞌia. 10-11 I ꞌiseni i ꞌaꞌavana, i mimai enavo i na vonedi siwe i leꞌwa i ꞌisedi i vevemogai. I vonedi i vo, ꞌWa veꞌwada, Iesu ꞌakonadi i tovoi-vaitugana, yau taiadi a veluaga.” I nogai siwe kebu i da veꞌawamogitana.
Iesu yana tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga taiadi i veluaga.
12 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i nunagoi walaꞌaiamo, ꞌedeye Iesu i souyeni ꞌana ꞌisa tulina. 13 I ꞌiseni wata taiadi i veifufu, mulieta i viladi ꞌifwaidi ediavo ꞌwaidie i luꞌivona siwe taunidi wata kebu i da vetumaganediga.
Iesu yana tovetutuyamavo yadi folova i veledi.
14 Tamu ꞌaiata Iesu yana tovetutuyamavo 11 i ꞌaniꞌani ꞌawasasadie Iesu i souyeni i vonedi i vo, Awale nuami i ꞌamalakibu? Egavo i ꞌiseku a tovoi-vaitugana siwe yadi vona kebu ꞌwa da vetumaganedi.”
15-16  Fol 1:8; Fol 2:38, 16:31-33Wata i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi tomia fwayafwaya matatabuna ꞌwaidie, Vala ꞌAtumaina faifaiku ꞌwa na luꞌivona ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi aitoi ma yana vetumagana taunina i na tauyeni ꞌwaikuye i na bafitaiso, Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌieni. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi kebu i na vetumaganeku, Yaubada i na veimea vematavuloga i na veluagai. 17-18  Fol 2:4, 8:7, 28:3-6; Luk 10:19ꞌAiꞌedi egavo i na vetumaganeku veimea a na veledi, bega ꞌeba ꞌisa toketokedi i na ꞌiꞌidewadi tomotoga fuedi i na ꞌisedi nika Valaku i na vetumaganeni. ꞌAku wagavayega tovetumagananidi i na vona yaiaina ꞌwaidie i na ꞌawaꞌaꞌidi wata ꞌadi fata i na vonavona bonanidi basenadi kebu i da ꞌasetadiga ꞌwaidiega. Wata ꞌaiꞌedi ꞌoꞌolo kasikasisidi i na ꞌabitonovidi, kebu i na ovadiga, wata ꞌaiꞌedi aitoi ufa kasikasisidi* Ufa kasikasisidi baniꞌodi tuva. i na veyemudi, kebu i na wafaga. Weꞌe toviga i na ꞌabitonovidi i na veꞌatumai.”
Iesu i laka abame.
19  Fol 2:33-34; Efe 1:20Iesu yana veifufu i ꞌaꞌava tovetutuyamavo ꞌwaidie, mulieta Yaubada i vagavaia i laka abame ma yana veimea ꞌana ꞌatagiega i miabui.
20  Fol 14:3; Ibu 2:3-4ꞌAkonadi Iesu i ꞌiawedi tovetutuyamavo i yavula ꞌatamana matatabuna ꞌwaidie i lauꞌage. Yadi ꞌAuvea yana toketokena ꞌwainega i folofolova bega yadi folova ma ꞌadi ꞌeba ꞌisa toketokedi, tomotoga fuedi i ꞌisedi i veꞌawamogitana yadi lauꞌage faifaidi.]

16:6-7: Mak 14:28

16:9: Luk 8:2

16:15-16: Fol 1:8; Fol 2:38, 16:31-33

16:17-18: Fol 2:4, 8:7, 28:3-6; Luk 10:19

*16:17-18: Ufa kasikasisidi baniꞌodi tuva.

16:19: Fol 2:33-34; Efe 1:20

16:20: Fol 14:3; Ibu 2:3-4