2
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana mai.
VeL 16:9-11Iesu yana tovi-vaitugana mulieta ꞌaiata 50 i ꞌaꞌava, Diu yadi Sakali Fenitikosi ꞌana tutuya i leꞌwa. ꞌAiatanina ꞌwaineye Iesu ꞌana tovetumaganavo fuedi i vaꞌauta ꞌeba mia ꞌaitamogana ꞌwaineye. I miamiani nika abamega kaukau baniꞌodi butuꞌaina bwaikaotogina i nogai vanuga matatabuna i susuli. Mad 3:11; Ion 3:8Fuedi tamu nani i ꞌiseni baniꞌodi ꞌai meana i souyedi i obuobu tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana i ꞌabitonovidi. Ion 14:17; Fol 4:31; 10:44-46ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina tovetumaganavo matatabudi i agedi begaidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da ꞌasetadiga ꞌwaidiega.
Ielusalema ꞌwaineye Diu fuedi i miamiani Yaubada ꞌana toveꞌililibu i maia ꞌawalawa tulidi ꞌwaidiega. Tutuyanina kaukau butuꞌaina i nogai Diunidi i veꞌilililide i nagoi bei tovetumaganavo i miamianiga ꞌwaineye. ꞌAitamogana ꞌaitamogana bonana i nogai nuadi i voganidi. Nuadi i ꞌewai bega i vo, Tomotoganidi i vonavonaga, matatabudi ꞌawalawa Galili ꞌwainega i maia. Baniꞌodi i munega mali vona i ꞌasetadi, fai ꞌaitamogana ꞌaitamogana bonada ta noganogai? ꞌIfwaida me Falidia, me Midia, me Ilamu wata ꞌifwaida Mesafotemiayega ta maia. ꞌIfwaida me Iudia, ꞌifwaida me Kafadosia, ꞌifwaida me Fonito wata ꞌifwaida me Eisia. 10 ꞌIfwaida ta maia Filigia wata Famifilia ꞌwaidiega, ꞌifwaida Itifita ꞌwainega, wata ꞌawalawa Libia Sailini lilivanega, wata ꞌifwaida Loma ꞌwainega ta maia. 11  Ve 7:9ꞌIfwaida Diu mogitana weꞌe ꞌifwaida tulida siwe ta ve-Diu. Wata ꞌifwaida Kilitiega ꞌifwaida Aleibiayega. Matatabuda ta maia ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidiega siwe nani bwaikidi Yaubada i ꞌidewadi ꞌaitamogana ꞌaitamogana bonadega i vonavona ta noganogaidi.” 12 Nuadi i voganidi bega ꞌaitamogana ꞌaitamogana i velutolitoli i vo, Baniꞌodi i munega? ꞌAna ꞌaseta avaꞌai?” 13 Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi tovetumaganavo i sidibidibiedi igodina ufa toketokena i da yemu nuadi i da lugaugaudi bega i da vona-ꞌavoꞌavovo.
Fita yana lauꞌage.
14 Fita yadi vona i nogai, enavo 11 taiadi i tovoi bega Fita bonana bwaikinega ꞌailaꞌa i vonedi i vo, Ekwavo, fuemi ꞌwa miamiani Ielusalema ꞌwaineye wata ꞌawalawa Iudia nageneye, ꞌwa veꞌwada naninina i souyeniga a na kiavemagetai. 15 Yami nuanua ꞌwa vo ꞌima ufa toketokena ꞌa yemu bega nuama i lugaugaudi. Siwe kebu, deꞌe bola ꞌawaꞌawai, yada sauluva kebu ꞌawaꞌawaie ta da yemuyemu. 16 Weꞌe mogitana, basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona Ioeli i vona-vagata vonanina i kilumi avaꞌai ꞌwa ꞌiseꞌiseni faifaina.
17 Yaubada i vo, Saiꞌafoga fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, ꞌAnuꞌanunuku tomia fwayafwaya fuedi a na veledi bega i na agedi. Natumiavo i na vona-vagata avaꞌai ꞌawaie i na souyediga faifaidi, ꞌauꞌauveavo wata tubuvauvau nani fuedi a na vedi ꞌenoneganega ꞌwaidiega.
18 Wata baniꞌodi ꞌaiatanidi ꞌwaidie, yaku tofolovavo iavetadi wata vevinedi ꞌAnuꞌanunuku a na veledi bega yaku Vona i na luꞌivoneyedi.
19-20 Tugusa a na vedi abame, inala i na dudubali wata wetaꞌi i na yamota baniꞌodi dayaga. Fwayefwayeye ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a na ꞌidewadi baniꞌodi dayaga, ꞌai-ꞌalaꞌalata, wata lufwa bwaikina i na ꞌisedi, mulieta ꞌAuvea i na souyeni. ꞌAiatanina ꞌwaineye fuedi i na kololo ꞌAuvea yana toketokena wata yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi faifaidi.
21 Tutuyanina ꞌwaineye egavo nuanuadi ꞌaivaita, Yaubada ꞌwaineye i na vegole nika i na ꞌitaꞌitaꞌiedi.”
22  Ion 3:2Wata Fita i vo, Me Isileli a na vonemi, side baniꞌodi. Iesu Nasalediega faifaina a vonavona. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai taunina ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i ꞌidewadi matamie, naninidi toketokedi ꞌwaidiega Yaubada i vemi veimea Iesu i veleni. 23  Fol 4:27,28Tomogonina toꞌetogiluva i ꞌaniveleneni ꞌwaimie weꞌe ꞌomi ꞌwa tauyeni tosakona ꞌwaidie i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. Nagami Yaubada yana nuanua i ꞌidewai wata i ꞌasetai naninidi i na souyedi bega i tauyeni Iesu i mai i wafa. 24 Wafa ꞌana veviga ꞌwainega Yaubada i ꞌitaꞌitaꞌieni i sivetovoi-vaitugani, fai kebu ꞌana fata wafa i na kiaveꞌavina-vagaseni. 25  Same 16:8-11Basenadiotoga Kini Devida i vona-vagata vonanina i kilumi Iesu yana vona Yaubada ꞌwaineye i vo,
A ꞌasetai ꞌAuvea tutuya fuedi ꞌaku ꞌweabu i miamia ꞌaku ꞌatagiega. Yaubada toketokena i ꞌiꞌivaiseku bega kebu a na beꞌu vita ꞌwaidie.
26-27 Faifainanina ma yaku sosoana a subisubia. Tutuyanina a na wafa a ꞌasetai a na veꞌatumai, avinodi ꞌanunuku i na nago towafa yadi ꞌeba mia ꞌwaineye siwe kebu ꞌu na baileku bega a na wafaotoga. Yau yamu Tofolova Magemagetaku kebu ꞌu na tauyeku bega tomogoku i na bokana.
28 Mia-vagata ꞌana ꞌeda ꞌakonadi ꞌu veku wata matamuye yamu toketokena ꞌwainega a na sosoana bwaikina.”
29  1 Kin 2:10; Fol 13:36Ekwavo, deꞌe a na kiavemageta tubuda Kini Devida faifaina. Basenadiotoga i wafa i tavuni, ꞌana taumata tutuya fuedi ta ꞌiseꞌiseni bega ta ꞌasetai kebu i da vona-vagata taunina faifaina. 30  Same 132:11Tutuyanina Kini Devida ma yawaineye, taunina Yaubada yana toluꞌivona, i ꞌasetai Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaineye bola yana ꞌailaꞌa ꞌwainega tamu tubuna Yaubada i na sivetovoia i na ve-kini taunina baniꞌodi. 31  Same 16:10Fai Devida i ꞌasetai bola avaꞌai Yaubada i na ꞌidewai bega Keliso, taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, yana tovi-vaitugana faifaina i vona-vagata i vo,
Yaubada kebu i na baileni towafa yadi ꞌeba mia ꞌwaineye, wata tomogona kebu i na bokana.”
32-33  Fol 1:4,8, 7:55,56; 1 Fit 3:22Tomogonina taunina Iesu, Yaubada wafayega i sivetovoia, matatabuma matamega ꞌa ꞌiseni. Yaubada i silakai veimea i veleni i miabui ꞌana ꞌatagiega, wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veleni basenadi baniꞌodi Tamana i vonaꞌawaufaufa ꞌwaineye. ꞌAnuꞌanununina Tamada Iesu i veleniga, ꞌasiau wata ꞌima i velema i agema, ꞌakonadi ꞌwa ꞌiseni wata ꞌwa nogai. 34-35  Same 110:1Iesu ma tomogona i laka abame weꞌe Devida kebu, begaidi ta ꞌasetai Devida i vona-vagata tamu tomogo faifaina i vo,
Yaubada i vona ꞌaku Toveimea ꞌwaineye i vo,
Veimea a velemuga bega ꞌu na miabui ꞌaku ꞌatagiega,
I na nagoga ꞌamu gaviavo a na leodi bega ꞌu na veveimeyedi.”
36 Wata Fita i vona ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, ꞌIda me Isileli fueda ta na ꞌaseta-ꞌatumaia Toveimeanina i voneyeniga taunina Iesu siwe yami veimea ꞌwainega i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye, Yaubada i silakai bega ꞌana Venuaꞌivina wata ꞌada Toveimea.”
ꞌAilaꞌa bwaikina i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
37  Fol 16:30-33Tutuyanina tomotoga Fita bonana i nogai nuafoudi i veviga bwaikina, tomataꞌaulelevo i velutoliedi i vo, Emavo, baniꞌodi ꞌa na munega?” 38 Fita i vo, ꞌAitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na nuavilami yami sakona ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi wata ꞌwa na bafitaiso Iesu Keliso ꞌana wagavayega bega Yaubada yami sakona i na nuatavunidi wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na velemi. 39  Efe 2:12,13,17Basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na veleda, wata vonaꞌawaufaufanina i na damana natudavo ꞌwaidie wata egavo i miamiani ꞌaniꞌie ꞌAuvea yada Yaubada i na goledi i na nagoi ꞌwaineye.”
40 Wata ꞌifwaidi vona ꞌwaidiega i veluꞌaseꞌasedi i vo, Bola Yaubada tosakona fuedi i na luvematavulogidi bega yadi sauluva sakoidi ꞌwa na bailedi nika taunimi ꞌwa na ꞌitaꞌitaꞌiemi.” 41  Fol 4:4; 5:14ꞌAiatanina ꞌwaineye tomotoga baniꞌodi 3000 Fita yana vona i vetumaganeni, i bafitaiso i luku tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye.
Iesu ꞌana tovetumaganavo yadi sauluva.
42 Tutuya fuedi tovetumaganavo taunidi i tauyedi tomataꞌaulelevo yadi ve ꞌwaidie, i veveiana, Yaubada ꞌwaineye i veveluꞌui, wata Iesu ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina faifaina ma fuedie i ꞌaniꞌani. 43  Fol 5:11,12Matatabudi ma yadi kololo Yaubada i veꞌililibuyeni, weꞌe tomataꞌaulelevo ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i ꞌidewadewadi tomotoga matadie. 44  Fol 4:32-35Tovetumagananidi matatabudi i veveiana wata nani ꞌifwaidi ꞌwaidiega i veveꞌivaivaita. 45 Yadi kukua i vekimwaneyedi, tutulidi i ꞌewadi wekowekoma i veledi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana nuanua ꞌana fata baniꞌodi. 46  Luk 24:53ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana matatabudi i mimiavaꞌauta vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, wata yadi vanuge ma yadi sosoana wata ma yadi nuaobu i ꞌaꞌaniluvetubama bega Iesu i na nuaveꞌavini. 47  Fol 6:7; 11:21,24Yaubada i subisubiai weꞌe tomotoga ꞌifwaidi yadi sauluva i ꞌiseni nuadi i ꞌewai i veꞌililibuyedi. ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa i vevebwaika fai egavo Iesu Valana i vetumaganeni ꞌAuvea i ꞌitaꞌitaꞌiedi i lukuluku ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye.

2:1: VeL 16:9-11

2:3: Mad 3:11; Ion 3:8

2:4: Ion 14:17; Fol 4:31; 10:44-46

2:11: Ve 7:9

2:22: Ion 3:2

2:23: Fol 4:27,28

2:25: Same 16:8-11

2:29: 1 Kin 2:10; Fol 13:36

2:30: Same 132:11

2:31: Same 16:10

2:32-33: Fol 1:4,8, 7:55,56; 1 Fit 3:22

2:34-35: Same 110:1

2:37: Fol 16:30-33

2:39: Efe 2:12,13,17

2:41: Fol 4:4; 5:14

2:43: Fol 5:11,12

2:44: Fol 4:32-35

2:46: Luk 24:53

2:47: Fol 6:7; 11:21,24