14
Iesu yada ꞌeda Tamada ꞌwaineye.
Ion 14:27Wata Iesu i vo, Kebu nuafoumi i na vevigaga, ꞌwa na vetumagana Yaubada ꞌwaineye wata yau ꞌwaikuye. 2-3  Ion 17:24ꞌAwalawanina ꞌwaineye Tamaku i miamiaga, vanuga fuedi i tovotovoi. Yau a na nago yami ꞌeba mia a na ꞌiꞌidewadewadi. I na ꞌaꞌava, a na vilaku a na mai a na vagavaimiga ta na nagoi bei yau a miamiaga ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi ꞌeba mianidi kebu i da ꞌenoꞌenoviga, ꞌako kebu a da vonemiga. Bei a na nagoga ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai, wata ꞌana ꞌeda ꞌwa ꞌasetai.” Tomasi i voneni i vo, ꞌAuvea, ꞌima kebu ꞌa da ꞌasetaiga avaꞌaibe ꞌu na nago, begaidi ꞌana ꞌeda kebu tamu saiꞌafo ꞌa da ꞌasetai.” Efe 2:18; Ion 11:25Iesu i voneni i vo, Yau ꞌasaꞌaiana kumaniku ꞌeda. Yau nani matatabuna tonovidi lamuna, wata ꞌaseta mogitana ꞌana tove. Yau wata ꞌwaikuyega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i sousouyeni. Kebu tamu wata ꞌeda i da ꞌenoꞌeno bega ꞌwa na nagoi Tamaku ꞌwaineye, ꞌeda ꞌaitamogana, ma yami vetumagana taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaikuye. ꞌAiꞌedi mogitana ꞌwa da ꞌasetakuga, wata baniꞌodi Tamaku ꞌwa da ꞌasetai. Siwe ꞌasiau wata ꞌawaie ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetaꞌatumaia wata ꞌwa ꞌiseni.”
Iesu Yaubada ꞌana labilabina.
Filifi i voneni i vo, ꞌAuvea, nuanuama Tamada ꞌu na vema, ꞌasaꞌaiana kumanina yama nuanua.” Kolos 1:15Wata Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌOmi, yau taiadi tutuya manamanawena ta miamia, siwe Filifi ꞌwa da vo kebu ꞌu da ꞌasetaku. Egavo i ꞌiseku, ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi wata Tamada i ꞌiseni. Awale ꞌu vo, Tamada ꞌu na vema?” 10  Ion 12:49Filifi, ꞌu da vetumagana, yau Tamada ꞌana labilabina, wata Tamadanina i labilabiniku. Yaku vona a veifufuyediga ꞌwaimie kebu tauniku yaku nuanuayega, Tamada ꞌaku labilabina yana folova i ꞌiꞌidewadi ꞌwaikuyega. 11  Ion 10:38Nuanuaku ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye, yau Tamada ꞌana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku. ꞌAiꞌedi vitana ꞌwaimie, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a ꞌidewadiga ꞌwa na nuanidi nika ꞌami fata ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye. 12  Mak 16:19-20A vona mogitana ꞌwaimie egavo i na vetumaganaga ꞌwaikuye folovanidi baniꞌodi yau a ꞌiꞌidewadiga ꞌadi fata i na ꞌidewadi. Siwe wata folova toketokeotogidi wata bwaikaotogidi ꞌadi fata i na ꞌiꞌidewadi fai yau a na nago Tamada ꞌwaineye. 13  Mad 7:7; Ion 16:23-24, 15:7Avaꞌai naniga nuanuami, ꞌaku wagavayega Tamada ꞌwaineye ꞌwa na veveluꞌui, mogitana a na ꞌiꞌidewadi. Fai yami nuanua a na ꞌiꞌidewadiga, mali tomotoga i na ꞌiseni Tamada i na subisubiai. 14 Naninidi nuanuami, ꞌaiꞌedi ꞌaku wagavayega ꞌwa na veveluꞌui ꞌwaikuye, mogitana a na ꞌiꞌidewadi.”
Iesu i vonaꞌawaufaufa ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina
i na vetunei.
15  1 Ion 5:3Wata Iesu i vo, ꞌAiꞌedi mogitana ꞌwa na nuakalikalieku yaku veimea ꞌwa na vevematayakeyakedi. 16  Ion 14:26, 15:26Tamada ꞌwaineye a na veluꞌui bega tamu ꞌami Toꞌaivaita i na velemi, taiadi ꞌwa na mia-vagata. 17  Ion 16:13Toꞌaivaitanina, taunina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina, Yaubada yana nuanua tonovidi i na veve ꞌwaimie. Tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie i vebwaikaga, kebu ꞌadi fata taunidi i na tauyedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye fai kebu i da ꞌisaꞌinanai wata kebu i da ꞌasetaiga. Weꞌe ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai fai taiadi ꞌwa miamiani wata ꞌawaie i na agemi.
18 A na ꞌiawemi siwe kebu ꞌwa na vo, ꞌIma fovafovama, kebu tamu ꞌama toꞌaivaitaga,” fai a na vilaku a na mai ꞌwaimie. 19 Saiꞌafoga tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina kebu wata i na ꞌiseꞌisekuga, weꞌe ꞌomi ꞌwa na ꞌiseꞌiseku. Yau a mia-vagata, begaidi ꞌomi wata ꞌwa na miamia. 20  Ion 17:21Tutuyanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na mai, ꞌwa na ꞌasetai yau Tamaku ꞌana labilabina, wata ꞌwa na ꞌasetai yau a labilabinimi wata baniꞌodi ꞌomi ꞌwa labilabiniku.
21  Ion 15:10Egavo yaku veimea i ꞌasetadi wata i vevematayakeyakedi, taunidi ꞌaku tonuakalikali. Fai i nuakalikalieku, begaidi Tamaku i na nuakalikaliedi. Yau wata a na nuakalikaliedi bega tauniku faifaiku a na luluꞌivona ꞌwaidie.” 22 Tamu Iudasa, kebu Iudasa Isakaliota, i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, awale taunimu faifaimu ꞌu na luꞌivona ꞌwaimeye, weꞌe tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua bwaikina ꞌwaidie, kebu ꞌu na luꞌivonaga?” 23  Ve 3:20Iesu Iudasa yana vona i tutuli i vo, Egavo i nuakalikalieku mogitana, yaku vona i na vevematayakeyakedi. Tomotoganidi Tamaku i na nuakalikaliedi bega yau wata Tamaku taiadi ꞌa na mai ꞌa na lauvila ꞌwaidie. 24 Egavo kebu i da nuakalikaliekuga, taunidi yaku vona kebu i na vematayakeyakedi. Vonanidi a veifufuyedi ꞌwa nogaidiga kebu tauniku yaku nuanuayega, Tamada ꞌaku tovetune ꞌwainega i maia.
25 Bola taiadi ta miamiagana, vonanidi a vonevoneyedi ꞌwaimie. 26  Ion 15:26, 16:7Siwe tutuyanina Tamada ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌaku wagavayega i na vetunei ꞌwaimie, nani matatabuna i na vemi. Fai taunina ꞌami Toꞌaivaita, wata ꞌami ꞌEba Tolinuataꞌi bega naninidi a voneyediga matatabuna kebu nuami i na fani.
Iesu nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i veleveleda.
27  Ion 16:33; Fil 4:7A na ꞌiawemi siwe a na ꞌivaisemi yami nuanua i na bikadi. Tutuya fuedi yaku nuanua bikana, nuanuananina bikana a velevelemi yau tauniku ꞌwaikuyega bega nuami kebu i na vita, kebu ꞌwa na kololo, wata kebu nuafoumi i na veviga. Mali tomotoga ꞌadi fata i na ꞌivaisemi bega nuami saiꞌafo i na bikadi, siwe kebu tutuya manamanawenaga i na ꞌaꞌava, weꞌe nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi a velevelemiga i na ꞌeno-vagata ꞌwaimie. 28  Luk 24:31-32ꞌAkonadi ꞌwa nogai a vonemi a vo, Yau saiꞌafoga a na ꞌiawemi, siwe wata a na vilaku a na mai ꞌwaimie.” ꞌAiꞌedi mogitana ꞌwa da nuakalikalieku, ꞌako kebu ꞌwa da nuavitaga yaku tauya faifaina, ꞌwa da sososoana fai yau a na nago Tamada ꞌwaineye, taunina i vebwaika-ꞌiaweku. 29 Bola taiadi ta miamiagana a vona-vagasemi yaku tauya faifaina, bega tutuyanina i na souyeni ꞌwa na ꞌiseni nika ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye. 30  Ion 12:31Kebu a na veveifufu manamanawena ꞌwaimie fai saiꞌafoga Seitani i na leꞌwa. Seitaninina ma yana veimea fwayefwayeye nuanuana i na nikeku siwe yana toketokena ꞌwaikuye nani-ꞌavoꞌavovo wata kebu tamu saiꞌafo i na vevitaku sakona faifaina. 31 I lubwaineni tomia fwayafwaya i da ꞌasetaꞌatumaia Tamada a nuakalikalieni wata a tauyeku ꞌwaineye bega avaꞌai nuanuana i na vonekuga a na ꞌidewai.” Iesu i vonaꞌaꞌavana, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌWa tovoi ta na nagoi.”

14:1: Ion 14:27

14:2-3: Ion 17:24

14:6: Efe 2:18; Ion 11:25

14:9: Kolos 1:15

14:10: Ion 12:49

14:11: Ion 10:38

14:12: Mak 16:19-20

14:13: Mad 7:7; Ion 16:23-24, 15:7

14:15: 1 Ion 5:3

14:16: Ion 14:26, 15:26

14:17: Ion 16:13

14:20: Ion 17:21

14:21: Ion 15:10

14:23: Ve 3:20

14:26: Ion 15:26, 16:7

14:27: Ion 16:33; Fil 4:7

14:28: Luk 24:31-32

14:30: Ion 12:31