17
Iesu i veluꞌui taunina faifaina.
Iesu i vonaꞌaꞌava, mulieta i ꞌisalaka abame Tamana ꞌwaineye i veluꞌui i vo, Tamaku, ꞌakonadi yaku tutuya i souyeni, yau Natumu nuanuaku ꞌu na silakaiku tomotoga matadie, bega ꞌwaikuyega fuedi i na subiamu. Ion 6:39-40ꞌAkonadi ꞌu tauyeku tomotoga matatabuna a veveimeyedi bega egavo ꞌu velekuga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina a na veledi. 1 Ion 5:20Mia-vagatanina ꞌana ꞌedaꞌeda side baniꞌodi. Egavo i na ꞌaseta-ꞌatumaimu ꞌomu Yaubada mogitana ꞌaiseotogimu, wata i na ꞌaseta-ꞌatumaiku yau Iesu Keliso, ꞌamu Venuaꞌivina, kumaniku ꞌu vetuneku, bega mia-vagatanina i na veluagai. Ion 4:34Nani matatabuna ꞌu voneku a na ꞌidewadiga, ꞌakonadi a sigoidi, wata yaku folovanidi ꞌwaidiega tomotoga fuedi i subisubiamu. Ion 17:24Basenadiotoga fwayafwaya bola kebu ꞌu da ꞌidewaiga, ꞌwaimuye taiadi ta miamia ma yada ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi. Nuanuaku matamuye ꞌaiꞌaiwabunidi ꞌwaidiega ꞌasiau ꞌu na ꞌiveꞌaiꞌaiwabuku.
Iesu i veluꞌui yana tovetutuyamavo faifaidi.
Basenadi tomia fwayafwaya ꞌwaidiega yamu tomotoga ꞌu venuaꞌivinedi. Tomotoganidi ꞌu velekuga ꞌwaidie a sivemagesemu, bega yamu vona i vematayakeyakedi. ꞌAkonadi i ꞌasetai nani matatabuna ꞌu velekuga, ꞌomu ꞌwaimuyega i maia. Ion 16:30Vonanidi ꞌu velekuga a luꞌivoneyedi ꞌwaidie ma yadi sosoana i nogai. Bega i ꞌaseta-ꞌatumaia yau a mai ꞌomu ꞌwaimuyega, wata i vetumagana ꞌomu ꞌu vetuneku.
Ion 6:37Tomotoganidi ꞌu velekuga faifaidi a veveluꞌui ꞌwaimuye. Kebu tomia fwayafwaya matatabudi faifaidi a da veveluꞌui, siwe tomotoganidi ꞌu velekuga faifaidi a veveluꞌui fai ꞌomu yamu tomotoga. 10 Tomotoganidi wata nani matatabuna a veveimeyediga ꞌomu yamu nani wata yamu tomotoga, wata nani matatabuna ꞌwaimuye tomotoganidi taiadi, ꞌu ꞌanivelenedi ꞌwaikuye bega ꞌwaidiega veꞌililibu a veluagai. 11  Ion 17:21ꞌAkonadi a na wai ꞌwaimuye weꞌe yaku tovetutuyamavo a na ꞌiawedi i na miamia deꞌe bei fwayefwayeye. Tamaku Magemagetamu, nuanuaku ꞌamu wagava toketokenega ꞌaku tovetumaganavo ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, toketokenanina basenadi ꞌu velekuga ꞌwainega. Nuanuaku ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega yadi nuanua ꞌaitamogana baniꞌodi ꞌomu wata yau yada nuanua ꞌaitamogana. 12  Fol 1:18Yau deꞌe bola taiadi ꞌa miamiani, ꞌamu wagava toketokenega a ꞌiꞌisaveꞌavinidi, toketokenanina basenadi ꞌu velekuga ꞌwainega. ꞌWaidiega kebu tamu aitoi a da baileni a ꞌiꞌisaveꞌavinidi, weꞌe mogitana tamu i beꞌu, i lubwaineni ꞌai-ꞌalaꞌalase i na nago, fai basenadiotoga tamu vona tomogonina faifaina i kilumi yamu Buki nageneye, nika ꞌana mogitana ꞌakonadi i souyeni.
13  Ion 15:11Tutuya deꞌe a na wai ꞌwaimuye, weꞌe yaku tovetutuyamavo taiadi ꞌa miamiani, nani fuedi a veifufuyedi ꞌwaidie bega i na sososoana bwaikina. 14  Ion 15:19Yamu vona a luꞌivona ꞌwaidie, i nogai begaidi tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina, i vevedumweꞌaiꞌaiedi. I vevedumweꞌaiꞌaiediga fai deꞌe tovetutuyamavo tomotoganidi yadi sauluva sakoidi i bailedi. Yau wata tovedumweꞌaiꞌainidi kebu yadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye a da miamia. 15  2 Tes 3:3A veveluꞌuiga, kebu a da vo, ꞌU na vagavaidi fwayafwaya deꞌe ꞌwainega,” weꞌe mogitana a veveluꞌui bega ꞌu na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiedi Seitani yana nuanua sakoidi ꞌwaidiega. 16 Tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina, yau kebu ꞌadi ꞌailaꞌa nageneye a da miamia, wata baniꞌodi yaku tovetutuyamavo. 17 Wata a veluꞌui ꞌwaimuye, yamu vona ꞌatumaidi wata tonovidi ꞌwaidiega yaku tovetutuyamavo ꞌu na ꞌiveꞌatumaidi bega yadi sauluva tonovidi i na miamiani yamu ꞌailaꞌa nageneye. 18  Ion 20:21Basenadi ꞌu vetuneku a mai tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina ꞌawasasadie, yau wata baniꞌodi yaku tovetutuyamavo a vevetunedi tomotoganidi ꞌawasasadie. 19 Yaku tovetutuyamavonidi faifaidi a tauyeku ꞌwaimuye bega tomotoganidi wata taunidi i na tauyedi mogitana ꞌwaimuye, yamu ꞌailaꞌa.
Iesu i veluꞌui ꞌana tovetumaganavo faifaida.
20 Kebu yaku tovetutuyamavo ꞌaiseꞌavadi faifaidi a da veveluꞌui, siwe yadi veifufu wata yadi lauꞌage ꞌwaidiega egavo i na vetumagana ꞌwaikuye, faifaidi a veveluꞌui. 21  Gal 3:28A veveluꞌui nuanuaku matatabudi yadi nuanua ꞌaitamogana. Tamaku, ꞌomu ꞌu labilabiniku wata yau ꞌamu labilabina, wata baniꞌodi nuanuaku tomotoganidi taiadi ta na miaveꞌitubama bega yadi nuanua ꞌaitamogana, mali tomotoga i na ꞌisedi i na vetumagana yau ꞌu vetuneku. 22  Fol 4:32Basenadi yamu toketokena magemagetana ꞌu veleku, yau wata baniꞌodi toketokenanina a veledi bega yadi nuanua ꞌaitamogana baniꞌodi ꞌomu wata yau ꞌaitamogana. 23 Yau ꞌadi labilabina, ꞌomu ꞌu labilabiniku, bega mogitana yadi nuanua i na luvetubama nika ꞌaitamogana. Mali tomotoga i na ꞌisedi i na ꞌasetai ꞌu nuakalikaliedi bwaikina baniꞌodi yau ꞌu nuakalikalieku, wata i na ꞌasetai ꞌu vetuneku a mai.
24  Ion 14:3Tamaku, nuanuaku tomotoganidi ꞌu velekuga avaꞌaibe bei a na miamiaga wata taunidi taiadi, bega yaku ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na ꞌisedi. Fai ꞌu nuakalikalieku bwaikina, bola fwayafwaya kebu ꞌu da ꞌidewaiga ꞌaiꞌaiwabunidi ꞌu veleku. 25 Tamaku, yamu veimea tonovidi. Tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua bwaikina ꞌwaidie i bavuyemu, weꞌe yau a ꞌasetamu wata yaku tomotoga i ꞌasetai ꞌomu ꞌu vetuneku. 26  Ion 17:6ꞌAmu ꞌaseta faifaina a luꞌivona ꞌwaidie, wata a na luluꞌivona ꞌwaidie bega ꞌu nuakalikaliekuga wata baniꞌodi nuakalikalinina i na ꞌenoꞌeno nagedie, weꞌe yau a na labilabinidi.”

17:2: Ion 6:39-40

17:3: 1 Ion 5:20

17:4: Ion 4:34

17:5: Ion 17:24

17:8: Ion 16:30

17:9: Ion 6:37

17:11: Ion 17:21

17:12: Fol 1:18

17:13: Ion 15:11

17:14: Ion 15:19

17:15: 2 Tes 3:3

17:18: Ion 20:21

17:21: Gal 3:28

17:22: Fol 4:32

17:24: Ion 14:3

17:26: Ion 17:6