18
Iesu ꞌana ꞌiveꞌavina.
Mad 26:36Iesu yana veluꞌui i ꞌaꞌava, mulieta yana tovetutuyamavo taiadi Ielusalema i ꞌiaweni i nagoi i obu Ufa Kidiloni i damani noꞌo bega i laka. Bei welavi fuedi i tabo, nagedie i luku. Iudasa, taunina Iesu ꞌana toꞌetogiluva, ꞌawalawanina i ꞌasetai fai tutuya fuedi Iesu ma yana tovetutuyamavo bei i nunagoi. Mulieta Iudasa ꞌifwaidi tolugaviavo taiadi i maia ꞌawalawanina ꞌwaineye. Tolugavianidi ꞌifwaidi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo, i maia tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata Falisi ꞌwaidiega, siwe ma yadi ꞌibadi wata kefata i laudukala i maia. 4-5 Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai avaꞌai saiꞌafoga i na souyedi ꞌwaineye begaidi tutuyanina Iudasa tolugaviavo taiadi i leꞌwai, Iesu i vaganago ꞌwaidie i velutoliedi i vo, Aitoi ꞌwa lulualeni?” Tolugaviavo i vo, Tomogo Nasaledi ꞌana wagava Iesu.” Iesu i vo, Yau side tauniku.” Tutuyanina Iesu i vonedi i vo, Yau side tauniku,” tolugaviavo i vemuliuga i nagoi i beꞌu i veꞌufoꞌufobala. Wata Iesu i velutoliedi i vo, Aitoi ꞌomi ꞌwa lulualeni?” Tolugaviavo i vo, Tomogo Nasaledi ꞌana wagava Iesu.” Iesu i vo, ꞌAkonadi a vonemi a vo, Yau side ꞌasaꞌaiana tauniku.” Fai nuanuami yau, deꞌe yaku tovetutuyamavo ꞌwa na vonedi i na nagoi.” Ion 17:12Iesu i vonaga i vo, ꞌWa na vonedi i na nagoi,” nika yana vonanina basenadi ꞌana mogitana i souyeni fai i vo, Tamaku, tomotoganidi ꞌu velekuga ꞌwaidiega kebu tamu aitoi a da baileni a ꞌiꞌisaveꞌavinidi.” 10 Saimoni Fita ma yana kefata, i yoꞌei tovelomu bwaikina yana tofolova igodi i da nikei, tanigaꞌavana ꞌana ꞌatagiega i tutuomuya. Tofolovanina ꞌana wagava Maleko. 11  Mad 26:39Iesu Fita i talabodeni i vo, ꞌAsaꞌaiana, yamu kefata ꞌu dodogi ꞌana ꞌeba ꞌaidodoga ꞌwaineye. I lubwaineku vita wata wafa a na veluagadi fai Tamaku nuanuana, weꞌe ꞌomu yana nuanuanina ꞌu tatalabodeni.”
12 Tolugaviavo ma yadi toeva biola, wata vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo taiadi, Iesu i ꞌiveꞌavini i yogoni. 13 Mulieta i ꞌewai i naweni Anasa ꞌwaineye. Anasanina natuna yadi lamoga tovelomu bwaikina malamalanina ꞌwaineye, ꞌana wagava Kaiafa. 14  Ion 11:49-51Kaiafa kumanina basenadi me Diu toꞌedakumetavo i vonedi i vo, I lubwaineni Iesu i na wafa bega tomotoga fueda ta na mia ꞌatumaina.”
Fita Iesu i veꞌeweni.
15 Saimoni Fita wata tamu tovetutuyama Iesu i yogoꞌwaili. Ma fuedie i leꞌwai tovelomu bwaikina yana vanuge, vanuganina kalikalina, nageneye i luku tamu ꞌawasasa ꞌwaineye. Fai tovelomu bwaikina tovetutuyamanina i ꞌasetai begaidi Iesu taiadi i luku. 16 Weꞌe Fita i tovotovoi tanotanoge kali ꞌana ꞌawa lilivaneye bega iana, kumanina tovelomu bwaikina i ꞌasetai i vilai i mai vavine neꞌeꞌelina ꞌawa ꞌana toꞌisaveꞌavina i voneni Fita i tauyeni i luku. 17  Ion 13:38Vavinenina neꞌeꞌelina Fita i voneni i vo, Voke ꞌomu kumanimu noꞌo tomogonina tamu yana tovetutuyama.” Siwe Fita i veꞌewa i vo, Yau tuliku.”
18 Fai kaukau, tofolovavo wata tolugaviavo ꞌai i levai mulaꞌwayega bei i vevevala. Wata Fita i nago lilivadie i tovoi ma fuedie i vevevala.
Tovelomu bwaikina Iesu i velutolitolieni.
19 Vanuganina nageneye tovelomu bwaikina Iesu i velutolitolieni yana tovetutuyamavo wata yana ve faifaidi. 20  Mad 26:55; Ion 7:26Yana vona Iesu i tutuli i vo, Yau tutuya fuedi mageseye a veveifufu ꞌailaꞌa matadie. Kebu a da givagiva a da veve, yaku ve matatabuna vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye wata ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie me Diu fuedi matadie. 21 Awale ꞌu velutolitolieku? Nuanuamu velutoli, tomotoganidi yaku vona i noganogaidi ꞌwaidie ꞌu da velutoli. Avaꞌai a voneyediga i ꞌasetadi, ꞌadi fata i na luꞌivona ꞌwaimuye.” 22 Deꞌe baniꞌodi Iesu i vonevoneyediga, tamu tolugavia i ꞌainike Iesu maigineye wata i vo, Awale weꞌe baniꞌodi ꞌu voneyedi yada tovelomu bwaikina ꞌwaineye, kebu ꞌu da veꞌililibuyeniga.” 23 Tolugavia yana vona, Iesu i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi a vekaliga, ꞌu na luꞌivona tomotoga ꞌwaidie, weꞌe ꞌaiꞌedi a vona tonovina, awale ꞌu nikeku?”
24 Anasa yana velutoli i ꞌaꞌava, Iesu yogoyogonina i vetunei i nago tovelomu bwaikina tamu ꞌana wagava Kaiafa ꞌwaineye.
Fita Iesu i veꞌewa-vaituganeni.
25 Fita bola i vevevala, ꞌifwaidi tomotoga i voneni i vo, Voke ꞌomu noꞌo tomogonina tamu yana tovetutuyama.” Siwe Fita i veꞌewa i vo, Kebu, yau tuliku.” 26  Ion 18:1,10Tovelomu bwaikina yana tofolova, kumanina Fita tanigana i tutuomuya weꞌe iana tamu wata taunina tofolova i vona Fita ꞌwaineye i vo, ꞌAsiau ꞌa waia Iesu ꞌa ꞌiveꞌavini voke a ꞌisemu Iesu taiadi.” 27  Ion 13:38Wata Fita i veꞌewa i vo, Kebu,” nika kamukamu i kwage.
Iesu i tovoi Failato mataneye.
28 ꞌAwaꞌawaiogose Kaiafa yana vanugayega me Diu toꞌedakumetavo Iesu i vagavaia i naweni Loma gabemani ꞌadi toꞌedakumeta yana vanuga bwaikina ꞌwaineye ꞌana wagava Failato. Taunina kebu tomogo Diu, begaidi me Diu i vo, ꞌAiꞌedi ta na luku yana vanuge, ta na veyoke Yaubada mataneye bega kebu ꞌada fata Uviꞌagalatagona sakalina ta na ꞌani.” 29 Fai nuanuadi i na miamiani tanotanoge, begaidi Failato i souyeni yana vanugayega i mai i velutoliedi i vo, Avaꞌai faifaina tomogo deꞌe ꞌwa vevitai?” 30 Me Diu yana vona i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi kebu yana sakonaga, ꞌako kebu ꞌa da mieniga.” 31  Ion 19:6-7Bega Failato i vonedi i vo, ꞌWa naweni i na vonayavuga matamie. ꞌAiꞌedi ma yana sakona taunimi yami veimea ꞌwaidiega vematavuloga ꞌwa na veleni.” Me Diu toꞌedakumetavo Failato i voneni i vo, Nuanuama i na wafa yana sakona faifaina, siwe ꞌomi me Loma ꞌwa talabodema. Nuanuama ꞌu na vona i na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” 32  Ion 12:32-33Basenadi Iesu i vona-vagata ꞌawaie i na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye, tutuyanina me Diu i vo, Nuanuama ꞌai lagalagana ꞌwaineye i na wafa,” nika Iesu yana vonanina ꞌana mogitana i souyeni. 33 Failato i vilai i luku yana vanuge, tomotoga i vonedi Iesu i naweni ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌAlo ꞌomu kumanimu me Diu yadi kini.” 34 Iesu Failato i voneni i vo, Yamu vonanina, ꞌomu yamu nuanua ꞌalo mali tomotoga i vonemuna baniꞌodi ꞌu voneyedi?” 35 Wata Failato i vo, ꞌAlo yau tomogo Diu baniꞌodi a da voneyedi. Taunimu yamu tomotoga wata yamu tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo i ꞌanivelenemu ꞌwaikuye. Siwe avaꞌai yamu sakonaga?” 36 Iesu i voneni i vo, Deꞌe bei fwayefwayeye kebu yaku ꞌEba Veimea i da ꞌenoꞌeno. Weꞌe ꞌaiꞌedi yaku ꞌeba veimea fwayefwayeye i da ꞌenoꞌenoga, ꞌako yaku tofolovavo i da ꞌikasikasisieku me Diu yama toꞌedakumetavo taiadi i da vetalaga ꞌaku ꞌitaꞌitaꞌi faifaina. Yaku veimea lamuna kebu fwayafwaya ꞌwainega.” 37  1 Tim 6:13Bega Failato i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAlo ꞌomu kini?” Iesu i vo, ꞌU vonaga yau kini, ꞌu vona mogitana. Faifaina yau a mai fwayefwayeye a tubuga, a vevetoluꞌivona Yaubada yana nuanua tonovidi. Egavo nuanuadi sauluva tonovidi, yaku vona i noganogaidi.” 38 Failato i vo, Avaꞌai nuanuaga tonovidi?”
Mulieta Failato i vilai i obu tanotanoge me Diu i vonedi i vo, Kebu ꞌaku fata a na veimea i na wafa fai kebu tamu yana sakona a da veluagai. 39 Siwe yami sauluva malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana Uviꞌagalatagona ꞌana sakali ꞌwaineye ꞌwa vonavona tamu tomogo a ꞌeꞌetoyavuya vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega. Bega nuanuami me Diu yami kini a na ꞌetoyavuya?” 40 I vegolegole i vo, Kebu, kebu kumanina yama nuanuaga. Nuanuama Balaba ꞌu na ꞌetoyavuya.” Balabanina taunina tovainago wata toꞌainike.

18:1: Mad 26:36

18:9: Ion 17:12

18:11: Mad 26:39

18:14: Ion 11:49-51

18:17: Ion 13:38

18:20: Mad 26:55; Ion 7:26

18:26: Ion 18:1,10

18:27: Ion 13:38

18:31: Ion 19:6-7

18:32: Ion 12:32-33

18:37: 1 Tim 6:13