19
Failato i veimea Iesu i na wafa.
Failato ꞌailaꞌa bonadi i nogai, bega Iesu i ꞌewai i naweni yana vanuge tolugaviavo i vonedi i toke i fitali. Tolugavianidi fisili ma yana ꞌibadi i ꞌetofifini Iesu ꞌunuꞌununeye i biuleni, wata kaleko yamoyamoinega i veꞌweseni. Vaigavunidi kini ꞌadi vaigavu ꞌadi ꞌisaꞌisa, siwe Iesu ꞌwaineye i sidibidibieni. Wata i veꞌililibu-vekavekali ꞌwaineye i vo, Kaiwa, ꞌomu me Diu yadi kini.” I ꞌaꞌavana maigineye i ꞌainike.
Wata Failato i vilai i obuma ꞌailaꞌa i vonedi i vo, Tomogonina a na mieni ꞌwa na ꞌiseni, ꞌwa na ꞌasetai kebu tamu sakona a da veluagai ꞌwainega bega kebu ꞌaku fata a na veimea i na wafa. Iesu i obumaga tanotanoge ma ꞌivivigavuna, fisili ꞌetofifinina ꞌunuꞌununeye wata kaleko yamoyamoinega i veꞌweseni. Failato ꞌailaꞌa i vonedi i vo, ꞌWa ꞌisamaieni, side tomogonina.” Tutuyanina me Diu toꞌedakumetavo wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo Iesu i ꞌiseni i vegolegole i vo, ꞌU tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye, ꞌu tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” Failato i vonedi i vo, Taunimi ꞌwa ꞌewai ꞌwa tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. Kebu i da lubwaineniga wafa fai kebu yana sakonaga.” Vei 24:16; Ion 5:18Me Diu i vo, I lubwaineni i na wafa fai yada veimea i geuya. ꞌA nogai igodi i vo, Yau Yaubada Natuna.”
8-9  Mad 27:12; Luk 23:9Iesu yana vonanina me Diu i luꞌivoneyeni Failato i nogai i kololo bwaikina fai i nuani i vo, Voke mogitana Yaubada Natuna. Begaidi i vilai i luku vanuge Iesu i voneni i vo, Nuanuaku a na ꞌasetai ꞌomu avaꞌaiega ꞌu mai?” Siwe Iesu kebu tamu avaꞌai i da voneyeniga Failato ꞌwaineye. 10 Wata Failato Iesu i voneni i vo, Awale kebu bonaku ꞌu da tutuliga? Yau ma yaku veimea ꞌaku fata a na ꞌetoyavumu, wata ꞌaku fata a na veimea i na tutufwasemu ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” 11  Ion 10:18; Fol 2:23; Lom 13:1Iesu i vona i vo, ꞌAko kebu ꞌu da veimeyekuga, siwe fai Yaubada veimea i velemu, ꞌamu fata ꞌu na veimeyeku. Yamu veimeanina ꞌwainega ꞌu sakona, siwe tomogonina i ꞌaniveleneku ꞌwaimuye yana sakona bwaikaotogina.” 12  Luk 23:2; Fol 17:7Vonanina Failato i nogai nuanuana bwaikina Iesu i na ꞌetoyavuya, siwe me Diu kebu nuanuadi. Begaidi i vegolegole i vo, ꞌAiꞌedi aitoi taunina i na awaꞌaiꞌaia i na vo, Yau kini,” tomogonina me Loma yami toꞌedakumeta bwaikaotogina Sisa ꞌana gavia. ꞌAiꞌedi Iesu ꞌu na ꞌetoyavuya ꞌomu kebu Sisa ianaga, fai Iesu taunina i awaꞌaiꞌaia nuanuana i na ve-kini.” 13 Tutuyanina Failato me Diu yadi vona i nogai Iesu i vagavaia i obuyeni didige, ꞌeba vona yavuga ꞌwaineye bei Failato i miabui. Didiganina ꞌana wagava Didiga Bababana, me Diu bonadiega i goleni Kabada.
14 ꞌAkonadi ꞌaiata-ꞌwanaꞌwana, weꞌe ꞌawaꞌawai me Diu i na sakali Uviꞌagalatagona* Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi. faifaina. Failato me Diu i vonedi i vo, Side, yami kini.” 15 Me Diu i vegole-vaitugana i vo, ꞌU luvewafai, ꞌu luvewafai, ꞌu tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” Failato i velutoliedi i vo, Nuanuami yami kini a na tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye?” Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo Failato yana vona i tutuli i vo, Deꞌe Iesunina kebu yama kini. Yada kini ꞌaitamogana Sisa.” 16 Failato nuanuana nuadi i na ꞌiveagiagidi bega Iesu i ꞌaniveleneni ꞌwaidie i na tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.
Iesu ꞌana tutufwatagi.
17 Iesu i ꞌewai i naweni, weꞌe ꞌana ꞌai lagalagana taunina i eva. Ma fuedie i nagoi i leꞌwai tamu ꞌawalawa ꞌana wagava ꞌUnuꞌunu Luluꞌava ꞌwaineye, me Diu bonadiega i goleni Goligota. 18 ꞌAwalawanina ꞌwaineye bei Iesu i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. Wata tomotoga ꞌadi ꞌailuga i tutufwasedi ꞌai lagalagana ꞌwaidie, tamu wamayega, tamu ꞌatagiega, weꞌe Iesu kamwaneye. 19 Failato tamu vona i kilumi tolugaviavo i veledi Iesu ꞌana ꞌai lagalagana ꞌwaineye i tutufwaseni. Vonanina i kilumiga side baniꞌodi.
DEꞌE TOMOGO NASALEDI ꞌANA WAGAVA IESU,
ME DIU YADI KINI.”
20 ꞌAwalawanina bei Iesu i tutufwaseniga kebu ꞌaniꞌiega Ielusalema lilivaneye, begaidi me Diu fuedi i nagoi i luꞌiawawai. Vonanina Failato i kilumiga vona ꞌaitonu ꞌwaidiega, me Loma bonadiega, Me Guliki bonadiega, wata me Diu bonadiega. 21 Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo i ꞌiseni i nagoi Failato i voneni i vo, Awale ꞌu kilumi ꞌu vo, Me Diu yadi kini?” Nuanuama ꞌu da vo, Tomogo deꞌe igodi i vo, Yau me Diu yadi kini.” 22 Siwe Failato i vonedi i vo, Avaꞌai ꞌakonadi a kilumiga, ꞌasaꞌaiana baniꞌodi i na ꞌenoꞌeno.”
23-24  Same 22:18Tolugaviavo Iesu i tutufwaseni i ꞌaꞌavana, mulieta tolugaviavo 4 ꞌaiseꞌavadi ꞌana kaleko i ꞌewadi, i veusedi. Wata ꞌana talauma i ꞌewai i ꞌiseni kebu ꞌana tubwaga, mwadodouna i ꞌidewai begaidi i vo, Kebu ta na labuꞌiga, tamu ꞌwava ta na ꞌwaveni baniꞌodi kate, ta na ꞌiseni aitoi i na kumeta kumanina i na ꞌewa.” Naninina i ꞌidewaiga, nika tamu vona basenadiotoga Yaubada yana Buki ꞌwaineye i kilumiga, ꞌana mogitana i souyeni i vo,
ꞌAku kaleko i veusedi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie,
Wata ꞌaku talauma faifaina i ꞌwava baniꞌodi kate.”
Fai baniꞌodi i voneyediga, begaidi tolugaviavo baniꞌodi i ꞌidewai.
25 Iesu ꞌana ꞌai lagalagana lilivaneye vevine 4 i tovotovoi. Side vevinenidi, Iesu inana ma taidi, Kilofa yana vavine ꞌadi wagava Meli, wata tamu Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega. 26 Iesu i ꞌisaobu inana i ꞌisedi, wata yana tovetutuyama kumanina i nuakalikalieni bwaikina i tovotovoiga i ꞌiseni inana i vonedi i vo, Inaku, siwe natumi.” 27 Weꞌe tovetutuyamanina i voneni i vo, Siwe inaku, ꞌu na ꞌisaveꞌavinidi.” Bei tutuyanina ꞌwaineye i nawedi yana vanuge i ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
Iesu i wafa.
28  Same 22:15Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai nani matatabuna i sigoidi wata fai nuanuana Yaubada yana Buki ꞌwaineye basenadiotoga i kilumiga ꞌana mogitana i na souyeni begaidi i vo, ꞌAnigoku i lala.” 29  Same 69:21Bei Iesu i tutufwaseniga tamu oine yuyuna ma ꞌaivoena i ꞌenoꞌeno. Tomotoga Iesu bonana i nogai, bega kikifa i ꞌewai i luꞌutuvi oine ꞌwaineye, tamu ꞌai ꞌwaineye i velugaganeni i ꞌiyoyoeni Iesu ꞌwaineye. 30  Ion 4:34Iesu oine i yemuyana i vo, I ꞌaꞌava,” mulieta i ꞌodu nika yawaina i tauyeni i wafa.
Iesu lumalumaneye i ꞌailovena.
31  VeL 21:22-23Iesu i wafa ꞌaiata ꞌidewadewa ꞌwaineye. Me Diu toꞌedakumetavo kebu nuanuadi tomotoganidi tomogodi i na ꞌenoꞌeno ꞌai lagalagadi ꞌwaidie ꞌAiata Veawai ꞌwaineye, wata fai ꞌawaꞌawai baniꞌodi ꞌAiata Veawai bwaikina Uviꞌagalatagona faifaina. Begaidi toꞌedakumetanidi i nagoi Failato ꞌwaineye i veluꞌui nuanuadi i na tauyedi bega tomotoganidi ꞌai lagalagana ꞌwaidie ꞌagedi i na tutubaidi bega i na wafa matayoꞌo, mulieta i na taꞌidi. 32 Failato i tauyedi bega tolugaviavo i vonedi i nagoi tomotoga ꞌadi ꞌailuga kumanidiavo Iesu taiadi i tutufwasediga, ꞌagedi i tutubaidi. 33 Iesu ꞌwaineye i leꞌwai i ꞌiseni ꞌakonadi taunina i wafa bega kebu ꞌagena i da tutubaidi. 34 Weꞌe tamu tolugavia Iesu lumalumaneye i ꞌailovena, nika dayaga wata ufa i kausewa. 35  Ion 21:24Tamu tomogo mataotogineye i ꞌiseni dayaga wata ufa i kausewa bega i luꞌivoneyeni, yana luꞌivonanina vona mogitana. I vona mogitana wata i ꞌasetai kebu i da vekali bega ꞌomi wata ꞌwa na vetumagana Iesu ꞌwaineye. 36  Sou 12:46Tolugaviavo kebu Iesu ꞌagena i da tutubaidiga bega avaꞌai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye ꞌana mogitana i souyeni i vo,
Kebu tamu luluna i da tutubaia.”
37  Ve 1:7Wata tamu vona basenadiotoga i kilumi i vo,
Tomogonina i loveniga tomotoga i na vemataꞌiꞌiꞌieni.”
Iesu ꞌana veꞌufa.
38  Ion 7:13Mulieta tamu tomogo ꞌatamana Alimadia ꞌwainega ꞌana wagava Iosefa, i nago i veluꞌui Failato ꞌwaineye Iesu tomogona faifaina. Iosefanina tamu Iesu yana tovetutuyama siwe kebu nuanuana i na luꞌivona fai me Diu toꞌedakumetavo i kololoyedi. Iosefa yana veluꞌui faifaina Failato i awaveꞌatumaieni bega i voneni i nago Iesu tomogona i taꞌia i naweni. 39  Ion 3:1-2Weꞌe Nikodimo, basenadi kumanina lovane i nago Iesu ꞌwaineye, bunama ꞌatumaidi wata bwaikidi Bunamanidi ꞌadi vita 45 kilogalamu. i ꞌewadi i mai Iosefa taiadi i nago. Bunamanidi ꞌadi wagava Mulo wata Aloe. 40 Tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga Iesu tomogona i naweni kaleko manamanawedi ꞌwaidiega i fania bunamanidi taiadi, baniꞌodi me Diu yadi sauluva veꞌufa faifaina. 41-42 Fai saiꞌafoga me Diu yadi ꞌAiata Veawai i na velamu, bega tamu taumata kebu ꞌaniꞌiega vivideye bei Iesu i silukuveni. Taumatanina basenadi i ala-vagaseni matumatu ꞌwaineye bei kebu tamu aitoi i da veꞌufai, weꞌe lilivaneye welavi fuedi i tovotovoi.

19:7: Vei 24:16; Ion 5:18

19:8-9: Mad 27:12; Luk 23:9

19:11: Ion 10:18; Fol 2:23; Lom 13:1

19:12: Luk 23:2; Fol 17:7

*19:14: Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi.

19:23-24: Same 22:18

19:28: Same 22:15

19:29: Same 69:21

19:30: Ion 4:34

19:31: VeL 21:22-23

19:35: Ion 21:24

19:36: Sou 12:46

19:37: Ve 1:7

19:38: Ion 7:13

19:39: Ion 3:1-2

19:39: Bunamanidi ꞌadi vita 45 kilogalamu.