3
Iesu i veifufu Nikodimo taiadi.
Ion 7:50-51, 19:39Ielusalema ꞌwaineye tamu Diu totafalolo Falisi ꞌana wagava Nikodimo i miamia, weꞌe taunina tamu me Diu toꞌedakumeta bwaikina. Tamu lovana i mai Iesu ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌAuvea, ꞌa ꞌasetamu ꞌomu Tove ꞌu mai Yaubada ꞌwainega. Kebu tamu aitoi ꞌana fata ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu ꞌiꞌidewadiga wata baniꞌodi i na ꞌidewadi ꞌaiꞌedi Yaubada kebu toketokena i na veleni.” 1 Fit 1:23Siwe Iesu i voneni i vo, A vona mogitana ꞌwaimuye ꞌaiꞌedi aitoi kebu i na tubuveꞌivau, kebu ꞌana fata i na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye.” Nikodimo i velutoli i vo, Tulaidi baniꞌodi i na munega i na tubuga-vaitugana? Kebu ꞌana fata tamu tomogo i na luku inana umwadie wata i na tubuga-vaitugana.” 5-6  Tai 3:5; Ion 1:13Iesu i vona i vo, Tomotoga inadiavo ꞌwaidiega i tubuga taunidi ꞌasaꞌaiana ꞌadi wagava tomotoga, fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina. Siwe egavo i na tubuveꞌivau ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, ꞌAnuꞌanununina ꞌakonadi i agedi i ꞌiveꞌivaudi. A vona mogitana ꞌwaimuye, ꞌaiꞌedi tamu aitoi kebu i na tubuveꞌivau ufa wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaidiega ꞌako kebu ꞌana fata i na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye bega i na veimeyeni. Kebu nuamu i na vogani fai a vo, I lubwainemu ꞌu na tubuveꞌivau.” Kaukau taunina yana nunuga i veveimeyeni. Butuꞌaina ta noganogai siwe yana ꞌeba toa kebu ta da ꞌasetaiga wata kebu ta da ꞌasetai avaꞌaibe bei i nunago. Wata baniꞌodi egavo i na tubuveꞌivau ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumainega, yadi sauluva ꞌivauna ta na ꞌiseni ta na ꞌasetai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi siwe kebu ta da ꞌasetaiga baniꞌodi i munega ꞌalo maꞌavia i agedi.” Nikodimo i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, Yamu vona ꞌana ꞌaseta baniꞌodi? A bavuyeni.” 10 Iesu i vo, ꞌOmu me Isileli yama tove bwaikimu, awale naninidi a veveifufuyediga ꞌu bavuyedi? 11 A vona mogitana ꞌwaimuye, avaꞌai ꞌa ꞌisedi wata ꞌa ꞌasetadi ꞌa veveifufuyedi ꞌwaimuye, siwe kebu tamu aitoi ꞌwaimiega yama vona faifaidi i da veꞌawamogitana. 12 Naninidi a veifufuyediga fwayafwayayega siwe kebu ꞌu da vetumagana. Weꞌe ꞌaiꞌedi naninidi abamega a na veifufuyediga, mogitana ꞌu na bavu-ꞌafoꞌafo. 13 Kebu tamu aitoi i da laka abame wata i da vila-vaitugani i da obuma, yau a vetomotogaotoga ꞌaiseotogiku abamega a obuma begaidi ma yaku ꞌaseta a veveifufu.
14-15  Num 21:9; Ion 12:32Basenadiotoga saliꞌavuꞌavuye Mosese kumaea ꞌoꞌolo baniꞌodi i silakai bega egavo i ꞌisalaka ꞌwaineye kebu i da wafaga* Me Isileli Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieni bega Yaubada ꞌoꞌolo i vetunedi ꞌwaidie, egavo i ovadi i wafa-matayoꞌo. Yaubada Mosese i voneni kainumu i dabia ꞌoꞌolo baniꞌodi i silakai bega egavo i ꞌisalaka ꞌwaineye ꞌaivaita i veluagai..” Yau wata baniꞌodi, i lubwaineni ꞌawaie yau a vetomotogaotoga tomotoga i na silakaiku ꞌai lagalagana ꞌwaineye bega egavo ma yadi vetumagana i na tauyedi ꞌwaikuye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.
Yaubada i nuakalikalieda bwaikina.
16  Lom 5:8; 1 Ion 4:9-10Fai Yaubada tomia fwayafwaya matatabumi i nuakalikaliemi bwaikina, begaidi yau natuna yana tamogana i ꞌaniveleneku ꞌwaimie bega egavo taunidi ma yadi vetumagana i na tauyedi ꞌwaikuye kebu i na wafa mogitana, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 17  Luk 19:10; Ion 12:47Weꞌe Yaubada kebu i da vo, Natuku a na vetunei bega yana veimea ꞌwainega tomia fwayafwaya vematavuloga i na veluagai,” kebu, i vetunekuga tomia fwayafwaya a na ꞌitaꞌitaꞌiemi sakona ꞌwaidiega.
18  Ion 3:36Egavo ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Yaubada Natuna ꞌwaikuye kebu vematavuloga i na veluagai, siwe egavo i baila ꞌakonadi Yaubada i veimea vematavuloga i na veluagai fai kebu i da vetumagana Yaubada Natuotogina tubuꞌeaku ꞌwaikuye. 19  Ion 1:5Yau Yaubada Natunanina a maiga baniꞌodi mageta tomia fwayafwaya ꞌwaimie, siwe tomotoga fuedi nuanuadi dudubala fai i vevesauluva sakoidi, begaidi kebu nuanuadi mageta, faifainanina vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega. 20 Tomotoganidi yadi sauluva sakoidi mageta i baila, fai kebu nuanuadi yadi sauluvanidi sakoidi i na sivemagesedi. 21 Weꞌe egavo yadi sauluva tonovidi, ma yadi sosoana i na maia magetanina ꞌwaikuye bega tomotoga fuedi i na ꞌisedi i na ꞌasetadi Yaubada yana nuanua ꞌana todumwebika.”
Ioni Tobafitaiso i veifufu Iesu faifaina.
22 Iesu i veifufuꞌaꞌava Nikodimo ꞌwaineye, mulieta yana tovetutuyamavo taiadi i nagoi ꞌawalawa Iudia ꞌwaineye. Bei saiꞌafo i yogomia wata bei yana tovetutuyamavo tomotoga fuedi i bafitaisodi Iesu yana veimea ꞌwainega. 23-24  Mad 14:3-4Bola Ioni Tobafitaiso kebu i da lukuga vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i nago ꞌatamana Ainoni, Selimi lilivaneye. Bei tomotoga fuedi i nunagoi ꞌwaineye i bafitaisodi ufanina bwaikina ꞌwaineye.
25 Tamu ꞌaiata, tamu tomogo Diu i nago Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo ꞌwaidie taiadi i veꞌikwayekwayega i vo, Aitoi yana bafitaiso ꞌatumaiotogina bega ꞌana fata tomotoga i na veꞌatumai Yaubada mataneye?” 26  Ion 1:26-34Begaidi yana tovetutuyamanidi i nagoi Ioni i voneni i vo, Tove, ꞌu na nuani, tomogonina taiadi ꞌwa miamia Ufa Iolidani weꞌe noꞌo bega wata kumanina faifaina ꞌu veveifufuga, valana ꞌa nogai tomotoga fuedi i baibailemu i nunagoi ꞌwaineye bafitaiso faifaina.” 27  Ion 19:11Ioni i vonedi i vo, Yaubada abame tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana yada folova i veleda. 28 ꞌWa na nuani basenadi a vonemi a vo, Yau kebu kumaniku Keliso, yau a na vetomataꞌaulelemo faifaina.” 29 Side baniꞌodi. Nagi ꞌana tutuye tonagi nani fuedi i veveluagadi, ꞌaniꞌani, kukua wata tomotoga i veveꞌililibuyeni i sososoana faifaina, weꞌe iana tosigeugeu kebu ꞌana fata i na nuavita i na sosoanamo. Wata yau baniꞌodi, kebu ꞌana fata nuaku i na vita fai iaku Iesu tomotoga fuedi i veveꞌililibuyeni wata i sososoana faifaina. Tomotoga i baibaila ꞌwaikuyega i nunagoi Iesu ꞌwaineye, faifaina a sosoana bwaikina. 30 I lubwaineni Iesu i na vetomogo-bwaika, yau maꞌitufa a na obu.”
Kumanina i mai abamega.
31  Ion 8:23Aitoi i tubuga fwayefwayeye bei i miamia, begaidi tutuya fuedi i veveifufu nani fwayefwayeye faifaidi, weꞌe Yaubada Natuna i mai tabwanega kebu baniꞌodi tomotoga, taunina bwaikaotogina wata nani matatabuna ꞌadi toveimea. 32 Kumanina i obuma tabwanega naninidi bei i ꞌisediga wata i nogaidi i luluꞌivoneyedi tomotoga ꞌwaidie, siwe kebu fuedi bonana i da ꞌewai. 33 Egavo Yaubada Natuna yana vona i vetumaganeni, taunidi wata Yaubada yana vona i veꞌawamogitaneni. 34  Ion 1:32-34Kumanina Yaubada i vetunei ꞌwaideye Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona fai ꞌAnuꞌanununa mogitana i agei. 35  Mad 11:27; Ion 5:20Yaubada Natuna i nuakalikalieni bwaikina, begaidi nani matatabuna i ꞌanivelenedi ꞌwaineye i na veveimeyedi. 36  Ion 3:16-18; 1 Ion 5:12Egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi Yaubada Natuna ꞌwaineye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌakonadi i veluagai, weꞌe egavo i vedumweꞌaiꞌaieni kebu mia-vagatanina i na veluagai, Yaubada yana nuasako i na ꞌeno-vagata ꞌwaidie.

3:1: Ion 7:50-51, 19:39

3:3: 1 Fit 1:23

3:5-6: Tai 3:5; Ion 1:13

3:14-15: Num 21:9; Ion 12:32

*3:14-15: Me Isileli Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieni bega Yaubada ꞌoꞌolo i vetunedi ꞌwaidie, egavo i ovadi i wafa-matayoꞌo. Yaubada Mosese i voneni kainumu i dabia ꞌoꞌolo baniꞌodi i silakai bega egavo i ꞌisalaka ꞌwaineye ꞌaivaita i veluagai.

3:16: Lom 5:8; 1 Ion 4:9-10

3:17: Luk 19:10; Ion 12:47

3:18: Ion 3:36

3:19: Ion 1:5

3:23-24: Mad 14:3-4

3:26: Ion 1:26-34

3:27: Ion 19:11

3:31: Ion 8:23

3:34: Ion 1:32-34

3:35: Mad 11:27; Ion 5:20

3:36: Ion 3:16-18; 1 Ion 5:12