7
Iesu tainavo kebu i da vetumagana ꞌwaineye.
Ion 5:18Mulieta Iesu i folova-vuvua ꞌawalawa Galili nageneye, kebu i da nago Iudia, fai me Diu toꞌedakumetavo nuanuadi i na luvewafai. 2-3  VeL 16:13Me Diu yadi Sakali ꞌAyavau* Sakalinina ꞌwaineye me Diu yadi vanuga i baibailedi tulidie i lalauꞌweta begaidi i goleni Lauꞌweta ꞌana Sakali. saiꞌafoga ꞌana tutuya i na veluagai, bega Iesu tainavo i voneni i vo, Yada ꞌawalawa ꞌu na baileni ꞌu na nago ꞌawalawa Iudia, ꞌu na folofolova yamu tovetutuyamavo i miamiani ꞌwaidie, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌiꞌidewadiga i na ꞌiseꞌisedi. Egavo nuanuadi tomotoga i na subisubiadi kebu i da folova-givagiva, ꞌaiꞌedi nuanuamu fuedi i na subiamu ꞌu na vemageta, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌiꞌidewadi ꞌailaꞌa bwaikina matadie.” Fol 1:14Tainavo baniꞌodi i voneyediga fai taunidi wata kebu i da vetumagana ꞌwaineye. Iesu i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi nuanuami, ꞌomi i lubwainemi ꞌami fata ꞌwa na nagoi Iudia weꞌe yau yaku tutuya bei a na sivemagesekuga bola. Ion 15:18Kebu ꞌana fata ꞌomi tomia fwayafwaya i na vedumweꞌaiꞌaiemi, weꞌe mogitana yau ꞌakonadi i vevedumweꞌaiꞌaieku fai tutuya fuedi a vonevonedi a vo, ꞌOmi yami sauluva sakoidi.” ꞌAsaꞌaiana, ꞌwa kumeta ta waia sakalinina ꞌwaineye. Tutuya deꞌe kebu i da lubwaineku.” Iesu i vonaꞌaꞌava, bei Galili i miamia.
Iesu i nago ꞌAyavau ꞌana Sakali ꞌwaineye.
10 Iesu tainavo i kumeta i nagoi Ielusalema sakalinina faifaina, mulieta Iesu i vemuli, givagivayega i nago kebu i da vemageta. 11 Sakali nageneye me Diu toꞌedakumetavo Iesu i lualeni i vo, Avaꞌaibe bei Iesu taunina.” 12 Tomotoga fuedi i veꞌawayaya Iesu faifaina, ꞌifwaidi i vo, Tomogo ꞌatumaina,” weꞌe ꞌifwaidi i vo, Kebu, weꞌe i vevekalieda.” 13  Ion 12:42, 19:38Siwe kebu tamu aitoi mageseye i da veveifufu fai me Diu toꞌedakumetavo i kololoyedi.
14 Sakalinina ꞌana ꞌaiata saiꞌafoga i da ꞌaꞌava, nika Iesu i vemageta i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, bei i velamu i veve tomotoga ꞌwaidie. 15  Mad 13:54Me Diu nuadi i voganidi yana ve faifaina i vo, Tomogo noꞌo kebu i da nago sikulu ꞌwaineye. Baniꞌodi i munega yana ꞌaseta bwaikina?” 16  Ion 12:49, 14:10Begaidi Iesu tomotoganidi i vonedi i vo, Yau kebu tauniku yaku nuanuayega a da veve, venidi Yaubada ꞌaku tovetune ꞌwainega i mai. 17 Egavo nuanuadi Yaubada yana nuanua i na ꞌiꞌidewadi, i na ꞌasetai kebu a da veve yaku nuanuayega, Yaubada ꞌwainega i mai. 18 Aitoi yana nuanuayega i na veveifufu, kumanina nuanuana tomotoga i na subisubiai, weꞌe aitoi nuanuana tomotoga ꞌana tovetune i na subisubiai, yana sauluva tonovidi wata kebu tamu tutuya i da vekali. 19 Basenadiotoga Mosese veꞌetoboda i velemi, siwe ꞌwa da vo kebu i da velemiga fai veꞌetobodanidi matatabumi ꞌwa geugeudi, bega igodi nuanuami ꞌwa na luvewafaku.” 20  Ion 8:48-52ꞌAilaꞌanidi Iesu yana vona i tutuli i vo, ꞌOmu yaiaina i agemu bega ꞌwavaꞌwavamu, kebu tamu aitoi ꞌamu ꞌainike i da voneyeni.” 21 Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi nuami i voganidi fai ꞌAiata Veawai ꞌwaineye tomogo a ꞌiveꞌatumaia Ufa Bedeseida ꞌwaineye. 22  Vei 12:3Siwe ꞌomi wata ꞌwa folofolova ꞌAiata Veawai ꞌwaidie, fai veimea Mosese ꞌwainega bunu ꞌaibobo faifaina ꞌwa vevematayakeyakeni ꞌAiata Veawai ꞌwaidie ꞌwa ꞌiꞌidewai. Weꞌe bunu ꞌaibobo kebu mogitana Mosese ꞌwainega i da maiga, i velamu tubuda Ebelamo yana tutuye. 23  Ion 5:8-10,16Veimeanina natumiavo iavetadi ꞌadi ꞌaiata 8 i veveluagadi bunudi ꞌwa bobobodi, siwe wata ꞌaiꞌedi tamu kwamana ꞌana ꞌaiata 8 i na veluagai ꞌAiata Veawai ꞌwaineye ꞌwa ꞌiꞌidewaimo, nika ꞌasaꞌaiana bei ꞌwa folofolova. Fai ꞌomi ꞌwa folofolova ꞌAiata Veawai ꞌwaidie, awale ꞌwa nuasako-maimaiga ꞌwaikuye tomogo a ꞌiveꞌatumaiotogi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye faifaina? 24  Ion 8:15Kebu ꞌisaꞌava ꞌwainega ꞌwa na ꞌamalakibuyeku, nagami ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai mulieta ꞌwa na vona.”
Tomotoga Iesu i veꞌikwayekwayegeni.
25 ꞌIfwaidi Ielusalema ꞌana tomotoga i vo, Voke noꞌo tomogonina yada toꞌedakumetavo nuanuadi i na luvewafai. 26 ꞌWa ꞌiseni? ꞌAilaꞌa matadeye i veveifufu siwe kebu tamu aitoi Iesu i da talabodeni. Voke yada toꞌedakumetavo ꞌakonadi i ꞌasetai taunina Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. 27  Ion 7:41-42Siwe ꞌida ꞌakonadi ta ꞌasetai ꞌaiꞌedi Keliso i na souyeni, kebu tamu aitoi i na ꞌasetai yana ꞌeba mai. Weꞌe ꞌatamananina ꞌwainega Iesu i maiga ꞌakonadi matatabuda ta ꞌasetai.”
28  Mad 11:27Iesu i veve vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye bonana bwaikinega tomotoga i vonedi i vo, ꞌOmi ꞌwa da vo ꞌwa da ꞌasetai yaku ꞌeba mai wata ꞌwa da vo ꞌwa da ꞌasetaku. Yau a maiga, kebu tauniku yaku nuanuayega, ꞌaku tovetune nuanuana begaidi a mai. ꞌAku tovetunenina yana nuanua ꞌatumaiꞌavadi wata tonovidi, siwe ꞌomi kebu ꞌwa da ꞌasetai. 29 Weꞌe yau a ꞌasetai fai ꞌwainega a mai wata i vetuneku.”
30  Ion 8:20, 13:1Yana vonanina faifaina nuanuadi i da ꞌiveꞌavini siwe kebu tamu aitoi ꞌana fata, fai ꞌana tutuya i lubwaineni ꞌwaineye i na ꞌiveꞌaviniga, bola. 31  Ion 2:23, 11:45Avinodi tomotoga fuedi i vedumweꞌaiꞌaieni, siwe wata tomotoga fuedi ꞌailaꞌanina nageneye i vetumagana Iesu ꞌwaineye i vo, Ta ꞌasetai tutuyanina Keliso i na mai ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i na ꞌidewadi. Vona mogitana deꞌe taunina Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. Kebu tamu aitoi ꞌana fata Iesu i na salai ꞌalo i na ꞌiaweni.”
Igodi Iesu i da ꞌiveꞌavini.
32 Diu totafalolo Falisi i nogai tomotoga ꞌifwaidi i veveꞌawayaya i vo, Voke Iesu taunina Keliso,” begaidi Falisinidi wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo i vetunedi i nagoi Iesu i na ꞌiveꞌavini. 33 Siwe Iesu i vona toꞌiveꞌavinanidi wata ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Tutuya ꞌaleꞌusana yau taiadi ta na miamia, mulieta a na nago ꞌaku tovetune ꞌwaineye. 34  Ion 8:21ꞌWa na lualeku siwe kebu ꞌwa na veluagaku, wata kebu ꞌana fata ꞌwa na waia yaku ꞌeba mia ꞌwaineye.” 35 Me Diu toꞌedakumetavo ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Avaꞌaibe bei igodi i na nago bega kebu ꞌada fata ta na veluagai? Voke i na nago me Guliki yadi ꞌatamana ꞌwaidie, bei me Diu i miamiani bega tomotoga taunidi kebu Diu i na veve ꞌwaidie? 36 Fai i vo, ꞌWa na lualeku siwe kebu ꞌwa na veluagaku,” wata i vo, Kebu ꞌami fata ꞌwa na wai yaku ꞌeba mia ꞌwaineye.” Awale baniꞌodi i voneyedi?”
Ufa-luluvuala mia ꞌivauna wata ꞌatumaina faifaina.
37  Ion 4:10,14Me Diu yadi Sakali ꞌAyavau ꞌana ꞌaiata ꞌeba veꞌaꞌava, ꞌaiata bwaikina. ꞌAiatanina ꞌwaineye Iesu i tovoi i vegolegole i vo, Egavo nuanuami bwaikina mia ꞌivauna wata ꞌatumaina baniꞌodi ꞌanigomi i lala, i lubwainemi ꞌwa na maia ꞌwaikuye ꞌwa na yemu. 38 Yaubada yana Buki ꞌwaineye, faifaiku side baniꞌodi i voneyedi. I vo, Egavo ma yami vetumagana taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaikuye, yami nuanua nagedie baniꞌodi ufa i na luluvuala-vebogi. Ufanina ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i sousouyeni.” 39  Ion 15:26; Fol 2:4Deꞌe baniꞌodi Iesu i voneyediga, bola ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina tovetumaganavo i na agedi. Iesu i vonavona fai bola kebu i da wafa bega i da lakaga abame yana ꞌaiꞌaiwabu ꞌwaineye, begaidi ꞌAnuꞌanununina kebu i da ꞌaniveleneni tomotoga ꞌwaidie bega i na agedi.
Tomotoga ꞌwaidiega ꞌidi i souyeni.
40  Fol 3:22ꞌAilaꞌanidi Iesu yana vona i nogai, ꞌifwaidi i vo, Taunina mogitana toluꞌivonanina faifaina basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na mai nika ꞌakonadi i mai.” 41 Weꞌe ꞌifwaidi i vo, Kebu, noꞌo Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.” Siwe ꞌifwaidi i vo, Ta ꞌasetai Keliso kebu i na maiga ꞌawalawa Galili ꞌwainega, siwe ꞌawalawanina ꞌwainega Iesu i mai. 42  Mai 5:2; Mad 2:4-6Basenadiotoga i kilumiga Yaubada yana Buki ꞌwaineye Kelisonina i na souyeni Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega wata i na tubuga ꞌana tuvadeye, ꞌatamana Bedeliema.” 43  Ion 9:16Bega ꞌailaꞌa i ꞌidia Iesu faifaina. 44 ꞌIfwaidi nuanuadi i na ꞌiveꞌavini, siwe kebu tamu aitoi i da ꞌabi tomogoneye.
Me Diu yadi toꞌedakumetavo kebu i da vetumagana Iesu ꞌwaineye.
45  Ion 7:32Toꞌisaveꞌavinanidi i maia igodi Iesu ꞌana ꞌiveꞌavina faifaina i viladi i nagoi Falisi wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌwaidie. Toꞌedakumetanidi i velutoli i vo, Awale kebu Iesu ꞌwa da mieniga?” 46  Mak 1:22Toꞌisaveꞌavinanidi i vo, Tomogo noꞌo yana vona ꞌadi nogaya ꞌatumaiotogidi, kebu tamu aitoi baniꞌodiga.” 47 Falisi i velutoli i vo, Voke ꞌomi wata yana vona nuami i ꞌewadi? 48  Ion 12:42Kebu tamu saiꞌafo ꞌima yami toꞌedakumetavo ꞌwaimega, ꞌalo Falisi i da vetumagana tomogonina ꞌwaineye. 49 ꞌAilaꞌanidi Iesu yana vona i noganogaiga, veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i bavuyedi, ꞌawaie ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.” 50-51  Ion 3:1-2Toꞌedakumetanidi ꞌwaidiega tamu ꞌana wagava Nikodimo, kumanina basenadi i nago Iesu taiadi i veifufu. Enavo i vonedi i vo, Kebu i da lubwaineda yada veꞌetoboda ta na geudi. Nagami Iesu i na vonayavuga matadeye, ꞌaiꞌedi ma yana sakona, mulieta ꞌana fata ta na veimea vematavuloga i na veluagai.” 52-53 I voneni i vo, Voke ꞌomu wata ꞌu mai Galiliega, Iesu taiadi ma fuemi sakoimi. ꞌAiꞌedi Yaubada yana Buki ꞌu da luꞌiawawaga, ꞌu da ꞌasetai kebu tamu Yaubada yana toluꞌivona i da souyeni ꞌawalawa Galili ꞌwainega.”

7:1: Ion 5:18

7:2-3: VeL 16:13

*7:2-3: Sakalinina ꞌwaineye me Diu yadi vanuga i baibailedi tulidie i lalauꞌweta begaidi i goleni Lauꞌweta ꞌana Sakali.

7:5: Fol 1:14

7:7: Ion 15:18

7:13: Ion 12:42, 19:38

7:15: Mad 13:54

7:16: Ion 12:49, 14:10

7:20: Ion 8:48-52

7:22: Vei 12:3

7:23: Ion 5:8-10,16

7:24: Ion 8:15

7:27: Ion 7:41-42

7:28: Mad 11:27

7:30: Ion 8:20, 13:1

7:31: Ion 2:23, 11:45

7:34: Ion 8:21

7:37: Ion 4:10,14

7:39: Ion 15:26; Fol 2:4

7:40: Fol 3:22

7:42: Mai 5:2; Mad 2:4-6

7:43: Ion 9:16

7:45: Ion 7:32

7:46: Mak 1:22

7:48: Ion 12:42

7:50-51: Ion 3:1-2