15
Iesu taunina Welavi ꞌAtumaina.
Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Yau Welavi ꞌAtumaiku, Tamaku tobakula. ꞌAiꞌedi didiku ꞌifwaidi kebu i na vuavuaga-ꞌatumai, Tamaku i na kuyailidi, weꞌe didiku ꞌifwaidi ꞌakonadi ma vuagidi, ililidi ꞌifwaidi i na kinikadikadidi bega i na veꞌatumai i na vuagadewa. ꞌOmi baniꞌodi didiku ꞌatumaidi, yaku vona ꞌwa vetumaganedi, vonanidi i ꞌiveꞌatumaimi. Yau taiadi ta na miaveꞌitubama bega yau ꞌami labilabina. ꞌAiꞌedi didina ta na kuyai, kebu ꞌana fata i na vuaga, weꞌe ꞌaiꞌedi welavinina ꞌwaineye i na ꞌenoꞌenoga, ꞌana fata i na vuaga. ꞌOmi wata baniꞌodi, ꞌaiꞌedi ꞌwa na bailekuga, kebu ꞌami fata yaku nuanua ꞌwa na ꞌidewadi.
Ion 15:16Yau Welavi, ꞌomi didiku. Egavo ꞌwaikuye i na mai taiadi ꞌa na miaveꞌitubamaga, yau ꞌadi labilabina bega ꞌadi fata yadi folova faifaiku ꞌatumaidi wata yadi sauluva tonovidi ꞌwa da vo i da vuaga-ꞌatumai. ꞌAiꞌedi yau kebu taiadiga, ꞌaiseꞌavami kebu ꞌami fata tamu nani ꞌatumaina ꞌwa na ꞌidewai. Egavo i baileku kebu taiadi ꞌa na miaveꞌitubamaga, baniꞌodi didi sakoidi, tobakula i na kuyailidi wata i na valoꞌudi, mulieta i na bwavu i na tunudi i na ꞌalaidi. Ion 14:13ꞌAiꞌedi yau taiadi ta na miaveꞌitubamaga, wata yaku vona nuamie i na ꞌenoꞌenoviga, avaꞌai nuanuami faifaidi ꞌwa na veveluꞌui ꞌana fata ꞌwa na veluagadi. Mad 5:16ꞌAiꞌedi yami folova faifaiku ꞌatumaidi wata yami sauluva tonovidi, ꞌomi yaku tovetutuyama mogitana bega tomotoga i na ꞌisemi Tamaku yana toketokena i na subiai.
Nuakalikali mogitana.
Tamaku i nuakalikalieku bwaikina, yau wata baniꞌodi a nuakalikaliemi, nuanuaku ꞌwa na miamiani yaku nuakalikalinina nageneye. 10  1 Ion 2:5Tamaku yana nuakalikali nageneye a miamia fai yana veimea a vevematayakeyakedi, ꞌomi wata baniꞌodi, ꞌaiꞌedi yaku veimea ꞌwa na vevematayakeyakediga yaku nuakalikali nageneye ꞌwa na miamiani.
11  Ion 17:13ꞌAkonadi a vonaꞌaꞌavemi yaku veimea ꞌwa na vevematayakeyakedi, bega yaku sosoanayega ꞌwa na sososoana, sosoananina sosoana mogitana. 12  Ion 13:34Deꞌe yaku veimea bwaikina a velevelemi, yau a nuakalikaliemi bwaikina, nuanuaku ꞌomi wata baniꞌodi ma emiavo ꞌwa na venuakalikali mogitana. 13  1 Ion 3:16Nuakalikali side baniꞌodi, ꞌaiꞌedi tamu tomogo yawaina i na tauyeni wafa ꞌwaineye enavo ꞌadi ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, taunina mogitana nuakalikali. 14 ꞌAiꞌedi yaku veimea ꞌwa na vevematayakeyakediga ꞌomi ekwavo mogitana. 15 Basenadi a vo, ꞌOmi yaku tofolovavo,” tutuya deꞌe a na vo, ꞌOmi ekwavo.” Tofolova yana ꞌauvea yana nuanua matatabuna kebu i da ꞌasetadi, weꞌe ꞌomi, nani matatabuna Tamaku i vonekuga a luꞌivoneyedi ꞌwaimie, begaidi a vo, ꞌOmi ekwavo.” 16  Ion 15:5, 16:23ꞌWa na nuani, ꞌomi kebu ꞌwa da vo, Yada ꞌauvea ta na venuaꞌivineni,” mogitana yau a venuaꞌivinemi wata a vetunemi ꞌwa na folova ꞌatumaina faifaiku, wata yami sauluva i na tonova, vuaganidi i na ꞌeno-vagata. ꞌAiꞌedi ma vuagimi, avaꞌai nuanuami ꞌaku wagavayega ꞌwa na veluꞌui Tamada ꞌwaineye i na velemi. 17 ꞌAkonadi yaku veimeanina a vonemi a vo, Nuanuaku ma emiavo ꞌwa na venuakalikali.
Tomotoga Iesu yana tovetutuyamavo i na vedumweꞌaiꞌaiedi.
18  1 Ion 3:13ꞌAiꞌedi Yaubada ꞌana tobaila i na vedumweꞌaiꞌaiemi, ꞌwa na nuani yau wata nagami i vedumweꞌaiꞌaieku. 19  Ion 17:14ꞌAiꞌedi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaimie bwaikina tobailanidi baniꞌodi, ꞌako i da nuakalikaliemi wata i da veianemi. Weꞌe ꞌomi tulimi fai tomia fwayafwaya ꞌwaidiega a venuaꞌivinemi, bega ꞌomi kebu ediavo wata i vevedumweꞌaiꞌaiemi. 20  Ion 13:16Siwe yaku vona ꞌwa na nuani a vo, Tofolova kebu ꞌana toveimea i da vebwaika-ꞌiaweni.” Yau ꞌami Toveimea siwe veviga a veveluagadi tomotoga ꞌwaidiega, wata baniꞌodi ꞌomi yaku tofolovavo, mogitana vita ꞌwa na veluagadi ꞌaku tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega. Yaku vona kebu i da vematayakeyakediga, wata baniꞌodi yami vona i na baila. 21  Ion 16:2-3Vitanidi i na ꞌidewadiga ꞌwaimie, fai ꞌomi yaku tomotoga, wata fai Yaubada ꞌaku tovetune kebu i da ꞌasetaiga. 22 ꞌAiꞌedi basenadi kebu a da maiga, wata ꞌako kebu a da vonediga, Yaubada tosakonanidi kebu i da ꞌuvanidiga yadi sauluva sakoidi faifaidi. ꞌAkonadi a mai yadi sakona a luꞌivoneyedi siwe kebu i da nuaviladi, begaidi kebu ꞌadi fata i na dega vematavuloga ꞌwainega. 23  Luk 10:16Egavo i vedumweꞌaiꞌaieku, siwe ꞌasaꞌaiana wata Tamaku i vedumweꞌaiꞌaieni. 24 Wata basenadi ꞌaiꞌedi kebu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a da ꞌidewadiga matadie, ꞌako Yaubada kebu i da ꞌuvanidiga yadi sauluva sakoidi faifaidi, siwe ꞌakonadi a mai folova toketokedi, kebu tamu aitoi ꞌana fata baniꞌodi i na ꞌidewadiga, a ꞌidewadi matadie, siwe Tamaku taiadi i vedumweꞌaiꞌaiema. 25  Same 69:4I vedumweꞌaiꞌaiema i lubwaineni, fai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye faifaiku i vo,
Yadi vedumweꞌaiꞌai ꞌwaikuye kebu tamu lamunaga.”
Tutuya deꞌe ꞌakonadi vonanina ꞌana mogitana i souyeni.
26  Ion 14:26ꞌAwaie ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina a na vetunei ꞌwaimie, Tamada ꞌwainega. Taunina ꞌami Toꞌaivaita, Tamada yana nuanua tonovidi i na veve ꞌwaimie wata faifaiku i na luluꞌivona. 27  Fol 5:30-32Wata ꞌomi faifaiku ꞌwa na luluꞌivona tomotoga ꞌwaidie, fai ꞌeba velamuyega i maiga ꞌasiau yau taiadi ta miamiani nani matatabuna a veve ꞌwaimie.”

15:5: Ion 15:16

15:7: Ion 14:13

15:8: Mad 5:16

15:10: 1 Ion 2:5

15:11: Ion 17:13

15:12: Ion 13:34

15:13: 1 Ion 3:16

15:16: Ion 15:5, 16:23

15:18: 1 Ion 3:13

15:19: Ion 17:14

15:20: Ion 13:16

15:21: Ion 16:2-3

15:23: Luk 10:16

15:25: Same 69:4

15:26: Ion 14:26

15:27: Fol 5:30-32