5
Ananaiasi wata Safaila yadi vekali.
Tovetumaganavo ma ediavo kukuayega i veveꞌivaivaita weꞌe iadi tamu ꞌana wagava Ananaiasi ma yana vavine Safaila ꞌifwaidi yadi fwayafwaya i vekimwaneyeni. Fol 4:34,35Maninina i ꞌewai, ꞌifwaidi i veꞌoꞌoledi wata ꞌifwaidi Ananaiasi i nawedi tomataꞌaulelevo i veledina i vonedi i vo, Side, yama fwayafwaya tutulina matatabuna a mieni.” Wata yana vavine yana vekali i ꞌasetai. Ion 13:2Tutuyanina maninina i veledi Fita i vo, Ananaiasi, awale taunimu ꞌu tauyemu Seitani yana nuanua ꞌwaineye, bega ꞌu vekali ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye? Yamu vekalinina fai ꞌifwaidi yami fwayafwaya tutulina ꞌu veꞌoꞌoleni ꞌu vo, Matatabuna a mieni.” Basenadi ꞌomu yamu fwayafwaya, wata tutuyanina ꞌu vekimwaneyeniga tutulina ꞌomu yamu mani. Awale yamu nuanuananina baniꞌodi i souyeni? Kebu ꞌaisema ꞌu da vekaliemaga, wata ꞌu vekali Yaubada ꞌwaineye.” Tutuyanina Fita yana vona i nogai i wafa i ꞌawauliulia. Fuedi valana i nogai Ananaiasi baniꞌodi i munega i wafa, i kololo bwaikina. Mulieta nigolalaga i maia tomogona i fania i evai i naweni i tavuni.
ꞌAwasasa ꞌaitonu i ꞌaꞌava wata yana vavine i mai weꞌe yadi lamoga yana wafa kebu i da ꞌasetaiga. Fita i vonedi i vo, Nuanuaku a na ꞌasetai, vona mogitana deꞌe yami fwayafwaya tutulina matatabuna ꞌalo kebu? Safaila i vo, Eꞌe matatabuna.” Wata Fita i vo, Awale ma yami lamoga yami nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌAuvea ꞌAnuꞌanununa ꞌwa silubuya? Weꞌe nigolalaga yami lamoga i tavuniga siwe ꞌakonadi i leꞌwai ꞌomi wata ꞌako i na evami i na nawemi i na tavunimi.” 10 Nika i wafa i ꞌawauliulidi Fita ꞌageneye. Nigolalaganidi i luku i ꞌisedi ꞌakonadi i wafa i evadi i nawedi i tavunidi yadi lamoga lilivaneye.
11 Iesu yana ꞌAilaꞌa matatabudi valadi i nogai i kololo bwaikina wata mali tomotoga fuedi taiadi.
Tomataꞌaulelevo toviga fuedi i ꞌiveꞌatumaidi.
12  Fol 14:3Tomataꞌaulelevo ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i ꞌiꞌidewadi tomotoga matadie. Tovetumaganavo yadi sauluva i vavaꞌauta Masiꞌeda Solomoni ꞌwaineye vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. 13 Tomotoga fuedi tovetumaganavonidi i veꞌililibuyedi siwe kebu i da nagoi ꞌwaidie i kololo. 14 Weꞌe ꞌifwaidi i vevetumagana Toveimea Iesu ꞌwaineye i lukuluku ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye bega i veveꞌilaꞌedi, vevine wata iaveta. 15 Fai tomataꞌaulelevo ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi, toviga ma ꞌividi i mimaiedi ꞌedeye i yatoyatodi bega bola Fita ꞌifwaidi i na ꞌabitonovidi, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ꞌifwaidi i na veꞌiꞌwaꞌuyedimo i na veꞌatumai. 16  Mak 6:56; Fol 19:11,12Wata tomotoga ꞌailaꞌa bwaikaotogina ꞌatamana fuedi Ielusalema lilivaneye yadi toviga i miedi wata ꞌifwaidi yaiaina i agediga siwe matatabudi i veꞌatumai.
Tomataꞌaulelevo i ꞌiveꞌavinidi.
17-18  Fol 4:1-3Tovelomu bwaikina ma enavo totafalolo Sadusi, ma yadi nuasako, tomataꞌaulelevo i veꞌunumagigiedi, i ꞌiveꞌavinidi i yatodi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. 19  Fol 12:7-10Siwe lovananina ꞌwaineye tamu ꞌAuvea yana anelose vanuga ꞌeba yogona ꞌana saiboda i sibaleni i vonedi i souyedi. 20 Wata i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi ꞌwa na luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye tomotoga ꞌwaidie ꞌwa na veifufu-dewa mia ꞌivauna Iesu ꞌwainega faifaina.” 21 Tomataꞌaulelevo bonana i nogai, mulieta i ꞌatai i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye bei i veve tomotoga ꞌwaidie.
ꞌAiatanina ꞌwaineye Diu yadi kaniselovo matatabudi i vaꞌauta, taunidi tovelomu bwaikina ma enavo wata Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi. Tolugaviavo i vonedi i nagoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega tomataꞌaulelevo igodi i da miedi kaniselovo ꞌwaidie. 22-23 Tutuyanina tolugaviavo i leꞌwai tomataꞌaulelevo i ꞌisaꞌavadi bega i viladi i nagoi kaniselovo ꞌwaidie i luꞌivona i vo, ꞌA leꞌwai vanuga ꞌeba yogona ꞌa ꞌiseni ꞌana saiboda faꞌalidi wata toꞌisaveꞌavinavo i tovotovoi ꞌawa lilivadie, siwe saiboda ꞌa sibaleniga kebu tamu aitoi ꞌa da veluagai nageneye.” 24 Tutuyanina tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo yadi vona i nogai, nuadi i voganidi i vo, Baniꞌodi i munega i souyedi?”
25 I vonavona nika tamu tomogo i leꞌwa i vonedi i vo, ꞌWa veꞌwada a na vonemi, tomotoganidi ꞌwa yatodiga vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, sino i veve tomotoga ꞌwaidie vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye.” 26 Bega tolugaviavo ma yadi toꞌedakumeta i nagoi vona bikanega tomataꞌaulelevo i veviladi. Kebu bonadi i da siayaꞌaia fai tomotoga i kololoyedi, bola tomataꞌaulelevo i na ꞌikasikasisiedi kileuyega i na nikedi.
27-28  Fol 4:18-19; Mad 27:25Tolugaviavo tomataꞌaulelevo i miedi kaniselo matadie tovelomu bwaikina i vonedi i vo, Basenadi ꞌa talabodemi ꞌa vo, Iesu faifaina kebu ꞌwa na veve.” Siwe ꞌakonadi yami venina tomia Ielusalema matatabudi i ꞌaseta, wata nuanuami ꞌwa na ꞌuvanima yana wafa faifaina.” 29 Fita ma enavo yadi vona i tutuli i vo, ꞌOmi, wata mali tomotoga yami vona kebu ꞌa na vematayakeyakedi, Yaubada ꞌaisena yana nuanua i lubwaineni. 30 ꞌOmi Iesu ꞌwa luvewafai ꞌai lagalagana ꞌwaineye, siwe tubudavo yadi Yaubada wafayega i sivetovoia. 31  Efe 1:20; Ibu 12:2Wata i silakai i vemiabuia ꞌana ꞌatagiega veimea i veleni bega taunina yada Toꞌedakumeta wata ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi, bega ꞌida me Isileli ꞌada fata ta na nuavilada Yaubada yada sakona i na nuatavunidi. 32  Fol 1:8Yana wafa wata yana tovi-vaitugana matamega ꞌa ꞌisedi wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ꞌasetai. Yaubada ꞌAnuꞌanununina ꞌAtumaina i velema ꞌima ꞌana tovematayakayaka ꞌwaimeye.”
Gamelieli enavo i talabodedi.
33 Kaniselovo yadi vonanina i nogai i nuasako bwaikina yadi nuanua ꞌaitamoganega i vo, Ta na nikedi i na wafa.” 34-35 Siwe tamu iadi ꞌana wagava Gamelieli taunina totafalolo Falisi, veꞌetoboda ꞌana tove, wata fuedi i veꞌililibuyeni, i tovoi matadie tomataꞌaulelevo i vonedi i souyedi. Mulieta Gamelieli kaniselovo i vonedi i vo, Ekwavo, ꞌaiꞌedi nuanuami ꞌwa na vo avaꞌai ꞌwa na ꞌidewai deꞌe tomotoganidi ꞌwaidie, nagami ꞌwa na nuanua tonovina. 36 Basenadi tamu tomogo ꞌana wagava Tiudasi i vo, Yau tomogo bwaikiku, ꞌwaikuye ꞌwa na ꞌisa wata ꞌwa na vetutuyameku,” bega tomotoga baniꞌodi 400 i nagoi ꞌwaineye. Siwe mali tomotoga i nikei i wafa, ꞌana tovetutuyamavo i veꞌiyavuyavulagi yana nuanuananina igodi i da ꞌidewaiga i ꞌaꞌava. 37 Mulieta gabemani tomotoga ꞌadi wagava i kilukilumidi tutuyanina ꞌwaineye, tamu tomogo Galili ꞌana wagava Iudasa yana nuanua tamu i ꞌidewai wata tomotoga fuedi i nagoi ꞌwaineye. Taunina wata i wafa, yana tomotoga wata yana nuanuananina i ꞌiawelovedi. 38-39 Wata ꞌasiau baniꞌodi. A vona mogitana. ꞌAiꞌedi Iesu valana tomotoga yadi nuanua, bola i na ꞌaꞌava fai taunina ꞌakonadi i wafa tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga baniꞌodi, weꞌe ꞌaiꞌedi Yaubada yana nuanua, kebu ꞌami fata ꞌwa na leodi. Fai voke bola ꞌwa na nunagoi Yaubada taiadi ꞌwa na vevetalaga. Faifainanina deꞌe tomataꞌaulelenidi kebu ꞌwa na nikedi. ꞌWa bailedi i na nagoi.” Kaniselovo matatabudi Gamelieli yana vona i nogai i veꞌililibuyeni. 40-41  Fol 4:18; Mad 5:10-12; 1 Fit 4:13Mulieta tolugaviavo i vonedi tomataꞌaulelevo i miedi i toke i fitalidi mulieta kaniselovo i talabodedi kebu wata Iesu faifaina i na veveifufu. I ꞌaꞌavana i vonedi i na nagoi nika ma yadi sosoana i souyedi kebu i da bunumayaga i vo, Yaubada i tauyeda veviga ta veveluagai Iesu faifaina.”
42  Fol 17:3ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tomataꞌaulelenidi i lukuluku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye wata tomotoga yadi vanuge, ꞌwaidie i veve wata i lalauꞌage Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina i vo, Iesu taunina Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.

5:2: Fol 4:34,35

5:3: Ion 13:2

5:12: Fol 14:3

5:16: Mak 6:56; Fol 19:11,12

5:17-18: Fol 4:1-3

5:19: Fol 12:7-10

5:27-28: Fol 4:18-19; Mad 27:25

5:31: Efe 1:20; Ibu 12:2

5:32: Fol 1:8

5:40-41: Fol 4:18; Mad 5:10-12; 1 Fit 4:13

5:42: Fol 17:3