6
Toꞌaivaita ꞌadi 7 i venuaꞌivinedi.
ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa i vevebwaika, siwe ꞌifwaidi i nuavita yadi ꞌwabuꞌwabulavo faifaidi. Tovetumaganavo ꞌifwaidi me Guliki i vonavona i vo, ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tomataꞌaulelevo ꞌaniꞌani ꞌwabuꞌwabulavo i velevelediga, yama ꞌwabuꞌwabulavo ꞌadi ꞌanivelena siaina, weꞌe me Ibeliu yadi ꞌwabuꞌwabulavo ꞌadi veuveuta bwaikina.” Faifainanina tomataꞌaulelevo ꞌadi 12 tovetumaganavo matatabudi i goledi i vaꞌauta taiadi i veifufu i vo, Yama folova mogitana Yaubada yana Vona ꞌa na lalauꞌage. Kebu i da lubwainema folovanina ꞌa na baileni weꞌe ꞌaniꞌani ꞌa na ꞌiꞌisaveꞌavini. Faifainanina side baniꞌodi emavo, ꞌwaimiega tomotoga ꞌadi 7 ꞌwa na venuaꞌivinedi, tomotoganidi ma yadi ꞌaseta bwaikina wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi mogitana. Taunidi yadi folova, ꞌa na veimeyedi ꞌaniꞌani i na ꞌiꞌisaveꞌavini. Weꞌe ꞌima tutuya fuedi yama folova ꞌa na lalauꞌage wata ꞌa na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye.”
Tovetumagananidi matatabudi i sosoana tomataꞌaulelevo yadi nuanua faifaina. Begaidi Sitiveni i venuaꞌivineni, taunina tovetumagana toketokena, wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agei mogitana. Wata ꞌifwaidi Sitiveni baniꞌodi i venuaꞌivinedi. ꞌAdi wagava:
Filifi,
Filikolo,
Nikanoli,
Taimoni,
Falimina,
Nikola, tomogo Anitioki, basenadi i ve-Diu, mulieta i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Fol 13:3Tovetumaganavo tomotoganidi ꞌadi 7 i miedi tomataꞌaulelevo ꞌwaidie, bega tomataꞌaulelenidi i veluꞌui faifaidi, wata nimadi i yatodi ꞌunuꞌunudie bega Yaubada i na nuakalikaliedi wata i na ꞌivaisedi yadi folova ꞌwaidie.
Fol 16:5Yaubada yana Vona i yavula tomotoga fuedi ꞌwaidie. Tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa Ielusalema nageneye i vebwaika-ꞌafoꞌafo, wata me Diu yadi tovelomu fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Sitiveni ꞌana ꞌiveꞌavina.
Yaubada ma yana nuakalikali i vevesauluva ꞌatumaina Sitiveni ꞌwaineye wata toketokena i veleni bega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba ꞌisa toketokedi i ꞌiꞌidewadi tomotoga matadie. Tamu me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌana wagava Yavuyavudi Folova-maimaiga ꞌWainega, ꞌeba miavaꞌautanina ꞌana tomotoga ꞌifwaidi i maia Sitiveni taiadi i veꞌikwayekwayega. Tomotoganidi taunidi Diu, ꞌifwaidi i maia Sailini wata Alekisanidilia ꞌwaidiega, wata ꞌifwaidi Silisia wata Eisia ꞌwaidiega. 10  Luk 21:15Tutuyanina i veveꞌikwayekwayega, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌaseta bwaikina Sitiveni i veleni bega kebu ꞌadi fata yana vona i na tutuli.
11-12  Mad 26:60,61Faifainanina tomotoganidi givagivayega i nagoi mali tomotoga i tutulidi bega i na luꞌivona-vekavekali tovelomu ꞌwaidie Sitiveni faifaina. Toluꞌivonanidi i nagoi Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, veꞌetoboda ꞌadi tovevo, wata mali tomotoga ꞌwaidie i vekali i vo, ꞌA nogai Sitiveni i vona-awadamana Yaubada wata Mosese ꞌwaidie.” Toꞌedakumetanidi tovekali yadi vona i nogai ma yadi nuasako i nagoi Sitiveni i ꞌiveꞌavini i mieni Diu yadi kaniselovo ꞌwaidie. 13 Kaniselovo tovekali i goledi i luku ꞌwaidie i vekali Sitiveni faifaina, igodina i da vo, ꞌA nogai tutuya fuedi i vona-awadamana Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui wata yada veꞌetoboda Mosese i veledaga ꞌwaidie. 14 Wata tamu yana vona ꞌa nogai i vo, Iesu Nasalediega yada vanuga ꞌeba veluꞌui i na geuya wata yada sauluva matatabuna i maiga Mosese ꞌwainega i na siviladi i na vetuli.” 15 Matatabudi i miamiani kaniselovo yadi tutudaba nageneye Sitiveni i ꞌisadewai, i ꞌiseni ꞌana ꞌisaꞌisa i vetuli, maigina mataududulina baniꞌodi tamu anelose.

6:6: Fol 13:3

6:7: Fol 16:5

6:10: Luk 21:15

6:11-12: Mad 26:60,61