13
Faulo yana lauvivila i velamu.
Anitioki ꞌwaineye, tovetumaganavo ꞌwaidiega ꞌifwaidi Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivonavo wata ꞌifwaidi yana tovevo. Tomotoganidi ꞌifwaidi side ꞌadi wagava, Banabasa, Simioni tamu ꞌana wagava Boto, Lusia tomogo Sailini, Maneni Kini Elodi taivakevakelina, wata Saulo. Fol 9:15Tamu tutuya ꞌAuvea i subisubiai wata i veveꞌudigana ꞌani matatabuna yadi veluꞌui i na vetoketoke faifaina, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonedi i vo, Banabasa wata Saulo ꞌwa na vemiaꞌidiedi fai a venuaꞌivinedi i na vetofolova faifaiku.” Fol 6:6Begaidi tutuyanina veꞌudigana wata veluꞌui i ꞌaꞌavana, nimadi i yatodi ꞌadi ꞌailuga ꞌunuꞌunudie, mulieta i vetunedi.
Banabasa wata Saulo i nagoi Imula Saifilosi.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌakonadi Banabasa wata Saulo i vetunedi, ꞌadi ꞌailuga i obu ꞌatamana Selusia bega wakeye i dodoga i nagoi Imula Saifilosi. Fol 12:12Tutuyanina i leꞌwai i nagoi ꞌatamana Salami, bei Yaubada yana Vona i luꞌageyeni me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie. Wata Ioni Malika i ꞌweabudi ꞌadi toꞌaivaita.
6-7 ꞌAgediamo imula kamwaneamo i yogodaba i souyedi ꞌatamana Fefosi, bei tamu tomogo ꞌafoꞌafoꞌana i veluagai ꞌana wagava Baiesu tutuya fuedi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi. Taunina tomogo Diu, siwe i vekali tomotoga ꞌwaidie i vo, Yau Yaubada yana toluꞌivona.” Baiesu iana gabemani ꞌana toꞌedakumeta ꞌana wagava Sesiasi Faulosi, yana ꞌaseta bwaikina. Toꞌedakumetanina Banabasa wata Saulo i goledi nuanuana i na nagoi ꞌwaineye Yaubada yana Vona i na veifufuyeni. Tomogo ꞌafoꞌafoꞌananina me Guliki bonadiega tamu ꞌana wagava Elimasi, nuanuana igodi Sesiasi Faulosi i na talabodeni bega kebu i na vetumagana Iesu ꞌwaineye. 9-10  Fol 4:8; Ion 8:44Saulo, tamu ꞌana wagava Faulo ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agei mogitana, i ꞌisanago tomogo ꞌafoꞌafoꞌana ꞌwaineye i vona i vo, ꞌOmu Seitani natuna, nani ꞌatumaidi matatabuna ꞌadi toꞌivesako. ꞌOmu sakoimu tovekali, ꞌAuvea yana nuanua tonovidi ꞌadi tosidamadamana. 11 ꞌAsiauotoga ꞌAuvea i na nikemu, matamu i na sako bega tutuya ꞌifwaidi ꞌwaidie kebu ꞌamu fata mageta ꞌu na ꞌiseꞌiseni.”
Saulo yana voneye Elimasi i vebaeni matana i vewaowa wata i dudubali, bega i ꞌabitufa nuanuana tamu tomogo i na siveyaia. 12 Tutuyanina gabemani ꞌana toꞌedakumeta i ꞌiseni, i vetumagana Iesu ꞌwaineye, wata nuana i vogani bwaikina ꞌAuvea yana Vona faifaina.
Faulo ma enavo i nagoi Anitioki ꞌawalawa Fisidia ꞌwaineye.
13  Fol 15:38Mulieta Faulo ma enavo i dodoga Fefosi ꞌwainega i nagoi Fega, ꞌawalawa Famifilia ꞌwaineye. Bei i miamia weꞌe Ioni Malika i vilai i nago Ielusalema. 14 Wata bega i tauya, Fega i ꞌiaweni i nagoi Anitioki ꞌawalawa Fisidia ꞌwaineye. Me Diu yadi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye, i luku yadi ꞌeba miavaꞌauta nageneye i miabui. 15 Yaubada yana veimea Mosese ꞌwainega, wata toluꞌivona ꞌadi kilukiluma ꞌwaidiega tamu tomogo i luꞌiawawadi i ꞌaꞌava mulieta ꞌeba miavaꞌauta ꞌana toꞌedakumetavo vala i vetunei Faulo ma enavo ꞌwaidie i vo, Emavo, ꞌaiꞌedi tamu yami vona ꞌama ꞌaivaita faifaina, nuanuama ꞌwa na veifufu ꞌwaimeye.”
16 Bega Faulo i tovoi nimanega i talabodedi i na veꞌwada mulieta i vo, Ekwavo, ꞌomi me Isileli wata ꞌomi mali tomotoga kebu Diu Yaubada ꞌwa subisubiaiga a na vonemi. 17-18  Sou 6:6; 12:51; Sou 16:35ꞌIda me Isileli yada Yaubada tubudavo i venuaꞌivinedi wata tutuyanina i miamiani Itifita ꞌadi ꞌailaꞌa i ꞌivebwaiki. Wata Yaubada yana toketokena bwaikinega i vagavaidi Itifita ꞌwainega bega saliꞌavuꞌavuye malamala 40 nagedie i ꞌisaveꞌavinidi. 19  Num 7:1Mulieta Kenani ꞌwaineye, Yaubada i ꞌivaisedi ꞌawalawa bwaikidi 7 ꞌadi tomotoga i leodi, bega yadi fwayafwaya matatabuna i ꞌaniveleneni me Isileli ꞌwaidie i veimeyeni. 20-21  1 Sam 8:5,19Yaubada me Isileli i ꞌivaisedi i maiga, malamala 450 i veluagai.
I miamiani Kenani, Yaubada toveimea toketokedi i venuaꞌivinedi bega i na ꞌisaveꞌavinidi. Mulieta Yaubada yana toluꞌivona Samuela yana tutuye, me Isileli nuanuadi tamu kini i na ꞌisaveꞌavinidi. Begaidi Yaubada i veledi Saulo, Kisa natuna, Beniamina ꞌana wauma ꞌwainega, i ve-kini malamala 40 nagedie. 22  1 Sam 13:14; 16:13I ꞌaꞌavana Yaubada i veꞌidiꞌidieni i obu, maꞌitufa Devida i silakai i ve-kini. Yaubada tomogonina faifaina i vo, Devida, Iese natuna yana nuanua baniꞌodi yau yaku nuanua wata i vevematayakeyakeku nani matatabuna ꞌwaidie.” 23  Ais 11:1Devidanina ꞌana wauma ꞌwainega Yaubada tamu tomogo i silakai ꞌana wagava Iesu, i ve-Toꞌitaꞌitaꞌi me Isileli ꞌwaideye baniꞌodi basenadi i vonaꞌawaufaufa. 24  Mad 3:1,2Bola Iesu kebu i da maiga, nagami Ioni i lauꞌage tomotoga Isileli matatabuna ꞌwaidie i vo, Yami sakona ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi ꞌwa na nuavilami, wata ꞌwa na bafitaiso.” 25  Ion 1:20,27Mulieta saiꞌafoga Ioni yana folova i na ꞌaꞌava, tomotoga i vonedi i vo, ꞌWa da nuani yau aitoi? Kumanina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina ꞌwa lulukamaseniga, yau kebu kumanikuga. Siwe wata a na vonemi. I mimai mulikuye, taunina toketokeotogina, yau kebu baniꞌodi. Kebu i da lubwaineku ꞌwaineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga.”
Faulo i lauꞌage ꞌada ꞌetoyavu faifaina.
26 Ekwavo, ꞌifwaimi Ebelamo ꞌana wauma ꞌwainega, wata ꞌifwaimi mali tomotoga kebu me Diu Yaubada ꞌana tosubisubiavo, valanina i mai Yaubada ꞌwainega ꞌida faifaida, Iesu ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌieda. 27  Ion 16:3Tomotoga i miamianiga Ielusalema ꞌwaineye wata yadi toꞌedakumetavo kebu i da ꞌisaꞌinanaiga Iesu taunina Toꞌitaꞌitaꞌi. Wata Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌadi kilukiluma i vonavona Iesu faifaina kebu i da ꞌasetaiga, vonanidi i luluꞌiawawa-vebogidi me Diu yadi ꞌAiata Veawai ꞌwaidie. Siwe tutuyanina i veimea Iesu i na wafa, toluꞌivonavo yadi vona ꞌana mogitana i souyeni. 28  Mad 27:22,23Kebu tamu wafa lamuna ꞌwaineye i da veluagai siwe Failato i voneni nuanuadi i na luvewafai. 29  Mad 27:59,60Vonanidi basenadiotoga i kilumidiga Iesu faifaina ꞌadi mogitana i souyedi i ꞌaꞌavana, mulieta enavo i taꞌia ꞌai lagalagana ꞌwainega taumaseye i tavuni. 30-31  Fol 2:24; Fol 1:3,8Siwe Yaubada wafayega i sivetovoia, wata ꞌaiata fuedi nagedie i sousouyeni enavo ꞌwaidie, taunidi basenadi taiadi i maia Ielusalema Galili ꞌwainega. Enavonidi ꞌasiau i luluꞌivona tomotoga Isileli ꞌwaidie Iesu faifaina.
32-33  Same 2:7Wata ꞌima baniꞌodi ꞌa mai Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa mieni ꞌwa na nogai. Avaꞌai basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa tubudavo ꞌwaidie, ꞌakonadi i ꞌidewadi faifaida fai Iesu i sivetovoi-vaitugani wafayega. Basenadi baniꞌodi i kilumi Iesu yana tovi-vaitugana faifaina Same 2 ꞌwaineye Yaubada i vo,
ꞌOmu natuku,
ꞌAsiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”
34  Ais 55:3Wata tamu Yaubada yana vona i kilumi Iesu i sivetovoi-vaitugani kebu i na wafa-vagata faifaina. I vo,
Basenadi a vonaꞌawaufaufa Devida ꞌwaineye nani ꞌatumaiotogidi wata magemagetadi a na ꞌidewadi faifaina.
Weꞌe mogitana naninina a na ꞌidewadiga ꞌomi faifaimi.”
35  Same 16:10Wata tamu yana vona Same ꞌwaineye Devida i vo,
Yamu Tofolova Magemagetana kebu ꞌu na baileni bega tomogona i na bokana.”
36  Fol 2:29Devida i kilumiga kebu taunina faifaina fai tutuyanina i miamia ma yana ꞌailaꞌavo, Yaubada yana folova i ꞌidewaꞌaꞌavadina i wafa tubunavo lilivadie i tavuni siwe i bokana. 37 Weꞌe tamu tomogo Yaubada i sivetovoia wafayega kebu i da bokanaga. 38-39  Fol 10:43; Lom 10:4Ekwavo a na vonemi. Tomogonina Iesu ꞌwainega Yaubada ꞌana fata yami sakona i na nuatavunidi begaidi valana ꞌa luluꞌageyeni. Yaubada yana veꞌetoboda i maiaga Mosese ꞌwainega ꞌaiꞌedi ꞌwa na geudiga ꞌami vematavuloga ꞌwa na wafa. Veꞌetobodanidi kebu ꞌadi fata i na ꞌetoyavumi yami sakona ꞌwaidiega, Iesu ꞌaisena ꞌana fata. Begaidi nuanuama ꞌwa na ꞌasetai, egavo Iesu i na vetumaganeni sakona ꞌwaidiega i na ꞌetoyavudi wata i na veꞌatumai Yaubada mataneye. 40 ꞌWa na ꞌisaveꞌavinimi, bega vitanina Yaubada yana toluꞌivonavo basenadiotoga faifaina i kilumi kebu i na souyeni ꞌwaimie, fai basenadi Yaubada i vo,
41  Aba 1:5Tamu yaku folova a ꞌidewadewai yami tutuya ꞌwaineye, siwe kebu ꞌwa na vetumagana.
ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na kiavemagetai, kebu ꞌwa na veꞌawamogitana.
ꞌOmi yaku vona ꞌwa ꞌamalakibuyeniga, a na vonemi.
Yaku folovanina ꞌwa na ꞌiseni ꞌwa na nuavogana, mulieta ꞌwa na wafa.”
Mali tomotoga taunidi kebu Diu i sosoana Iesu Valana faifaina.
42 ꞌAkonadi yadi tafalolo i ꞌaꞌava, Faulo wata Banabasa i sousouyedi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwainega, tomotoga i veluꞌui ꞌwaidie nuanuadi ꞌAiata Veawai matadie i na viladi bega wata i na veifufu nani deꞌe faifaidi. 43 Matatabudi i yavula, ꞌifwaidi Diu wata ꞌifwaidi mali tomotoga i ve-Diu, Faulo wata Banabasa taiadi i veifufuꞌedaꞌeda. Tomataꞌaulelevo ꞌadi ꞌailuga tomotoganidi i veluꞌaseꞌasedi i vo, Taunimi ꞌwa na tautauyemi Yaubada yana nuakalikali ꞌwaineye, kebu ꞌwa na baileni.”
44 ꞌAiata Veawainina matadie i leꞌwa, tomotoga saiꞌafo matatabudi ꞌatamana bwaikina ꞌwainega i maia, nuanuadi ꞌAuvea yana Vona i na nogai. 45  Fol 17:5Tutuyanina me Diu ꞌailaꞌa bwaikina i ꞌisedi i veꞌunumagigi bega i vona-awadamana Faulo ꞌwaineye, wata tomotoga i vonedi i vo, Weꞌe Faulo i vevekaliemi, kebu bonana ꞌwa na nogai.” 46  Fol 18:6Siwe Faulo wata Banabasa ma yadi venuafoufaꞌala i vonedi i vo, I lubwainema Yaubada yana Vona nagami a na luꞌivona ꞌwaimie mulieta mali tomotoga. Siwe fai ꞌomi ꞌwa vedumweꞌaiꞌaieni, taunimi ꞌwa veimeyemi kebu i da lubwainemi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa na veluagai. Faifainanina ꞌa na bailemi ꞌa na nagoi mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie. 47  Ais 49:6Fai ꞌakonadi baniꞌodi ꞌAuvea i vonema yana Buki ꞌwainega i vo,
ꞌOmu mageta baniꞌodi a yatomu mali tomotoga taunidi kebu Diu faifaidi bega ꞌomu ꞌwaimuyega tomia fwayafwaya matatabudi ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.”
48 Tutuyanina mali tomotoga vonanina i nogai, ma yadi sosoana ꞌAuvea i subisubiai yana Vona faifaina, weꞌe egavo ꞌakonadi Yaubada i venuaꞌivinedi bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, taunidi i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
49 ꞌAwalawanina ꞌwaineye, tomotoga matatabudi ꞌAuvea yana Vona i nogai. 50 Me Diu i nagoi ꞌatamana ꞌana toꞌedakumetavo wata vevine ꞌadi wagava bwaikidi ꞌwaidie nuadi i ꞌanidi. Vevinenidi kebu Diu, siwe Yaubada ꞌana toveꞌililibu. Bega toꞌedakumetanidi ꞌailaꞌa i vonedi i daba Faulo wata Banabasa veviga i veledi wata i sogiedi yadi ꞌawalawa ꞌwainega. 51 Tomataꞌaulelevo ꞌadi ꞌailuga i souyedi ꞌawalawanina ꞌwainega, ꞌagedi i lubutubutudi, yadi ꞌeba ꞌisa kebu wata bei i na lalauꞌage, mulieta i nagoi ꞌatamana Ikoniami. 52 Weꞌe Anitioki ꞌwaineye, ꞌifwaidi ꞌakonadi Faulo wata Banabasa yadi vona i vetumaganeni, i sosoana bwaikina wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi.

13:2: Fol 9:15

13:3: Fol 6:6

13:5: Fol 12:12

13:9-10: Fol 4:8; Ion 8:44

13:13: Fol 15:38

13:17-18: Sou 6:6; 12:51; Sou 16:35

13:19: Num 7:1

13:20-21: 1 Sam 8:5,19

13:22: 1 Sam 13:14; 16:13

13:23: Ais 11:1

13:24: Mad 3:1,2

13:25: Ion 1:20,27

13:27: Ion 16:3

13:28: Mad 27:22,23

13:29: Mad 27:59,60

13:30-31: Fol 2:24; Fol 1:3,8

13:32-33: Same 2:7

13:34: Ais 55:3

13:35: Same 16:10

13:36: Fol 2:29

13:38-39: Fol 10:43; Lom 10:4

13:41: Aba 1:5

13:45: Fol 17:5

13:46: Fol 18:6

13:47: Ais 49:6