10
ꞌAda ꞌiveꞌatumai Yaubada ꞌaiseotogina ꞌwainega.
Ekwavo, nuanuaku bwaikina yaku ꞌailaꞌa me Isileli ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai Yaubada ꞌwainega begaidi tutuya matatabuna a veveluꞌui faifaidi. A ꞌasetadi bega ꞌaku fata a na luꞌivona me Isileli i dumwebika Yaubada faifaina siwe avaꞌai Yaubada nuanuana bavubavudi bega i folova-maimaiga. Lom 9:31-32I bavuga fai kebu i da ꞌasetai Yaubada baniꞌodi i munegidi tomotoga i veꞌatumai mataneye. Taunidi yadi nuanuayega i vo, Veꞌetoboda ꞌa na vematayakeyakediga ꞌa na veꞌatumai Yaubada mataneye.” Siwe kebu nuanuadi taunidi i na tauyedi Yaubada ꞌwaineye bega i na ꞌiveꞌatumaidi. Veꞌetoboda i maiaga Mosese ꞌwainega i ꞌenoꞌenovi nika Keliso i mai, veꞌetobodanidi tutulidi, bega egavo ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Keliso ꞌwaineye Yaubada i na ꞌiveꞌatumaidi nika yadi sakona kebu.
Tomotoga matatabudi ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
Me Isileli yadi ꞌaseta, ꞌaiꞌedi Yaubada yana veꞌetoboda matatabuna i na vevematayakeyakedi i na ꞌiveꞌatumaidi mataneye. Basenadiotoga Mosese ꞌadi ꞌiveꞌatumainina faifaina i kilumi i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi veꞌetoboda matatabuna i na vematayakeyakedi, Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”
6-7 Weꞌe vetumaganayega ta na veꞌatumai Yaubada mataneye ꞌana vona i vo,
Kebu taunimi yami nuanuayega ꞌwa na vo, Aitoi i na laka Keliso i na obuyedima abamega?”
Wata kebu ꞌwa na vo, Aitoi i na obu towafa yadi ꞌeba mia ꞌwaineye Keliso i na voneni i na souyeni?”
Kebu baniꞌodi ꞌwa na voneyediga fai Keliso ꞌakonadi i obuma wata wafayega ꞌakonadi i tovoi. VeL 30:14Weꞌe tamu vona Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Yaubada yana Vona lilivamie i ꞌenoꞌeno,
Nuamie ꞌwa nuanuanidi wata ꞌwa vonevoneyedi.”
Yaubada yana Vonanina ꞌwaineye ta vetumaganaga, faifaina a lalauꞌage ꞌwaimie. ꞌAiꞌedi tomotoga matadie ꞌwa na vo, Iesu ꞌaku Toveimea, tauniku a tauyeku ꞌwaineye,” wata ꞌwa na vetumagana Yaubada i sivetovoia wafayega, Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌiemi sakona ꞌwaidiega. 10 I na ꞌitaꞌitaꞌiedaga fai ta vetumagana bega ta veꞌatumai Yaubada mataneye weꞌe ta luꞌivonaga ta vo, Iesu ꞌada Toveimea,” bega Yaubada i ꞌitaꞌitaꞌieda. 11  Ais 28:16Yada vetumagana Keliso ꞌwaineye, faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi i na vetumagana ꞌwaineye kebu i na vetumagana-maimaiga, ꞌaivaita i na veluagai.”
12  Kolos 3:11; Gal 3:28Vonanina a voneyeniga tomotoga matatabuda faifaida, me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu me Diu, matatabuda ꞌada vona fai matatabuda ꞌada Toveimea ꞌaitamogana. Egavo ma yadi vetumagana i na veluꞌui ꞌada Toveimeanina ꞌwaineye i na vevesauluva ꞌatumaiotogina ꞌwaidie. 13  Ioe 2:32Fai wata tamu yana vona i vo,
Tomotoga matatabudi i na veluꞌuiga ꞌAuvea ꞌada Toveimea ꞌwaineye ꞌaivaita faifaina, ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.”
14-15  Ais 52:7Siwe ꞌaiꞌedi kebu i na vetumagana ꞌwaineye, kebu ꞌadi fata i na veluꞌui ꞌaivaita faifaina, wata ꞌaiꞌedi ꞌada Toveimea Valana kebu i na nogaiga kebu ꞌadi fata i na vetumagana. Wata ꞌaiꞌedi kebu tamu aitoi Valanina i na luꞌivoneyeniga kebu ꞌadi fata i na nogaiga, wata ꞌaiꞌedi tovetune kebu, tolauꞌage kebu i na vetuneiga nika kebu ꞌana fata tamu aitoi Iesu Valana i na luꞌageyeni. Siwe Yaubada ꞌakonadi tolauꞌage i vetunedi, yana Buki nageneye i vo,
Egavo Vala ꞌAtumaina i mieniga yadi mai nani ꞌatumaiotogina.”
16  Ais 53:1Tomotoganidi Valanina Iesu faifaina i nogaiga, siwe kebu matatabudi i da veꞌawamogitana. Aisea tobailanidi faifaidi i vona i vo,
ꞌAuvea, valamu ꞌa luluꞌageyeni, siwe kebu fuedi i da veꞌawamogitana.”
17 Bega tolauꞌage Keliso Valana i na luꞌageyeni, tomotoga i na nogai, nika ꞌifwaidi i na vetumagana.
18  Same 19:4Weꞌe me Isileli, Keliso Valana i nogai ꞌalo kebu?
Manavaꞌa i nogai, i nogaiga faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
I lauꞌage-vuvua tomia fwayafwaya matatabuna ꞌwaidie bonadi i nogai,
Fai mogitana baniꞌodi, tomotoga ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie i ꞌaseta.”
19-20  VeL 32:21; Ais 65:1Weꞌe Valanina me Isileli i ꞌasetai ꞌalo kebu? Eꞌe, i nogai wata i ꞌasetai, siwe fai kebu nuanuadi i na vetumagana, Yaubada taunina i sivemageseni mali tomotoga ꞌwaidie bega taunidi yana tomotoga. Nuanuana me Isileli i na veꞌunumagigi ꞌwaidie bega ꞌaiꞌedi i da nuaviladi i da vetumagana ꞌwaineye. Yaubada yana vona me Isileli faifaidi nagami Mosese i kilumi i vo,
ꞌOmi me Isileli yami nuanua ꞌwa vo, Mali tomotoga nani-ꞌavoꞌavovo, taunidi ꞌwavaꞌwavadi.”
Weꞌe yau a na vona tomotoganidi faifaidi a na vo, Taunidi yaku tomotoga.” Begaidi ꞌomi ꞌwa na nuasako ꞌwa na veꞌunumagigiedi.”
Mulieta Aisea ma yana venuafoufaꞌala Yaubada yana vona i luꞌivona me Isileli ꞌwaidie i vo,
Egavo kebu i da lulualekuga ꞌakonadi i veluagaku,
Egavo kebu faifaiku i da nuanuaga, ꞌwaidie tauniku a sivemageseku.”
21  Ais 65:2Weꞌe me Isileli-nidi faifaidi Yaubada i vo,
Tutuya matatabuna a lulukamata nuanuaku bwaikina i na maia ꞌwaikuye.
Siwe taunidi tovemataꞌwanaꞌwana, kebu nuanuadi a na veveimeyediga.”

10:3: Lom 9:31-32

10:8: VeL 30:14

10:11: Ais 28:16

10:12: Kolos 3:11; Gal 3:28

10:13: Ioe 2:32

10:14-15: Ais 52:7

10:16: Ais 53:1

10:18: Same 19:4

10:19-20: VeL 32:21; Ais 65:1

10:21: Ais 65:2