11
Yaubada taunina yana tomotoga me Isileli i ꞌiꞌisanuakalikaliedi.
Fil 3:5Yau a vonavona me Isileli Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieniga faifaina, bega ꞌwa da nuani? Taunina yana tomotoga i awaꞌidiꞌidiedi ꞌalo nuanuana? A nuani nuanuana, kebu i da awaꞌidiꞌidiediga. Yau wata baniꞌodi tomotoga Isileli, yau tamu Ebelamo tubuna, weꞌe aisena Beniamina ꞌana wauma ꞌwainega a souyeku, siwe Yaubada kebu i da awaꞌidiꞌidieku. 2-3  1 Kin 19:10,14Yana tomotoganidi me Isileli basenadiotoga Yaubada i venuaꞌivinediga kebu i da awaꞌidiꞌidiediga. ꞌWa na nuani, Ilaitia ifufuna Yaubada yana Buki nageneye. Ilaitia me Isileli i awavesakoyedi Yaubada mataneye i vo,
ꞌAuvea, me Isileli yamu toluꞌivonavo i luvewafadi, yamu ꞌeba velomu i talageugeudi, yau ꞌaiseku ꞌamu tonuakalikali a miamia, nuanuadi wata yau i na nikeku a na wafa.”
1 Kin 19:18Siwe Yaubada Ilaitia bonana i tutuli i vo,
ꞌOmu kebu ꞌaisemuga, yaku tomotoga 7,000 i miamiani, weꞌe kumaea tomotoga ꞌifwaidi igodi yadi yaubada ꞌana wagava Beli ꞌwaineye kebu i da ꞌoduꞌoduga.”
ꞌAsiau wata baniꞌodi, me Isileli matatabudi kebu Yaubada i da baileni, Yaubada ma yana nuakalikali ꞌifwaidi i venuaꞌivinedi ꞌitaꞌitaꞌi i veveluagai. I vevenuaꞌivinediga, kebu yadi sauluva ꞌatumaidi faifaidi, weꞌe mogitana yana ꞌisanuakalikali ꞌwainega i venuaꞌivinedi. ꞌAiꞌedi Yaubada tomotoga yadi sauluva ꞌatumaidi i da ꞌisedi bega tomotoganidi i da venuaꞌivinedi, ꞌako yana ꞌisanuakalikali ꞌwa da vo tutula yadi sauluva ꞌatumaidi faifaidi, bega kebu ꞌisanuakalikali mogitana.
Avaꞌai a voneyeniga ꞌana nuanua side baniꞌodi. Me Isileli i vetafewa igodi nuanuadi i da veꞌatumai Yaubada mataneye siwe i vetafewa-wayoga. Tomotoga kebu fuediga Yaubada i venuaꞌivinedi i veꞌatumai mataneye, weꞌe me Isileli ꞌifwaidi i baila yadi venuafoufaꞌala Yaubada i ꞌivebwaikaꞌaꞌavadi. VeL 29:4Yadi bailanina faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yaubada nuadi i kiavegaugaudi bega kebu ꞌadi fata i na ꞌasetai wata i na venuaꞌivina-ꞌatumai.
Tanigadi wata matadi i ꞌibodadi, tutuyanina ꞌwainega i maiga ꞌasiau kebu i da ꞌisaꞌinanaiga wata i da nogayaꞌinanai.”
Same 69:22-23Wata baniꞌodi Kini Devida me Isileli i toliveꞌededi i vo,
Yadi sakali ꞌwaidie i sosoana-ꞌavoꞌavovo ꞌadiꞌadi bwaikina faifaina, tutuyanina ꞌwaineye nuanuaku Yaubada i da tayaidi i da beꞌu vita i da veluagai, ꞌadi vematavuloga i da veledi.
10 Nuanuaku matadi i da ꞌibodadi bega kebu ꞌadi fata i na ꞌisadewa wata vita fuedi i da veleveledi ꞌwa da vo tutuya fuedi venuana i da akuveꞌobwaꞌobwadi.”
Tomotoganidi kebu me Isileli ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai.
11  Fol 13:46Tutuyanina me Isileli Iesu Keliso i baileni i tayaidi i beꞌu. ꞌWa da nuani, i beꞌu-vagata bega Yaubada i baila-vagasedi? Kebuꞌaꞌavaotoga, siwe fai i sakona maꞌitufa mali tomotoga taunidi kebu me Isileli ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai bega me Isileli i na veꞌunumagigi ꞌwaidie. I na veꞌunumagigiediga bega ꞌaiꞌedi i da nuaviladi i da vetumagana Iesu ꞌwaineye. 12 Fai me Isileli i sakona Iesu Keliso i baileni, tomia fwayafwaya matatabuda Yaubada yana nuakalikali bwaikina ta veluagai. Fai me Isileli yana nuakalikalinina kebu i da veluagaiga mali tomotoga taunidi kebu Isileli ꞌaiꞌaiwabu ꞌatumaidi Yaubada i veledi. Me Isileli yadi bailanina faifaina bega mali tomotoga nuakalikali bwaikina ta veluagai, siwe ꞌawaie tutuyanina me Isileli i na nuaviladi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye mogitana ma fueda ꞌada nuakalikali wata yada ꞌaiꞌaiwabu ꞌatumaiotogidi ta na veluagadi Yaubada ꞌwainega.
13-14 ꞌOmi ꞌwa miamiani Loma, ꞌifwaimi kebu me Diu, bega tutuya deꞌe ꞌwaimie a na veifufu. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai Yaubada i venuaꞌivineku a vetomataꞌaulele ꞌomi kebu me Diu faifaimi. Yaku folovanina a awaꞌaiꞌaia yaku ꞌailaꞌa me Diu matadie bega ꞌaiꞌedi i na veꞌunumagigiemi ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa veluagaiga faifaina, ꞌifwaidi i da nuaviladi Iesu Keliso ꞌwaineye nika ma fuemie ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veveluagai. 15 Tutuyanina Yaubada me Diu i miaꞌubuidi maꞌitufa tomia fwayafwaya ꞌifwaidi i veianedi. Siwe ꞌawaie me Diu i na nuaviladi, Yaubada nuanuana i na nagoi ꞌwaineye mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i na veluagai. Yadi mianina ꞌwa da vo towafa i da yawasa.
16 Tamu ꞌeba ꞌisa side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi ꞌayavau ꞌwa na ꞌaileꞌwa ꞌaniꞌani ꞌifwaidi ꞌwa na ꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌaniꞌani matatabuna ꞌakonadi ꞌwa ꞌanivelenedi. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi tamu yami welavi ꞌwalamina ꞌwa na ꞌaniveleneni Yaubada ꞌwaineye, siwe ꞌasaꞌaiana tolobwana wata didina ꞌakonadi ꞌwa ꞌanivelenedi, welavinina matatabuna Yaubada yana welavi. Wata baniꞌodi basenadiotoga Ebelamo wata me Diu ꞌifwaidi i vetumagana Yaubada ꞌwaineye, faifaidi Yaubada i vo, Taunidi yaku tomotoga,” siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi me Diu matatabudi Yaubada yana tomotoga.
17 Me Diu baniꞌodi welavi ꞌana wagava Olive i tabotabo bakule, weꞌe ꞌomi mali tomotoga kebu Diu baniꞌodi welavi Olive-walawalaꞌai. Welavinina bakule didina ꞌifwaidi Yaubada i baidi i yatodi, mulieta welavi walaꞌaiega i ilidi i miedi i sifwasedi i baidiga ꞌwaidie. Ufana i ꞌivebikadi i luvedavedamanidi nika welavi ꞌaitamogana. Me Diu i vetumagana Yaubada ꞌwaineye baniꞌodi welavi bakule ma ꞌwalamina, weꞌe ꞌomi mali tomotoga kebu Diu baniꞌodi welavi walaꞌaiega ililina i sifwasedi yana welavi ꞌwaineye. Welavi bakulayega ufaninega welavi walaꞌaiega i ꞌiveyauyauvi, wata baniꞌodi ꞌomi mali tomotoga kebu Diu, ꞌwa vevetoketokega me Diu ꞌadi nuakalikali ꞌwainega. 18 Begaidi kebu i da lubwainemi me Diu, kumanidiavo Yaubada i baidiga ꞌwa na awavesakoyedi. Fai yami toketokena ꞌwa veveluagai me Diu ꞌwalamidiega weꞌe ꞌomi ꞌwa fwatafwatamo, bega kebu ꞌwa na awaꞌaiꞌaimiga.
19 Voke ꞌifwaimi ꞌwa na vo, Mogitana ꞌa vetoketoke ꞌwaidiega, Yaubada me Diu i baidi bega ꞌawasasanina i velema. 20 ꞌWa vonaga, mogitana, fai kebu i da vetumagana begaidi i baidi, weꞌe ꞌomi ꞌwa vetumaganaga maꞌitufa ꞌawasasanina ꞌwaineye ꞌwa miamia. Siwe kebu taunimi ꞌwa na awaꞌaiꞌaimi, i lubwainemi ꞌwa na kololo. 21 Me Diu Yaubada yana welavi didina mogitana, siwe i sakona kebu i da veꞌiseꞌisediga i baidi. Weꞌe ꞌomi, fai walaꞌaiega, ꞌwa na sakonaga, mogitana i na baimi.
22  Ibu 3:14Fai Yaubada baniꞌodi i na munegida ta ꞌasetai yana nuakalikali bwaikaotogina wata yana veimea toketokena. Egavo i beꞌu sakona ꞌwaineye i vematavulogidi, weꞌe ꞌomi i nuakalikaliemi. ꞌAiꞌedi yami vetumagana ꞌwa na yato-vagaseni ꞌwaineye tutuya fuedi i na nuakalikaliemi, ꞌaiꞌedi kebu, ꞌomi wata i na baimi. 23 Weꞌe me Isileli, ꞌaiꞌedi i na nuaviladi ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Yaubada ꞌwaineye, i na sifwatagi-vaituganidi. Yaubada ꞌana fataotoga me Isileli-nidi i na veviladi ꞌadi ꞌivie.
24 Avaꞌai a voneyeniga side baniꞌodi. ꞌOmi mali tomotoga kebu Diu baniꞌodi welavi walaꞌaiega ilina Yaubada i ilimi i sifwasemi welavi bakule ꞌwaineye ꞌwa luvedavedamanimi, nika ꞌomi baniꞌodi welavi ꞌaitamogana. Fai ꞌomi walaꞌaiega ꞌami sifwatagi vitana. Weꞌe me Isileli taunidi baniꞌodi welavinina bakule didina Yaubada i baidi, bega ꞌadi sifwatagi ꞌalo yadi vila-vaitugana safailaotogina Yaubada ꞌwaineye fai taunidi welavinina didina mogitana.
Yaubada matatabuda i ꞌisanuakalikalieda.
25 Ekwavo, nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai Yaubada yana nuanua basenadi i giveni siwe tutuya deꞌe i sivemageseni. Nuanuananina ꞌwa na ꞌasetai bega kebu taunimi ꞌwa na awaꞌaiꞌaimi ꞌwa na vo, ꞌIma tomotoga ꞌatumaima ꞌa luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, weꞌe me Isileli i bailedi.” Yana nuanuananina side baniꞌodi. Me Isileli ꞌifwaidi i venuafoufaꞌala kebu nuanuadi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye. Siwe kebu i da venuafoufaꞌala-vagata, nagami tomotoganidi taunidi kebu Diu basenadiotoga Yaubada i venuaꞌivinedi i na lukuluku ꞌwaineye nika ꞌadi ꞌailaꞌanina Yaubada nuanuana i na veluagai, mulieta me Isileli i na nuaviladi wata i na luku. 26  Ais 59:20-21Side baniꞌodi Yaubada me Isileli matatabudi i na ꞌitaꞌitaꞌiedi. ꞌAdi ꞌitaꞌitaꞌinina faifaina Yaubada yana vona basenadiotoga Aisea i kilumi yana Buki ꞌwaineye i vo,
Toꞌitaꞌitaꞌi i na mai ꞌatamana Ielusalema* ꞌAna mogitana Saioni, Ielusalema tamu ꞌana wagava. ꞌwainega,
Me Diu i na kiavenuaviladi kebu wata i na sakosakonaga.
27 Tutuyanina ꞌwaineye yadi sakona a na ꞌuꞌumidi,
Baniꞌodi basenadi a vonaꞌawaufaufa.
28 Basenadiotoga Yaubada me Diu tubudiavo bwaikidi i venuaꞌivinedi wata i vonaꞌawaufaufa ꞌwaidie tubudiavo wata taunidi i na vesauluva-ꞌatumaina ꞌwaidie. Siwe fai me Diu Iesu Keliso Valana i baila Yaubada i vegaviedi, maꞌitufa ꞌomi mali tomotoga ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa veluagai. Siwe fai Yaubada i vonaꞌawaufaufa me Diu tubudiavo ꞌwaidie yana nuakalikali bwaikina i ꞌenoꞌeno ꞌwaidie. 29 Kebu ꞌana fata Yaubada yana vonaꞌawaufaufa i na lugeuya ꞌalo yana nuakalikali i na ꞌailove. 30 ꞌOmi mali tomotoga kebu Diu basenadi Yaubada yana nuanua ꞌwa baila, siwe fai me Diu wata yana nuanua i baila maꞌitufa ꞌasiau Yaubada i ꞌisanuakalikaliemi. 31 Wata baniꞌodi fai ꞌomi mali tomotoga Yaubada i ꞌisanuakalikaliemi bega ꞌasiau me Diu i baibaila, weꞌe ꞌawaie wata ma fuemie Yaubada i na ꞌisanuakalikaliemi. 32 Mogitana tomotoga matatabudi i sakona i lubwainedi ꞌadi tutula wafa ꞌwa da vo Yaubada i da yogonidi vematavuloga faifaina. I yogonidiga bega ꞌana fata matatabudi i na ꞌisanuakalikaliedi.
Yaubada ta na subiai.
33 Vona mogitana, Yaubada kebu ta na vona.
Yana ꞌaiꞌaiwabu bwaikaotogina, yana ꞌaseta manamanaweotogina tutuya fuedi i vevenuaꞌivina ꞌatumaina.
Yana nuanua i ꞌiꞌidewadiga kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌasetadi ꞌalo nimana i na salai.
34  Ais 40:13; Iob 41:11Kebu tamu aitoi ꞌana fata ꞌAuvea yana nuanua i na ꞌasetadi wata kebu tamu aitoi ꞌana fata i na awaveꞌedeꞌedeni.
35 Taunina nani matatabuna ꞌadi toꞌanivelena bega kebu tamu aitoi ꞌana fata tamu nani i na velenina i na vo, ꞌU tutuli.”
36  1 Kol 8:6Nani matatabuna i souyedi nimanega, yana toketokena ꞌwainega ma yawaidi i miamiani, ꞌwaidiega ꞌana subia i veveluagai.
Yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi miamia-vagaidi,
I lubwaineda fueda ta na subisubiai tutuya matatabuna ꞌwaidie.
Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.

11:1: Fil 3:5

11:2-3: 1 Kin 19:10,14

11:4: 1 Kin 19:18

11:8: VeL 29:4

11:9: Same 69:22-23

11:11: Fol 13:46

11:22: Ibu 3:14

11:26: Ais 59:20-21

*11:26: ꞌAna mogitana Saioni, Ielusalema tamu ꞌana wagava.

11:34: Ais 40:13; Iob 41:11

11:36: 1 Kol 8:6