3
Mosese saiꞌafo, weꞌe Iesu bwaikaotogina.
Ibu 4:14Ekwavo, ꞌomi wata Yaubada i venuaꞌivinemiga yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi mataneye bega ꞌami fata ꞌwa na luku abame. Mogitana Iesu ꞌana fata i na ꞌiꞌivaiseda begaidi i lubwaineda ta na nunuaꞌivina faifaina. Yaubada i vetunei i mai i vetovelomu bwaikina faifaida yada sakona i ꞌuꞌumidi bega tutuya fuedi faifaina ta luluꞌivona. Num 12:7Tutuyanina i miamia fwayefwayeye ma yana dumwebika i folova Yaubada faifaina, kumanina i venuaꞌivineni i vetovelomu bwaikina. Basenadi wata baniꞌodi Mosese ma yana dumwebika i folova Yaubada yana ꞌailaꞌa ꞌwaidie, ꞌwa da vo yana vanuga matatabuna nageneye i da folova. Iesu yana folovanina faifaina Yaubada i silakai ꞌaiꞌaiwabu bwaikina i veleni weꞌe Mosese saiꞌafo, baniꞌodi toꞌaiyogona vanuga, taunina ta subisubiai weꞌe vanuga saiꞌafo. Vanuga ꞌaitamogana ꞌaitamogana kebu taunidi i da tovoi, tomotoga i yogonidi. Weꞌe Yaubada nani matatabuna ꞌadi toꞌidewadewa. Mosese taunina Yaubada yana tofolova, i dumwebika Yaubada yana vanuga matatabuna nageneye, wata avaꞌai Yaubada i sivemagesediga toluꞌivonavo wata Keliso ꞌwaidiega, faifaidi nagami i vona-vagata. Ibu 3:14, 10:23Weꞌe Keliso kebu tofolova, taunina Yaubada Natuna ma yana dumwebika Yaubada yana vanuga i veveimeyeni. ꞌIda tovetumaganavo ꞌasaꞌaiana yana vanuganina. ꞌAiꞌedi ma yada venuafoufaꞌala ta na tokemaigeda Iesu faifaina, wata ma yada vetumagana ta na lulukamata naninidi Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na veledaga, mogitana ꞌida Yaubada yana vanuga.
Me Isileli Yaubada yana nuanua i vedumweꞌaiꞌaieniga kebu ta na saladi.
7-9  Same 95:7-11; Sou 17:7; Num 20:2-5Ma yada venuafoufaꞌala ta na tokemaigedaga fai Yaubada yana Buki nageneye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonevoneda i vo,
ꞌAiꞌedi ꞌasiau Yaubada yana vona ꞌwa na nogaiga,
Kebu tanigami ꞌwa na ꞌibodadi, ꞌwa na nogai ꞌwa na tononi.
Tubumiavo kebu ꞌwa na saladi.
Basenadi i yabayaba saliꞌavuꞌavuye tanigadi i ꞌibodadi wata yau yadi Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieku.
Bei saliꞌavuꞌavuye malamala 40 nagedie ꞌeba ꞌisa toketokedi a ꞌiꞌidewadi matadie i lubwainedi i da vematayakeyakeku, siwe yaku tokemaiga i silubuya yadi sauluva sakoidi ꞌwaidiega,
10 Fai i vedumweꞌaiꞌaieku a nuasako ꞌwaidie a vo,
Tutuya fuedi yadi nuanua tulidiamo i nunago, yau kebu nuanuadi.”
11  Num 14:21-23Begaidi ma yaku nuasako a vonaꞌawaufaufa a vo, Kebu tamu saiꞌafo i na luku ꞌawalawanina a tauyeniga ꞌwaineye bega i na veawai ꞌwaikuye.”
12 Ekwavo, basenadiotoga tubumiavonidi tanigadi i ꞌibodadi kebu i da luku mia ꞌatumaina ꞌwaineye, weꞌe ꞌomi taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega kebu nuanua sakoidi nuamie yami vetumagana i na ꞌivesakodi i na nunago Yaubada Miamia-vagaina ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubuseni. 13 Taunina tutuya i tauyeni tomotoga ꞌwaideye bega bonana ta na nogai ta na vematayakeyakeni, begaidi ꞌawasasanina i tauyeniga ꞌwaideye ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ma emiavo ꞌwa na veꞌivaivaita, ꞌwainega yami vetumagana i na vetoketoke. ꞌAiꞌedi kebu, voke sakona nuami i na ꞌewadi i na vekaliemi bola matami wata tanigami i na ꞌiveꞌuludi kebu bonana ꞌwa na nogai. 14  Ibu 3:6Tutuyanina ta velamu taunida ta tauyeda Iesu ꞌwaineye yada vetumagana toketokena, bega ꞌaiꞌedi ta na tokemaigedaga yada vetumagananina kebu i na mwea i na nagoga ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, nika naninidi ꞌatumaidi i ꞌenoꞌenovi Keliso ꞌwaineye ta na veluagadi. 15  Same 95:7-8Avaꞌai ꞌakonadi a voneyeniga ꞌwa na nuani a vo,
ꞌAiꞌedi ꞌasiau Yaubada yana vona ꞌwa na nogaiga,
Kebu tanigami ꞌwa na ꞌibodadi, ꞌwa na nogai ꞌwa na tononi.
Tubumiavo kebu ꞌwa na saladi fai basenadi i yabayaba saliꞌavuꞌavuye tanigadi i ꞌibodadi wata yau yadi Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieku.”
16  Num 14:1-3,26-33Egavo Yaubada yana vona i nogai i vedumweꞌaiꞌaieni? Tomotoganidi Mosese i ꞌedakumesedi ꞌawalawa Itifita ꞌwainega. 17 Weꞌe malamala 40 nagedie, egavo ꞌwaidie Yaubada i nuasako? Tomotoganidi i sakona saliꞌavuꞌavuye bega bei i veꞌalawafawafa. 18 Tutuyanina Yaubada i vonaꞌawaufaufa i vo, Kebu tamu saiꞌafo i na luku ꞌawalawanina a tauyeniga ꞌwaineye bega i na veawai ꞌwaikuye,” egavo faifaidi i vonavona? ꞌAsaꞌaiana tomotoganidi taunidi tovemataꞌwanaꞌwana. 19 Bega ta ꞌasetai kebu ꞌadi fata i na luku mia ꞌatumaina ꞌwaineye fai kebu mogitana ma yadi vetumagana taunidi i da tauyedi Yaubada ꞌwaineye.

3:1: Ibu 4:14

3:2: Num 12:7

3:6: Ibu 3:14, 10:23

3:7-9: Same 95:7-11; Sou 17:7; Num 20:2-5

3:11: Num 14:21-23

3:14: Ibu 3:6

3:15: Same 95:7-8

3:16: Num 14:1-3,26-33