3
Ta veꞌatumai Yaubada mataneye yada vetumagana ꞌwainega.
Fil 4:4Ekwavo, saiꞌafoga a na ꞌailove, siwe nuanuaku wata a na vonemi. ꞌWa na sososoana fai ꞌomi Toveimea Iesu yana tomotoga. Avaꞌai basenadi a kiluma a voneyediga ꞌwaimie, wata a na luvaituganidi. Yaku luvaitugana faifaina kebu a na ꞌabiawaga, ꞌami ꞌaivaita nika kebu ꞌwa na beꞌuga.
Tomotoga ꞌifwaidi i vonevonemi i vo, ꞌAiꞌedi nuanuami ꞌwa na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye, yana tugusa nagami bunumi ꞌwa na bobodi.” Tomotoganidi baniꞌodi i vonevoneyediga taunidi tosakona. ꞌOuꞌou kasikasisidi tomotoga tomogodi i ꞌuꞌutadabadi, wata tosakonanidi baniꞌodi, nuanuadi tomogomi i na ꞌivekokovidi. Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi ꞌouꞌounidi ꞌwaidiega. Lom 2:28-29Fai bunudi i bobodi yadi nuanua igodina taunidi Yaubada yana ꞌAilaꞌa, weꞌe mogitana ꞌida tovetumagana yana ꞌAilaꞌa fai Yaubada yana tugusa mogitana ꞌwaideye i ꞌenoꞌenovi. Tugusanidi side baniꞌodi, taunida ta tauyeda Yaubada ꞌwaineye bega yada sauluva sakoidi i bobodi maꞌitufa ta subisubiai ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega. Ta sososoana fai ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, weꞌe tugusanidi tomogoda ꞌwaidie faifaidi ꞌida kebu ta da vetumaganaga.
ꞌAiꞌedi nuanuaku, veimeanidi tomogoda faifaidi ꞌwaidie a da vetumagana, siwe a baila, kebu nuanuaku yaku vetumagana a na yatoi tomogoku ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Yau a veꞌatumai Yaubada mataneye fai veimea tomogoda wata yada sauluva faifaidi, matatabuna a vematayakeyakedi,” weꞌe yau Faulo ꞌako mogitana a da veꞌatumaiotoga. Luk 1:59; 2 Kol 11:22Fai side baniꞌodi. A tubugana ꞌaiata ꞌana ve-8 ꞌwaineye Yaubada yana tugusa a ꞌewai bunuku i boboi. Yau tomogo Isileli mogitana, Beniamina ꞌana wauma ꞌwainega, tubukwavo matatabudi tomotoga Ibeliu, bega yau wata baniꞌodi. Yau nagami totafalolo Falisi, ꞌailaꞌanina veimea bwaikidi wata siaidi matatabuna ꞌa vematayakeyakedi. Fol 8:3Fai bavubavuku igodi a vo, A na toke a na folova Yaubada faifaina, Iesu yana ꞌAilaꞌa vita a na veledi.” Veimeanidi Mosese ꞌwainega, matatabuna a vematayakeyakedi bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na awavesakoyeku yaku sauluva faifaina, weꞌe mogitana yaku sauluva tonoviotogina.
Keliso ꞌaiseotogina bwaikina.
Mad 13:46Yaku sauluvanidi a vo ꞌako, ꞌAtumaidi, yaku ꞌaiꞌaiwabu,” weꞌe ꞌasiau matakuye nani-ꞌavoꞌavovo fai Keliso ꞌwainega a veꞌatumaiotoga. 8-9  Lom 3:21-22Naninidi kebu ꞌaisedi i da venani-ꞌavoꞌavovoga ꞌwaikuye, wata nani matatabuna taiadi. Weꞌe nani ꞌaitamogana bwaikaotogina ꞌwaikuye, ꞌaku Toveimea Iesu Keliso ꞌana ꞌaseta wata ꞌana veiana. Kelisonina faifaina yaku sauluva tuatuaidi matatabuna a bailedi, ꞌwaikuye baniꞌodi yogo, maꞌitufa Keliso a vagavaia taiadi ꞌa miaveꞌitubama. Basenadi yaku nuanua a vo, Yaku ꞌatumaina a veluagai me Diu yama veimea ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega,” weꞌe ꞌasiau yaku ꞌatumaina a veluagaiga fai a vetumagana Keliso ꞌwaineye. Mogitana yada vetumagana ꞌwainega Yaubada i ꞌiveꞌatumaida. 10  Lom 6:3-5Yaku nuanua matatabuna, nuanuaku Keliso a na ꞌasetai taiadi ꞌa na veiana. Taunina ma yana toketokena i tovoi wafayega, nuanuaku yana toketokenanina ꞌwainega a na vetoketoke, weꞌe vita fuedi i veluagadiga, nuanuaku wata baniꞌodi vitanidi a na veluagadi faifaina, i na nagoga a na wafa, i wafaga baniꞌodi. 11  1 Kol 15:23Baniꞌodi a na vevesauluvediga a nuani mogitana Yaubada wafayega i na sivetovoiku.
Ta na vetafewa tutula ta na ꞌewai.
12  1 Tim 6:12,19Kebu a na vo, Yaku sauluva ꞌakonadi Iesu Keliso yana sauluva i salaotogi,” wata kebu a na vo, Yau ꞌakonadi a veꞌatumaiotoga.” Basenadi Iesu Keliso i ꞌewaku, ꞌwaineye a nago bega tutula a na veluagai, begaidi ꞌasiau a vevetafewa tutulanina ꞌana ꞌewa faifaina. 13 Ekwavo, weꞌe mogitana yau a ꞌasetai bola kebu tutula a da veluagaiga. Yau baniꞌodi toveꞌililide. ꞌAiꞌedi i na lilidega, kebu nani ꞌifwaidi mulineye faifaidi i na nuanua, i na lilidemo ꞌeba ꞌailove ꞌana tugusa faifaina i na vetafewa. Weꞌe yau, yaku sauluva tuatuaidi kebu faifaidi a da nuanua siwe nani ꞌaitamogana matakuye faifaina a vevetafewa. 14  1 Kol 9:24Bega a lililidemo tonovina, nuanuaku ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye a na leꞌwa, tutula a na ꞌewai. Tutulanina mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina abame, faifaina Yaubada i goleku fai Iesu Keliso i ꞌitaꞌitaꞌieku.
15  1 Kol 2:6ꞌIda matatabuda yada mia Keliso ꞌwaineye ꞌakonadi ta kumaga, i lubwaineda yada nuanua ꞌaitamogana avaꞌai a veifufuyediga ꞌwaidie. Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌifwaimi yami nuanua tulina, wata Yaubada nuanua tonovina i na velemi nuami i na magetadi. 16 Siwe nani bwaikina, ꞌasetanina ꞌakonadi ta veluagai Keliso faifaina kebu ta na baileni, yada ꞌasetanina ta na ꞌiꞌimosoꞌieni nika yada sauluva i na tonova-ꞌafoꞌafo.
17  1 Tes 1:7Ekwavo, nuanuaku matatabumi yaku sauluva ꞌwa na vevetutuyamedi. ꞌIma yami tovevo sauluva ꞌatumaina ꞌa vemi, bega egavo i vetutuyamemaga yami ꞌeba ꞌisa, wata baniꞌodi ꞌwa na munega. 18 Avaꞌai a na voneyeniga ꞌwaimie, basenadi a vonevonemi siwe ꞌasiau a nuavita ma matageuku vonanina a na luvaitugani. Tovetumaganavo fuedi yadi sauluva ꞌwaidiega Keliso i vegavieni, yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye nani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie. 19  Lom 16:18Taunidi i tauyedi bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie ꞌwa da vo yadi yaubada. Yadi sauluvanidi faifaidi taunidi i awaꞌaiꞌaidi, weꞌe mogitana i lubwainedi i da bunumayaga. Fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie i vebwaika, ꞌaisena faifaina i nuanua, begaidi i na wafaotoga ꞌai-ꞌalaꞌalase. 20  Efe 2:6,19Weꞌe ꞌida, abama ꞌana tomotoga mogitana, ma yada sosoana ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi ta lulukamaseni i na mai abamega, Toꞌitaꞌitaꞌinina Iesu Keliso taunina ꞌada Toveimea. 21  1 Kol 15:28Tutuyanina i na maiga tomogoda mweadi wata ꞌaꞌaꞌavidi i na siviladi i na vetuli bega tomogoda taunina tomogona magemagetana wata miamia-vagaina baniꞌodi. Naninina i na ꞌidewaiga yana toketokena ꞌwainega, toketokenanina ꞌwainega nani matatabuna i veveimeyedi.

3:1: Fil 4:4

3:3: Lom 2:28-29

3:5: Luk 1:59; 2 Kol 11:22

3:6: Fol 8:3

3:7: Mad 13:46

3:8-9: Lom 3:21-22

3:10: Lom 6:3-5

3:11: 1 Kol 15:23

3:12: 1 Tim 6:12,19

3:14: 1 Kol 9:24

3:15: 1 Kol 2:6

3:17: 1 Tes 1:7

3:19: Lom 16:18

3:20: Efe 2:6,19

3:21: 1 Kol 15:28