16
Faulo enavo i miamianiga Loma, ꞌwaidie i vekaiwa.
Ekwavo, nuanuaku a na vonemi, novuda Fibi vavine ꞌatumaidi ma fueda tovetumagana. Vavinenidi i vetoꞌaivaita tovetumaganavo ꞌwaidie ꞌatamana Senikilia. Tutuyanina i na wai Loma ꞌwaimie, i na leꞌwaga ma yami sosoana ꞌwa na vagavaidi wata ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi fai ma fuemie ꞌAuvea yana ꞌAilaꞌa. Baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga ꞌwaidie i lubwainemi wata ꞌifwaidi Yaubada yana tomotoga ꞌwa na ꞌisaveꞌavinidi. ꞌAiꞌedi avaꞌai nuanuadi ꞌwa na ꞌivaisedi fai tomotoga fuedi ꞌwaidie yadi ꞌaivaita ꞌatumaina wata yau ꞌwaikuye.
Fol 18:2,26Yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Filisila wata yadi lamoga Akwila ꞌwaidie, folovanina ꞌaitamogana ꞌwaineye taiadi ꞌa folofolova Iesu Keliso faifaina. Yawaidi i tauyedi ꞌaku ꞌitaꞌitaꞌi faifaina saiꞌafoga i da wafa faifaiku, begaidi a vekaiwa bwaikina ꞌwaidie. Yau kebu ꞌaiseku a da vevekaiwaga ꞌwaidie, siwe wata tovetumagana ꞌailaꞌa tulina tulina i vekaiwa, kumanidiavo mali tomotoga taunidi kebu Diu. 1 Kol 16:19Wata tovetumaganavo i vavaꞌauta veluꞌui faifaina Filisila ma yadi lamoga yadi vanuge, ꞌwaidie a vekaiwa.
Yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Efinito ꞌwaineye, kumanina iaku mogitana, ꞌawalawa Eisia nageneye tomogonina nagami i vetumagana Keliso ꞌwaineye, mulieta ꞌifwaidi.
Wata yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona tamu Iesu yana tofolova ꞌwaidie, ꞌadi wagava Meli, ꞌaivaita bwaikina ꞌwa veveluagai ꞌwaidiega.
Anidalonaiko wata Iunia taunidi yaku ꞌailaꞌa mogitana, basenadi ma fuema ꞌa luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye Iesu Keliso faifaina, bega yaku vekaiwa ꞌwaidie ꞌwa na luꞌivona. Tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga nagami i vetumagana Keliso ꞌwaineye, mulieta yau, wata ma ꞌadi ꞌaseta Iesu yana tomataꞌaulelevo ꞌwaidie.
Wata yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Amifilia ꞌwaineye, taunina iaku mogitana ma fueda ꞌAuvea yana tomotoga.
Ebani taunina ma fueda ta folofolova Keliso faifaina wata tamu iaku mogitana ꞌana wagava Sitakisi, ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidie ꞌwa na luꞌivona yaku vekaiwa.
10-11 Wata a vekaiwa Afeli ꞌwaineye, kumanina vita i veluagai Keliso faifaina siwe i vetoketoke bega ta ꞌasetai yana tomotoga mogitana.
Yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Alisitobilo yana vanuga ꞌana tomia ꞌwaidie, wata a vekaiwa Elodioni ꞌwaineye, taunina yaku ꞌailaꞌa mogitana.
Wata yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Nasisi yana vanuga ꞌana tomia ꞌwaidie, kumanidiavo i vetumagana ꞌAuvea ꞌwaineye.
12 Talaifina wata Talaifosa, vevinenidi ꞌadi ꞌailuga yadi folova ꞌatumaina ꞌAuvea faifaina ꞌwaidie a vekaiwa, wata yaku nuakalikali ꞌwa na luꞌivona Fesisi ꞌwaidie, vavinenidi wata yadi folova toketokena ꞌAuvea faifaina.
13  Mak 15:21A vekaiwa Lufusa ꞌwaineye, tamu tofolova ꞌatumaiotogina ꞌAuvea ꞌwaineye, weꞌe inana yadi sauluva ꞌatumaina ꞌwaikuye ꞌwa da vo yau natudi, wata ꞌwaidie a vekaiwa.
14 Wata yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Asinikilito, Filigoni, Emisi, Fataloba, Emasi, wata ꞌifwaidi tovetumaganavo taiadi i miamiani.
15 Wata a vekaiwa Filologo, Diulia, Neliasi wata novuna, Olimifasi, wata ꞌifwaidi Yaubada yana tomotoga taiadi i miamiani ꞌwaidie.
16  1 Kol 16:20; 1 Fit 5:14Tutuyanina emiavo tovetumaganavo ꞌwa na veluagadi ma yami sosoana ꞌwa na ꞌavalamaigidi, yami nuakalikali ꞌana ꞌeba ꞌisa. Tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie.
Faulo yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
17  Tai 3:9-10Ekwavo, a na veluꞌaseꞌasemi, ꞌwa na ꞌisaꞌisa i na nunago tomotoga ꞌifwaidi yadi ve tulina ꞌwainega i na kiavebeꞌumi. Yadi ve wata venidi nagami Keliso yana tomotoga ꞌwaidiega ꞌwa nogaiga, kebu taiadi i da vesalaga, yadi ve tuliotogina. Tovetumagana ꞌifwaidi venidi faifaidi i veveꞌikwayekwayega yadi vetumagana i ꞌivesakodi. Kebu lilivadie ꞌwa na nunagoiga, ꞌwa na bailedi. 18  Fil 3:19; 2 Fit 2:3Tomotoganidi baniꞌodi i vesauluvediga kebu Keliso ꞌada Toveimea faifaina i da folofolova, taunidi ꞌaisedi faifaidi i nuanua. Weꞌe mali tomotoga bola nuadi kebu i da magetadiga tovenidi bonadi ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa wata yadi subia-vekavekali ꞌwaidiega i vevekaliedi.
19  Lom 1:8Weꞌe ꞌomi yami vematayakayaka Keliso ꞌwaineye faifaina ꞌakonadi tomotoga fuedi i ꞌaseta, begaidi faifaimi a sosoana bwaikina. Nuanuaku nuami i na ꞌanibwekadi nani ꞌatumaidi faifaidi weꞌe sauluva sakoidi kebu faifaidi ꞌwa na nuanua.
20 Yaubada, kumanina nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i veleveleda, saiꞌafoga Seitani igodi i vevetoketokega yana toketokena i na veꞌaꞌavai ꞌwa da vo i da tukudakudai, bega ꞌomi maꞌitufa ꞌwa na veimeyeni.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
Tovetumaganavo ꞌifwaidi yadi vekaiwa me Loma ꞌwaidie.
21  Fol 16:1-2Timoti taunina ꞌaku tofolovavaita i vekaiwa ꞌwaimie, wata Lusia, Daisoni, Sosifata kumanidiavo yaku ꞌailaꞌa mogitana yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie.
22 Weꞌe yau Tetiasi kumaniku Faulo yana leta deꞌe ꞌana tokiluma a vekaiwa ꞌwaimie ꞌAuvea ꞌana wagavayega.
23  1 Kol 1:14Yau Faulo a miamia Gaiasa yana vanuge, wata bei tovetumaganavo ꞌa vavaꞌauta veluꞌui faifaina, tomogonina i vekaiwa ꞌwaimie.
Elasitasi taunina gabemani yadi mani ꞌana toꞌisaveꞌavina wata iada Kwatasi ꞌadi ꞌailuga yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie.
24 A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie. Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
Yaubada ꞌana subia.
25-26  Kolos 1:25-26Yaubada ta na subisubiai. ꞌAna fata i na kiavetoketokemi Iesu Keliso Valana ꞌAtumaina ꞌwainega. Valananina faifaina a lalauꞌage, basenadi ꞌana nuanua givagivana tutuya manamanawena i ꞌenoꞌeno. Weꞌe tutuya deꞌe Yaubada Miamia-vagaina yana veimea ꞌwainega tolauꞌage i sisivemagesedi tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie. Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo i vona-vagata Iesu yana mai faifaina, bega ꞌasiau tolauꞌagenidi toluꞌivona yadi vonanidi i ꞌewadi i kikiavemagetadi bega tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌadi fata i na vetumagana Yaubada ꞌwaineye i na vematayakeyakeni.
27  1 Tim 1:17Yaubada ꞌaiseotogina nani matatabuna ꞌadi toꞌaseta, i lubwaineda ta na subisubiai, Iesu Keliso yana folova ꞌwainega Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi kebu i na ꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata. Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

16:3: Fol 18:2,26

16:5: 1 Kol 16:19

16:13: Mak 15:21

16:16: 1 Kol 16:20; 1 Fit 5:14

16:17: Tai 3:9-10

16:18: Fil 3:19; 2 Fit 2:3

16:19: Lom 1:8

16:21: Fol 16:1-2

16:23: 1 Kol 1:14

16:25-26: Kolos 1:25-26

16:27: 1 Tim 1:17