2
Tove-vekavekali faifaidi.
VeL 13:1-5; Mad 24:24; Iud 1:4-8,17-18Vona mogitana ꞌaseta ta veluagai Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌwaidiega, siwe wata basenadi toluꞌivona-vekavekali i tovoi tomotoga i vekaliedi. Wata baniꞌodi ꞌawaie tove-vekavekali i na souyedi ꞌawasasamie, givagivayega yadi ve ꞌokaꞌokadi ꞌwaidiega ꞌifwaimi i na vekaliemi bega yami vetumagana i na ꞌivesakodi. ꞌAda Toveimea Iesu tovenidi i tuveobudiga siwe i na veꞌeweni, begaidi ꞌadi vematavuloga i na veluaga-matayoꞌoi ꞌai-ꞌalaꞌalase. Tovenidi i na vo, ꞌWa vetumaganaga Iesu ꞌwaineye, bunu ꞌana nuanua ꞌwaidie ta na sakosakonaga, kebu tamu avaꞌai.” Yadi vekali ꞌwaidiega fuedi yadi sauluva sakoidi i na vetutuyamedi, weꞌe tomotoga i na ꞌisedi, Keliso yana ꞌedaꞌeda i na awavesakoyeni. Lom 2:24, 16:18Tovenidi, taunidi toluveꞌoveꞌoꞌolagi nuami i na ꞌewadi ifuifufu-ꞌavoꞌavovo taunidi i ꞌidewadiga ꞌwaidiega, mani bwaikina ꞌwa na veleveledi. Basenadiotoga Yaubada ꞌadi vematavuloga i ꞌidewa-vagasedi, i lulukamata faifaidi.
Mad 25:41I lubwainedi ꞌadi vematavuloga i na veluagadi fai basenadiotoga Yaubada yana anelose i sakonaga kebu i da ꞌisedimo, i tawedi Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye. Bei dudubala ꞌwaineye i miamia ꞌadi vematavuloga i lulukamasedi vonayavuga ꞌana tutuya ꞌwaineye i na veluagadi. Ibu 11:7; Nag 6:13,18Wata baniꞌodi basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga fuedi Yaubada i vedumweꞌaiꞌaieni siwe kebu nuana i da loloiga mwai bwaikaotogina ꞌwainega ꞌana tovedumweꞌaiꞌainidi i leodi fwayafwaya taiadi. Noa ma enavo 7 ꞌaisedi Yaubada i ꞌitaꞌitaꞌiedi fai taunina tolauꞌage sauluva tonovidi faifaina. Nag 19:12-13,24Mulieta wata ꞌatamana ꞌailuga Sodoma wata Gomola ꞌwaidie Yaubada tosakona fuedi i ꞌisedi bega i veimea vematavuloga sakoiotogina i veluagai, i leodi ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega i veꞌaufafa. ꞌAtamananidi ꞌailuga Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai yadi ꞌeba ꞌisa bega i na ꞌiseni ma yadi kololo Yaubada i na veꞌililibuyeni yadi sauluva i na veꞌatumai. 7-8 Tomotoganidi ꞌwaidiega Lota ꞌaisena yana sauluva ꞌatumaina bega nagami Yaubada i ꞌitaꞌitaꞌieni. ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tomotoganidi yadi sauluva sakoidi Lota i ꞌiseꞌisedi wata yadi vona i noganogaidi. Kebu nuanuadi Yaubada i na vematayakeyakeni, nuanuadi bwaikina bunu ꞌana nuanua sakoidi begaidi Lota ma yana venuafouviga i nunuavita. 1 Kol 10:13Vona mogitana Yaubada Noa wata Lota i ꞌitaꞌitaꞌiedi bega ta ꞌasetai ꞌana fata toꞌatumaina i na ꞌitaꞌitaꞌiedi vita ꞌwaidiega weꞌe tosakona ꞌakonadi i veveimeyedi i na nagoga mulieta tutuyanina ta na vonayavuga Yaubada mataneye ꞌadi vematavuloga i na veluagai. 10 Tosakona matatabudi siwe mogitana egavo bunu ꞌana nuanua sakoidi nuadi i ꞌewadi, i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo wata Yaubada yana veimea i sidibidibieni.
Tove-vekavekalinidi ꞌawasasamie i fwausa-ꞌavoꞌavovo, taunidi i awaꞌaiꞌaidi weꞌe tomia abama kebu i da veꞌililibuyediga i awavesakoyedi. 11  Iud 1:9-13Anelose abame toketokeotogidi ma yadi veimea, tovenidi kebu baniꞌodiga, siwe kebu ma yadi manini tovenidi i da vevevitadi ꞌAuvea mataneye yadi sauluva sakoidi faifaidi. 12 Tove-vekavekalinidi kebu nuadiga naninidi i bavuyediga i sisidibidibiedi. Weꞌe ꞌaisaya walawalaꞌai nua-ꞌavoꞌavovodi, taunidi yadi nuanua i ꞌiꞌidewadi mulieta tomotoga i vunuvunugidi. Tove-vekavekalinidi ꞌaisaya baniꞌodi, wata taunidi yadi nuanua i ꞌiꞌidewadi, ꞌawaie ꞌadi vematavuloga i na veluagai i na wafaotoga.
13 Tomotoga ꞌifwaidi yadi vetumagana i ꞌivesakodi, ꞌadi tutula ꞌawaie vita i na veluagai Yaubada ꞌwainega. Lovana ꞌaiata taiadi i sosoana-ꞌavoꞌavovo tomotoga matadie i sakosakona. Taiadi ꞌwa ꞌaniꞌani ꞌwa vo ꞌako, Tomotoga ꞌatumaidi,” siwe ma yadi sosoana i vevekaliemi. ꞌOmi ꞌatumaimi weꞌe ꞌawasasamie baniꞌodi yoke i na vedamanimi. 14 Nuanuadi bwaikina vevine taiadi i na vevematafouꞌisa. I sakosakona-vebogi siwe kebu ꞌanigodi i da toatoa. Tomotoga ꞌifwaidi kebu yadi vetumagana faꞌalinaga nuadi i ꞌaniꞌanidi i beꞌubeꞌu sakona ꞌwaidie ꞌwa da vo i da ꞌeꞌedakumesedi kuli ma unana ꞌwaineye. Tutuya fuedi i luluveꞌoveꞌoꞌolagi nuanuadi bwaikina kukua, ma yadi ꞌaseta mali tomotoga i vevekaliedi yadi mani i eloelodi. ꞌAkonadi Yaubada i veimea ꞌawaie ꞌadi tutula i na veluagadi. 15  Num 22:12,15-17,21,23,28-34ꞌEda tonovina ꞌakonadi i ꞌiaweni i vuyo, Belami yana sauluva i ꞌewai. Belaminina, taunina Beo natuna, tamu Yaubada yana toluꞌivona siwe mani ꞌana nuakalikali ꞌwaineye bwaikina, bega i sakona. Tamu toveimea nuanuana Belami i na ꞌivaiseni me Isileli i na leodi siwe i nunago ꞌedeye yana ꞌaisaya doniki ꞌwainega, nago i baila. 16 ꞌAisaya kebu ꞌadi fata i na vona, siwe tutuyanina ꞌwaineye yana ꞌaisayanina ꞌawana i takai i vona Belami ꞌwaineye, yana sauluva ꞌwa da vo ꞌwavaꞌwava yadi sauluva, i talabodeni. Vona mogitana tovenidi sakoidi Belami baniꞌodi, toluveꞌoveꞌoꞌolagi.
17 Tomotoganidi kebu tamu saiꞌafo ꞌwaidiega ꞌaivaita i na souyeni, ꞌwa da vo baniꞌodi ufa-luluvuala i da lala. Yadi nuanua kebu faꞌalidiga baniꞌodi waowa kaukau i bewebewedi. Yaubada yadi ꞌeba mia i ꞌidewa-vagaseni i ꞌenoꞌeno Vatuꞌai Manamanawena wata dududubalina ꞌwaineye. 18 Taunidi i awaꞌaiꞌaidi yadi veifufu ꞌadi nogaya nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi, siwe ꞌwaidiega tomotoga nuadi i ꞌewadi. Tomotoga ꞌifwaidi beꞌama i vetumagana Iesu ꞌwaineye i sousouyedi tosakona ꞌwaidiega, siwe wata tovenidi i sisivemuliugadi bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidiega. 19  Ion 8:34; Lom 6:16-17I vonedi i vo, Yama ve ꞌwa na vetutuyamedi nika ꞌomi yavuyavumi, kebu tamu veimea ꞌwa na vematayakeyakeni.” Baniꞌodi i voneyediga siwe sauluva sakoidi ꞌakonadi tovenidi i veveimeyedi. Vona mogitana, sauluva sakoidi tomotoga i ꞌiꞌidewadiga baniꞌodi ꞌadi toveimeavo, ꞌwaidie i vevetofolova. 20  Mad 12:43-45; Ibu 6:4-6; Mad 26:24Egavo ꞌada Toveimea Iesu Keliso taunina ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi Valana i ꞌasetai bega fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi i degedi, siwe mulieta i na vila-vaituganidi, sakona i na ꞌiveꞌavinidi i na vetoketoke ꞌwaidie, mogitana ꞌadi vematavuloga i na vebwaika-ꞌafoꞌafo, kebu ꞌadi vematavuloga nagami baniꞌodi. 21 Nuakalikalidi. ꞌAiꞌedi Iesu yana ꞌedaꞌeda tonovina kebu i da ꞌasetaiga yadi wafa ꞌwaineye vita i da veluagai, siwe fai ꞌakonadi i ꞌasetai weꞌe Yaubada yana veimea magemagetadi nuaꞌubudie i yatodi bega vita bwaikaotogina i na veluagai. 22  Voa 26:11Yada ꞌeba awatalatutula i ꞌenoꞌenovi tovedumweꞌaiꞌainidi yadi sauluvanina faifaina. Ta vo, ꞌOuꞌou i na ꞌovala, mulieta i na vilai, taunina ꞌovalina i na ꞌania.” Wata ta vo, ꞌAiꞌedi tamu aitoi yana bawe i na vetoai, wata i na vilai i na nago i na ludobwadobwana.”

2:1: VeL 13:1-5; Mad 24:24; Iud 1:4-8,17-18

2:3: Lom 2:24, 16:18

2:4: Mad 25:41

2:5: Ibu 11:7; Nag 6:13,18

2:6: Nag 19:12-13,24

2:9: 1 Kol 10:13

2:11: Iud 1:9-13

2:15: Num 22:12,15-17,21,23,28-34

2:19: Ion 8:34; Lom 6:16-17

2:20: Mad 12:43-45; Ibu 6:4-6; Mad 26:24

2:22: Voa 26:11