2 FITA
Fita yana kiluma ꞌana veluga.
Deꞌe Fita i kiluma-velugai tovetumagananidi i miaveꞌeveꞌeꞌelagiga ꞌwaidie. Tovetumagananidi ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie i miamiani deꞌe ꞌadi matakia, fai tove-vekavekali fuedi i sousouyedi. Tovenidi sauluva sakoidi i awaveꞌatumaiedi wata i vonavona igodina Iesu kebu i na vilai i na mai.
Bega Fita i veluꞌaseꞌasedi ꞌaseta mogitana Iesu faifaina ꞌwaineye i na tovotovoi faꞌalina. Iesu yana ꞌivogavogana lamuna fai Yaubada nuanuana tomotoga nagami i na nuaviladi mulieta i na mai. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-2
Yaubada i venuaꞌivinedaga nuanuana taunida ta na tauyeda ꞌwaineye. 1:3-15
Yaubada yana toluꞌivonavo wata tomataꞌaulelevo yadi luꞌivona Iesu faifaina vona mogitana. 1:16-21
I matakia tove-vekavekali faifaidi. 2:1-22
Iesu yana vila-vaitugana faifaina. 3:1-18
1
Yau Saimoni Fita, Iesu Keliso yana tofolova wata ꞌana tomataꞌaulele a vekaiwa ꞌomi Iesu ꞌana tovetumaganavo ꞌwaimie. ꞌAda Toꞌitaꞌitaꞌi Iesu Keliso ꞌasaꞌaiana taunina yada Yaubada, vetumagana i velema yana veimea tonovina ꞌwainega, ꞌomi wata baniꞌodi vetumagananina i velemi, naninina ꞌaiꞌaiwabu bwaikina ꞌwaideye. Kolos 1:9-10; Fil 3:10A veveluꞌui faifaimi nuanuaku yami ꞌaseta Yaubada wata ꞌada Toveimea Iesu faifaidi i na vevebwaika bega ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata tutuya matatabuna nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Kebu ta na ꞌivemweamweadaga.
Efe 3:16-19Yaubada yana toketokena ꞌwainega nani matatabuna ꞌakonadi i veleda ꞌada fata bega yada mia wata yada sauluva i na veꞌatumai yana nuanua baniꞌodi. Yana ꞌaivaitanina ꞌwainega taunina ta ꞌasetai, kumanina i venuaꞌivineda, bega yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi wata yana ꞌatumaina i na veleda. Ion 1:12; Fol 17:28; 2 Kol 3:18Wata yana toketokenanina ꞌwainega ꞌada nuakalikali bwaikidi wata ꞌatumaidi i veleda, kumanidiavo faifaidi basenadi i vonaꞌawaufaufa. Nuakalikalinidi ꞌwaidiega taunina yana nuanua wata yana sauluva i veleda nika ꞌada fata bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌawasasadeye ta na degedi. Gal 5:22-23Fai naninidi ꞌatumaidi ta veluagadi Yaubada ꞌwainega wata fai ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye, begaidi i lubwainemi ma yami tokemaiga ꞌwa na vevewavawava yami sauluva i na veꞌatumai. I na veꞌatumaiga ꞌaseta ꞌwa na lalauala bega Yaubada yana nuanua ꞌwa na ꞌasetadi. ꞌAkonadi ꞌwa na ꞌasetaga taunimi yami nuanua ꞌwa na ꞌisaveꞌavinidi bega i na nagoga ma yami tokemaiga Yaubada yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. ꞌAkonadi yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌiꞌdewadiga ꞌami fata ꞌwa na veiaiana tomotoga taiadi, i na nagoga nika ꞌwa na nuakalikaliedi mogitana. ꞌAiꞌedi sauluvanidi i na vevebwaika ꞌwaimie ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwa na ꞌasetai mogitana bega yami folova faifaina kebu nani-ꞌavoꞌavovo, ma vuagina. 1 Ion 2:11Weꞌe egavo sauluvanidi kebu ꞌwaidie i da ꞌenoꞌenoviga, ꞌana ꞌisa Yaubada yana nuanua kebu i da ꞌisaꞌinanadi wata ꞌakonadi nuadi i fani yadi sauluva sakoidi basenadi i ꞌidewadiga Iesu i iwalekolekoadi.
10-11 Ekwavo, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai Yaubada i venuaꞌivinemi nuanuana ꞌomi yana tomotoga, begaidi i lubwainemi ꞌwa na tokemaigemi sauluvanidi ꞌatumaidi ꞌwaidie bega yana venuaꞌivinanina i na ꞌeno-vagata. ꞌAiꞌedi mogitana baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga, kebu ꞌana fata Iesu ꞌwa na baileni wata kebu ꞌwa na beꞌu sakona ꞌwaineye, weꞌe Yaubada ma yana sosoana i na tauyemi mogitana ꞌwa na luku Iesu Keliso yana ꞌEba Veimea miamia-vagaina ꞌwaineye, taunina ꞌada Toveimea wata ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi.
Tomataꞌaulele yadi luꞌivona Keliso faifaina vona mogitana.
12 Naninidi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetadi wata Yaubada yana Vona ꞌakonadi ꞌwa nogaidiga ꞌwa vevematayakeyakedi, siwe fai mogitana Yaubada i venuaꞌivinemiga begaidi tutuya fuedi a na totolinuataꞌi ꞌwaimie. 13-14  2 Kol 5:1; Ion 21:18-19Yau saiꞌafoga fwayafwaya deꞌe a na ꞌiaweni baniꞌodi basenadi ꞌada Toveimea Iesu Keliso i voneku. I lubwaineku ma yawaikuye a na vonavona naninidi yami sauluva ꞌatumaidi faifaidi bega ꞌwa na nuanuanidi. 15 Begaidi nuanuaku bwaikina a na vewavawava tamu ꞌedaꞌeda a na ꞌidewai bega bola a na ꞌiawemiga, ꞌwainega tutuya fuedi naninidi ꞌwa na nunuaveꞌavinidi.
16  Mad 17:1-5Tutuyanina ꞌa wai ꞌwaimie ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana toketokena wata yana vila-vaitugana faifaidi ꞌa lauꞌage ꞌwaimie. Yama lauꞌagenina kebu tomotogaotoga ma yana ꞌaseta ꞌana ifuifufu bega i na vekalieda, Keliso yana ꞌaiꞌaiwabu mataududulina taunima matamega ꞌa ꞌiseni bega ꞌa luꞌivona ꞌwaimie. 17-18 Basenadi Iesu taiadi ꞌa laka ꞌoya tabutabuna ꞌwaineye ꞌa miamia nika Yaubada Tamada awaꞌaiꞌai wata mageta mataududulina i veleni, wata bona ꞌa nogai Yaubada Magemagetana ꞌwainega i vo, Deꞌe Natuku nuafouku a nuakalikalieni bwaikina, faifaina a sosoana mogitana.” Vona mogitana ꞌima taunima bonanina ꞌa nogai abamega.
Toluꞌivonavo yadi luꞌivona Keliso faifaina vona mogitana.
19  Luk 1:76-79Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo i vona-vagata Keliso yana mai faifaina. Fai taunima ꞌa ꞌiseni ꞌada fata ta na vetumagana ta na nuani mogitana toluꞌivonanidi yadi vona matatabuna vona mogitana. Begaidi i lubwainemi yadi vonanidi ꞌwa na nuanuanidi, ꞌwaimie baniꞌodi mageta i magemagetai dudubala nageneye. ꞌWa na nuanuanidi i na nagoga nika nuami i na magetadi baniꞌodi Kumauloku i lakalaka tutuya i kilikililia. 20-21  2 Tim 3:16; Fol 3:21Vonanidi i maia Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌwaidiega kebu taunidi yadi nuanuayega, weꞌe mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yadi nuanua i ꞌonaꞌonadi bega Yaubada yana Vona i luluꞌivoneyedi. Begaidi vona deꞌe kebu nuami i na fani ꞌwa na nuanuanidi. Side baniꞌodi, kebu tamu aitoi ꞌana fata ꞌaiseꞌavana toluꞌivonavo yadi vona Yaubada yana Buki nageneye i na kiavemagetadi, nagami ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na ꞌivaiseni.

1:2: Kolos 1:9-10; Fil 3:10

1:3: Efe 3:16-19

1:4: Ion 1:12; Fol 17:28; 2 Kol 3:18

1:5: Gal 5:22-23

1:9: 1 Ion 2:11

1:13-14: 2 Kol 5:1; Ion 21:18-19

1:16: Mad 17:1-5

1:19: Luk 1:76-79

1:20-21: 2 Tim 3:16; Fol 3:21